Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4 Sains

Tarikh :1 Julai 2019(Isnin)


Mata Pelajaran :Dunia Sains dan Teknologi
Masa :11.00 a.m – 12.00 p.m. (1Jam)
Kelas :4M
Bilangan murid :39 orang murid
Tema :Tajuk 6 Pengukuran
Standard Kandungan :6.2 Luas
Standard Pembelajaran :6.2.1 Menyatakan luas ialah besarnya sesuatu permukaan.
6.2.2 Mengukur luas permukaan satu objek menggunakan alat
pengukur piawai seperti kertas petak berukuran 1cm x 1cm.
6.2.3 Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik iaitu
millimeter persegi (mm2), sentimeter persegi (cm2), meter persegi
(m2) dan kilometer persegi (km2).
6.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
Objektif Pembelajaran/ :Pada akhir proses pengajaran & pembelajaran, murid dapat:
Sukses Kriteria 1. Menyatakan luas ialah besarnya sesuatu permukaan dengan
betul.
2. Menyusun atur kad A, B, C dan D mengikut luas permukaan
dengan betul.
3. Menyatakan unit piawai bagi luas iaitu millimeter persegi
(mm2), sentimeter persegi (cm2), meter persegi (m2) dan
kilometer persegi (km2) dengan betul.
Pengetahuan sedia ada :Murid sudah belajar unit luas dalam mata pelajaran Matematik.
Kemahiran Saintifik :Memerhatikan, mengukur dan menggunakan nombor,
meramalkan dan berkomunikasi.
Kemahiran Berfikir Kritis :Membuat urutan, menganalisis, menghubungkaitkan, membuat
dan Kreatif hipotesis, meramalkan
Kemahiran Berfikir Aras :Mengaplikasi, menganalisis
Tinggi
Bahan Bantu Mengajar :Buku teks, slaid PPT, video, kad manila, kertas, kertas warna
Elemen Merentas :Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK), Kreativiti dan Inovasi
Kurikulum (EMK) dan Keusahawanan
Sikap Saintifik dan Nilai :Berfikir secara rasional, Minat dan sifat ingin tahu dan
Murni bekerjasama.

Fasa/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran & Catatan


Pemudahcaraan
1. Guru menayangkan video KS:
“Orientasi” berkaitan dengan luas. Memerhatikan
(±5 minit) 2. Guru menanyakan BBM:
soalan: Slaid PPT, video
 Apakah itu permukaan EMK:
Jawapan: bentuk rata? Teknologi
 Luas  Melalui video, kita Maklumat &
 Kad kecil boleh menggunakan Komunikasi (TMK)
apa bahan untuk
mencari luas sesuatu
objek?

Soalan: 1. Guru menunjukkan soalan KS:


“Pencetusan 1. Apakah itu luas? penting. Berkomunikasi
idea” 2. Apakah hubungan KBKK:
(±10 minit) antara permukaan Menganalisis ,
objek dan luas? menghubungkaitka
3. Apakah unit bagi n dan membuat
luas? hipotesis
2. Guru meminta murid EMK:
melukis peta bulatan Teknologi
dalam buku latihan dan Maklumat &
menulis jawapan dalam Komunikasi (TMK)
buku latihan. dan
3. Guru juga melukis peta Keusahawanan
bulatan pada papan putih. Sikap Saintifik
4. Guru meminta murid dan Nilai Murni:
berkongsi jawapan dan Minat dan sifat
guru menulis jawapan ingin tahu, berfikir
pada papan putih. secara rasional

1. Guru meminta murid KS:


“Penstrukturan membaca buku teks muka Memerhatikan,
semula idea” surat 84. KBKK:
(±15 minit) Jawapan: 2. Guru menanyakan menganalisis,
 Luas adalah besarnya soalan: menghubungkaitka
satu permukaan.  Apakah itu luas? n dan membuat
 Semakin besar  Apakah hubungan antara hipotesis
permukaan objek, permukaan objek dan KBAT:
semakin besar luas. luas? Mengaplikasi,
 millimeter persegi  Apakah unit bagi luas? menganalisis
(mm2), sentimeter  Unit yang sesuai untuk BBM:
persegi (cm2), meter luas kecil? Slaid PPT, buku
persegi (m2) dan  Unit yang sesuai untuk teks
kilometer persegi luas besar? EMK:
(km2) Teknologi

 millimeter persegi Maklumat &


(mm2), sentimeter Komunikasi (TMK)
persegi (cm2) Sikap Saintifik

 meter persegi (m2) dan Nilai Murni:

dan kilometer persegi Minat dan sifat

(km2) ingin tahu, berfikir

3. Guru menyemak jawapan secara rasional

dalam peta bulatan


Sticker: millimeter dengan murid.
persegi (mm2) 4. Melalui gambar dalam
Sampul surat: buku teks, guru
sentimeter persegi (cm2) membimbing murid
Karpet: meter persegi menyatakan unit semasa
2
(m ) mengukur luas sticker,
Tanah: kilometer persegi sampul surat, karpet dan
(km2) tanah.
5. Guru meminta murid
Contoh: memerhatikan sekeliling
Millimeter persegi (mm2): dan menyatakan contoh
2
Sentimeter persegi (cm ): yang sesuai diukur dalam
Meter persegi (m2): unit luas yang berbeza.
Kilometer persegi (km2):

Arahan: 1. Guru mengadakan aktiviti KS:


“Aplikasi idea” 1. Letak kad kecil pada berkumpulan dan Memerhatikan,
(±25 minit) kad A. Ukur bilangan memberi arahan aktiviti mengukur dan
kad kecil yang terlebih dahulu. menggunakan
diperlukan untuk sama 2. Guru mengedarkan setiap nombor,
luas dengan kad A. kumpulan 4 keping kad meramalkan dan
2. Boleh cuba ramalkan berlainan luas yang berkomunikasi.
bilangan kad kecil dilabelkan A, B, C dan D KBKK:
untuk kad B, C dan D. serta 100 keping kad Membuat urutan,
3. Ulangkan langkah 1 kecil. menganalisis,
dan 2 dengan 3. Guru meminta murid membuat
menggunakan kad B, mengikut arahan semasa hipotesis,
C dan D. melakukan aktiviti. meramalkan
4. Guru meminta murid KBAT:
B C D A menyusun atur luas kad Mengaplikasi,
A, B, C dan D. BBM:
5. Guru membimbing murid Kad manila, kertas
menyatakan semakin warna
besar permukaan objek, EMK:
semakin besar luas. Teknologi
Maklumat &
Komunikasi (TMK),
Kreativiti dan
Inovasi dan
Keusahawanan
Sikap Saintifik
dan Nilai Murni:
Minat dan sifat
ingin tahu, berfikir
secara rasional,
bekerjasama
 Apakah itu luas? 1. Guru membimbing murid Sikap Saintifik
“Evaluate”  Apakah hubungan membuat rumusan dan Nilai Murni:
(±5 minit) antara permukaan dengan menanyakan berfikir secara
objek dan luas? soalan berkaitan dengan rasional
 Apakah unit bagi luas.
luas?
 Unit yang sesuai
untuk luas kecil?
 Unit yang sesuai
untuk luas besar?
Refleksi:

Hari ini saya mengajar tentang topik luas permukaan. Kekuatan yang saya
dapati adalah murid sudah boleh menyatakan unit pengukuran luas permukaan dan
hubungan antara permukaan objek dengan luas permukaan dengan betul. Hal ini
mungkin kerana mereka sudah belajar luas dalam mata pelajaran Matematik. Jadi,
mereka tidak mengalami sebarang ketidakfahaman pada isi kandungan
pembelajaran, selain itu, aktiviti p&p juga melibatkan semua murid dan murid
bekerjasama untuk menyiapkan tugasan.

Kelemahan yang boleh saya dapati adalah saya tidak memberi penerangan
yang jelas pada fasa penstrukturan semula idea. Saya tidak menunjukkan bahan
konkrit semasa penerangan. Guru pembimbing juga memberi pandangan bahawa
pengurusan masa semasa aktiviti perlu ditingkatka kerana saya memberi lebih
banyak masa dalam aktiviti pengukuhan.

Cara penambahbaikan adalah saya sepatutnya menunjukkan bahan konkrit


kepada murid semasa fasa penstrukturan semula idea. Hal ini kerana murid akan
lebih memahami konsep luas permukaan jika guru menunjukkan bahan konkrit.