Anda di halaman 1dari 42

Di sini untuk anda…

dalam perjalanan berterusan kami


Setiap perjalanan bermula dengan sebuah visi. Gambaran ke mana anda mahu pergi dan
apa yang anda ingin alami dan capai. Kami berkongsi visi yang sama di TM, di mana kami
berusaha untuk memahami keperluan anda supaya anda boleh memberi tumpuan kepada
perkara-perkara yang penting kepada anda.
Seksyen : Penyata Pengerusi

42
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata
Pengerusi

PARA PEMEGANG SAHAM YANG DIHARGAI,


Sebagai Pengerusi baharu, saya dengan sukacitanya mengemukakan DI SINI UNTUK MENCIPTA NILAI BAGI
penilaian prestasi keseluruhan dan kewangan Syarikat untuk tahun PIHAK BERKEPENTINGAN KAMI
2018 yang merupakan kali pertama buat saya. Saya ingin mengucapkan
Tujuan utama perniagaan kami adalah untuk mencipta
terima kasih kepada Lembaga Pengarah atas kepercayaan mereka nilai untuk pelbagai pihak berkepentingan kami dan sentiasa
terhadap saya sebagai penyambung kepada pengurusan Tan Sri Dato’ bersama mereka, menumpukan perhatian kepada keperluan
Seri Dr Sulaiman Mahbob. Dengan pengalaman dan minat saya yang terpenting mereka – dari segi kualiti, teknologi, ketangkasan
mendalam terhadap industri telekomunikasi, saya dengan rasa rendah dan prestasi. Kelestarian perniagaan merupakan keutamaan
diri berharap untuk meneruskan usaha Pengerusi yang terdahulu bagi Lembaga Pengarah dan pemimpin eksekutif Syarikat.
Ini merupakan agenda rasmi di peringkat lembaga pengarah
dalam perjalanan transformasi dan perkembangan TM.
dan telah tersirat dalam pelan perniagaan tahunan kami.
Ia adalah penting untuk daya saingan dan keupayaan
Tempoh 12 bulan yang lalu adalah luar biasa bagi kami di TM serta para pihak berkepentingan
Syarikat untuk terus beroperasi.
kami. Malaysia baharu telah muncul dan juga, TM telah mengalami beberapa pergolakan
yang disebabkan oleh persaingan dan industri yang dinamik. Pada masa yang sama, kita
menyaksikan perubahan dalam kepimpinan TM dengan pelantikan beberapa ahli eksekutif
baharu oleh Lembaga Pengarah. Pada bulan November, Imri Mokhtar, bakat yang telah
EBIT Dinormalisasi
Kumpulan

1.07
diasah oleh TM sendiri, dengan latar belakang yang kukuh dalam strategi dan operasi
perniagaan, mengambil alih tugas sebagai Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
(AGCEO) baharu. Saya yakin kepimpinannya bukan sahaja akan menangani cabaran jangka RM Bilion
pendek, tetapi akan menjana kejayaan jangka panjang TM.
ROSLI MAN
Pengerusi

Oleh itu, kami meletakkan keutamaan yang tinggi untuk beroperasi secara mencerminkan amalan terbaik pelaporan, terutamanya prinsip International
mapan dengan fokus untuk mencipta nilai saham untuk jangka panjang. Ke Integrated Reporting Framework (IIRF) yang ditetapkan oleh International
arah ini, kami terus memantau dan menilai bagaimana perniagaan kami Integrated Reporting Council (IIRC). Rangka kerja ini telah membantu kami
dilengkapi dan diberdayakan untuk memberikan nilai sedemikian dan untuk menghargai pelbagai komponen perniagaan kami yang saling berkait
bagaimana kami dapat menyampaikannya kepada pihak berkepentingan termasuk sumber, risiko, nilai, proses dan sistem kami, yang semuanya
kami dengan cara yang paling berkesan dan cekap. beroperasi secara sinergi untuk menyampaikan nilai kepada pihak
berkepentingan kami. Dengan ini, kami komited untuk mencipta persekitaran
Dengan matlamat ini, kami telah memulakan perjalanan laporan bersepadu peruntukan modal dan sumber yang bertanggungjawab, mengiktiraf
pada tahun 2016. Laporan Tahunan Bersepadu yang berikutnya pada tahun pelbagai faktor yang mempengaruhi nilai dan menyokong pemikiran
2017 dan juga bagi tahun semasa, telah berkembang dan diperhalusi untuk bersepadu, perancangan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan.

Skor Ukur
Dividen Tunai Kepuasan Pelanggan
Interim melebihi

RM75.1 Juta 73
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

43
Seksyen : Penyata Pengerusi
Seksyen : Penyata Pengerusi

44
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata
Pengerusi

Laporan tahun ini bertujuan untuk memberikan jangkaan dan isu-isu yang paling penting kepada Laporan ini meliputi prestasi kewangan, sosial,
pihak berkepentingan kami perspektif yang mereka pada masa terdekat serta jangka masa tadbir urus dan alam sekitar Kumpulan bagi tahun
menyeluruh mengenai prestasi semasa, serta panjang. Berdasarkan penilaian yang dijalankan, berakhir 31 Disember 2018, dan menyediakan
strategi perniagaan dan prospek masa depan kami. sepuluh (10) isu baharu telah dikenal pasti, tinjauan terhadap operasi Kumpulan. Maklumat
Ia termasuk proses berterusan bagi mengenal membawa kepada sejumlah 22 isu yang tambahan mengenai aktiviti pemasaran dan
pasti, mendedahkan dan mengutamakan isu-isu dikenalpasti. Di samping itu, Rangka Kerja penglibatan pihak berkepentingan kami juga
material Kumpulan dan potensi kesan positif atau Pengurusan Risiko Perniagaan (PRP) kami disertakan, terutamanya untuk memberikan
negatif mereka terhadap keupayaan Kumpulan menggariskan strategi untuk menguruskan risiko pemahaman tentang proses utama Kumpulan dan
untuk mewujudkan nilai yang mampan. Pada perniagaan sedia ada dan baharu agar sentiasa penilaian terhadap risiko dan peluang Kumpulan,
tahun 2018, kami meningkatkan penilaian dipantau dan diuruskan dengan pelan tindakan serta keupayaan syarikat untuk mencipta dan
materialiti melalui penglibatan aktif dengan pihak mitigasi yang efektif. mengekalkan nilai dalam jangka panjang, untuk
berkepentingan kami untuk lebih memahami faedah semua pihak berkepentingan kami.
DI SINI UNTUK MENGEMUDI “KAMI MENERUSKAN KOMITMEN
SITUASI MENCABAR Sementara itu, untuk menyokong objektif strategik KAMI UNTUK MEMBANGUNKAN
jangka panjang TM dan untuk mengimbangi
Walaupun tahun yang ditinjau menyaksikan banyak JALUR LEBAR BERKELAJUAN
kelestarian perniagaan Kumpulan dengan pihak
ketidakpastian, TM tetap bertahan dan mengekalkan berkepentingan yang lain, Lembaga Pengarah TINGGI MERENTASI MALAYSIA
tumpuan dalam menjana nilai kepada pihak telah meminda dasar dividen kepada 40.0% hingga BAGI MEMANFAATKAN RAKYAT,
berkepentingan. Perjalanan ini telah meningkatkan 60.0% daripada PATAMI. Dengan mengambil kira DALAM MEMENUHI OBJEKTIF
tahap kesedaran yang lebih jelas tentang risiko keadaan perniagaan keseluruhan dan prestasi KERAJAAN UNTUK
dan peluang dari aspek baharu. Kami segera pendapatan, komitmen modal, keadaan kewangan,
bertindak balas terhadap landskap industri
MEMBANGUNKAN NEGARA YANG
rizab yang boleh diagihkan dan faktor-faktor lain
telekomunikasi yang sentiasa berubah dengan TERHUBUNG.”
yang berkaitan, kami telah mengisytiharkan dividen
program transformasi yang pesat untuk tunai interim sebanyak 2.0 sen sesaham atau
mengekalkan kos yang efektif untuk mencapai RM75.1 juta untuk tahun kewangan 2018.
kecemerlangan operasi dan prestasi perniagaan DI SINI DEMI KESEJAHTERAAN
yang mantap. MALAYSIA
DI SINI MELAKAR HALA TUJU
Sementara itu, seruan Kerajaan untuk meningkatkan BAHARU Sebagai pengupaya aspirasi Digital Malaysia, saya
kelajuan jalur lebar dengan kadar yang lebih rendah memberi jaminan kepada semua pihak
telah memberi kesan kepada perniagaan kami. PIP2018 telah memainkan peranan penting dalam berkepentingan yang kami akan terus berusaha
Walaupun begitu, ia telah membentuk satu membantu TM mengemudi cabaran semasa dan untuk mengukuhkan peranan kami dalam
perkembangan yang baharu dan menarik untuk mendatang. Objektif muktamad kami adalah untuk merealisasikan agenda negara iaitu untuk
pelanggan kami, yang kini boleh mendapatkan menyempurnakan strategi kami untuk menghubung dan memperkasakan rakyat Malaysia
keterhubungan yang lebih baik pada harga yang Mempercepatkan Konvergens dan Memperkasakan dan perniagaan untuk kehidupan yang lebih baik.
lebih murah. Kami dengan sukacitanya memaklumkan Digital untuk membolehkan aspirasi Negara Digital Kami merintis setiap evolusi teknologi telekomunikasi
bahawa kami secara agresif telah meneruskan Malaysia menerusi Keterhubungan dan Infrastruktur di negara ini. Kami mempunyai pengalaman yang
penaikan taraf untuk pelanggan sedia ada sehingga Digital. luas dan mendalam, lengkap dengan peralatan yang
sepuluh (10) kali kelajuan jalur lebar tanpa sebarang tepat, anggota dan penetapan minda untuk
kos tambahan. Di samping itu, kami juga Melangkah ke hadapan pada tahun 2019, kami membawa Malaysia ke arah ekonomi digital. Kami
memperkenalkan pakej unifi yang baharu dan akan meneruskan transformasi fasa seterusnya juga mempunyai rangkaian keterhubungan dan
berpatutan, dengan tawaran kelajuan 30Mbps dan menerusi PIP2019-2021 untuk memastikan daya konvergens yang paling luas dan kini tumpuan kami
100Mbps. ketahanan dan kelestarian jangka panjang dalam adalah memperluaskan infrastruktur digital kami
membentuk sebuah organisasi yang menumpukan untuk membolehkan perkhidmatan bagi masyarakat
Tahun lepas, kami juga mengumumkan pelanggan. Kami akan berusaha untuk melakukan digital, perniagaan digital dan Kerajaan digital.
penyemakan semula Penunjuk Prestasi Utama yang terbaik dalam pelaksanaan dan operasi kami.
Utama (KPI) kami sebagai tindak balas terhadap Ini bermakna mempermudahkan cara kami bekerja Untuk mencapai matlamat ini, kami akan terus
pelbagai cabaran pasaran, persaingan yang semakin supaya pelanggan mendapat lebih manfaat. TM bekerjasama dengan rakan strategik kami untuk
meningkat, peningkatan kos perniagaan/operasi, perlu berubah dan bertindak lebih pantas dari terus mengembangkan kapasiti infrastruktur dan
dan tekanan harga. Berikutan itu, prestasi kewangan kadar perubahan. Untuk tujuan ini, kami akan keterhubungan kami serta memainkan peranan
kami terjejas dengan pendapatan sebanyak 2.2% memberi tumpuan kepada tiga (3) keutamaan: kami dalam memangkin Negara Digital. Sebagai
lebih rendah dari tahun ke tahun, iaitu sebanyak pelanggan, perniagaan dan anggota. contoh, melalui produk ICT kami seperti pusat
RM11.82 bilion. Kami mencatatkan Perolehan data, rangkaian infrastruktur bersepadu, dan
Pelaporan Sebelum Faedah dan Cukai (EBIT) Ini adalah masa yang mengujakan dengan cabaran penyelesaian perkhidmatan pintar, TM ONE
sebanyak RM64.6 juta, manakala EBIT Dinormalisasi baharu yang mempengaruhi industri telekomunikasi memperkasakan perusahaan swasta dan agensi
Kumpulan adalah RM1.07 bilion, yang masih dalam global. Kami yakin bahawa kepimpinan baharu kerajaan dengan membantu mereka merealisasikan
panduan 2018 kami. Inisiatif Program kami dan pelbagai inisiatif jangka panjang akan dan mengoptimumkan aspirasi digital mereka.
Penambahbaikan Prestasi 2018 (PIP2018) seperti membuka jalan untuk mempercepatkan rancangan
pengoptimuman kos telah menghasilkan konvergens dan digital kami.
peningkatan prestasi operasi, walaupun hasil yang
diperoleh adalah lebih rendah. Kami berjaya
mengekalkan kepuasan pelanggan dengan skor
Kepuasan Pelanggan (indeks TRI*M) lebih daripada
73, melangkaui purata telekomunikasi global iaitu
sebanyak 66. Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

45
Seksyen : Penyata Pengerusi
Seksyen : Penyata Pengerusi

46
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata
Pengerusi

Sebagai rakan kongsi strategik, kami mempunyai DI SINI UNTUK MENJAYAKAN Bagi alam sekitar, sebagai tambahan kepada
rekod yang mantap melebihi satu dekad dalam TANGGUNGJAWAB KORPORAT DAN pengurusan pelepasan karbon dalam operasi,
pembangunan negara, melalui rangkaian terkini KELESTARIAN keutamaan kami adalah untuk meningkatkan
dan penyediaan perkhidmatan industri di samping kesedaran tentang keperluan untuk memelihara
mengubah kehidupan semua rakyat Malaysia Kelestarian merupakan topik yang sering habitat semulajadi, termasuk hutan, lautan, serta
melalui produk dan perkhidmatan kami. Kami dibincangkan dengan pelbagai pihak berkepentingan flora dan fauna – kesemuanya bagi membolehkan
adalah pengupaya utama untuk infrastruktur kami. Di TM, rangka kerja kelestarian kami terdiri planet yang lebih baik untuk generasi masa
komunikasi negara, dan satu-satunya yang mampu daripada lima (5) teras penting (ekuiti sosial, hadapan. Pada tahun 2018, kami juga telah
menyediakan perkhidmatan telekomunikasi komuniti hijau, nilai ekonomi, tadbir urus yang baik menjalankan TM Earth – (TMEC) – Junior Leadership
bersepadu, ICT dan digital. Kami berbangga dengan dan masa depan yang lebih baik) yang menyokong Series Series (JELS) untuk meningkatkan kesedaran
peranan kami sebagai rakan strategik dalam jenama kami, ‘Hidup Lebih Mudah. alam sekitar di kalangan kanak-kanak.
mewujudkan ekosistem digital untuk masyarakat,
perniagaan dan Kerajaan. Kami terus komited Tanggungjawab TM adalah menjangkaui perniagaan Mengukuhkan lagi komitmen kami terhadap
untuk mempercepatkan penyampaian dan urusan harian. Ini bermakna kami akan amalan terbaik dalam pelaporan dan komunikasi
perkhidmatan dan penyelesaian digital yang inovatif melakukan apa sahaja dalam kapasiti dan kelestarian, kami menerima Kedudukan Platinum
untuk industri vertikal utama dalam perusahaan keupayaan kami untuk tidak hanya menyumbang bagi Penarafan Pelaporan Kelestarian Asia di
dan sektor awam. kepada nilai ekonomi dengan menawarkan Anugerah Pusat Laporan Kelestarian Kebangsaan
penyelesaian perniagaan yang lebih pintar, tetapi (NCSR) 2018 yang ke14.
Di samping itu, dalam merapatkan jurang digital, kami juga akan terus berusaha untuk mewujudkan
TM adalah rakan kongsi utama dan pengupaya ekuiti sosial, memberi inspirasi kepada komuniti Singkatnya, moto syarikat kami menjangkaui
Penyediaan Perkhidmatan Sejagat (USP) dengan hijau melalui transformasi digital, menggalakkan penjanaan keuntungan. Kami sentiasa memegang
kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia prinsip tadbir urus yang baik yang mewujudkan tanggungjawab untuk memangkin pembangunan
Malaysia (SKMM), dalam mempromosi penggunaan institusi yang beramanah dan telus, yang diperlukan sosio-ekonomi dan kesejahteraan alam sekitar.
rangkaian dan aplikasi di Malaysia. Fokus utama untuk membina negara yang lebih pintar dan
adalah di kawasan pedalaman, di mana projek- masa depan yang lebih baik. Lebih banyak maklumat mengenai usaha komuniti
projek pembinaan infrastruktur telekomunikasi, dan alam sekitar kami boleh didapati di bahagian
kabel dasar laut, titik liputan WiFi, jalur lebar tanpa Sebagai contoh, menerusi Yayasan TM (YTM) dan “Kelestarian di TM” atau pada Laporan Kelestarian
wayar, telefon berbayar dan pusat komuniti jalur cabang pendidikan kami, Universiti Multimedia 2018 Edisi Penuh, tersedia dalam talian (online).
lebar terus dilaksanakan. (MMU), kami terus memenuhi objektif sosioekonomi
dalam pendidikan, dengan meningkatkan akses
Kami bekerjasama dengan SKMM untuk kepada pendidikan, peluang pekerjaan, pendapatan DI SINI UNTUK MENDUKUNG
memperluas jangkauan digital ke kawasan luar dan kualiti hidup. Kami juga meneruskan usaha TADBIR URUS KORPORAT
bandar dan pedalaman melalui pusat komuniti kami dalam pembinaan negara dan pendidikan DENGAN MENGAMALKAN
dan perpustakaan jalur lebar di seluruh negara, di melalui Program Sekolah Angkat TM. Kami juga “INTEGRITY @ HEART”
bawah Inisiatif Jalur Lebar Luar Bandar (RBB). Kami telah bekerjasama dengan pelbagai rakan kongsi
untuk mendorong inspirasi kepada inovasi di TM melihat integriti, ketelusan dan akauntabiliti
juga menyediakan keterhubungan ke Pulau Tioman,
kalangan pelajar melalui mata pelajaran Sains, sebagai tiga (3) teras yang mencerminkan tingkah
Pulau Perhentian dan Pulau Pangkor menerusi
Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). laku anggota di TM. Tahap integriti dan etika
lebih daripada 90km kabel dasar laut, di bawah
tertinggi dikekalkan melalui semakan berterusan
Projek STINGRAY.
terhadap dasar dan proses sedia ada dan
dilaksanakan melalui usaha kesedaran, dalaman
dan penguatkuasaan yang ketat.
Ini mempamerkan komitmen kami yang jitu untuk Pada masa yang sama, saya ingin mengiktiraf Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih
menggalakkan integriti dan nilai tadbir urus yang sumbangan berharga YM Tunku Dato’ Mahmood kepada kumpulan pemegang saham kami, yang
baik ke arah merealisasikan misi dan visi TM. Ini Fawzy Tunku Muhiyiddin yang berkhidmat dengan mempercayai perniagaan, anggota dan potensi
adalah sebahagian daripada usaha berterusan penuh dedikasi selama 10 tahun; Datuk Bazlan kami untuk memberikan yang lebih baik. Dengan
kami untuk memupuk nilai-nilai yang baik untuk Osman, Pengarah Eksekutif kami sejak April 2008; sokongan berterusan mereka, kami terus komited
menjadikan TM sebuah organisasi berprestasi Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil, untuk mewujudkan pulangan dan nilai kepada
tinggi, cekap, mesra, bertanggungjawab, amanah Datuk Seri Fateh Iskandar Tan Sri Dato’ Mohamed para pemegang saham.
dan berintegriti. Mansor, Davide Giacomo Federico Benello dan
Dato’ Sri Dr Mohmad Isa Hussain. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada
Sebagai pengiktirafan komitmen kami untuk kerajaan yang baharu dan badan-badan pengawal
mengekalkan standard tadbir urus korporat yang Saya juga mengalu-alukan ahli lembaga baharu selia di atas panduan dan nasihat mereka,
tinggi, ketelusan akauntabiliti, pendedahan kami, Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon dan Faisal terutamanya semasa peralihan dan pengenalan
maklumat kepada pihak kepentingan dan tahap @ Pisal Abdul Ghani, kedua-duanya mewakili dasar baharu. Ucapan terima kasih yang seikhlasnya
kecemerlangan yang tinggi dalam laporan korporat Kementerian Kewangan. Juga bermula dari kepada rakan perniagaan kami, yang bekerjasama
bersepadu, kami telah diberi penghormatan dengan 3 Oktober 2018, adalah Dato’ Mohd Naim Daruwish, untuk memberikan produk dan perkhidmatan
dua (2) anugerah tertinggi bagi Syarikat Senaraian Hisham Zainal Mokhtar dan Saheran Suhendran. yang berkualiti kepada para pelanggan kami.
Awam (PLC) di Anugerah Tadbir Urus Korporat Saya juga mengucapkan selamat kembali kepada
Asean ke-2 2018, Indeks Ketelusan, Penemuan & Dr Farid Mohamed Sani, yang sebelum ini Di dalam persekitaran yang mencabar dan pasaran
Pengiktirafan Tadbir Urus Korporat Malaysia-Asean berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Strategi (CSO) yang berdaya saing, para pelanggan terus
(MSWG) dan empat (4) anugerah di Anugerah kami selama lebih dari empat (4) tahun. memberikan kepercayaan kepada kami, kekal setia
Laporan Korporat Tahunan Kebangsaan (NACRA) dan menyokong aspirasi kami untuk “Menjadikan
2018 yang berprestij. Pasukan Pengurusan TM patut diberi penghargaan Hidup Lebih Mudah” untuk Digital Malaysia yang
khusus di atas komitmen mereka yang teguh lebih baik. Penghargaan saya yang tulus kepada
kepada Syarikat, terutamanya mereka yang semua pelanggan kami di dalam dan luar negara.
PENGHARGAAN memenuhi tugas GCEO yang mencabar – Dato’
Sri Mohammed Shazalli; Datuk Bazlan dan Akhir sekali, sejunjung terima kasih dikhususkan
Sebagai penutup, sekali lagi, saya ingin mengambil
penyandangnya, Imri. Bagi pihak Warga TM, saya kepada Warga TM, yang merupakan tulang
kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih
mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada belakang organisasi kami. Tanpa dedikasi dan
kepada Pengerusi yang terdahulu, Tan Sri Dato’
mereka di atas usaha gigih dan sumbangan mereka. usaha teguh mereka, kami tidak akan memperoleh
Seri Dr Sulaiman Mahbob atas kepimpinan, dedikasi
kestabilan dan kekuatan yang diperlukan untuk
dan sumbangan beliau kepada Kumpulan sepanjang
Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya juga ingin mengekalkan perjalanan pertumbuhan kami. Saya
tempoh perkhidmatannya. Seorang yang disegani
mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan percaya, kami akan terus menunjukkan keupayaan,
dalam perkhidmatan awam dan ahli ekonomi yang
penghargaan kami kepada pelbagai pihak menyediakan penyelesaian yang lebih baik dan
dihormati, Dr Sulaiman, dengan pengalamannya
berkepentingan yang memberi sumbangan positif memperoleh lebih banyak kejayaan di masa akan
yang luas dalam pelbagai bidang, telah membantu
kepada kejayaan berterusan kami. datang untuk semua pihak berkepentingan kami.
Kumpulan TM mengekalkan fokus dan momentum
Dengan itu, Kami Di Sini untuk Anda.
pertumbuhannya bagi tiga (3) tahun terakhir.
Tumpuannya terhadap tadbir urus korporat, integriti,
tanggungjawab dan kelestarian, serta peranan TM
sebagai rakan kongsi dalam pembangunan negara,
pastinya meninggalkan impak yang berkekalan
kepada kami semua di TM.

ROSLI MAN
Pengerusi

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

47
Seksyen : Penyata Pengerusi
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

48
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata Pemangku
Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan

IMRI MOKHTAR
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
PARA PEMEGANG SAHAM YANG DIHARGAI,
Saya dengan sukacitanya membentangkan laporan prestasi bagi tahun 2018, buat pertama
kalinya dalam kapasiti saya sebagai Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan. Sebagai
permulaannya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengarah atas
kepercayaan mereka terhadap saya untuk menerajui fasa seterusnya dalam transformasi
Kumpulan TM.

Ini adalah satu penghormatan buat saya untuk dipilih sebagai pengganti Di  samping menukar cara kerja kami, TM perlu meningkatkan tempo
Datuk Bazlan Osman. Saya sentiasa bersedia untuk meneruskan rancangan perubahan. Ini adalah satu cabaran yang kami, sebagai Warga TM, bersedia
yang telah kami rangka, bersama-sama dengan Lembaga Pengarah dan untuk menerima dan saya bangga menjadi sebahagian daripada perjalanan
pihak pengurusan, bagi membawa organisasi ke tahap yang lebih tinggi ini. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai apa yang
di  samping terus berada “Di sini untuk anda”, menyajikan perkhidmatan dimaksudkan di muka surat berikutnya.
kepada semua rakyat Malaysia dan menyumbang ke arah pembentukan
sebuah Negara Digital. Tahun 2018 merupakan tempoh paling mencabar
yang TM pernah hadapi, di mana kami berusaha menangani industri yang DI SINI UNTUK MEMPAMERKAN DAYA SAING DAN
dinamik dan berdaya saing, tanpa tersasar fokus daripada strategi dan misi PERTUMBUHAN
organisasi kami. Kami berdepan dengan cabaran yang ketara, namun ia
Industri telekomunikasi, baik di dalam atau luar negara, mengharungi tahun
terus menguatkan tekad kami untuk mengotakan apa yang kami perlu
yang mencabar dan terus mengalami penurunan hasil akibat peningkatan
laksanakan untuk para pelanggan, pemegang saham, malah semua pihak
persaingan dan permintaan pelanggan yang meningkat. Penurunan harga
berkepentingan kami.
jalur lebar, peningkatan kelajuan dan perluasan liputan adalah usaha berterusan
kami untuk memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia, walaupun
Strategi dan tumpuan kami untuk Memacu Konvergens dan Memperkasakan
persaingan yang kian sengit. Dalam menyesuaikan diri dengan perubahan
Digital terus kekal, walaupun kami berdepan dengan cabaran yang belum
ini, operasi perniagaan kami dan momentum pertumbuhan keseluruhan
pernah dialami sebelum ini yang memberi kesan kepada prestasi kami. Oleh
pada tahun ini turut terjejas.
itu, PIP2018 telah diperkenalkan sebagai tumpuan jangka pendek untuk
melaksanakan inisiatif-inisiatif penting yang akan meningkatkan prestasi
Walau bagaimanapun, pengalaman industri kami sejak sekian lama telah
kami untuk tahun 2018. PIP2018 adalah berlandaskan kepada empat (4)
melengkapkan kami dengan strategi untuk menghadapi cabaran dalaman
teras, iaitu (1) Pemeliharaan dan Peningkatan Hasil; (2) Keberuntungan yang
dan luaran. Kami melihat cabaran ini sebagai peluang untuk transformasi
Berkekalan; (3) Aliran Tunai Yang Lebih Baik dan (4) Peningkatan Produktiviti.
dan pertumbuhan. Bagi tahun 2018, tumpuan utama kami adalah untuk
Bagi tahun 2019 dan seterusnya, kami memperluaskan PIP2018 ke fasa
memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, memacu inovasi teknologi,
seterusnya melalui PIP2019-2021. PIP2019-2021 akan kekal sebagai pelan
dan memberikan penyelesaian yang menarik dan berdaya saing. Kami
pelaksanaan kami bagi tempoh tiga (3) tahun yang akan datang dan strategi
meneruskan strategi untuk menguruskan kos operasi dan mengkaji semula
keseluruhan kami akan memberi tumpuan kepada tiga (3) teras strategik
pelan CAPEX kami dengan membuat pelaburan terpilih dalam pembangunan
– Perkhidmatan Konvergens; Mudah dan Digital; dan Kos Lebih Rendah
rangkaian dan juga mendapatkan capaian daripada pembekal lain untuk
dan Efisien. Teras strategik ini akan digerakkan oleh infrastruktur rangkaian
perluasan rangkaian. Selain itu, kami juga memperkenalkan penawaran
bersepadu kami bersama dengan platform digital dan Warga TM.
berbeza menerusi Memacu Konvergens dan Memperkasakan Digital, untuk
memberi maklum balas yang berkesan kepada keperluan pelanggan kami
Dalam berbuat demikian, TM akan mara ke fasa transformasi yang seterusnya.
yang tidak menentu.
Hala tuju strategik baharu kami adalah bertumpu kepada pelanggan, yakni
mengukuhkan falsafah ‘mengutamakan dan memudahkan pelanggan’. Ini
akan menyaksikan kami kembali kepada asas, membina keupayaan kami
dan mengkaji setiap aspek perniagaan untuk melakar laluan baharu.

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

49
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

50
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata Pemangku
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

DI SINI UNTUK MENCIPTA NILAI DAN PENGALAMAN DI SINI UNTUK MENJADIKAN HIDUP LEBIH MUDAH
PELANGGAN
Kemajuan berterusan TM adalah berlandaskan strategi yang jelas dan usaha
Pasaran kini dinamik dan tanpa batasan disebabkan oleh kemunculan pendigitalan. transformasi untuk menjadikan kehidupan lebih mudah. Di  samping itu,
Trend pelanggan juga pantas berubah, contohnya, semakin ramai pelanggan kami menyedari keperluan untuk menyesuaikan diri dalam industri yang
yang mengakses internet menerusi peranti mudah alih walaupun mereka pesat berubah. Maka kami secara proaktif telah memperbaik teras strategik
berada di  satu tempat. Terdapat peralihan ketara dalam pilihan pelanggan, di utama kami – ‘Memacu Konvergens’ dan ‘Memperkasakan Digital’ (Sila rujuk
mana mereka beralih dari perkhidmatan tetap ke mudah alih untuk kemudahan, kepada Laporan Tahunan Bersepadu TM 2017 untuk rujukan selanjutnya),
kestabilan dan kemampuan. Tambahan pula, teknologi mudah alih yang semakin untuk menyampaikan objektif tersebut.
berkembang dapat memberikan pengalaman rangkaian yang setanding dengan
rangkaian tetap. Ini, seterusnya, mencetuskan keperluan pelaburan bagi Dalam kami melalui fasa transformasi seterusnya, ini tidak bermakna bahawa
infrastruktur fiber tetap dan mudah alih tanpa wayar untuk memenuhi permintaan kami akan menghapuskan yang lama untuk membina sesuatu yang berbeza
terhadap internet berkelajuan tinggi. Walau bagaimanapun, pengkomersialan sama sekali. Kami tetap TM seperti yang anda kenali, namun dipertingkatkan
akses internet kini telah menyebabkan tekanan ke atas harga. dalam cara kami beroperasi dan mencipta nilai. Kami sebagai sebuah
organisasi, telah dikenali selama ini masih tetap sama dan relevan. Identiti
Walaupun internet berkelajuan tinggi dan pengalaman dalam talian menjadi kami sebagai institusi yang diamanahkan menjadi pemacu utama pertumbuhan
keutamaan pelanggan, kemajuan pesat dalam teknologi terus mempengaruhi ekonomi negara, pembangunan teknologi – dan akhirnya, kemakmuran
pilihan dan tingkah laku belanjawan mereka. Sebagai contoh, permintaan – masih tidak berubah, malah diperkukuhkan. Dalam tempoh tiga (3) tahun
untuk aplikasi over-the-top (OTT) dan digital semakin meningkat. Berdasarkan akan datang, kami akan beransur-ansur memperbaik cara kami beroperasi.
pemerhatian kami, semakin ramai pelanggan yang menggunakan perkhidmatan Kami akan berada di sini berkhidmat untuk anda – dengan cara yang lebih
OTT untuk hiburan serta pelbagai perkhidmatan dalam talian seperti e-hailing baik dan mudah.
dan penghantaran barangan. Kami menjangkakan perkhidmatan ini akan
terus berkembang dengan rakyat Malaysia yang kian mengamalkan gaya Penumpuan pelanggan kekal menjadi fokus sebenar (true north) kami.
hidup digital dan bermanfaat darinya. Falsafah kami, iaitu ‘mengutamakan dan memudahkan pelanggan’ akan
diperkukuhkan, dan dinyatakan sebagai teras dalam semua yang kami
Sebagai tindak balas kepada pelbagai trend dan selaras dengan falsafah lakukan.
‘pelanggan didahulukan’:
Pada asasnya, kami akan mendengar kehendak pelanggan, sementara itu
• Kami terus memanfaatkan potensi teknologi LTE seperti rangkaian 4G
menjadi proaktif dan memberi maklum balas dengan berkesan, melalui
dan 5G yang akan datang. Kami menawarkan pakej LTE tanpa wayar
pemudahan proses dan peningkatan keupayaan digital.
sebagai pengganti bagi kawasan yang tiada fiber, manakala bagi kawasan
yang mempunyai akses ke keterhubungan tetap kami, kami telah
TM akan kekal sebagai syarikat telekomunikasi bersepadu dan pemacu
meningkatkan kelajuan secara beransur-ansur sejak dua (2) tahun
Negara Digital. Dilengkapi sepenuhnya dengan rangkaian bersepadu tembaga,
yang lepas.
fiber dan tanpa wayar kami; dihubungkan dengan infrastruktur ICT dan
• Kami mengerah aset sedia ada untuk menghapuskan duplikasi dan platform digital, kami dapat memberi khidmat kepada semua pelanggan,
menggantikan teknologi usang dalam proses dan operasi kami. pengguna, perniagaan, sektor awam dan peserta industri secara menyeluruh.
Kami akan berada di sini sebagai pusat sehenti buat pelanggan kami, dengan
• Kami memanfaatkan peluang digital dengan berkolaborasi dengan OTT,
pelbagai penawaran dan sokongan untuk memenuhi semua keperluan
baik dari dalam dan luar negara, untuk mempertingkatkan pengalaman
digital anda.
dan kemudahan pelanggan, menjadikan kehidupan mereka lebih mudah.

Dengan langkah-langkah ini, aspirasi jangka sederhana kami adalah untuk


muncul sebagai sebuah organisasi yang bertumpukan pelanggan, yang
dipacu oleh permintaan pasaran.

TM SENTIASA BERUBAH KE ARAH PEMBANGUNAN SEBUAH NEGARA DIGITAL

2011 2016 2019


Peneraju Jalur Lebar Peneraju Konvergens Pemacu Negara Digital
Kami akan berada di sini sebagai
pusat sehenti buat pelanggan kami,
dengan pelbagai penawaran dan
sokongan untuk memenuhi semua
keperluan digital anda.

Melalui unifi, kami akan mempercepat penawaran gaya hidup konvergens Bahagian perusahaan borong domestik dan antarabangsa kami, TM GLOBAL,
digital untuk pelanggan kediaman dan PKS, dengan lebih fokus dalam akan terus menjadi tulang belakang industri yang menghubungkan Malaysia
peningkatan interaksi pelanggan yang positif dan lebih mudah. Bagi TM ke seluruh dunia. Keutamaannya adalah mengukuhkan kedudukan TM
ONE, kami akan terus membuat penambahbaikan untuk memenuhi dengan membina hubungan, menjalin usahasama dan pada masa yang
keperluan pelbagai industri dalam perusahaan dan sektor awam. Sebagai sama menyokong rangkaian global kami dengan lebih cekap.
pemacu kepada perniagaan untuk merealisasikan sepenuhnya potensi
digital mereka, TM berkeupayaan untuk menawarkan pelbagai penyelesaian Kecekapan kos yang optimum dan produktiviti yang lebih baik akan
infrastruktur digital seperti Perkhidmatan Awan dan Penyelesaian Pintar, membantu meningkatkan transformasi kami. Paling utama, kami akan terus
termasuk bandar pintar. Keupayaan ini adalah penting dalam membolehkan memupuk keupayaan anggota supaya semua Warga TM diperkasakan
perniagaan berkembang maju dalam Revolusi Perindustrian 4.0, serta dengan kemahiran yang penting untuk transformasi dalam era konvergens.
membolehkan sektor awam berkhidmat kepada Rakyat dengan lebih baik, Ini termasuk ketangkasan serta pemikiran yang bertumpu kepada pelanggan.
sambil mempercepatkan pembentukan Malaysia sebagai sebuah Negara
Digital.

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

51
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

52
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata Pemangku
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

HALATUJU STRATEGIK BAHARU TM DALAM MEMPERKUKUH TUMPUAN TERHADAP PELANGGAN: TM SEBAGAI RAKAN UTAMA
DAN PEMACU ASPIRASI NEGARA DIGITAL MALAYSIA MELALUI KETERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

PELANGGAN Kediaman & Individu PKS & Perusahaan Sektor Awam

NEGARA
DIGITAL Masyarakat Digital Perniagaan Digital Kerajaan Digital

INFRASTRUKTUR DIGITAL

PEMBAYARAN PENGENALAN KESELAMATAN SIBER


DIGITAL

SISTEM MAKLUMAT PERKHIDMATAN IOT & BANDAR


DATA GEOGRAFI AWAN PINTAR

KETERHUBUNGAN
INFRASTRUKTUR FIZIKAL TETAP DAN TANPA WAYAR YANG MENYOKONG KESEMUA INFRASTRUKTUR DAN PERKHIDMATAN DIGITAL

DI SINI UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI, BERPANDUKAN PIP2019-2021


Para pelanggan adalah keutamaan terpenting dalam fasa transformasi kami yang seterusnya. Untuk menjadi sebuah Organisasi Bertumpukan Pelanggan
yang sebenar, kami akan terus mempermudah interaksi dan mempertingkatkan perjalanan pelanggan melalui keupayaan digital dan penglibatan secara
peribadi. unifi akan memberi tumpuan dalam meningkatkan interaksi pelanggan dengan keupayaan layan diri digital merentasi akses saluran omni, ke
arah memacu penambahbaikan Net Promoter Score (NPS) dan sentimen media sosial. Sementara itu, untuk pelanggan-pelanggan perniagaan, TM  ONE
akan berusaha untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyampaikan penglibatan pelanggan yang berkualiti sambil mempermudahkan
aktiviti operasi. Bagi rakan kongsi kami dalam industri telekomunikasi tempatan dan antarabangsa, TM GLOBAL akan memberi tumpuan ke arah
memperkukuhkan kedudukannya sebagai pemacu pertumbuhan perniagaan yang diyakini dengan meningkatkan dan mengembangkan hubungan
perniagaan sedia ada serta berinteraksi dengan pihak pengawal selia secara proaktif untuk manfaat semua pihak berkepentingan.

Didorong oleh strategi utama kami dan PIP2019-2021, kami yakin bahawa kami akan dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik buat pelanggan
kami dan mencipta “Pengalaman TM” yang mudah di setiap pusat interaksi.

Pemetaan Strategi Utama dan PIP2019-2021

Organisasi Bertumpukan Pelanggan

TERAS STRATEGI PENGGERAK

INFRASTRUKTUR
PERKHIDMATAN MUDAH DAN KOS YANG LEBIH RANGKAIAN PEMBANGUNAN
BERSEPADU DIGITAL RENDAH DAN BERSEPADU ANGGOTA
EFISIEN DAN PLATFORM
DIGITAL

1 2 1 2 4 2 3 2 3 4 4

Nota:
1. Pemeliharaan dan Peningkatan Hasil 3. Keuntungan yang Berkekalan
2. Aliran Tunai Yang Lebih Baik 4. Peningkatan Produktiviti
Bagi tiga (3) tahun yang akan datang, tumpuan kami adalah kepada tiga (3) Rangkaian kami dan Warga TM adalah pengupaya untuk menyampaikan
teras strategi berikut: tiga  (3) teras strategi:

Teras Strategi 1 Penggerak 1


Perkhidmatan Konvergens Infrastruktur Rangkaian Bersepadu dan Platform Digital
Mengekalkan keuntungan sedia ada dan meningkatkan pulangan hasil yang Melabur secara terpilih dalam infrastruktur rangkaian bersepadu untuk
berpanjangan dengan menyediakan perkhidmatan baharu menerusi konvergens dan memperluaskan lagi rangkaian dan membangunkan platform digital untuk
solusi digital meningkatkan pengalaman pelanggan serta operasi perniagaan

Teras Strategi 2
Mudah dan Digital Penggerak 2
Pendigitalan pengalaman pelanggan, dan meringkaskan produk, proses operasi Pembangunan Anggota
IT dan rangkaian Memupuk dan melengkapkan anggota dengan membina keupayaan,
kemahiran-kemahiran masa depan dan kaedah baharu untuk bekerja
Teras Strategi 3 termasuklah memupuk budaya berorientasikan pelanggan
Kos yang Lebih Rendah dan Efisien
Mengoptimumkan kos hasil operasi secara efisien, peningkatan produktiviti dan
mengubah kepada modal operasi yang lebih cekap

Teras strategi dan pemacu yang dijelaskan di atas telah dipetakan ke dalam Program Peningkatan Prestasi (PIP2019-2021), untuk memberikan panduan
jelas mengenai pelan tindakan yang perlu TM laksanakan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan dalam tempoh tiga  (3) tahun.
PIP2019-2021 akan memandu halatuju Kumpulan menerusi sistem, proses dan tadbir urus yang dipermudahkan. Inisiatif-inisiatif yang diutamakan di bawah
keempat-empat (4) teras ini adalah untuk mempercepatkan usaha kami bagi seluruh Kumpulan untuk mengukuhkan penyampaian dan prestasi.

1
Pemeliharaan dan Peningkatan Hasil: Bertahan, dan meningkatkan kecekapan hasil pendapatan melalui inisiatif perniagaan yang strategik bagi
unifi, TM ONE dan TM GLOBAL.

2
Pengekalan Keuntungan: Mengoptimumkan kos dengan menambahbaik rangkaian, IT dan penyelenggaraan melalui proses yang diringkaskan
dan menamatkan redundansi dalam proses.

3 Penambahbaikan Aliran Tunai: Mengutamakan perbelanjaan CAPEX dengan mengerah aset sepenuhnya, pelaburan yang disasarkan dan
pengurusan portfolio yang efisien.

4 Peningkatan Produktiviti: Mencapai tahap produktiviti seterusnya melalui pendigitalan dan permudahan, memupuk cara kerja baharu dan berubah
ke arah sebuah organisasi yang lebih tangkas dan memudahkan.

Melangkah ke hadapan pada tahun 2019, TM akan mempermudah cara Kami akan terus memberi tumpuan dalam mengerah aset sedia ada seiring
operasi perniagaan dan mengekalkan usaha dalam meneroka pertumbuhan dengan pelaksanaan terpilih untuk memperluaskan liputan kami. Sekiranya
baharu menerusi inovasi berterusan yang diilhamkan oleh kehendak terdapat infrastruktur baharu dibina oleh peserta baharu yang berpotensi
pelanggan. Kami jelas dengan misi kami untuk mencapai aspirasi sebagai untuk menyediakan akses rangkaian pada tahun-tahun yang akan datang,
rakan utama dan pemacu kepada Negara Digital. Untuk mencapai matlamat kami melihat ini sebagai peluang untuk memperluaskan liputan tanpa pelaburan
ini, kami akan memberi tumpuan kepada kekuatan teras kami dan yang tinggi. Oleh itu, di mana ia boleh dilaksanakan, kami juga akan mencari
meningkatkan tempo pelaksanaan bagi mencapai prestasi perniagaan yang peluang untuk memperoleh akses daripada penyedia rangkaian yang lain.
lebih baik, dan memberikan penciptaan nilai kepada para pemegang saham
kami. Di samping itu, kami juga akan memastikan pengurusan portfolio teras dan
bukan teras secara berkesan serta meningkatkan pengurusan akaun
Rancangan pemeliharaan dan peningkatan hasil termasuk memacu penerimaan dalam kesemua tiga (3) kluster pelanggan.
konvergens merentasi seluruh portfolio produk dan perkhidmatan kami. Ini
termasuk perluasan jalur lebar seiring dengan peningkatan kelajuan secara Selain itu, aset kami yang paling bernilai, Warga TM, akan diperkasakan ke
berterusan, kerjasama dengan OTT untuk perkhidmatan video yang diperkaya tahap produktiviti yang seterusnya untuk mencapai kemampanan operasi.
dan mengukuhkan bahagian pasaran kami, terutamanya dalam perkhidmatan Kami mengamalkan budaya segera bertindak dan peningkatan tempo dalam
mudah alih. Bagi perniagaan, kami akan memberi tumpuan kepada industri- memupuk “tenaga kerja yang AGILE”. Kami akan mengurangkan lapisan
industri yang bernilai tinggi dan akaun utama, serta memanfaatkan peluang anggota kami untuk berubah dari organisasi hierarki supaya memberikan
digital merangkumi keterhubungan. Kami juga akan mempercepat penawaran lebih banyak pemerkasaan ke arah mencapai matlamat kami untuk
perniagaan baharu di pasaran domestik dan antarabangsa, dengan merombak meningkatkan tumpuan terhadap pelanggan.
portfolio produk dan penyelesaian supaya memperoleh model borong yang
seimbang dan menarik. PIP2019-2021 menggariskan komitmen kami untuk memberikan yang
terbaik sambil berpegang kepada identiti kami sebagai sebuah institusi.
Sebagai sebahagian dari pelan pengekalan keuntungan, kami akan lebih Halatuju strategik TM yang baharu akan mendorong kami untuk bekerjasama
berwaspada terhadap peningkatan kos langsung, kos kerjasama perniagaan dan mencipta masa depan yang progresif buat semua, dalam merealisasikan
dan kos perayauan domestik; sejajar dengan peningkatan kecekapan rangkaian visi kami untuk menjadikan hidup dan perniagaan lebih mudah, demi
dan sistem IT kami. Selain kos untuk perkhidmatan, kami mengoptimumkan kesejahteraan Malaysia. Kini dan sentiasa, dengan banyak lagi pencapaian
kos-kos lain termasuk sewa, utiliti dan perbelanjaan pemasaran. Meningkatkan yang menarik di  sepanjang perjalanan ini, kami DI SINI UNTUK ANDA.
kesedaran kos antara Warga TM telah menyumbang kepada pengurangan
kos yang ketara selama ini, dan kami akan terus menyelaraskan kos untuk
mengekalkan keuntungan kami.

Rangkaian kami adalah salah satu pelaburan dan aset yang berharga. Sejak
sekian lama, kami telah melabur dalam infrastruktur dan sistem baharu IMRI MOKHTAR
untuk mengganti atau memelihara infrastruktur berdasarkan jangka hayat Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
dan penggunaannya. Untuk memperbaiki aliran tunai, penilaian yang teliti
terhadap rangkaian kami dilakukan secara konsisten; justeru membolehkan
Telekom Malaysia Berhad
kami mengoptimumkan rangkaian kami sambil memperluas jangkauannya. Laporan Tahunan Bersepadu 2018

53
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

54
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Analisis dan
Tinjauan Pasaran
TINJAUAN KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (KDNK) SEBENAR
Secara keseluruhannya, industri telah berdepan pelbagai cabaran dalam era yang terkesan dengan pendigitalan yang pesat, persaingan sengit, perang harga,
penerimaan data (Datafication), tekanan industri serta faktor budaya dan sosio-politik lain yang mempengaruhi kecenderungan dan tingkah laku pengguna.
Para pengendali talian tetap dan mudah alih dan keupayaan mereka untuk beroperasi dan meraih keuntungan dipengaruhi oleh trend ini.

Pada tahun 2018, kami menyaksikan syarikat-syarikat pengendali mengadaptasikan model operasi mereka dengan menggunapakai pendigitalan dan ICT
untuk meningkatkan pertumbuhan, serta melaksanakan inisiatif operasi dan kecekapan kos untuk kekal mapan.

Menurut Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER), Malaysia diunjurkan mencapai pertumbuhan KDNK sebanyak 4.5% pada tahun 2019. Permintaan
dalam negara akan terus menjadi penjana pertumbuhan, walau bagaimanapun, akan wujud kelembapan dalam permintaan luaran.

Malaysia: Pertumbuhan KDNK Sebenar


% perubahan tkt
7.4

6.0 5.9
5.5 4.5-5.5
5.3
4.8 5.0
4.7 4.7 4.5
4.2

-1.5

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018a 2019r 2020r

2009

Sumber: Tinjauan Ekonomi Malaysia suku keempat 2018 (MIER)


a: anggaran r: ramalan

SAIZ PASARAN RUNCIT


Sektor telekomunikasi berdepan cabaran yang semakin meningkat dalam era digital ini, dan Malaysia tidak terkecuali kerana persaingan sengit, pengurangan
harga, peningkatan mendadak tinggi dalam penggunaan data, serta perubahan kawal selia menyebabkan tekanan kepada operasi perniagaan syarikat
pengendali.
Saiz Pasaran Runcit 2019r = RM31.70 bilion
RM Bilion

32.6 32.8 33.0 33.2 33.1 32.3 31.7 32.1 32.4 32.6

2013 2014 2015 2016 2017 2018a 2019r 2020r 2021r 2022r

Tetap Mudah Alih Jumlah

Sumber: IDC Tracker, Kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) 2019 – 2022, Jumlah Talian Tetap dan Mudah Alih = 0.9%
a: anggaran r: ramalan
Permintaan pengguna dan perniagaan untuk perkhidmatan talian tetap TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT)
akan berterusan. Langganan perkhidmatan suara tradisional dijangka terus
Memandangkan Malaysia berhasrat mencapai status negara maju menjelang
menurun dengan pengguna beralih ke platform suara mudah alih dan suara
2025, ICT telah dikenal pasti sebagai salah satu pemacu utama bagi kesemua
OTT. Permintaan untuk keterhubungan fiber dan jalur lebar berkelajuan
pembangunan. Transformasi pengguna dan perniagaan akan terus dipacu
tinggi, akan didorong oleh pengenalan dan penerimaan perkhidmatan lebar
oleh trend utama seperti perubahan pengguna dari komputer tradisional
jalur tinggi seperti siaran secara langsung kandungan 4K, realiti maya,
ke telefon pintar dan tablet; permintaan untuk kandungan multimedia
eSukan, aplikasi awan dan kediaman pintar.
interaktif masa nyata yang meningkat, disokong oleh teknologi mudah alih;
dan populariti pengkomputeran awan, Analitik Data Raya, X-as-a-service
Untuk menggalakkan pelaksanaan infrastruktur fiber, terdapat keperluan
(XaaS) – menyampaikan apa sahaja sebagai perkhidmatan, aplikasi media
untuk memberi insentif kepada pemilik, pengurus dan pemaju bangunan
sosial dan IoT.
yang menyediakan sambungan fiber dalam premis mereka. Ianya juga
penting untuk menyelaraskan dan mempercepatkan proses kelulusan pihak
ANALISIS DATA & KECERDASAN BUATAN (AI)
berkuasa tempatan dan syarat hak lalu-lalang untuk memasang fiber pada
masa yang tepat dengan harga yang berpatutan. Penerimaan data (Datafication) adalah trend teknologi yang mengubah
semua aspek kehidupan dan perniagaan kita kepada data berkomputer,
Pembangunan teknikal untuk penghantaran data melalui tembaga seperti mengubah maklumat berkenaan kepada bentuk nilai yang baharu. Dengan
Talian Digital Pelanggan Dengan Kadar Bit Sangat Tinggi (VDSL), Vectoring, kata lain, dengan pendigitalan, kita akan terus melihat jumlah data yang
Super-Vectoring, G.fast, Fibre to the Cabinet (FTTC) dan Fibre to the banyak dihasilkan dari pelbagai sumber dan aktiviti. Kelangsungan perniagaan
Distribution Point (FTTdp), yang meningkatkan kapasiti jalur lebar dari dan keinginan mereka untuk bersaing dan menyampaikan penyelesaian
sambungan tembaga tradisional asas, telah meningkat dengan ketara dalam baharu akan bergantung kepada kemampuan mereka untuk memproses
beberapa tahun kebelakangan ini, dan memberikan penyelesaian jangka dan menggunakan data (dengan pantas) untuk menghasilkan dan
sederhana yang boleh dilaksanakan sebelum rangkaian fiber dipasang. menyampaikan nilai. Analisis lanjutan dan AI akan terus memainkan peranan
yang besar dalam membentuk masa depan kita, mengubah setiap aspek
KOMUNIKASI TANPA WAYAR perniagaan syarikat pengendali telekomunikasi – dari pemprosesan data
automatik, penyelesaian peningkatan kecekapan pintar, pengkomputeran
Sebagai tindak balas kepada peningkatan kebergantungan pengguna
hibrid dan keterhubungan kepada pengalaman pelanggan yang khusus dan
terhadap telefon pintar untuk akses internet dan pengalaman digital, liputan
penyelesaian produk yang berbeza.
mudah alih 4G akan terus menjadi tumpuan kami, dan akan diperluaskan
ke tapak/kawasan lain di negara ini. Gaya hidup digital pengguna semasa
INTERNET UNTUK SEGALANYA (IoT)
dan masa depan akan memacu keperluan untuk sambungan dan lebar
jalur yang lebih pantas dan mampu milik. Ini akan memberi tekanan kepada IoT telah merevolusikan cara perniagaan beroperasi. Ia mencipta ekosistem
Pengendali Rangkaian Mudah Alih untuk terus melabur dalam infrastruktur yang luas bagi pertukaran data yang bermakna dan bijak. Kerajaan Malaysia
untuk menyediakan pelan data berkelajuan tinggi, tanpa menaikkan harga. telah memberi perhatian khusus dalam membangunkan subsektor IoT, yang
telah menghasilkan beberapa usahasama pasaran. IoT terus memberi
Ketika piawaian dan spesifikasi untuk 5G sedang dimuktamadkan, kita akan tumpuan terhadap mengintegrasikan pelbagai aliran data baharu dari mesin
menyaksikan penggunaannya dalam ekosistem, percubaan dan inisiatif 5G dan sensor dengan sumber data sedia ada dan baharu bagi menghasilkan
menjadi semakin biasa. Model telefon pintar 5G dijangka diperkenalkan di pandangan baru dan tindakan yang boleh diambil. Melangkah ke hadapan,
pasaran. Oleh itu, adalah penting bagi pelan hala tuju dan ketersediaan pengkomersialan infrastruktur ‘bandar pintar’ dijangka memacu penggunaan
spektrum, serta dasar dan garis panduan yang tepat untuk 5G dimuktamadkan IoT merentasi sektor sosial dan ekonomi utama.
pada tahun 2019, untuk memastikan Malaysia menerajui pembangunan 5G.
PUSAT DATA & PERKHIDMATAN AWAN
Dengan Internet untuk Segalanya (IoT) semakin popular bagi mendapatkan
Pengkomputeran awan menarik pelaburan dalam pusat data dan didorong
pandangan dan memperbaiki proses membuat keputusan, semakin banyak
oleh permintaan dari Perisian-sebagai-Perkhidmatan (SaaS); Infrastruktur-
objek fizikal, sensor dan peranti akan dihubungkan ke internet. Menurut
sebagai-Perkhidmatan (IaaS); dan Platform-sebagai-Perkhidmatan (PaaS).
laporan GSMA Intelligence, kita boleh menjangkakan peningkatan ketara
Dengan ini pengguna berasa lebih selesa dan selamat menyimpan data
dalam jumlah sambungan 5G, mencapai 1.10 bilion menjelang 2025,
di awan, perniagaan juga menyedari keupayaan mereka untuk mengurangkan
didorong oleh peluang dalam sektor kesihatan, pembayaran elektronik,
dan menguruskan kos melalui penggunaan infrastruktur awan.
kereta pandu sendiri, realiti maya, kecerdasan buatan dan pembelajaran
berasaskan mesin, telefon pintar dan alat pakai guna yang baharu.

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

55
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

56
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Risiko Utama
dan Langkah-Langkah Kawalan
Di TM, model perniagaan dan operasi kami adalah disokong oleh Rangka Kerja Pengurusan Risiko Perusahaan (ERM) yang mantap, bertujuan untuk
memastikan organisasi mampu bertahan bagi berdepan dengan ketidak-tentuan pasaran dan kemerosotan prestasi. Secara umum, risiko utama perniagaan
kami datang daripada peningkatan persaingan dan perubahan dalam landskap industri, selain risiko lain yang berkaitan dengan kemapanan dan reputasi.
Berikut adalah beberapa risiko utama dan tindakan mitigasi yang digariskan bagi tahun 2018.

PERSAINGAN

Risiko Utama Langkah-langkah Kawalan


• Mengekalkan hasil, margin, kelebihan daya saing • Melaksanakan beberapa pelan tindakan untuk meningkatkan kedudukan daya saing TM
dan pengurangan kesetiaan pelanggan disebabkan melalui PIP2018. Inisiatif termasuk:
oleh perubahan permintaan dan tingkah laku – Aktiviti jualan dan interaksi pelanggan seluruh negara secara intensif melalui inisiatif
pelanggan, kemunculan teknologi baharu dan ‘Gerak-Gempur’ dan panggilan jualan peribadi kepada pelanggan.
peningkatan penggunaan lebar jalur bagi kandungan – Mempercepatkan penaiktarafan kepantasan untuk pelanggan unifi dan pra-unifi.
dan aplikasi dalam pasaran. – Memperkenalkan pelan unifi basic sebagai pakej permulaan dan paling mampu milik
– Melancarkan pelan dan pakej pascabayar baharu bagi unifi Mobile.
– Beralih daripada penawaran keterhubungan tulen ke arah penyelesaian ICT bersepadu
dan penyelesaian konvergens yang disesuaikan dengan industri vertikal.
– Memberi lebih penekanan terhadap jualan konsultatif yang mengintegrasikan perkhidmatan
keterhubungan dan melangkaui penyelesaian keterhubungan.
– Memperkukuhkan daya saing ke arah menjadi penyedia penyelesaian menyeluruh dengan
memanfaatkan syarikat bersekutu untuk merebut peluang serantau dengan pelaburan
yang minimum serta menerusi kerjasama dengan syarikat global terkemuka yang lain.

TEKANAN HARGA

Risiko Utama Langkah-langkah Kawalan


• Kemerosotan pertumbuhan hasil, penguasaan • Merealisasikan sasaran perkhidmatan ke pasaran dengan meletakkan penawaran konvergens
pasaran dan kelebihan daya saing disebabkan oleh dan digital sebagai pembeza pasaran. Pakej yang digabungkan ditawarkan untuk mengekalkan
kemasukan lebih banyak pembekal perkhidmatan pendapatan purata bagi setiap pelanggan (ARPC).
ke segmen khusus berikutan semakan semula harga • Pelaksanaan pengoptimuman dan pengurusan kos di seluruh Kumpulan bagi mengurangkan
untuk Perkhidmatan Akses dan Transmisi Jalur Lebar jurang hasil.
Berkelajuan Tinggi (HSBB)

MASA HADAPAN 5G

Risiko Utama Langkah-langkah Kawalan


• Dasar dan kesediaan spektrum 5G di Malaysia masih • Mengambil bahagian dalam Pelancaran Pameran 5G yang dianjurkan oleh SKMM untuk
tiada kepastian yang mana menghalang perancangan menyampaikan keupayaan dan kepakaran TM dalam pelaksanaan teknologi 5G.
lanjut dan kemajuan 5G. • Menyumbang kepada Pasukan Petugas 5G Nasional yang diketuai oleh SKMM – dalam
• Ekosistem peranti dan aplikasi 5G mengambil masa Kumpulan Kerja untuk Spektrum, Infrastruktur dan Pengawalseliaan – dijangka siap menjelang
untuk matang serta penerimaan masyarakat, dan akhir Oktober 2019.
mungkin memerlukan subsidi pada peringkat awal. • Mengendalikan percubaan lapangan pada Q3 ‘2019 untuk lebih memahami prestasi dan
• Pelaburan 5G dijangka tinggi dengan pulangan yang batasan 5G bagi penggunaan masa depan, serta untuk meneroka kes-kes penggunaan baharu.
tidak menentu. Percubaan lapangan tersebut bertujuan untuk mengesahkan kebolehlaksanaan 5G sebagai
penyelesaian Akses Tanpa Wayar Tetap untuk TM.
• Memperoleh pengetahuan dan kecekapan 5G dengan terus mengikuti pembangunan pasaran
5G global dan tempatan.
• Keputusan dari inisiatif 5G kami akan membantu kami menjalankan kajian kebolehlaksanaan
dalam pelaksanaan 5G bagi memastikan keupayaan kami untuk melabur, dengan menguruskan
pelaburan spektrum dan pembangunan rangkaian kami.

Kami akan terus menumpukan usaha untuk menjangka dan mengurangkan risiko sambil memanfaatkan sebarang peluang yang mungkin muncul.
Penerimaan rangka kerja PRP di seluruh organisasi terus memberikan jaminan bahawa risiko yang mempengaruhi kami telah dikenal pasti, dinilai dan
ditangani dengan munasabah untuk meminimumkan kesan risiko kepada TM.
Ulasan
Prestasi Kewangan
Pada tahun 2018, kami menghadapi pelbagai cabaran disebabkan dinamik pasaran yang kompetitif seperti liberalisasi industri serta cabaran berikutan
peningkatan persaingan. Persekitaran operasi yang mencabar dan persaingan yang sengit telah memberi impak yang ketara terhadap prestasi TM.

Walau bagaimanapun, pelbagai inisiatif yang diambil untuk meningkatkan kecekapan kami melalui PIP2018 dapat dilihat dalam keputusan kewangan
keseluruhan bagi tahun 2018.

PRESTASI KEWANGAN (BAGI TAHUN KEWANGAN 2018)

Hasil Kumpulan EBIT Dinormalisasi PATAMI Dinormalisasi


Kumpulan Kumpulan

RM 11.82
bilion
RM 1.07
bilion
RM 632.4
juta

Jumlah perbelanjaan modal Dividen tunai interim


(CAPEX) 18.1% daripada 2.0  sen sesaham
hasil

RM 2.14
bilion
RM 75.1
juta

Untuk ulasan lebih mendalam berkenaan Prestasi Kewangan kami, sila rujuk buku Penyata Kewangan yang disertakan secara berasingan; dan mengenai
Pengurusan Kewangan kami, rujuk kepada Ulasan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan (CFO Kumpulan), pada muka surat 76 hingga 79, iaitu bahagian
berikutnya selepas Perbincangan & Analisis Pengurusan ini.

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

57
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

58
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Ulasan
Perniagaan

Jenama utama Konvergens kami, unifi telah meningkatkan aras perkhidmatan bagi perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi di Malaysia dari segi kelajuan,
liputan dan kepercayaan pelanggan. Pada tahun 2018, unifi terus menaik taraf pelan jalur lebar untuk pelanggan sedia ada, kini sehingga 800Mbps.
Sebagai pemacu Negara Digital, unifi mempunyai
peranan unik dalam memastikan semua rakyat
FAKTA PENTING
Malaysia dapat menikmati manfaat jalur lebar di
mana-mana sahaja. Dalam menuju ke arah ekonomi >2.5 juta kediaman, 1.3 juta pelanggan unifi
yang diterajui oleh digital dan kreativiti, adalah
penting bagi Malaysia untuk meningkatkan kelajuan >400,000 pelanggan PKS
jalur lebar bagi merealisasikan kemungkinan tanpa
sempadan yang dibawa oleh teknologi dan gaya
53.0% kadar Konvergens menembusi isi rumah
hidup digital. unifi berada di sini untuk meneraju
bagi merealisasi visi Negara Digital, menerusi
kecekapan dan kemampuan kami – menyediakan 109 saluran unifi TV (62 berdefinisi tinggi)
perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi yang
boleh dipercayai pada harga berpatutan dan
dilengkapi dengan nilai terbaik di negara ini.

MEMACU PENGALAMAN KONVERGENS DENGAN unifi

Objektif kami adalah untuk menyediakan pengalaman dalam talian yang Sehingga Januari 2019, kami telah menaik taraf lebih daripada 911,000
terbaik di mana-mana sahaja, dan konvergens telah membuka kemungkinan pelanggan unifi dengan peningkatan kelajuan sehingga sepuluh kali ganda
ini. Meningkatkan pengalaman pelanggan sentiasa menjadi keutamaan dan daripada kelajuan sedia ada melalui inisiatif penaiktarafan Turbo kami. Lebih
kami sentiasa menambah baik rancangan perluasan rangkaian kami. Setakat daripada 239,000 pelanggan Streamyx yang berada dalam kawasan liputan
ini, rangkaian konvergens tetap dan tanpa wayar telah mencapai hampir unifi telah menikmati naik taraf percuma ke unifi. Kami juga berjaya menaik
3.0 juta kediaman dan PKS. Kami akan terus memperluaskan rangkaian taraf lebih daripada 181,000 pelanggan Streamyx yang tinggal di  kawasan
kami, menembusi kawasan luar bandar dan menyeberang lautan untuk tanpa liputan unifi kepada dua (2) kali ganda kelajuan sedia ada, di kawasan-
sampai ke pulau-pulau. kawasan tanpa halangan teknologi, pada harga yang sama.

Kami melihat infrastruktur rangkaian konvergens sebagai pemacu utama Bagi mereka yang belum dinaik taraf, kami akan meneruskan perbincangan
digital, di mana unifi akan terus memainkan peranan penting dalam dengan Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
memastikan rakyat Malaysia terus berhubung. Untuk memberikan pengalaman (SKMM) untuk meneliti pilihan pembiayaan khusus, teknologi bersesuaian
perhubungan yang lancar, perkhidmatan unifi dilengkapkan dengan jalur (fit-for purpose) serta mengoptimumkan mekanisme industri sedia ada
lebar berkelajuan tinggi – yang meliputi keterhubungan tetap, mudah alih untuk menyampaikan pengalaman jalur lebar yang lebih baik di  seluruh
(LTE) dan WiFi – di kediaman, pejabat dan tempat awam. Digabungkan negara.
dengan perkhidmatan digital seperti unifi TV, perkhidmatan tambah nilai
dan aplikasi OTT, kami berbesar hati membawakan pengalaman konvergens Inisiatif Penaiktarafan Turbo pada akhir Januari 2019
kepada pelanggan pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja, menerusi
sebarang peranti.
>911,000 pelanggan unifi dinaik taraf kepada kelajuan 10X
Kami percaya bahawa pengalaman konvergens haruslah merangkumi semua
individu. Inilah sebabnya kami telah menjadikan unifi lebih berpatutan
dengan pelan mampu milik RM79; dan untuk pelanggan yang sedia ada, >239,000 pelanggan Streamyx di kawasan unifi dinaik taraf kepada unifi
kami meneruskan usaha menaik taraf kelajuan jalur lebar mereka sehingga
sepuluh (10) kali ganda tanpa kos tambahan.

>181,000 pelanggan Streamyx dinaik taraf kepada kelajuan 2X

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

59
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

60
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Ulasan
Perniagaan

DI SINI UNTUK MENJADIKAN HIDUP LEBIH MUDAH MENERUSI DIGITAL


Digital adalah salah satu aspek penting dalam perniagaan dan kelestarian unifi. Dengan landskap digital yang semakin matang, keperluan pelanggan
terhadap perkara-perkara yang boleh menjadikan hidup mereka lebih mudah akan terus berevolusi. Digital dalam menjalankan perniagaan juga telah
mendorong PKS untuk mengkaji semula strategi mereka untuk menjadi lebih efektif dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhannya.
Dalam memenuhi permintaan ini, kami meneruskan usaha untuk meningkatkan penggunaan digital dalam kalangan pelanggan kami, termasuk PKS dengan
menambah baik portfolio produk dan penyampaian perkhidmatan kami.

Pada tahun 2018, kami memperkenalkan inisiatif Memacu Penggunaan Digital (DDA) di seluruh Kumpulan untuk memacu peningkatan pengalaman
pelanggan kami dengan menggunakan digital. Inisiatif ini membantu menggerakkan sumber-sumber kami untuk mempromosikan saluran, penyelesaian
dan aplikasi digital kepada pihak berkepentingan luaran dan dalaman kami. Ringkasnya, ia mendorong pemerolehan pelanggan baharu, memindahkan
pelanggan sedia ada ke digital serta mengurangkan kos melalui pengalihan aliran panggilan masuk ke saluran digital.

Sebagai tindakbalas kepada peningkatan permintaan untuk kandungan OTT, kami telah meningkatkan tawaran dengan penambahan kandungan OTT
untuk unifi TV dan aplikasi unifi PlayTV. Kami berbesar hati melihat sambutan daripada para pelanggan dan kami juga sedang bekerjasama dengan rakan
kongsi OTT lain yang berpotensi. Untuk pelanggan unifi Mobile, kami menawarkan lebih kemudahan dan kebebasan dengan unifi Mobile #BEBAS, yang
memberi fleksibiliti untuk menaik taraf pelan prabayar berdasarkan penggunaan mereka, melalui aplikasi mobile@unifi.

Bagi PKS, kami telah memperkenalkan penyelesaian digital seperti alat binaan web dan pilihan pembayaran tanpa tunai. Selain itu, terdapat juga platform
digital yang membolehkan PKS mengoptimumkan operasi perniagaan mereka serta membina rangkaian perniagaan baharu di pasaran digital.

Dari aspek perkhidmatan, penekanan kami adalah untuk meningkatkan kualiti interaksi dan penglibatan pelanggan. Pada tahun 2018, kami mempermudahkan
dan meningkatkan ciri-ciri aplikasi digital layan diri, care@unifi, yang menjamin pengalaman yang lancar sepanjang perjalanan pelanggan. Kami juga beralih
daripada platform pemasaran tradisional, memperluaskan jangkauan kepada pelanggan melalui saluran alternatif seperti media sosial dan media luar rumah.

unifi YANG LEBIH CEKAP DAN KOS EFEKTIF


Inisiatif penjimatan kos kami memberi tumpuan kepada penambahbaikan perkhidmatan dan proses untuk meningkatkan pengalaman pelanggan bagi
operasi unifi telah memberi hasil yang positif pada tahun 2018. Beberapa hasil utama termasuk:

• Peningkatan e-Bill – 100.0% pelanggan unifi telah dipindahkan kepada e-Bill untuk mengurangkan kos kertas dan pencetakan. Namun, pelanggan
diberi pilihan bil kertas dengan bayaran sebanyak RM2.

• Pelan Penambahbaikan Jalur Lebar (BIP) – Mencapai kos operasi yang lebih rendah untuk rangkaian legasi, dengan menawarkan peningkatan
kelajuan dan pemindahan daripada pakej Streamyx ke unifi.

• Fungsi Pengebilan Segera – Mempercepatkan penyelesaian masalah pelanggan dan mencapai 100.0% pembayaran bil terakhir daripada pelanggan
yang menamatkan langganan.

• Aplikasi HERO untuk memacu Warga TM ke arah organisasi berorientasikan pelanggan – Meningkatkan pengalaman pelanggan dengan pengaktifan
aplikasi mudah alih yang memanfaatkan Warga TM untuk menghasilkan potensi jualan dan interaksi dalam masa nyata.
RISIKO PASARAN UTAMA & KAWALAN

RISIKO PASARAN LANGKAH-LANGKAH KAWALAN


1 Trend penggantian talian tetap ke mudah alih (FMS), di mana Memperkukuh reputasi unifi sebagai penyedia perkhidmatan jalur lebar
pengguna mengakses internet melalui talian mudah alih, walaupun yang paling dipercayai, kini tersedia dengan peningkatan kelajuan
di rumah kerana kelajuan mudah alih (LTE) boleh diterima untuk sehingga 800Mbps, dengan pakej permulaan mampu milik 30Mbps
penggunaan internet pada bila-bila masa. pada harga RM79. Pakej-pakej menarik, unifi Home dan unifi Mobile
juga ditawarkan untuk memberi lebih nilai untuk wang.

2 Peningkatan persaingan daripada penyedia mudah alih, yang Menumpukan pada aktiviti pemasaran yang lebih agresif yang disasarkan
menembusi segmen talian tetap. untuk unifi, serta menguruskan pesaing melalui kemungkinan kerjasama.

3 Kehendak pelanggan yang berpindah kepada perkhidmatan Tawaran konvergens unifi diperkayakan dengan kandungan hiburan
kandungan OTT dan digital, memandangkan jalur lebar telah menjadi tempatan, aplikasi OTT dan pakej produktiviti untuk perniagaan
perkhidmatan komoditi. (pemasaran dan penyelesaian pembayaran).

MELANGKAH KE 2019 DAN SETERUSNYA


Pemeliharaan dan Peningkatan Hasil: unifi akan terus menyampaikan penawaran konvergens yang berpatutan sebagai penawaran nilai
1
kami. Tumpuan kami adalah kepada mempertingkatkan pasaran unifi Mobile untuk meningkatkan bahagian pasaran kami dalam segmen mudah
alih. Untuk terus meningkatkan kadar penerimaan unifi, kami akan terus menawarkan perkhidmatan yang dipakej termasuk talian tetap, tanpa
wayar dan kandungan video pada harga yang menarik bagi menawarkan lebih nilai kepada pelanggan kami.

2 Pengekalan Keuntungan: Usaha kami untuk meningkatkan interaksi digital dan mempermudahkan proses bagi operasi unifi akan menyumbang
kepada penjimatan kos yang ketara. Pendekatan kami adalah untuk menghapuskan proses yang bertindih dan lapuk, dan menggantikannya
dengan penyelesaian digital, seperti aplikasi layan diri. Kami juga akan menumpukan pada kandungan tambahan dari usahasama OTT yang
berpotensi, dan tidak menghasilkan kandungan kami sendiri, untuk mengurangkan perbelanjaan dan mengoptimumkan kos.

3 Penambahbaikan Aliran Tunai: Kami akan terus menyalurkan pelaburan strategik ke pelan perluasan rangkaian kami, untuk talian tetap dan
LTE. Ini akan dilakukan menerusi keutamaan bidang dan fasa pelaksanaan. Kami juga akan memanfaatkan teknologi yang baru muncul untuk
membaik pulih infrastruktur rangkaian yang sedia ada.

4 Peningkatan Produktiviti: Dalam usaha kami untuk memupuk tempat kerja yang ceria, kami bukan sahaja akan memperkayakan dasar dan
program anggota, tetapi juga memacu pasukan berprestasi tinggi dengan peningkatan kemahiran dan memotivasikan mereka untuk menyumbang
ke arah organisasi yang dinamik dan mampan.

Evolusi kami dari Peneraju Jalur Lebar dan Peneraju Konvergens telah mempersiapkan kami untuk menjadi pemacu Negara Digital. unifi menyahut masa
depan digital dan berharap dapat menghubungkan dan memperkayakan kehidupan lebih ramai rakyat Malaysia, seterusnya membentuk masyarakat digital
dan perniagaan digital.

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

61
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

62
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Ulasan
Perniagaan

TM ONE adalah cabang perniagaan kami yang menawarkan perkhidmatan bagi sektor perusahaan dan awam.
Dengan memanfaatkan pelbagai keupayaan, kami bekerjasama dengan perniagaan untuk merealisasikan aspirasi
digital mereka. Digital telah membolehkan penciptaan nilai baharu, penjimatan kos dan penjanaan pendapatan
baharu. Rakyat Malaysia akan mendapat faedah dari kemudahan pelbagai perkhidmatan digital merentasi seluruh
industri. Sebagai sebuah syarikat telekomunikasi bersepadu dan penggerak Negara Digital Malaysia, TM ONE berada
pada kedudukan yang tepat dengan infrastruktur dan penyelesaian yang komprehensif untuk membolehkan
ekosistem perniagaan digital dan kerajaan digital. TM ONE menawarkan pelbagai penyelesaian digital untuk
perusahaan dan sektor awam yang disesuaikan dengan industri mereka.

CIPTAAN NILAI DENGAN MEMANFAATKAN KONVERGENS


Mejangkaui keterhubungan, TM ONE adalah pusat sehenti yang membolehkan perusahaan dan sektor awam
merealisasikan potensi digital mereka sepenuhnya. TM ONE kini memberi perkhidmatan kepada lebih daripada
11,000 pelanggan merentasi pelbagai industri termasuklah kerajaan.

TM ONE menumpukan kepada “industri vertikal”, pendekatan kami untuk menyesuaikan penyelesaian konvergens
secara menyeluruh untuk perniagaan, bersesuaian dengan industri vertikal mereka. Kami berusaha untuk memantapkan
penawaran digital kami dalam tujuh (7) industri utama iaitu: Perbankan dan Kewangan, Minyak dan Gas, Hartanah,
Kesihatan, Pendidikan, Pertahanan dan Keselamatan serta Perkhidmatan Sektor Awam di mana kami telah
memperolehi pencapaian yang menggalakkan pada tahun 2018.

Dalam merangsang transformasi digital dalam sektor perbankan, kewangan dan insurans, TM ONE mengumumkan
komitmen untuk bekerjasama dengan pemain teknologi kewangan (FinTechs), dalam membantu mereka untuk
menyampaikan penyelesaian kewangan yang disesuaikan dengan penggabungan perkhidmatan kewangan mereka
dengan penawaran kami. FinTechs boleh memanfaatkan kemampuan TM ONE untuk menyediakan akses yang
berkuasa kepada pasaran dengan penyelesaian seperti Pengurusan Hubungan Pelanggan (CRM), pemasaran dan
pengedaran serta Pemboleh Infrastruktur Fintech seperti Perkhidmatan Mudah Alih, Pusat Data, Perkhidmatan
Awan, Keselamatan dan Perkhidmatan IoT.
Contohnya, sebuah syarikat teknologi insurans (insurtech) yang menawarkan insurans mikro boleh
menggunakan Penyelesaian Kediaman Terhubung TM ONE untuk menyediakan perlindungan insurans
kontekstual kepada pemilik rumah yang merancang untuk melancong ke luar negara. Perkhidmatan
berpotensi lain bagi industri vertikal perbankan dan insurans termasuk Perkhidmatan Pelanggan Digital, FAKTA PENTING
Tuntutan Insurans Automatik, Ganjaran Didorong Perilaku, dan Data Dipacu Penyelesaian Pelaburan.

Bagi sektor pendidikan, TM ONE telah bekerjasama dengan sebuah sekolah antarabangsa swasta 2 Pusat Data terkini dengan
di  Pulau Pinang untuk memasang atur dan membekalkan perkhidmatan keterhubungan rangkaian pensijilan Tahap III
premium TM yang khusus. Di bawah kerjasama ini, kami menyediakan penyelesaian sistem sekolah
pintar TM yang merangkumi Sistem Pengurusan Sekolah (SMS), Sistem Pengurusan Pembelajaran >7,000 pelanggan perusahaan
(LMS) dan Sistem Kehadiran Sekolah (SAS). Penyelesaian digital inovatif ini akan membolehkan pelajar,
>4,000 pelanggan sektor awam
guru dan pentadbir sekolah untuk menggunakan digital dalam pendidikan, mempercepat transformasi
digital di dalam dan luar sekolah. Sehingga kini, 85.0% sekolah di Malaysia sudah bersedia untuk Pusat Panggilan
dihubungkan dengan pelaksanaan e-pembelajaran, melalui infrastruktur fiber kami. Baki 15.0% sekolah
boleh dihubungkan menerusi akses tanpa wayar seperti VSAT dan IP Radio untuk sekolah-sekolah
9 di Malaysia 3 di Indonesia
di  luar bandar dan terpencil. TM  ONE mempunyai pengalaman, komitmen, penyelesaian, fiberisasi
nasional dan ekosistem terbuka untuk mewujudkan ekosistem yang selamat dan saling berhubung
untuk Pendidikan 4.0.

Selaras dengan usaha Kerajaan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang keselamatan jalan
raya, TM ONE dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) telah menandatangani
Memorandum Kerjasama untuk pelaksanaan eCall Malaysia. Di bawah kerjasama ini, TM ONE akan
menyediakan infrastruktur komunikasi, membangun dan mengurus Pusat Panggilan Kecemasan untuk
eCall Malaysia berdasarkan kepada Pusat Panggilan Maklum Balas Kecemasan MERS 999. Di samping
itu, TM ONE telah menghubungkan lebih daripada 1,300 buah balai polis dan 330 buah stesen bomba
dan penyelamat, supaya mereka sentiasa bersiap sedia memberi respon dengan lebih pantas.
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

63
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

64
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Ulasan
Perniagaan

Kami juga komited dalam usaha kami untuk memperkenalkan IoT dan IPDC juga boleh digunakan sebagai hab pemulihan bencana, mengurangkan
perkhidmatan pintar bagi hartanah komersil. Penerimaan perkhidmatan masa rosak dan membantu syarikat menggabungkan pilihan dan kawalan
pintar dan perkhidmatan komunikasi konvergens di era digital ini akan perkhidmatan dari pembekal perkhidmatan awan yang berada di dalam
membuka peluang bagi pembangunan bandar pintar. Pada tahun ini, kami rangkaian TM ONE. Ini membolehkan kami mempunyai ekosistem global
telah menerima sebuah projek bagi kawasan komersil berpagar dan terjaga yang menghubungkan perniagaan pada bila-bila masa dan di mana-mana
yang terbesar di Batu Kawan, Pulau Pinang. Fasa pertama projek termasuk sahaja. Kami juga menggiatkan semula portfolio produk tradisional kami
pembekalan dan penyediaan perkhidmatan voltan rendah tambahan (ELV), dengan ciri awan untuk daya ketahanan yang lebih tinggi, berskala,
perkhidmatan pintar seperti sistem kunci utama, kad akses, televisyen litar ketangkasan dan pengurusan yang lebih baik.
tertutup (CCTV), dan titik akses.

Sektor Perbankan
3,000 cawangan bank disambungkan
di seluruh negara dan di peringkat antarabangsa

Pendidikan
>10,000 sekolah bersedia Minyak dan Gas
untuk pelaksanaan
2,000 pelantar Minyak & Gas diaktifkan
e-pembelajaran
untuk perkhidmatan digital

Mencipta
Pertahanan & Keselamatan
Nilai Kesihatan
Menyambungkan >1,300 balai polis
dan >300 stesen bomba dengan >90.0% hospital kerajaan
disambungkan

IR4.0
& penyelamatan

Perkhidmatan Sektor Awam


Meningkatkan produktiviti dan kerjasama Hartanah
yang lebih baik antara Kementerian Merintis infrastruktur bandar pintar
dan Agensi Kerajaan dan perkhidmatan digital

PERKHIDMATAN DIGITAL DAN INFRASTRUKTUR Dengan penggunaan digital yang semakin matang, pelaburan masa depan
BERSEPADU kami akan tertumpu sekitar ICT, perkhidmatan pintar, analisis dan keselamatan,
yang akan ditawarkan melalui infrastruktur awan kami. Kami terbuka kepada
Kami melancarkan Pusat Pengalaman TM ONE (EC) yang terletak di Menara pakatan strategik dan ekosistem rakan kongsi tempatan dan global untuk
TM ONE, Damansara – seluas 20,000 kaki persegi dengan teknologi terkini mewujudkan perkhidmatan digital inovatif bagi membolehkan pendigitalan
untuk mempamerkan penyelesaian bersepadu kami bagi sebarang industri buat para pelanggan kami. Dengan keupayaan, penyelesaian dan pakar
vertikal. EC menyampaikan pengalaman pelanggan digital yang unik kami, kami yakin untuk berkembang dalam pasaran digital.
di sepanjang pengalaman pengguna dengan interaktif untuk penyelesaian
industri tertentu (Hartanah, Pendidikan dan Penjagaan Kesihatan) yang Pusat Operasi Bersepadu TM ONE (IOC) berfungsi sebagai pusat arahan
digunakan dalam konteks interaksi secara langsung. Ia dibangunkan untuk Operasi Rangkaian dan Operasi Keselamatan perkhidmatan pintar. IOC
menyampaikan penyelesaian teknologi dengan mewujudkan ekosistem membolehkan TM ONE menyediakan pemantauan tunggal, di seluruh
penyelesaian holistik untuk pelanggan kami bagi mempamerkan potensi negara, sepanjang masa untuk menyelaraskan operasi perkhidmatan pintar
digital untuk industri mereka. Terdapat lawatan yang kerap ke TM ONE EC, yang melibatkan peranti dan sensor fizikal, kenderaan, bangunan serta
dan kami sering mengalu-alukan lawatan pelanggan ke EC melalui tempahan kejadian dan peristiwa.
dalam talian di portal TM ONE.
Objektif utama IOC adalah untuk menguruskan operasi perkhidmatan pintar
Pusat Data Teras Berkembar Tahap III kami – Pusat Data Lembah Klang di seluruh negara seperti ICT, keselamatan, mobiliti, perkhidmatan bandar
(KVDC) yang terletak di Cyberjaya telah tamat fasa 1 dan bersedia untuk pintar, pengurusan tenaga dan kemudahan, papan tanda digital serta portal
operasi komersial pada Januari 2019. Bersama-sama dengan Pusat Data komuniti.
Iskandar Puteri (IPDC) di Iskandar Puteri, Johor, pusat data ini dilengkapi
sepenuhnya dengan kelewahan yang tinggi untuk perkakasan pemprosesan
dan penyimpanan data awan dalam persekitaran yang selamat dan berintegriti
tinggi untuk memenuhi keperluan perkhidmatan awan dan IoT. KVDC dan
MENINGKATKAN PENGALAMAN PELANGGAN
Kami meningkatkan usaha ke arah memperkasakan digital untuk pelanggan perusahaan dan sektor awam. Untuk menyampaikan pengalaman yang
terhubung untuk pelanggan, kami telah memulakan beberapa inisiatif inovatif seperti pembentukan sebuah Perkhidmatan Pelanggan Bersepadu (ISD). ISD
mampu menyampaikan pengalaman yang terhubung kepada para pelanggan menerusi penglibatan bersepadu oleh agen dengan pelbagai kemahiran
untuk perkhidmatan terhubung dengan saluran omni.

RISIKO PASARAN UTAMA & KAWALAN


RISIKO PASARAN LANGKAH-LANGKAH KAWALAN
1 Para pelanggan lebih cenderung kepada pembelian perkhidmatan Kami beralih dari menawarkan keterhubungan ke arah ICT bersepadu
ICT bersepadu, di mana keterhubungan telah menjadi komoditi dan penyelesaian konvergens yang disesuaikan dengan industri
dengan pembezaan yang minimum. Selain itu, mereka juga menuntut pelanggan. Aspirasi kami adalah untuk mencapai gabungan perkhidmatan
harga yang lebih rendah untuk memenuhi keperluan unik mereka. ICT dan keterhubungan sebanyak 50:50 menjelang 2021. Begitu juga,
kami memberikan lebih penekanan kepada jualan secara perundingan
dengan gabungan perkhidmatan keterhubungan dan perkhidmatan
perniagaan digital (ICT, IOT, Perkhidmatan Pintar, Awan, Analitik) sebagai
tawaran tunggal.

2 Selaras dengan IR4.0, perniagaan mengguna pakai proses digital Model perniagaan kami juga akan berubah untuk memenuhi keperluan
dalam operasi mereka, serta memilih untuk melanggan perkhidmatan pasaran baharu, sementara mengubah sistem penyerahan dan operasi
berdasarkan permintaan untuk menyelaraskan perbelanjaan mereka. kami menjadi lebih fleksibel dan cekap. Ini memerlukan transformasi
Belanjawan pelanggan telah mengubah cara tradisional dalam yang inovatif dalam operasi perniagaan kami, termasuk pengoptimuman
menjalankan perniagaan – dari penetapan harga tetap kepada dan penyegaran semula teknologi rangkaian untuk menyokong skalabiliti
model utiliti atau model perniagaan lain yang lebih fleksibel. secara optima.

3 Landskap industri terus menerus kompetitif. Disebabkan oleh Kami secara proaktif meneroka peluang untuk bekerjasama dengan
pendigitalan perkhidmatan di kalangan perusahaan, terdapat influks pembekal lain, baik dari dalam dan luar negara. Keutamaan kami adalah
pembekal berlesen baharu dalam pasaran; dengan majoriti mereka dalam tujuh (7) industri utama, di mana kami mengalu-alukan pembekal
adalah pemain kecil dalam pasaran sasaran khusus. lain mengintegrasikan penyelesaian mereka, melalui kolaborasi atau
perkongsian bersama.

MELANGKAH KE 2019 DAN SETERUSNYA


Bagi TM ONE, “industri vertikal” akan kekal sebagai sebahagian daripada strategi perniagaan kami. Ia membantu kami memahami keperluan pelanggan dengan
lebih baik berdasarkan operasi industri dan persekitaran perniagaan mereka. Dari masa ke masa, ia juga akan membantu kami untuk membangunkan
penyelesaian berasaskan perkhidmatan IoT, perkhidmatan pintar, analitik, keselamatan dan perkhidmatan awan kami.

1 Pemeliharaan dan Peningkatan Hasil: Tumpuan kami adalah pada tujuh (7) industri vertikal utama, akaun utama yang dikenal pasti dan
pelanggan bernilai tinggi. Sementara itu, kami terus mempertahankan dan membangunkan penawaran keterhubungan. Kami juga akan melangkaui
dan meneroka peluang pertumbuhan di awan, keselamatan yang dikendalikan, dan perkhidmatan pintar, antara lain.

2 Pengekalan Keuntungan: Keutamaan kami adalah untuk memantau dan mengurus kos langsung kami, dengan meningkatkan kecekapan
rangkaian, IT, penyelenggaraan serta projek pelanggan. Kami juga akan mengoptimumkan kos barangan lain seperti sewa dan utiliti untuk
mengawal kos tetap dan memperbaiki margin kami.
3
Penambahbaikan Aliran Tunai: Kami akan mengamalkan belanjawan berhemat dengan mengerah aset sedia ada, yang merangkumi
penggunaan pusat data secara efisien.

4 Peningkatan Produktiviti: Strategi kami adalah untuk memudahkan penawaran produk secara berterusan serta peningkatan produktiviti
dalam proses perniagaan untuk memenuhi dan menjangkaui jangkaan pelanggan dengan cara yang paling berkesan dan kos efektif.

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

65
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

66
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Ulasan
Perniagaan

TM GLOBAL adalah bahagian perniagaan kami yang menawarkan


perkhidmatan keterhubungan borong domestik kepada penyedia
perkhidmatan tempatan dan keterhubungan antarabangsa kepada
syarikat telekomunikasi global, serta memberikan perkhidmatan
kepada beberapa OTT yang terkenal. Dalam pasaran yang mencabar
kini, kami memahami betapa pentingnya teknologi yang tepat dan
rakan kongsi penyelesaian yang inovatif untuk memenuhi
permintaan pasaran yang dinamik. Penyelesaian bersepadu TM
GLOBAL disesuaikan dengan keperluan pelanggan untuk
menyampaikan pengalaman konvergens suara, data, jalur lebar
dan multimedia yang lancar. Kami tersenarai di antara pembekal
perkhidmatan terbaik di Asia Pasifik dan akan terus membina
liputan infrastruktur bertaraf antarabangsa di  seluruh Malaysia FAKTA PENTING
melalui keterhubungan fiber tetap, penyelesaian mudah alih yang
komprehensif dan ekosistem hab kandungan.
>20 Sistem kabel dasar laut merentasi >190,000 km

28 Titik Kehadiran

>100 Pelanggan domestik


>400 Pelanggan antarabangsa

6 Pejabat Serantau di seluruh dunia


MEMACU KONVERGENS UNTUK SYARIKAT TELEKOMUNIKASI TEMPATAN DAN ANTARABANGSA
TM GLOBAL beraspirasi untuk menjadi ‘Pemacu Pertumbuhan Perniagaan’ yang diyakini, menghubungkan syarikat pembawa dan pembekal perkhidmatan
merentasi rantau dan ke dunia digital.

Di peringkat domestik, TM GLOBAL komited dalam menyediakan penyelesaian rangkaian yang komprehensif kepada pengendali tempatan, untuk talian
tetap dan tanpa wayar. Penyelesaian TM Next-Gen Backhaul™ (NGBH™) kami telah mendapat perhatian dengan peningkatan jumlah pengguna mudah
alih. Kami juga menghubungkan Malaysia ke seluruh dunia, memanfaatkan infrastruktur antarabangsa kami yang meluas. Di rantau ASEAN khususnya,
kami telah membentuk pakatan strategik dengan ACASIA untuk menyediakan penyelesaian komunikasi bersepadu menerusi kekuatan tujuh (7) rangkaian
teras telekomunikasi utama ASEAN.

Penumpuan infrastruktur keterhubungan domestik dan antarabangsa telah membolehkan kami menambah nilai kepada penawaran perkhidmatan kami.
Penubuhan Hab Ekosistem adalah contoh, di mana penghimpunan penyedia perkhidmatan, penyedia kandungan dan pemain OTT yang berada di pusat
data kami, boleh menghantar kandungan dengan lebih cepat kepada perniagaan dan pengguna di Malaysia. Dengan memanfaatkan kemudahan pusat
data kami yang bertaraf dunia di seluruh Malaysia, Hab Ekosistem ini semakin menarik lebih ramai rakan kongsi yang menempatkan maklumat dan
kandungan mereka di Malaysia.

MEMPERKASAKAN DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN TM


Pada tahun 2018, TM GLOBAL menyempurnakan pembangunan platform digital dalaman, yang dikenali sebagai SIMI (Single Interface, Multiple Information),
untuk menguruskan aliran kerja operasi dengan lebih cekap. Platform pelaporan secara langsung mampu meningkatkan kecekapan operasi, termasuk
pengurusan inventori kabel dasar laut dan pengurusan inventori backhaul domestik.

Usaha berterusan TM GLOBAL ke arah membina budaya digital dimulakan dengan pengenalan aplikasi SOFEA (System Operated for E-Alert) melalui syarikat
bersekutu, ACASIA. SOFEA memberi amaran serta merta terhadap ancaman kepada pelanggannya. Maklumat yang dikumpul oleh aplikasi ini diproses
menggunakan analisis data raya dan teknologi komunikasi konvergens.

ACASIA kemudiannya meningkatkan capaian digitalnya menerusi aplikasi telefon pintar SOFEA RUN, mengkomersialkan larian maya dan membolehkan
pengguna untuk mengambil bahagian pada bila-bila masa dan di mana saja sambil mewujudkan nilai untuk komuniti ASEAN. Sejak Jun 2018, SOFEA RUN
telah berjaya menganjurkan dua (2) larian maya iaitu The Godfather Run dan The Tham Luang Cave Run.

Di samping meningkatkan aliran kerja operasinya, TM GLOBAL komited untuk membangunkan penyelesaian keterhubungan dan perkhidmatan digital yang
lebih baik untuk pelanggan serantau dan antarabangsa. Memandangkan penggunaan digital terus meningkat dari tahun ke tahun, peralihan ke arah
digitalisasi dan pendigitalan akan memberikan banyak peluang untuk TM GLOBAL.

Selain itu, dalam menyokong perjalanan digital pelanggan kami dan mengembangkan perniagaan mereka, TM GLOBAL juga sedang membangunkan
Software Defined – Wide Area Network (SD-WAN). Penyelesaian ini akan membolehkan pelanggan memperoleh pencerahan terhadap rangkaian mereka,
dengan peningkatan keselamatan dan kos jalur lebar yang lebih rendah, lantas membawa kepada ketangkasan perniagaan yang lebih baik. TM GLOBAL
juga sedang meneroka untuk menawarkan penyelesaian Content Delivery Network (CDN) bagi pembekal kandungan dan media untuk meningkatkan
pengalaman pelanggan mereka di seluruh lokasi, terutamanya ASEAN.

KOS YANG LEBIH CEKAP BAGI PENYEDIAAN PERKHIDMATAN


EXPRESS merupakan mekanisme penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh TM GLOBAL untuk meningkatkan keseluruhan pemulihan kerosakan fiber
di seluruh negara. Kaedah pengesanan kerosakan baharu ini mampu mengurangkan masa pengasingan kerosakan dari purata 6 jam hingga kurang
daripada 2 jam. Dengan pelaksanaan EXPRESS, TM tidak perlu hadir ke premis pelanggan dan ini telah menamatkan lebih daripada 50.0% proses usang
di  TM. Keberkesanan EXPRESS telah terbukti di mana TM memenangi Anugerah Emas, bersaing dengan syarikat-syarikat telekomunikasi antarabangsa
di  Kaizen Olympic Awards semasa NTT-Arcstar Carrier Forum (ACF), yang diadakan di Tokyo pada September 2018.

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

67
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

68
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Ulasan
Perniagaan

RISIKO PASARAN UTAMA & KAWALAN

RISIKO PASARAN LANGKAH-LANGKAH KAWALAN

1 Persaingan pasaran disebabkan oleh hakisan harga dan keperluan • Memperkukuhkan daya saing ke arah menjadi penyedia penyelesaian
pelanggan yang dinamik. menyeluruh menerusi kerjasama dengan pemain global yang lain
ke arah ‘Perniagaan Lebih Mudah’.
• Memanfaatkan syarikat-syarikat bersekutu untuk menguasai peluang
serantau dengan pelaburan yang minimum.

2 Perubahan dalam garis panduan politik, perundangan dan kawal • Memantau perubahan geopolitik terkini di negara-negara pelaburan
selia negara-negara lain. TM.
• Menubuhkan pengurusan krisis yang berkesan dan mekanisme
perancangan berdaya tahan untuk melindungi pelaburan dan
mempertingkatkan perancangan kesinambungan perniagaan.

3 Perubahan struktur harga domestik. • Merancang penyelesaian kompetitif dengan membina keupayaan
baharu dan mengoptimumkan keupayaan dalaman dan
memanfaatkan sumber Kumpulan TM dan anak syarikat.
• Memanfaatkan syarikat bersekutu dan anak syarikat untuk
mengukuhkan tawaran produk dan perkhidmatan.

4 Peningkatan tekanan untuk penyelesaian inovatif secara global • Memantau teknologi terkini dan mewujudkan perkongsian yang
justeru pengendali dan pembekal perkhidmatan lain berusaha berkesan dengan penambahan nilai dan teknologi untuk
mengukuhkan kedudukan pasaran digital mereka. mempercepatkan pembangunan penyelesaian melangkaui
keterhubungan yang baharu.

MELANGKAH KE 2019 DAN SETERUSNYA


TM GLOBAL akan kekal sebagai tulang belakang industri, menyediakan penyelesaian rangkaian menyeluruh di dalam negara sambil menghubungkan Malaysia
ke seluruh dunia.

1 Pemeliharaan dan Peningkatan Hasil: Pasaran borong domestik akan terus memberi potensi besar untuk TM GLOBAL, terutamanya bagi
memenuhi keperluan backhaul dan fronthaul oleh pemain mudah alih. Penambah baikan backhaul mudah alih, yang memberi tumpuan kepada
inisiatif rangkaian ekosistem 5G, memberi dorongan baharu bagi TM GLOBAL untuk menguasai lebih banyak bahagian pasaran dalam segmen
ini. Permintaan untuk keterhubungan dan kandungan internet di pasaran global dijangka meningkat pesat dalam tempoh tiga (3) tahun yang
akan datang, terutamanya di rantau ASEAN. Perkhidmatan keterhubungan global akan diperkayakan dengan penyelesaian baharu seperti CDN
dan SD-WAN, yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan TM.

2
Penambahbaikan Aliran Tunai: TM GLOBAL akan memberi tumpuan untuk mengoptimumkan infrastruktur rangkaian, produk serta kerjasama
dengan anak syarikat, rakan kongsi dalaman dan luaran yang berpotensi. TM GLOBAL juga akan memberi keutamaan kepada pencarian akses
daripada pembekal lain sambil mengekalkan pelaburan terpilih untuk perluasan rangkaian dan operasi IT.

3 Pengekalan Keuntungan: TM GLOBAL akan terus memperluaskan Ekosistem Hab dengan menarik lebih ramai pemain kandungan antarabangsa
untuk meletakkan kandungan muka di Malaysia. Walaupun Ekosistem Hab akan menarik lebih banyak peluang dari rantau ASEAN, ia juga akan
berfungsi sebagai platform yang direka untuk mengurangkan kos keseluruhan TM.

4 Peningkatan Produktiviti: Tambahan daripada perniagaan keterhubungan teras, TM GLOBAL akan meneroka dan mengembangkan cabang
perniagaannya untuk menawarkan perkhidmatan terurus dan penyelesaian digital kepada pelanggan serantau. Aspirasi ini akan dipercepatkan
dengan penubuhan Ekosistem Perkongsian, di mana TM GLOBAL akan meneroka kemungkinan untuk bekerjasama dengan penyedia teknologi
yang berpotensi, pemain OTT dan penyedia kandungan untuk membangunkan penyelesaian baharu untuk pasaran vertikal dan lain-lain. Aplikasi
SOFEA dan SOFEA RUN yang dibangunkan oleh ACASIA menetapkan trend untuk TM GLOBAL, menggalakkan lebih banyak kerjasama untuk
menyampaikan lebih banyak penyelesaian inovatif untuk para pelanggannya.
Kami membawa dunia lebih dekat
dengan anda
Kehadiran global kami beserta pengalaman dan sumber meluas menjadikan
TM GLOBAL fasilitator ideal untuk keperluan digital perniagaan anda.
TM GLOBAL – Menjadikan hubungan penuh bermakna

Telekom Malaysia Berhad (128740-P)

tm.com.my/tmglobal
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

70
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Teknologi Maklumat dan Teknologi Rangkaian


Tulang Belakang Penyelesaian Pelanggan kami
APA YANG KAMI LAKUKAN Kami telah mula menggunakan keupayaan dan fungsi yang lebih cekap
bagi pelanggan unifi seperti WiFi Optimiser Tool. Untuk perniagaan, kami
Bahagian Teknologi Maklumat dan Teknologi Rangkaian (IT&NT) kami adalah juga mengguna pakai Rangkaian Takrifan Perisian (SDN) dan Virtualisasi
penggerak utama dalam meningkatkan kelebihan teknologi kami. IT&NT Fungsi Rangkaian (NFV) untuk memenuhi keperluan pasaran yang berubah-
bertanggungjawab merancang, membina, menyedia, mengendali dan ubah. SDN dan NFV akan membantu memudahkan rangkaian dan operasi
menyenggara infrastruktur rangkaian dan sistem IT TM – tulang belakang kami menerusi sebuah rangkaian yang diprogramkan bagi membolehkan
penyelesaian pelanggan kami. Dikenali sebagai ‘kilang’ syarikat, bahagian konfigurasi automatik dari portal dalam talian.
ini terdiri daripada pakar-pakar yang bertugas sepanjang masa untuk
memantau rangkaian negara supaya memberikan pengalaman terbaik bagi Dalam usaha kami untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, kami
pelanggan kami. melancarkan sebuah sistem tiket dan komunikasi yang dikenali sebagai
Network Extended Ticketing System (NExT) untuk meningkatkan kecekapan
Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, IT&NT sentiasa berusaha meningkatkan penyelesaian isu Commonly Known Cause (CKC) dan pengurusan insiden
proses IT dan memperluas rangkaian tetap dan tanpa wayar bersepadu rangkaian.
kami. Kami melabur secara terpilih untuk memastikan sumber dan aset
kami dioptimumkan sepenuhnya tanpa menjejaskan pengalaman pelanggan. IT&NT menyokong kluster perniagaan kami dalam meningkatkan jualan
dengan memenuhi keperluan rangkaian tepat pada masanya dan menyediakan
tenaga kerja yang mencukupi untuk pemasangan unifi dan Streamyx.
INISIATIF UTAMA Sebuah program khas juga telah dibangunkan untuk mempercepat kesediaan
rangkaian untuk perniagaan. Pelbagai inisiatif pengoptimuman kos telah
Pada tahun 2018, pelaburan infrastruktur kami bertumpu kepada peningkatan
diperkenalkan untuk mengurangkan OPEX, termasuk kajian kapasiti
keterhubungan termasuk port jalur lebar, pengembangan LTE dan WiFi.
antarabangsa, lebar jalur, kontrak penyelenggaraan dan pengurusan bahan.
Pelaburan kami juga termasuk membangunkan infrastruktur digital untuk
IT&NT juga mencapai pengoptimuman CAPEX dengan mengerah aset sedia
perkhidmatan ICT, pusat data, perkhidmatan awan dan penyelesaian pintar.
ada seperti penyusunan semula kawasan unifi untuk menampung pelanggan
baharu dan mengoptimumkan reka bentuk rangkaian semasa untuk
Baru-baru ini, Pusat Data Lembah Klang (KVDC) Fasa 1 telah siap dan kini
meningkatkan keupayaan bagi menyokong perkhidmatan kami.
bersedia untuk beroperasi sejak Januari 2019. Ciri teras berkembarnya
membolehkan IT&NT menghubungkan KVDC dengan Pusat Data Iskandar
Puteri (IPDC) di Johor lalu memastikan keterhubungan optimum untuk
MELANGKAH KE HADAPAN
kedua-dua pusat data.
IT&NT membuka jalan melalui penciptaan operasi dan proses pengurusan
Dalam organisasi, IT&NT menyokong pemerkasaan digital dengan memperkenalkan yang lebih mantap. Ini dicapai menerusi pelbagai inisiatif seperti penyusunan
inisiatif seperti CEREBRO, DRAGON dan SWIFT bagi memperbaiki proses dalaman semula proses seni bina rangkaian dan pengerahan aset.
dan meningkatkan produktiviti. CEREBRO adalah program yang direka untuk
memperkemaskan inventori rangkaian dan menguruskan integriti data menerusi Kami berhasrat untuk menjadi lebih efisien dalam menyokong unifi, TM
automasi kemaskini; sementara initiatif Revolusi Digital – Ketangkasan di Net ONE dan TM GLOBAL dengan pasukan yang cekap bagi menyampaikan
(DRAGON) memberi tumpuan kepada pendigitalan proses pengurusan projek sebarang keperluan berkaitan dengan rangkaian. Infrastruktur IT dan
untuk penyampaian infra dari hujung ke  hujung. SWIFT (Sistem Pengurusan penyelesaian pelanggan. Melangkah ke hadapan, inisiatif kami termasuk
Tenaga Kerja), telah diperkenalkan sebagai platform untuk mendigitalkan proses memperluaskan rangkaian yang bersepadu, menyempurnakan seni bina IT
jaminan dan pelaksanaan IT. IT&NT juga mengamalkan Rangka kerja Pengurusan dengan digital dan automasi, memanfaatkan analisis data serta membangun
Seni Bina Perusahaan (EAM) untuk membina sebuah platform yang menyatukan keupayaan sumber terbuka.
perniagaan, IT dan rangkaian.

KETERHUBUNGAN

• >90.0% populasi negara mempunyai akses • >5.5 juta port jalur lebar dipasang di  seluruh
kepada rangkaian tetap dan tanpa wayar negara
• >350,000 km kabel fiber dipasang di seluruh • >3,400 tapak LTE dipasang
negara • >13,000 kawasan lingkungan WiFi

INFRASTRUKTUR DIGITAL

• Penumpuan keterhubungan dengan ICT menerusi • Membolehkan teknologi teras berkembar dengan
penyepaduan sistem menghubungkan KVDC dan IPDC
• Menyediakan perkhidmatan awan bertaraf dunia di • Menyediakan platform untuk penyelesaian IoT dan
KVDC pintar, menerusi keterhubungan
Pusat Digital Kumpulan
Di sini untuk Memperkasakan Digital
APA YANG KAMI LAKUKAN
Perjalanan digital kami bergantung kepada keupayaan kami untuk mencipta trend teknologi terkini dan berinovasi. Pada tahun 2017, Pusat Digital Kumpulan
(GDC) ditubuhkan sebagai pemangkin strategi Memperkasakan Digital. Dengan fokus utama kepada polisi, anggota dan proses, GDC berusaha untuk
mempertingkatkan dan mendigitalkan perniagaan kami di seluruh Kumpulan. Sejak itu, GDC telah membantu meningkatkan kecekapan perniagaan,
meningkatkan pengalaman pelanggan dan menjimatkan kos.

• Pemenang Anugerah Kecemerlangan


Melancarkan Platform Inovasi Terbuka Mudah Alih di  WITSA Global ICT 2018
(OIP) dan program uReka bagi
meliberalisasi dan memacu Digital • Pemenang Anugerah Penyelidikan &
di  TM Pembangunan di MSC Malaysia APICTA
2018

INISIATIF UTAMA
Di samping itu, GDC terus mencipta nilai untuk TM dan negara pada
Pada tahun 2018, GDC terus memacu pemerkasaan digital di TM dengan umumnya melalui penyelidikan TM R&D. Dengan tumpuan kepada empat
berteraskan kepada Pendigitan dan Digitalisasi. Bagi pendigitan, kami telah (4) tema – Keterhubungan, Infra E3, Alat Produktiviti dan Perkhidmatan
melaksanakan program liberalisasi mampan seperti Platform Inovasi Terbuka Digital. Usaha penyelidikan dan pembangunan kami telah mendapat
(OIP) untuk mempercepatkan pembangunan perkhidmatan digital dan pengiktirafan apabila TM R&D memenangi anugerah WITSA Global ICT 2018
uReka. uReka merupakan inisiatif yang memanfaatkan sumber bakat dalaman bagi Kecemerlangan Mudah Alih untuk LTE Plus, serta anugerah penyelidikan
untuk membangunkan aplikasi. Dengan ini, Warga TM dapat menterjemahkan dan pembangunan bagi Topi Keselamatan Pintar di MSC Malaysia APICTA
idea-idea inovatif menjadi pelbagai penyelesaian bagi menyelesaikan cabaran 2018.
harian pelanggan dan anggota. Budaya inovasi ini kini telah menjadi norma
di TM.
MELANGKAH KE HADAPAN
Dengan mendigitalkan proses dalaman, kami dapat menguji, mempelajari
dan memperoleh tanggapan dari hasil yang didapati. Ini bukan sahaja Untuk memenuhi janji Hidup Lebih Mudah, GDC ditugaskan untuk memacu
membolehkan TM membangunkan sistem, proses dan peralatan dalaman program Pemudahan di TM. Di bawah teras strategi Mudah dan Digital, GDC
yang lebih baik dan cekap, malahan kami juga berpotensi menawarkan akan menghasilkan cara yang lebih mudah dan ringkas bagi pelanggan
penyelesaian ini ke pasaran luar, justeru mewujudkan sumber pendapatan berinteraksi dengan TM dengan mempermudahkan proses dan produk
baharu. perniagaan. Pemacuan ini dijangka akan menghasilkan penambahbaikan
kitaran masa dan peningkatan produktiviti, yang mana akan menghasilkan
Bagi Digitalisasi, kami memberi tumpuan kepada usaha baharu seperti pemudahan dalam rangkaian, IT serta operasi. Ini menetapkan asas untuk
Electronic Know-Your-Customer (eKYC) dan Analisis Pelanggan untuk segmen penjimatan kos yang lestari dan penambahbaikan produktiviti tenaga kerja.
vertikal Perkhidmatan Kewangan dan Runcit. Satu lagi bidang pembangunan
utama adalah transformasi perniagaan Direktori Yellow Pages yang Pada masa yang sama, GDC akan terus menyusun penyatuan dan
menggariskan peralihan tumpuan kepada pengiklanan digital serta penyeragaman semua aset dan keupayaan Digital TM, justeru menyokong
menyediakan PKS dengan keupayaan pemasaran digital dengan cita rasa sumbangan TM ke arah membentuk Malaysia menjadi sebuah Negara
yang bersesuaian dengan pasaran Malaysia. Kami berharap mendapat Digital.
sambutan menggalakkan, sambil menghasilkan penyelesaian kami ke pasaran.

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

71
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan

72
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Pengurusan Modal Insan Kumpulan


Di sini untuk Memupuk Bakat Digital
APA YANG KAMI LAKUKAN membolehkan mereka mengatur kerja untuk menyelesaikan hal peribadi
di luar pejabat. Pelarasan caruman KWSP secara sukarela, yang telah
Pengurusan Modal Insan Kumpulan (GHCM) memainkan peranan penting dilaksanakan bagi tempoh tertentu, menerima sambutan yang luar biasa
dalam memacu tenaga kerja yang mahir digital di TM. Sebagai sebahagian dari Warga TM, menandakan kesanggupan anggota untuk menyumbang
daripada perjalanan pemerkasaan digital kami, GHCM telah membangunkan melebihi panggilan tugasan apabila Kumpulan menghadapi cabaran.
rangka kerja bakat digital, yang menekankan kepada peningkatan keupayaan
Warga TM menerusi pakar. Rangka kerja ini juga merangkumi ganjaran yang Di samping program “Sayangi TM”, GHCM juga melaksanakan inisiatif lain
kompetitif untuk menarik dan mengekalkan bakat, dengan laluan kerjaya seperti mengurangkan lapisan struktur organisasi untuk meningkatkan
khusus di TM. Matlamat kami adalah untuk menjadikan TM sebagai jenama ketangkasan dalam membuat keputusan, menyesuaikan waktu kerja untuk
perekrutan yang kukuh bagi bakat dalam bidang digital. pasukan kritikal, memindahkan bakat ke bidang di mana keperluan perniagaan
adalah lebih tinggi dan pengambilan dan penggantian pekerja secara selektif.

Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk mendigitalkan perkhidmatan


sumber manusia, pelbagai aplikasi telah dibangunkan untuk menyediakan
Penambahbaikan produktiviti akses yang lebih baik kepada alat dan sumber buat anggota pada bila-bila
masa, di mana sahaja. Fungsi sumber manusia seperti pengurusan cuti,
yang berterusan melalui permohonan pekerjaan dalaman, pemantauan dan pelaporan prestasi,
program-program yang mantap permohonan surat jaminan perubatan dan perancang latihan adalah lebih
dan inovatif mudah menerusi aplikasi mudah alih. Di samping itu, untuk memastikan
anggota kami terus produktif dan sentiasa terhubung ketika mereka bekerja
di mana-mana sahaja, aplikasi komunikasi dan kolaborasi kami, FLOW, telah
dikemas kini dengan lebih banyak ciri termasuk sembang berkumpulan,
panggilan video, pemindahan fail dan pemberian tugas. FLOW telah
menggantikan aplikasi pemesejan lain pada waktu kerja dengan platform
Pendigitalan perkhidmatan interaksi secara langsung bagi anggota untuk berhubung dan berkolaborasi
Sumber Manusia untuk bagi menyampaikan pelbagai kecekapan operasi dan pelaksanaan. Pendigitalan
membolehkan cara bekerja akan terus mewujudkan Warga TM yang lebih fleksibel dan mahir digital.
baharu pada bila-bila masa,
Mempercayai bahawa tenaga kerja yang sihat adalah tenaga kerja yang
di  mana sahaja
produktif, kami juga menggalakkan gaya hidup sihat melalui pelbagai program
dan aktiviti berkaitan kesihatan seperti kelas gimnasium selepas pejabat,
seminar kesihatan dan sukan luaran. Program-program ini telah mendapat
penyertaan yang efektif dari Warga TM.

Mempromosikan
keseimbangan di tempat kerja MELANGKAH KE HADAPAN
dan fleksibiliti terhadap Bagi tahun 2019, GHCM akan memberi tumpuan kepada pembentukan
keperluan pekerja organisasi yang melahirkan tenaga kerja yang lebih mantap dan cekap,
untuk menyokong strategi perniagaan keseluruhan kami. Untuk mencapai
kemapanan operasi menerusi produktiviti peringkat seterusnya, inisiatif kami
akan bertumpu kepada membina tenaga kerja berprestasi tinggi dengan
kemahiran yang tepat yang dapat mengekalkan daya saing perniagaan.

INISIATIF UTAMA Di samping itu, kami juga akan mempercepat dan memupuk tenaga kerja
dipacu digital dengan melengkapkan Warga TM dengan kemahiran masa
Sepanjang tahun 2018, kami telah menggariskan strategi untuk meningkatkan
depan, mempermudahkan proses kami dan merangka penyelesaian inovatif
dan mengoptimumkan produktiviti tenaga kerja dan terus memberi manfaat
untuk mempertingkatkan prestasi.
kepada anggota dari segi fleksibiliti, imbangan kerja dan kemudahan.
GHCM akan menyatukan minda, hati dan tenaga dalam memupuk tenaga
Program “Sayangi TM” telah diperkenalkan, dengan manfaat baharu seperti
kerja bermotivasi tinggi, komited dan fokus untuk meningkatkan daya tahan
pembelian cuti tahunan, bertugas di mana-mana, kerja 4 hari seminggu,
dan persediaan untuk menghadapi cabaran masa hadapan.
penyumberan dalaman dan pelarasan caruman TM kepada KWSP anggota
secara sukarela. Program ini memberikan fleksibiliti kepada anggota,
Melangkah ke Hadapan
Pada tahun 2019
Dalam melangkah ke hadapan pada tahun 2019, kami akan berpandukan
kepada PIP2019-2021 untuk mengemudi organisasi ke arah merealisasikan
visi untuk menjadikan hidup dan perniagaan lebih mudah, demi kesejahteraan
Malaysia. Kami yakin bahawa dengan berpandukan prinsip-prinsip ini, kami
akan melakar pencapaian baharu sebagai sebuah organisasi yang bertumpukan
pelanggan. Kami berharap semua pemegang saham dan pihak berkepentingan
akan terus meletakkan kepercayaan kepada TM, dalam kami mengukuhkan
komitmen untuk menjadikan hidup lebih mudah – sentiasa menyampaikan
nilai sambil memacu transformasi digital Malaysia. Tujuan utama kewujudan
kami adalah untuk memperbaiki kehidupan, menyemarakkan aspirasi dan
memupuk pertumbuhan yang bermakna buat anda semua. Motivasi kami
dibentuk oleh anggota kami, dan pelaksanaan visi kami dijayakan oleh
keupayaan kami untuk menjangkau sempadan konvergens dalam era digital
hari ini. Dengan itu, kami berjanji untuk sentiasa berada di sini untuk
membangunkan dan melindungi masa depan digital negara, justeru menuju
ke arah Malaysia yang lebih baik dan terhubung.

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

73
Seksyen : Perbincangan & Analisis Pengurusan
Seksyen : Kotak Artikel 1

74
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Malaysia, unifi melakukan


yang terbaik untuk anda!

Senyuman penawar kedutan

unifi berada di rumah dan


di mana-mana sahaja

Dalam perniagaan, segala-galanya mengenai baharu, namun untuk mengekalkan pelanggan kami. Sambil kami terus melabur dalam
pelanggan anda adalah penting kepada anda. Ini yang sedia ada juga amat kritikal. Oleh itu, bagi pembangunan anggota kami untuk menangani
termasuklah perasaan, emosi serta memahami setiap mengukuhkan kedudukan unifi sebagai Penyedia masalah utama pelanggan, kami sentiasa diingatkan
keperluan dan kemahuan pelanggan, yang menjadi Perkhidmatan Konvergens yang terkemuka di bahawa bagi menyampaikan pengalaman pelanggan
elemen penting untuk kejayaan sesebuah syarikat. negara ini, adalah mustahak untuk menjadikan yang berkualiti tinggi adalah dengan memastikan
Pengalaman Pelanggan (CX) sebagai pemacu perkhidmatan yang lancar sepanjang keseluruhan
Dalam dunia yang amat kompetitif ini, pengalaman utama bagi strategi perniagaan kami. perjalanan pelanggan. Oleh itu, kami telah beransur-
pelanggan semakin mendapat perhatian. Ramai ansur beralih daripada sokongan pelanggan secara
pakar percaya ianya merupakan medan pertempuran Pengalaman pelanggan (CX) merujuk kepada tradisional melalui pusat panggilan dan interaksi
persaingan pada masa akan datang. Produk dan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan interaksi di kaunter premis, kepada pengalaman pelanggan
perkhidmatan tidak lagi menjadi pembeza kompetitif mereka dengan sesebuah syarikat. Oleh kerana yang dipertingkatkan menerusi saluran omni. Ini
untuk perniagaan. Tumpuan telah beralih kepada jangkaan pelanggan kini menjadi lebih tinggi bermaksud kami bukanlah mengguna pakai
pengalaman yang mampu disampaikan oleh daripada sebelum ini, pengalaman pelanggan pendekatan pelbagai saluran, tetapi kami
sesebuah jenama kepada pelanggan mereka telah menjadi penggerak utama pengekalan dan membolehkan pelanggan kami berinteraksi dengan
merentasi keseluruhan perjalanan pelanggan. pemerolehan pelanggan. Pendek kata, pengalaman kami dan menerima perkhidmatan menerusi mana-
pelanggan adalah lebih daripada sekadar mana saluran. Ia menghapuskan sistem yang tidak
Situasi yang sama berlaku kepada unifi, jenama perkhidmatan pelanggan. berkesinambungan dan jarak interaksi antara
gaya hidup bagi seluruh perkhidmatan kami, pelbagai jabatan serta menyediakan peluang untuk
khusus memberikan perkhidmatan kepada individu, Untuk terus mendahului persaingan, kami sering mengumpul maklum balas penting bagi
kediaman dan pelanggan PKS di Malaysia. Biarpun mengkaji semula dan meningkatkan perjalanan mengenalpasti masalah-masalah utama sepanjang
penting untuk memperoleh pelanggan-pelanggan interaksi pelanggan kediaman dan pelanggan PKS perjalanan pelanggan.

“Prinsip utama untuk setiap perniagaan ialah: ‘Letakkan diri anda di tempat pelanggan anda.”
– Orison Swett Marden
Kini, kita dapat melihat semakin ramai pelanggan ada yang mengatakan “nilai untuk wang” mungkin lebih mempertimbangkan penawaran
yang ingin membantu diri sendiri dan melaksanakan (bermakna mereka sensitif terhadap harga); kandungan menerusi video-atas-permintaan (VOD)
penyelesaian masalah secara ‘layan diri’. Pelbagai sementara ada yang memilih “harga untuk nilai” dan kerjasama kandungan OTT sebagai lebih
inisiatif telah diperkenalkan, dengan tujuan untuk (bermakna mereka sanggup membayar untuk apa berharga. Apa yang menghubungkan semua ini
melancarkan penglibatan pelanggan dan yang mereka fikirkan sebagai faedah, daripada adalah peluang untuk mempunyai/menikmati
menyampaikan penyelesaian yang lebih cepat dan jenama atau produk yang lebih baik, atau lebih akses/keterhubungan yang lancar melalui unifi
berkualiti tinggi. Memastikan pelanggan dimaklumkan mudah dan lain-lain). Home, unifi Mobile dan unifi WiFi. Mencipta nilai
(KCI) adalah penting, dan pelanggan kini dimaklumkan buat pelanggan pastinya meningkatkan kepuasan
secara proaktif mengenai ciri-ciri baharu, Apa yang dibayar oleh pelanggan bukan hanya dan pengalaman mereka.
pengemaskinian status pemasangan atau baik pulih, harga (tunai) tetapi juga faedah, kelebihan atau
gangguan perkhidmatan dan potensi penggantungan kualiti sesebuah produk, perkhidmatan selepas Usaha kami hari ini adalah sebahagian daripada
perkhidmatan melalui aplikasi care@unifi dan www. jualan, imej dan jenama syarikat atau jenama perjalanan untuk menjadi sebuah organisasi yang
unifi.com.my yang telah dipertingkatkan. produk, pengalaman keseluruhan, kepuasan yang benar-benar berpaksikan pelanggan. unifi akan
diperoleh menerusi penggunaan produk itu dan terus mengambil kira dan bekerjasama dengan
Penciptaan nilai adalah satu lagi cara unifi sebagainya. Berpandukan semua ini daripada pelanggan kami (melalui sesi Perbincangan
menangani masalah utama pelanggannya secara perspektif produk dan harga, unifi memenuhi Kumpulan Fokus) dalam usaha kami untuk bukan
proaktif. Nilai mempunyai banyak makna yang keperluan pelbagai kumpulan pelanggan sahaja terus berdaya saing tetapi juga terus relevan
berbeza. Bagi sesetengah orang, ‘nilai’ bermakna berdasarkan kemampuan dan juga corak dengan landskap digital yang sentiasa berubah
harga (apakah nilai perkhidmatan ini?), kepada penggunaan mereka (rendah/tinggi). Bagi untuk individu, kediaman dan PKS. Kami akan
orang lain ia bermakna manfaat (apakah nilai yang sesetengah pelanggan, nilai didorong oleh menerapkan elemen ‘prihatin’ (yang kami percaya
saya dapat dari perkhidmatan ini). Ia juga bermakna pengalaman kelajuan yang lebih tinggi melalui akan memberi manfaat jangka panjang) sepanjang
nilai sesuatu. Itulah sebabnya anda mendengar peningkatan kelajuan, sesetengah yang lain perjalanan pelanggan.

Atasi kemurungan

Mendakap kegembiraan,
perhatikan perjalanan
senyuman anda

Telekom Malaysia Berhad


Laporan Tahunan Bersepadu 2018

75
Seksyen : Kotak Artikel 1
Seksyen : Ulasan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan

76
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Ulasan
Ketua Pegawai Kewangan
Kumpulan

DI SINI UNTUK MENYOKONG KELESTARIAN PERNIAGAAN


Prestasi kewangan TM pada tahun 2018 mencerminkan cabaran yang kami penurunan suara runcit telah mengakibatkan jumlah pendapatan suara yang
hadapi rentetan daripada persaingan sengit dalam lanskap industri yang lebih rendah sebanyak 5.3% berbanding tahun 2017. Pendapatan daripada
dinamik dan kompetitif. Pada masa yang sama, keadaan tersebut merupakan data merosot sebanyak 8.7% disebabkan oleh peruntukan sebanyak
pemangkin kepada Kewangan Kumpulan untuk tampil memastikan perniagaan RM169.2 juta, kesan daripada Standard Mandatori Mengenai Harga Capaian
dilindungi supaya kesinambungan TM dan daya tahan syarikat kekal kukuh (MSAP) terhadap segmen borong kami.
dalam menghadapi ketidakpastian.
Kami berbesar hati untuk melaporkan bahawa tindakan pantas di bawah
Menyedari kesan kewangan yang mungkin bakal dihadapi ekoran lanskap PIP2018 telah membantu mengekang peningkatan kos. Pengawasan ketat
yang pantas berubah berikutan permulaan kepada Malaysia Baharu, kami dan kesan pengoptimuman kos, di samping penilaian semula projek-projek
mulai mengambil keputusan yang sukar namun perlu, untuk menyemak utama telah dilaksanakan dan akan diteruskan serta diteliti dalam kami
semula Penunjuk Prestasi Utama (KPI) berbanding yang telah diumumkan menjalani fasa transformasi seterusnya. Walau bagaimanapun, disebabkan
pada awal tahun ini. oleh situasi perniagaan, industri dan ekonomi yang mencabar pada separuh
kedua 2018, Kumpulan telah membuat peruntukan sebanyak RM982.5 juta
Pada masa yang sama, pihak pengurusan syarikat mengambil langkah segera bagi kemerosotan nilai aset rangkaian tetap dan tanpa wayar. Kerugian dari
dan melaksanakan PIP2018, dengan empat (4) matlamat utama, iaitu bagi kemerosotan ini diunjurkan berdasarkan penilaian nilai yang boleh diperolehi
meningkatkan hasil; untuk mengekalkan keuntungan dalam keadaan kos menggunakan aset rangkaian yang terjejas di peringkat entiti masing-masing.
operasi yang meningkat; untuk menambahbaik aliran tunai kami, dan Pengurusan memberi jaminan bahawa kami akan terus mengkaji semula
meningkatkan produktiviti aset-aset kami – yang melibatkan kedua-dua keadaan ekonomi dalam kepenggunaan aset-aset ini pada tempoh akan
rangkaian dan anggota kami. datang untuk menggambarkan sebarang potensi penurunan nilai atau nilai
yang boleh diperolehi semula daripada aset-aset tersebut.
Pada tahun 2018, kami merekodkan hasil sebanyak RM11.82 bilion, capaian
yang lebih rendah sebanyak 2.2% berbanding tahun 2017 disebabkan oleh Dengan tidak mengambil kira kemerosotan yang disebutkan di atas, kami
lanskap operasi yang mencabar. Dari perspektif produk, pendapatan internet mencatatkan penjimatan pada kos tenaga kerja, pemasaran, susut nilai dan
dan multimedia kami meningkat sebanyak 3.7% berbanding tahun lepas, kos-kos kendalian yang lain, kesan pengoptimuman terhadap kos-kos kami
disumbang oleh langganan unifi yang lebih tinggi, yang juga disokong oleh yang lain yang mengurangkan nisbah kos kendalian berbanding hasil daripada
langganan kandungan unifi TV. Pertumbuhan suara borong diimbangi oleh kadar 91.1% pada tahun 2017 kepada 90.8% pada tahun 2018.
NOR FADHILAH MOHD ALI
Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan

Kami mencatatkan PBT Dilaporkan Kumpulan sebanyak RM17.4 juta, kesan Kami juga sentiasa berhati-hati dalam memastikan kedudukan kewangan
daripada kerugian rosot nilai bukan tunai dan hasil yang lebih rendah. PATAMI kami kukuh, dan mengekalkan nisbah hutang dalam lingkungan panduan
Dilaporkan Kumpulan berada pada RM153.2 juta, berbanding RM929.7 juta penimbal, iaitu 2.5x Hutang Kasar/EBITDA untuk memelihara kedudukan
yang dicatatkan pada tahun 2017. Tanpa mengambil kira elemen-elemen kredit gred pelaburan TM. Pada tahun 2018, nisbah Hutang Kasar/EBITDA
bukan kendalian operasi, PATAMI Dinormalisasi Kumpulan adalah RM632.4 juta. kami adalah pada kadar 2.4x.

Sedang kami mengharungi fasa ini untuk muncul lebih kukuh, kami memberi Walaupun kami telah mengekalkan penarafan kredit kami pada gred
lebih penekanan kepada aliran tunai dan nisbah operasi untuk memastikan pelaburan (seperti yang dinyatakan dalam jadual), kami mengakui bahawa
kami kekal maju dan meningkatkan nilai kepada pihak berkepentingan kami. kelemahan metrik kewangan tertentu telah menyebabkan penurunan
penilaian kredit dasar kami oleh Moody dari “a3” kepada “baa1” pada
Perbelanjaan modal kami (CAPEX) untuk TK2018 adalah sebanyak RM2.14 bilion, Mei 2018, dan kami telah mengambil langkah-langkah dan kawalan baharu
atau 18.1% daripada hasil. Perbelanjaan ini terdiri daripada 57.0% jumlah untuk memastikan asas kewangan dan aliran tunai kami diperkukuhkan.
perbelanjaan dibuat untuk akses, diikuti oleh 18.0% untuk rangkaian teras
dan baki 25.0% untuk sistem sokongan. CAPEX tahun lepas adalah lebih Sepanjang tahun ini, risiko pengawalseliaan dan risiko persaingan merupakan
rendah berbanding panduan awal, iaitu pada kadar 19.0-20.0% daripada hasil kebimbangan utama dalam pasaran modal. Penjelasan sering diperlukan
yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya sehingga Julai 2018, di mana berikutan aliran berita yang memberi kesan kepada TM, seperti pemotongan
sasaran CAPEX telah disemak semula berbanding panduan awal iaitu
pertengahan hingga tinggi 20.0% dari hasil (seperti pada awal tahun 2018), Penarafan Kredit TM
disebabkan oleh pengutamaan semula projek-projek dan kerahan aset-aset
sedia ada sebagai respon terhadap keadaan yang mencabar. Moody’s A3 (penilaian kredit dasar baa1)
S&P A- (profil kredit kendiri a-)
Kami menutup tirai tahun 2018 dengan baki tunai yang kukuh sebanyak RAM AAA
RM2.76 bilion, hasil daripada peningkatan pengurusan modal kerja. Kami mengawal
dengan lebih teliti pungutan dan Belum Terima Perdagangan (AR), dengan
Telekom Malaysia Berhad
penambahbaikan yang berterusan pada amalan kredit dan pungutan kami. Laporan Tahunan Bersepadu 2018

77
Seksyen : Ulasan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan
Seksyen : Ulasan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan

78
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Ulasan
Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan

HUTANG SEDIA ADA TM


pada 31 Disember 2018
IMTN 001 IMTN 002 IMTN 003 IMTN 004 IMTN 005 IMTN 006 IMTN 007 IMTN 008

Kupon 4.50% 4.20% 4.20% 4.00% 3.95% 3.95% 3.93% 4.30%


Tarikh Matang 25 Jun 2021 13 Sep 2021 10 Dis 2021 13 Mei 2022 19 Dis 2022 28 Apr 2023 23 Jun 2023 18 Dis 2020
Prinsipal (RM) 300,000,000 300,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 400,000,000 250,000,000 200,000,000
Nota: (i) ICP adalah singkatan bagi Kertas Komersil Islam dan IMTN adalah singkatan bagi Nota Jangka Sederhana Islam
(ii) IMTN 001 hingga IMTN 007 telah diterbitkan di bawah program ICP/IMTN sehingga RM2.00 bilion
(iii) IMTN 008 hingga IMTN 017 telah diterbitkan di bawah program ICP/IMTN sehingga RM3.00 bilion
(iv) IMTN 018 telah diterbitkan di bawah program ICP/IMTN sehingga RM4.00 bilion

Hutang Mata Wang Asing harga jalur lebar, persaingan sengit dalam pasaran runcit serta persaingan
daripada penyedia infrastruktur baharu yang berpotensi di pasaran borong.
Bon Yankee Harga saham TM telah terjejas sepanjang tahun, di mana harga saham
Kupon 7.875% ditutup 57.8% lebih rendah pada akhir tahun 2018, berbanding harga saham
Tarikh Matang 1 Ogos 2025 penutup pada tahun sebelumnya.
Prinsipal (RM) 300,000,000
Walau bagaimanapun, kami terus memupuk hubungan dengan pihak
berkepentingan kami dengan cara yang tepat pada masanya, proaktif dan
Pinjaman telus, untuk memastikan mereka dapat mengikuti semua perkembangan
Kupon 3mLibor + 0.91% dan untuk menjelaskan dengan cara yang terbaik, tentang sebarang
kebimbangan yang timbul.
Tarikh Matang 30 Okt 2020
Prinsipal (RM) 100,000,000
Demi memastikan pematuhan dengan amalan terbaik, semua komunikasi
Nota: Pengaturan swap telah dibuat untuk pinjaman USD kepada pendedahan RM dengan ahli pasaran modal ditadbir oleh dasar dan garis panduan dalaman
dengan purata kadar faedah sebanyak 4.01%
syarikat, dan ia adalah sejajar dengan pelbagai tadbir urus korporat serta
garis panduan pendedahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa
EMTN 001 EMTN 002 EMTN 003
pengawalseliaan, iaitu Bursa Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti.
Matawang USD USD USD
Kupon 3.70% 1mLibor + 1.35% 3.422% Sebagai tambahan, kebimbangan berkaitan dengan keupayaan kami untuk
Tarikh Matang 25 Feb 2026 19 Ogos 2023 15 Nov 2026 mengekalkan komitmen dividen juga menjadi sebahagian daripada topik-
Prinsipal (RM) 50,000,000 50,000,000 75,000,000 topik penting yang dibincangkan. Ini adalah perkara yang sangat penting
bagi pihak Pengurusan dan Lembaga Pengarah syarikat. Berdasarkan lanskap
Nota: (i) EMTN adalah singkatan bagi Nota Jangka Sederhana Euro.
(ii) EMTN 001 hingga EMTN 003 telah diterbitkan di bawah program sukuk EMTN operasi semasa dan setelah pertimbangan teliti kesannya terhadap pendapatan
pelbagai mata wang sehingga USD750.0 juta, yang berasaskan Islamik. kami di samping usaha untuk mengubah syarikat bagi menyesuaikan diri,
syarikat telah meminda polisi dividennya untuk menyokong objektif strategik
jangka panjang kami. Polisi dividen baharu ini telah diumumkan pada
26 November 2018 dan berkuatkuasa bermula daripada akhir tahun kewangan
31 Disember 2018. Dasar dividen baru menyatakan bahawa syarikat berhasrat
untuk mengagihkan dividen tahunan sebanyak 40.0% kepada 60.0% daripada
PATAMI. Dividen akan dibayar bergantung kepada prestasi keseluruhan
perniagaan dan keuntungan syarikat, komitmen modal, keadaan kewangan,
rizab boleh diagih dan faktor-faktor lain yang berkaitan.
IMTN 009 IMTN 010 IMTN 011 IMTN 012 IMTN 013 IMTN 014 IMTN 015 IMTN 016 IMTN 017 IMTN 018

4.82% 4.738% 4.55% 4.55% 4.23% 4.88% 4.58% 4.73% 4.342% 4.68%
21 Mac 2024 27 Jun 2024 7 Okt 2024 20 Dis 2024 10 Jun 2022 28 Nov 2025 3 Sep 2027 18 Mei 2028 25 Ogos 2023 31 Okt 2028
300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 500,000,000 250,000,000 250,000,000 800,000,000

PULANGAN KEPADA PEMEGANG SAHAM (2014-2018)


RM Juta
941.2
894.9
863.2 847.9 846.8
808.0 808.0 804.2

PATAMI Dilaporkan
PATAMI Dinormalisasi
153.2
Dividen Biasa
75.1

2018 2017 2016 2015 2014

Dasar dividen baharu adalah berdasarkan PATAMI Dilaporkan

DI SINI UNTUK MENJANA TRANSFORMASI TM


Salah satu peranan penting bagi Kumpulan Kewangan dan organisasi Kewangan Sedang kami menuju ke arah memperkukuhkan pengaruh dan penyertaan
dalam fasa kritikal ini adalah untuk memastikan TM kekal kuat pada dasarnya, Kumpulan Kewangan dalam membuat keputusan utama, kami terus menyaksikan
dengan pengurusan kewangan yang kukuh untuk menjana TM ke arah kemajuan dalam penggunaan digital dan kaedah moden untuk menyokong
keadaan baharu yang lebih baik. Ini akan melibatkan peralihan kedudukan Kumpulan dan meningkatkan kualiti penyampaian kami. Pada masa ini, inisiatif-
organisasi Kewangan sebagai rakan perniagaan untuk berada di barisan inisiatif untuk mengukuhkan organisasi kewangan, sebagai tindak balas terhadap
hadapan – melampaui pelaporan, belanjawan dan peranannya yang biasa, ke jangkaan yang lebih tinggi terhadap kami sebagai satu pasukan, dan TM
arah menjadi organisasi yang memastikan isu-isu perniagaan yang berkaitan sebagai sebuah syarikat, juga berjalan dengan baik, merangkumi semua
dengan projek baharu, pelaburan, perbelanjaan dan pengurusan aset akan kemahiran berkaitan kewangan serta kemahiran digital masa depan dan lain-
menghasilkan nilai tertinggi dan paling mampan, sementara melindungi lain keupayaan sampingan untuk menambah nilai kepada anggota kami.
kepentingan syarikat dengan pengurusan risiko yang mantap dan kawalan
dalaman yang ketat. Disiplin kewangan yang ketat sentiasa menjadi asas kepada Kumpulan TM,
dan Kumpulan Kewangan akan memperkukuhkan komitmen kami untuk
Pengurusan aliran tunai dan kunci kira-kira kekal penting sepanjang tempoh mempamerkan peranan kami sebagai rakan kongsi yang paling bernilai untuk
ini, dengan memberi keutamaan untuk mengekalkan nisbah kecairan yang perniagaan, untuk menjadi organisasi yang akan menyokong pelaksanaan
kukuh. Bagi membiayai pelan perniagaan kami untuk tahun 2019 (dengan PIP2019-2021 dan berada di sini untuk menjana fasa transformasi ini.
panduan CAPEX pada tahap yang sama seperti tahun 2018) dan untuk
beberapa tahun akan datang, kami telah menggerakkan program modal kami
yang komprehensif, inisiatif pertama adalah kejayaan pelancaran Kertas Komersil
Telekom Malaysia Berhad
Islam dan Nota Jangka Sederhana Islam bertaraf AAA melalui Program Sukuk Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Wakalah Nota Jangka Sederhana Islam dengan Had Gabungan sebanyak


RM4.00 bilion, pada September 2018.
79
Seksyen : Ulasan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan
Seksyen : Kotak Artikel 2

80
Telekom Malaysia Berhad
Laporan Tahunan Bersepadu 2018

Memacu Revolusi
Perindustrian (IR) 4.0
Sepanjang abad yang lalu, kita telah melihat peralihan besar dalam perindustrian
merentasi beberapa sektor ekonomi. Kemunculan barisan pemasangan telah
mendorong industri pembuatan menjadi mekanisme utama bagi ekonomi. Walau
bagaimanapun, dalam beberapa tahun kebelakangan ini gelombang pemikiran baharu
telah muncul yang boleh mengganggu arus landskap ekonomi. Ekonomi kini bergerak
ke arah pendekatan yang lebih didorong oleh data. Syarikat dan perniagaan menilai
analitik data untuk meramal trend pasaran global yang baharu. Orang ramai mengenali
pergerakan ini sebagai Industri 4.0 (IR4.0). Ia merujuk kepada fasa baharu yang jauh
berbeza daripada model lama Revolusi Perindustrian. IR4.0 menekankan kepentingan
kesalinghubungan, automasi, pembelajaran mesin, dan akses data masa nyata. Kilang
yang menggunapakai konsep ini dikenali sebagai “kilang pintar”. Kilang-kilang ini
menggabungkan teknologi dalam sistem mereka yang membolehkan mereka
memantau proses fizikal hab pengeluaran dan membuat keputusan tidak berpusat,
tanpa bergantung kepada manusia.

Untuk diterima sebagai berkeupayaan IR4.0, kilang- kepada pengguna untuk memilih apa yang paling sesuai
kilang dan sistem-sistem perlu saling boleh beroperasi, untuk mereka. Mereka mempunyai pilihan daripada
menyediakan ketelusan maklumat bertahap tinggi, Multiprotocol Label Switching (MPLS), Evolusi Jangka
memberi bantuan teknikal, dan membuat keputusan Panjang (LTE) dan C-Bands yang menunjukkan bahawa
tidak berpusat. Mesin-mesin di kilang-kilang dan pakej SDWAN kami dibangunkan untuk memenuhi
sistem-sistem ini perlu boleh berkomunikasi antara pelbagai permintaan pelanggan. Pada tahun 2017, kami
satu sama lain bagi membolehkan interaksi yang lebih melancarkan ‘Biz Accelerator Suite’ (BAS) yang bertujuan
mudah yang akan membantu operasi secara untuk memenuhi keperluan minimum pelanggan yang
keseluruhannya. Sistem perlu mempunyai kebolehan peka terhadap faktor kos. Bagi mereka yang mempunyai
untuk menyimpan sebarang data atau maklumat yang bajet rendah atau sederhana, kami telah memperkenalkan
dihasilkan sebagai salinan maya yang boleh membantu pakej ‘SDWAN Profesional’. Pakej-pakej ini mampu
dalam menganalisis konteks maklumat dengan tepat. menyelesaikan masalah keterhubungan yang dihadapi
Mewujudkan sistem kompleks ini akan membolehkan oleh kebanyakan pelanggan kami. Sebagai sebahagian
bantuan teknikal tercanggih dan menyokong manusia daripada perkhidmatan premium kami, kami telah
dalam membuat keputusan strategik dan menyelesaikan memperkenalkan ‘SDWAN Premier’ yang membolehkan
isu-isu penting. Sistem pembetulan sendiri akan para pelanggan memanfaatkan sepenuhnya sambungan
mengurangkan interaksi manusia yang diperlukan berkelajuan tinggi kami.
untuk proses penyelenggaraan dan sebaliknya memberi
tumpuan kepada perkembangan yang lebih inovatif. Memandang ke hadapan pada tahun 2019, kami telah
merangka perancangan untuk perkhidmatan pintar
Di Malaysia, kami telah mula mengambil langkah ke kami. Kami akan memberi tumpuan kepada dua (2)
arah mengamalkan IR4.0. Berdasarkan Dasar bidang – Bandar Pintar dan Hartanah Pintar. Dengan
Kebangsaan mengenai Industri 4.0 atau dikenali sebagai peningkatan jumlah penduduk di Malaysia dan lebih
“Industry4WRD” oleh Kementerian Perdagangan ramai individu berpindah ke bandar-bandar, kami telah
Antarabangsa & Industri, pendigitalan industri membuat perancangan untuk menangani masalah ini.
berasaskan pengeluaran dipacu oleh teknologi Dengan menggabungkan penggunaan teknologi dalam
konvergens yang berkembang pesat. Kerajaan perancangan bandar, kami dapat memperbaiki
menyedari akan potensi ekonomi digital dan telah rancangan sebelum ini dan membangunkan bandar
mengenal pasti faktor utama yang menyumbang yang lebih mampan. Penggunaan teknologi dalam
kepadanya. Dasar ini membincangkan tentang empat (4) persekitaran kita akan membantu pihak berkuasa
teknologi IR4.0 utama iaitu pengkomputeran awan, tempatan berkhidmat dengan lebih cekap. Bandar-
keselamatan siber, Internet untuk Segalanya (IoT), bandar akan menjadi lebih selamat dan sebarang
dan analisis Data Raya. Sektor-sektor ini menjadi topik masalah dalam operasi tempatan akan dikendalikan
utama dalam ekonomi digital baharu dan telah oleh sebuah ekosistem pintar. Kami yakin bahawa ini
menyaksikan peningkatan permintaan di seluruh dunia. adalah hala tuju yang tepat untuk kita mencapai
kemajuan sebagai sebuah masyarakat.
Bagi TM, kami telah mengambil langkah untuk
menerima cabaran seperti yang pasaran dan kerajaan TM ONE sebagai pemacu perniagaan dan sektor awam
inginkan. Kami sedang menyusun semula portfolio menawarkan perkhidmatan dan infrastruktur digital
produk dan perkhidmatan kami, yang bertumpu kepada yang bersepadu dan komprehensif sepenuhnya yang
perkhidmatan awan. Dengan mewujudkan ekosistem membantu peralihan pelanggan ke persekitaran operasi
maya bagi perkhidmatan kami, kami akan dapat baharu, dengan persekitaran yang digerakkan oleh
mengumpul dan menganalisis data dengan efektif awan, perkhidmatan maya dan IoT seperti platform
pada bila-bila masa. Perkhidmatan awan terdiri daripada pembayaran digital, Kad Pengenalan Digital,
teknologi seperti Perisian-sebagai-Perkhidmatan (SaaS); Keselamatan Siber, Sistem Maklumat Geo, Awan serta
Platform-sebagai-Perkhidmatan (PaaS) dan bandar pintar. Dalam merealisasikan transformasi
Infrastruktur-sebagai-Perkhidmatan (IaaS), yang akan digital pelanggan, penyelesaian ini akan memenuhi
dapat memenuhi keperluan pelanggan kami. keperluan perniagaan dalam penerimaan konvergens
digital sebagai batas inovasi termaju yang seterusnya.
Sebagai sebahagian daripada inisiatif keterhubungan Dalam dunia gangguan digital hari ini, perniagaan kini
berasaskan awan kami, kami telah mula memperkenalkan mampu mencari cara terbaik untuk mengubah operasi
produk Rangkaian Kawasan Luas Berasaskan Perisian mereka dengan efektif melalui data. Dengan kemajuan
(SDWAN) untuk perkhidmatan kami. Menerusi produk teknologi, pendigitalan dan analisis data telah
ini, kami dapat menawarkan perkhidmatan tambah nilai memperbaharui landskap perniagaan dengan pantas,
yang mantap dengan tahap perkhidmatan yang berbeza membolehkan kemunculan inovasi-inovasi perniagaan
buat para pelanggan kami. Ini memberi lebih kuasa baharu dan bentuk persaingan baharu.

81
Seksyen : Kotak Artikel 2