Anda di halaman 1dari 18

T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60minit)
TAJUK 1.0 KESELAMATAN BENGKEL
STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Amalan Keselamatan
STANDARD 1.1.1 Menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan
PEMBELAJARAN bahan.
1.1.2 Menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan
bahan.
2. Menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan.
KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
KURIKULUM 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBM Carta Keselamatan, Kotak Pertolongan Cemas, Apron
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menceritakan kepentingan peraturan keselamatan di dalam bengkel
PEMBELAJARAN Langkah 1
1. Guru menunjukkan satu contoh peraturan keselamatan diri, bengkel,
peralatan dan bahan.
Langkah 2
1. Menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan.
2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.
3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan
1 bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.
4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat
pemadam api.
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi
penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang
diberi.
PENIILAIAN
Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori dan
PENGAJARAN DAN
amali
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang
ADA MURID perlu dipatuhi di sekolah.

REFLEKSI Objektif tercapai


_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

_________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS 4 Utarid MASA 7.30-8.30 pagi (60 minit)
TAJUK 2 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK
STANDARD
2.1 Reka bentuk
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.3 Membincangkan laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka
PEMBELAJARAN
bentuk.
2.1.4 Menghuraikan apresiasi reka bentuk di persekitaran.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Membincangkan laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk
2. Menguraikan apresiasi reka bentuk di perkesitaran
RINGKASAN
KEMAHIRAN 1. Mengenalpasti laluan kerjaya dan apresiasi reka bentuk
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan (EK4) – pengetahuan teknologi
KURIKULUM 2. Kreativiti – menggunakan kaedah atau prosedur dengan
mengenal pasti ciri-ciri yang betul
3. Nilai murni – bekerjasama, cermat dan bersungguh-sungguh

BAHAN BANTU Buku teks, nota


MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menunjukkan gambar seorang arkitek
PEMBELAJARAN Langkah 1
1. Guru berbincang bersama murid mengenai laluan kerjaya dan pekerjaan serta
2 apresisasi reka bentuk di persekitaran
Langkah 2
1. Secara berkumpulan, murid membina peta pemikiran mengenai kepentingan
reka bentuk dan membuat persembahan.berbincang mengenai apresiasi satu
produk dan memilih satu kerjaya. Murid menghurai kerjaya tersebut
Penutup
Murid dan guru melakukan refleksi pdp.

PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.


PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN Murid tahu terdapat reka bentuk yang berbeza di sekeliling mereka.
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
_________________________________________________
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

AKTIVITI Set Induksi


PENGAJARAN DAN 1. Guru menunjukkan kit model yang berfungsi kepada murid.
PEMBELAJARAN 2. Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap individu / kumpulan.
Langkah
1. Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Murid melakukan aktiviti
memasang kit model berpandukan manual secara individu / berkumpulan.
2. Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembaikan
sekiranya tidak berfungsi.
( HOTS – menggabung idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif
untuk menghasilkan idea )
Penutup
Murid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberi penghargaan
kepada kumpulan yang berjaya memasang kit model.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid telah mempelajari asas binaan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains
SEDIA ADA MURID dan Teknologi.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

EKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 3.0 REKA BENTUK
STANDARD
KANDUNGAN 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
STANDARD 3.1.1-3.1.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru.
2. Mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan.
3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea.
4. Memilih lakaran bagi projek eksperimental.
RINGKASAN Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpul
maklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih
lakaran projek eksperimental.
KEMAHIRAN 1. Mengumpulkan maklumat.
2. Membuat lakaran.

ELEMEN 1. Keusahawanan (EK2) – Boleh menyenarai dan mengumpul maklumat.


MERENTAS 2. Kreativiti dan inovasi – Boleh memberi banyak idea.
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

KURIKULUM 3. Nilai murni – Daya usaha

BAHAN BANTU Manual, bahan


MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN Guru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atas
DAN meja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Guru
PEMBELAJARAN menunjukkan gambar berkaitan bongkah ais.
Langkah 1
Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yang
akan berlaku kepada ais pada suhu bilik.
Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan
maklumat penyelesaian masalah.
(HOTS – menilai)
Langkah 2
Guru meminta murid melakukan proses penjanaan idea
dengan menghasilkan beberapa lakaran.
Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai
projek eksperimental.
(HOTS – merekacipta)
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.
PENIILAIAN
Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN
Guru mengedarkan lembaran kerja
DAN
Amali projek/ hasil kerja
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN Murid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologi semasa belajar mata
4 SEDIA ADA pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 3.0 REKA BENTUK
STANDARD
KANDUNGAN 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
STANDARD 3.1.5-3.1.6
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan yang digunakan.
2. Membina projek eksperimental dengan menggunakan alatan dan
bahan yang telah disenaraikan.
3. Membuat pengujian pada projek eksperimental yang telah dihasilkan.
4. Membuat penambahbaikan projek.
RINGKASAN Murid dapat menghasilkan projek eksperimental berdasarkan
alatan dan bahan yang digunakan.
KEMAHIRAN 1. Membina projek eksperimental daripada bahan dan peralatan yang
telah disenaraikan.
2. Menganalisis projek eksperimental daripada pengujian projek.

ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan (EK4) – membina projek eksperimental


i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

KURIKULUM 2. Kreativiti dan iansoiv


3. Nilai murni – Berhati-hati

BAHAN BANTU Bahan sebenar.


MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru bertanyakan kepada murid alatan tangan yang pernah mereka lihat
PEMBELAJARAN di rumah. Setelah itu, guru membuat imbasan semula mengenai lakaran
pilihan yang telah dipilih murid pada pengajaran dan pembelajaran yang
lalu.
Langkah 1
Murid menyenaraikan peralatan dan bahan yang sesuai dengan lakaran
yang telah dipilih untuk menghasilkan projek eksperimental.
Murid menyediakan bahan dan peralatan yang akan digunakan dengan
bimbingan guru.
Langkah 2
Murid membina dan menguji projek eksperimental dengan bantuan dan
pemantauan guru.
Murid menganalisis daripada ujian yang dijalankan dan melakukan
penambahbaikan jika perlu. (HOTS – membina dan menguji)
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid pernah melihat alatan dan bahan yang digunakan pada
SEDIA ADA MURID projek eksperimental ini.
5 REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS 4 utarid MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 3.0 REKA BENTUK
STANDARD
KANDUNGAN 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
STANDARD 3.1.7-3.1.8
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Membuat persembahan projek secara lisan.
2. Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai
dokumentasi projek.
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

RINGKASAN Murid dapat mendokumentasi dan mempersembahkan projek eksperimental


yang telah dibuat.
KEMAHIRAN 1. Berkomunikasi secara berkesan.
1. 2. Mendokumentasikan projek.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan (EK1) – berkomunikasi dengan baik.
KURIKULUM 2. Kreativiti dan ainsoi. v
3. Nilai murni – mengamalkan keselamatan
4. TMK – menggunakan perisian persembahan

BAHAN BANTU Bahan sebenar


MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru membuat imbasan semula mengenai projek eksperimental yang telah
PEMBELAJARAN dipilih dan dibina oleh murid pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu.
Langkah 1
Murid bersedia dengan projek eksperimental dan bahan dokumentasi yang
telah dibuat untuk sesi persembahan projek.
Langkah 2
Murid mempersembahkan hasil projek masing-masing secara lisan.
Murid diberi galakan dan bimbingan untuk bersoal jawab dengan rakan mereka
yang membuat persembahan. (HOTS – menilai idea)
Langkah 3
Murid mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental yang
telah dibuat sebagai dokumentasi projek.
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

6 PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.


PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah dilatih untuk berkomunikasi dengan baik.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD
KANDUNGAN 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.
STANDARD 4.1.1-4.1.3
PEMBELAJARAN

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Membaca manual dengan betul.
2. Menyatakan bahan bukan logam berdasarkan manual yang diberi.
3. Menentukan kos bahan dan komponen.
RINGKASAN Murid dapat memahami manual, menentukan bahan dan kos.
KEMAHIRAN 1. Boleh membaca manual.
2. Mengenal pasti bahan yang akan digunakan.
3. Membuat anggaran kos berdasarkan maklumat guru
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan
KURIKULUM EK1 - Boleh mencipta sesuatu
EK3 – Membuat anggaran kos
2. Kreativiti dan Inovatif – menjana idea
3. Nilai murni – boleh berkomunikasi dengan baik
BAHAN BANTU Alatan tangan, bahan berkaitan, gambarajah projek
MENGAJAR
AKTIVITI Set induksi
PENGAJARAN DAN Guru bersoal jawab dengan murid mengenai kemudahan pencahayaan
PEMBELAJARAN dirumah.
Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk projek yang akan dibuat iaitu
lampu tidur.
Langkah 1
- Murid dikehendaki membaca manual dengan bimbingan guru.
- Murid mengenalpasti bahan utama projek.
Langkah 2
- Guru menerangkan jenis-jenis bahan bukan logam:
kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik
dan mounting board.
7 Langkah 3
- Guru memberikan maklumat kos bahan mengikut harga semasa.
- Guru menerangkan kaedah mengira kos .(Rujuk lampiran 3)
- Murid membuat anggaran kos dengan cara yang betul.
Penutup
- Murid membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini dgn bimbingan guru.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Penilaian secara lisan dilakukan pada akhir tajuk semasa proses
ADA MURID pengajaran dan pembelajaran.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.
KANDUNGAN
STANDARD 4.1.4-4.1.5
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan nama dan fungsi alat tangan iaitu pita pengukur, pembaris keluli,
sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji
encong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih, gerimit, tukul
warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar.
2. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan
nat.
RINGKASAN Murid dapat menyatakan nama dan fungsi alat tangan dan memahami bahan
pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat.
KEMAHIRAN 1. Boleh menggunakan semua alatan tangan dengan cara yang betul.
2. Membezakan penggunaan bahan pengikat dan pencantum.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan (EK4) – Pengetahuan tentang teknologi
KURIKULUM 2. Nilai murni - Bertanggungjawab
BAHAN BANTU Gambarajah, bahan, alatan tangan
MENGAJAR
AKTIVITI Set induksi
PENGAJARAN DAN 1. Guru mempamerkan beberapa alat tangan di atas meja.
PEMBELAJARAN 2. Guru bertanya kepada murid bagaimana cara memotong wayar dan alat
tangan yang manakah paling sesuai.
Langkah 1
1. Murid dengan bimbingan guru menyediakan alatan tangan di atas meja.
2. Murid meyatakan nama serta fungsi alatan tangan.
Langkah 2
1. Murid menggunakan alatan tangan dengan teknik yang betul bersama bahan
yang disediakan.
2. Guru membimbing murid yang menghadapi masalah dalam penggunaan
8 alatan tangan.
Langkah 3
1. Guru menerangkan bahan pengikat dan pencantum serta kegunaannya.
2. Murid menyatakan contoh bahan pengikat dan pencantum.
Penutup:
1. Murid dengan bimbingan guru merumus kembali pelajaran pada hari ini.
2. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah diperkenalkan kepada peralatan dan bahan semasa di rumah.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD
KANDUNGAN 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

STANDARD 4.1.6-4.1.7
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan alatan dan bahan berpandukan manual
2. Mengukur, menanda dan memotong bahan dengan kaedah yang betul.
RINGKASAN Murid dapat menyediakan bahan dan alatan untuk melakukan aktiviti mengukur,
menanda dan memotong bahan dengan cara yang betul .
KEMAHIRAN 1. Mengenalpasti bahan dan alatan tangan
2. Mengukur dengan tepat menggunakan pembaris keluli dan pita ukur.
3. Menanda garisan bersudut tepat menggunakan sesiku L.
4. Memotong kayu dengan tepat menggunakan gergaji puting/ gergaji rencong.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan (EK 1) - Berorientasikan Pencapaian
KURIKULUM 2. Kreativiti dan Inovatif
3. Nilai Murni – mengamalkan langkah keselamatan
BAHAN BANTU Alatan tangan sebenar, Bahan sebenar, carta
MENGAJAR
AKTIVITI Set induksi
PENGAJARAN DAN Guru menggunakan pengetahuan sedia ada murid berkaitan alatan tangan
PEMBELAJARAN pada pelajaran yang lepas.
Langkah 1
1. Murid merujuk kepada manual untuk menyediakan bahan.
2. Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang diperlukan untuk projek.
Langkah 2
1. Murid menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan.
2. Murid melakukan aktiviti mengukur kayu menggunakan pembaris keluli/pita
ukur.
3. Murid menanda garis bersudut tepat menggunakan sesiku L
9 4. Guru menunjukkan cara memotong kayu dengan menggunakan gergaji
putting/gergaji rencong manual
5. Murid melakukan kerja memotong pada kayu yang telah ditanda.
Penutup
Guru membuat rumusan pada semua hasil kerja murid
Penyelenggaraan bengkel – 􀁸murid membersihkan bengkel, menyimpan,
membersihkan alatan dan menyimpan bahan projek.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid sudah mempelajari kemahiran proses sains iaitu
ADA MURID mengukur menggunakan nombor dalam matapelajaran Dunia
Sains dan Teknologi
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

KANDUNGAN
STANDARD 4.1.8
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.
RINGKASAN Murid dapat mengenali dan memasang bahan pengikat dan pencantum.
KEMAHIRAN 1. Memasang pengikat dan pencantum dengan kemas.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan EK 4- Merancang sesuatu projek dengan teliti
KURIKULUM 2. Kreativiti dan inovatif – boleh mencipta.
3. Nilai murni - bekerjasama dan bersabar.
BAHAN BANTU Pengikat, pencantum, manual projek
MENGAJAR
AKTIVITI Set induksi
PENGAJARAN DAN 1. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai cara-cara sesuatu projek itu
PEMBELAJARAN dibina.
2. Guru mencungkil pengetahuan murid berkaitan dengan bahan pengikat dan
pencantum.
Langkah 1
1. Guru menunjuk dan menerangkan nama bahan pencantum seperti paku,
skru, glu, bolt dan nat kepada murid sebagai mengimbas kembali tajuk yang
lepas.
2. Guru menunjukkan contoh cantuman tersebut yang terdapat di dalam
bengkel.
Langkah 2
1. Guru menunjukkan cara membuat cantuman mengikut jenis bahan.
2. Murid membuat proses cantuman kayu dengan menggunakan paku panel.
(HOTS – mengaplikasi)
10 Penutup
Murid membuat rumusan dan penilaian dengan bimbingan guru.
Penyelengaraan bengkel – 􀁸murid membersihkan bengkel, menyimpan dan
membersihkan alatan, menyimpan bahan projek.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid sudah mempelajari kemahiran manipulatif dalam mengguna dan
ADA MURID mengendalikan peralatan dengan selamat.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektrik.

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

STANDARD 4.1.9
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Membuat kemasan projek menggunakan cat sembur dengan cara yang betul.
2. Membuat kemasan menggunakan pelekat dengan kemas.

RINGKASAN Murid boleh membuat kerja kemasan dengan betul


KEMAHIRAN 1. Mengecat dengan cat sembur
2. Membuat kemasan menggunakan pelekat.

ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan


KURIKULUM EK3 - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan.
- Daya kreativiti dan inovasi.
2. Nilai murni - Kerjasama, kebersihan, jimat cermat

BAHAN BANTU Cat sembur, pelekat


MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN 1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap tetapi berbeza cara
PEMBELAJARAN kemasannya.
2. Guru dan murid bersoaljawab kepentingan membuat kemasan.
Langkah 1
1. Guru membuat tunjuk cara tentang penggunaan cat sembur dan pelekat.
2. Murid menggunakan kertas las untuk melicinkan permukaan kayu.(HOTS –
aplikasi)
3. Bersihkan permukaan kayu daripada habuk dan kotoran.
Langkah 2
11 1. Murid melakukan kemasan menggunakan cat semburan atau pelekat pada
permukaan projek. (HOTS – mereka cipta)
2. Murid menampal pelekat pada projek mengikut kreativiti.
Penutup
Murid membuat rumusan pada hasil kerja.

PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.


PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid pernah mewarna lukisan atau mengecat rumah.
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dan
KANDUNGAN litar elektrik

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

STANDARD 4.1.10-4.1.12
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen.
2. Membuat penyambungan litar.
3. Membaca litar skematik dan litar bergambar.
RINGKASAN Murid dapat mengenal komponen elektrik serta boleh memasang litar
berdasarkan litar skematik dan litar bergambar.
KEMAHIRAN 1. Menggunakan alatan tangan dengan betul.
2. Memasang komponen elektrik pada litar.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan EK1 - Berdaya tahan
KURIKULUM - Kesanggupan belajar daripada kesilapan.
2. Nilai murni - Berhati-hati
- Kerjasama
- Kebersihan

BAHAN BANTU Litar, alatan tangan, bahan


MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN 1. Menunjukkan lampu suluh kepada murid.
PEMBELAJARAN 2. Bersoal jawab dengan murid tentang lampu suluh dan komponen yang
terdapat pada lampu suluh.
Langkah 1
1. Guru menyatakan nama, fungsi dan simbol komponen elektrik .
2. Guru menunjuk cara pemasangan litar kepada murid.
Langkah 2
1. Murid memahami litar bergambar penyambungan litar elektrik.
12 2. Murid menyediakan bahan dan alatan.
3. Murid membuat penyambungan litar. ( HOTS – merekacipta)
Langkah 3
1. Menyemak sambungan litar.(HOTS – menilai)
2. Menguji kefungsian litar (HOTS – menilai)
3. Membuat penambahbaikan jika perlu
Penutup
1. Mengemas dan menyimpan alatan dan bahan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah menggunakan lampu suluh
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK


STANDARD
KANDUNGAN 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dan litar elektrik
STANDARD 4.1.13-4.1.15
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Membuat penyambungan litar
2. Menguji kefungsian litar
3. Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan
RINGKASAN Murid boleh menyambung litar berdasarkan litar skematik dan litar bergambar.
KEMAHIRAN 1. Menggunakan alat tangan dengan betul.
2. Menyambung litar pada projek.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan
KURIKULUM EK1 - Berani mengambil risiko, kesanggupan belajar daripada kesilapan.
Nilai murni – bekerjasama, jimat cermat, mengutamakan kebersihan
BAHAN BANTU Bahan dan alatan tangan, lukisan skematik dan bergambar
MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN 1. Guru menunjukkan pelbagai bentuk lampu tidur kepada murid.
PEMBELAJARAN 2. Guru bersoal jawab tentang penggunaannya kepada murid.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap dibina kepada murid.
2. Guru menunjukkan pada murid cara pemasangan litar projek lampu
kecemasan.
Langkah 2
1. Murid memahami litar bergambar bagi pemasangan litar elektrik pada projek
berpandukan manual. (HOTS – merekacipta)
13
2. Murid menyediakan bahan dan alatan.
3. Murid membuat pemasangan litar pada projek. (HOTS- menilai)
Langkah 3
1. Murid menyemak sambungan litar.
2. Murid menguji kefungsian litar. (HOTS- menilai)
3. Murid membuat pembaikan jika perlu
Penutup
1. Murid membuat rumusan berkaitan aktiviti pada hari ini.
2. Murid mengemas dan menyimpan alatan dan bahan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat dan menggunakan lampu meja.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

KELAS MASA (60 minit) 2 waktu


TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
KANDUNGAN
STANDARD 6.1.1 – 6.1.3
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya.
2. *Mengenal pasti alatan jahitan.
3. Menyatakan jenis bahan jahitan.
RINGKASAN Murid dapat menyatakan contoh artikel jahitan serta dapat mengenal pasti
alatan jahitan dan menyatakan jenis bahan jahitan dengan betul.
KEMAHIRAN 1. Menamakan alatan jahitan.
2. Menyatakan jenis bahan jahitan.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan: (EK3) – berjaya menjalankan tugasan mengikut
KURIKULUM perancangan
2. Kreativiti & Inovatif – boleh menjana idea
3. Nilai murni -Jimat cermat, keselamatan
4. Pendidikan Alam Sekitar
BAHAN BANTU Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN 1. Guru menunjukkan beberapa contoh artikel jahitan.
PEMBELAJARAN 2. Guru bersoal jawab dengan murid:
Langkah 1
1. Guru mengedarkan alatan jahitan bagi setiap kumpulan iaitu gunting kertas,
14 gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit,
peretas jahitan, jarum peniti, kapur tukang jahit, dan jarum jahit tangan.
2. Guru memperkenalkan setiap alatan jahitan dan kegunaannya.
Langkah 2
Guru menerangkan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang sambil
mengedarkan contoh bahan itu.
Penutup
1. Murid dan guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari hari ini.
2. Formen mengarahkan ketua kumpulan mengumpul dan memulangkan
semula alatan jahitan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat dan memiliki contoh-contoh artikel yang dinyatakan.
ADA MURID Murid juga pernah melihat dan memiliki alatan jahitan seperti gunting fabrik,
jarum jahit, jarum peniti, pita pengukur, fabrik dan benang,
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
KANDUNGAN
STANDARD 6.1.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan jenis mata jahitan tangan.
2. Menyatakan kegunaan mata jahitan tangan.
3. Menjahit mata jahitan tangan.
RINGKASAN Murid dapat menjalankan kerja amali menjahit mata jahitan tangan iaitu jahitan
kia, jelujur kasar dan jelujur halus dengan bimbingan guru.
KEMAHIRAN 1. Menjahit mata jahitan tangan pada kepingan fabrik contoh.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan
KURIKULUM EK1 – Berdaya tahan, Murid tidak berputus asa
2. Pendidikan Alam Sekitar
3. Nilai murni – patriotism, keselamatan, tekun
BAHAN BANTU Contoh jahitan tangan, pakaian sekolah, kit alatan jahitan
MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN 1.Guru menunjukkan 2 helai pakaian sekolah dan bertanya murid.
PEMBELAJARAN Langkah 1
Guru menunjukkan contoh mata jahitan tangan dan menerangkan
kegunaannya.
Langkah 2
15 1. Guru menunjuk cara menjahit mata jahitan tangan dalam kumpulan kecil.
2. Guru juga mempamerkan gambar rajah cara menjahit mata jahitan dengan
berbantukan komputer.
Langkah 3
Fomen mengedarkan alatan dan bahan mengikut kumpulan.
Langkah 4
Murid menjalankan aktiviti menjahit dengan bimbingan guru.
Penutup
1. Murid mempamerkan hasil kerja dan memberi komen
2. Guru memberi komen dan pujian hasil kerja murid.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat ibu/tukang jahit menjahit jahitan tangan
ADA MURID pada fabrik.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
KANDUNGAN
STANDARD 6.1.5-6.1.7
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Memilih arktiel jahitan.
2. Menyediakan alatan dan bahan.
3. Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola.
RINGKASAN Guru dan murid membincangkan contoh artikel yang akan dijahit dengan
panduan manual yang diberi. Murid akan memilih alatan dan bahan yang akan
digunakan. Seterusnya cara menyusun- memindahkan tanda pola.
KEMAHIRAN 1. Menyusun atur pola.
2. Menggunting fabrik.
3. Memindah tanda pola.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan
KURIKULUM EK3 - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang disediakan.
-Murid berupaya menjalankan tugasan mengikut Perancangan.
2. Nilai murni – teliti, tekun, sistematik
3. Pendidikan Alam Sekitar- kitar semula dan kebersihan
BAHAN BANTU Contoh artikel, kit alatan jahitan, bahan-bahan alatan
MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN 1. Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap dijahit dan mengajukan
16 PEMBELAJARAN soalan kepada murid.
Langkah 1
1. Guru mempamerkan beberapa contoh artikel bersama manual.
2. Murid memilih manual artikel, alatan dan bahan dengan bimbingan guru.
Langkah 2
Guru menunjuk cara:
1. Menyusun atur pola di atas fabrik.
2. Menggunting fabrik. Memindahkan tanda pola ke fabrik
Langkah 3
1. Murid menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.
2. Murid menyimpan fabrik yang telah siap digunting ke dalam bekas berlabel
yang disediakan.
Penutup
Murid diminta menceritakan pengalaman pembelajaran pada hari ini.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat alatan dan bahan jahitan di rumah dan di pasar raya.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.1. Menghasilkan Artikel Jahitan
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN 6.1.8
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN Menjahit satu contoh artikel dengan menggunakan jahitan tangan.
RINGKASAN Murid dapat menjahit artikel jahitan yang dipilih dengan menggunakan jahitan
tangan.
KEMAHIRAN Menjahit satu artikel menggunakan jahitan kia, jahitan jelujur kasar dan jahitan
jelujur halus dengan langkah yang betul.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan
KURIKULUM EK4 – Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ sumber kitar
semula. Murid boleh menggunakan sumber alternatif/ bahan kitar semula untuk
menghasilkan sesuatu produk .
2. Nilai murni – sistematik, teliti, berhati-hati
3. Pendidikan alam sekitar
BAHAN BANTU Carta alatan tangan, kit alatan jahitan, bahan jahitan
MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap digunting mengikut pola
PEMBELAJARAN yang dipilih.
Langkah 1
Formen membantu guru mengedarkan semula kepingan fabric yang telah siap
17 digunting mengikut nama.
Langkah 2
Guru menggunakan LCD untuk mengimbas semula cara menjahit mata jahitan
tangan.
Langkah 3
1. Murid menjahit artikel jahitan artikel dengan panduan LCD
2. Guru membimbing murid menjahit artikel.
Penutup
Hasil kerja murid di pamerkan dan murid memberi komen. Guru memberi pujian
kepada murid yang menghasilkan jahitan yang kemas. Guru meminta murid
melayari internet/ mengumpul gambar bahan hiasan dari majalah untuk
pelajaran akan dating.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah mempelajari jahitan tangan pada pelajaran yang lepas.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2020

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.1. Menghasilkan Artikel Jahitan
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN 6.1.9 – 6.1.11
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan jenis bahan hiasan
2. Memilih bahan hiasan mengikut artikel
3. Menghias artikel dengan bahan hiasan yang dipilih.
RINGKASAN Murid dapat memilih dan menghias artikel dengan bahan hiasan yang
sesuai.
KEMAHIRAN 1. Menyatakan bahan hiasan
2. Memilih bahan hiasan yang sesuai
3. Menghias artikel dengan bahan hiasan yang dipilih
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan
KURIKULUM EK 1 – Daya kreatif dan inovasi, Murid boleh mencipta atau mereka cipta
2. Kreativiti dan inovasi – mereka cipta atau memilih idea terbaik.
3. Nilai murni – berhati-hati, teliti, berdikari, jimat cermat
BAHAN BANTU Kit alatan jahitan, contoh bahan hiasan
MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menunjukkan dua contoh artikel (satu artikel dihias, satu artikel
PEMBELAJARAN tanpa hiasan). Murid diminta membanding beza artilkel jahitan
18 Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan pelbagai jenis bahan hiasan.
2. Guru menerangkan pelbagai jenis bahan hiasan dan kesesuaiannya
Langkah 2
Guru menerangkan dan menunjuk cara menghias artikel.
Langkah 3
1. Murid memilih bahan hiasan yang sesuai mengikut artikel yang dipilih.
2. Murid menjahit dan menghias artikel dengan bahan hiasan.
Penutup
1. Murid mempamerkan hasil kerja.
2. Murid menceritakan secara ringkas tentang hasil kerja mereka.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat bahan hiasan pada pakaian dan yang dijual di
ADA MURID kedai atau pasar raya.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

Anda mungkin juga menyukai