Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJRAN HARIAN

Mata Pelajaran / Tahun : Pendidikan Kesihatan Tahun 4

Kelas : 4 Kind

Tema/Tajuk : Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial : Pengurusan mental dan

emosi

Tarikh : 28 / 8 / 2019 (Rabu)

Masa : 8.00pg- 8:30pg (30 minit)

Bilangan murid : 29 orang

Standard Kandungan : 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan
institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga

Standard Pembelajaran : 2.2.1 Menjelaskan kepentingan hubungan kekeluargaan

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mempunyai keluarga dan menyayangi keluarga.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:


Afektif
1. Menyedari tanggungjawab untuk menyayangi keluarga
Kognitif:
2. Mengenal pasti cara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan.
Psikomotor:
3. Menulis nama ahli keluarga dalam lembaran kerja “keluarga saya”

Sumber / Bahan Bantu Mengajar

1. Lirik lagu “Keluarga Yu” 2. Pembesar suara 3. Komputer riba 4. Origami Keluarga Yu
5. Lembaran kerja “keluarga saya” 6. Stik Nama 7. Keratan Gambar 8.Kertas berbentuk hati

9. Kertas berbentuk daun 10. Lukisan batang pokok

Penilaian PdP : Kerja berkumpulan

EMK: Kreativiti dan inovasi

1
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan /

1. Murid diagihkan keratan lirik


Permulaan BBM
Lirik lagu “Keluarga Yu” lagu “Keluarga Yu”.
(5 minit)  Lirik lagu
(Lampiran 1) 2. Murid menyanyikan lagu dan
“Keluarga Yu”
melakukan gaya dan
 Pembesar
pergerakan kreatif yang
suara
bersesuaian.
 Komputer riba
3. Guru bersoal jawab dengan
 Origami
murid.
Keluarga Yu
Contoh soalan:
 Apakah yang diceritakan
melalui lirik lagu tersebut?
Strategi PdP:
 Siapakah ahli keluarga
Pengajaran
Yu?
berpusatkan bahan
 Adakah kamu menyayangi
keluarga kamu?
Elemen didik hibur
Jangkaan jawapan:
 Keluarga Yu
Pembelajaran
 Bayi Yu, Ibu Yu, Bapak Kontekstual:
Yu, Nenek Yu, Datuk Yu -memberi maklum
4. Murid ditunjukkan origami balas dan
keluarga Yu berkomunikasi
5. Murid meneka origami ahli
keluarga Yu TMK
6. Murid dibantu oleh guru Pembesar suara
menghubungkait aktiviti
dengan isi pengajaran yang
bakal dipelajari iaitu
kepentingan hubungan Fasa Permulaan
kekeluargaan

Perkembangan Langkah 1: BBM


1. Murid diagihkan lembaran
(20 minit)  Keluarga Saya  Lembaran
kerja “Keluarga Saya”.
(Lampiran 2) Kerja “Keluarga
2. Murid dikehendaki menulis
Saya”
nama panggilan ahli keluarga
 Stik Nama
dalam lembaran kerja
tersebut.

2
3. Guru mencabut stik nama
bagi menentukan murid yang
perlu menceritakan perihal Strategi PdP:
keluarga berdasarkan Berpusatkan murid
lembaran kerja.
Kemahiran
membuat
penilaian.

Fasa Imaginasi
BBM:
Langkah 2:
1.Murid dibahagikan kepada  Keratan
“Gambar Kepentingan
empat kumpulan. Gambar
Hubungan Kekeluargaan
2. Setiap kumpulan diagihkan  Kertas
Berbentuk Hati”
keratan gambar kepentingan berbentuk hati
(Lampiran 3)
hubungan kekeluargaan
berbentuk hati. Strategi PdP:
3. Murid dikehendaki berbincang Pengajaran
dalam kumpulan mengenai berpusatkan murid
gambar tersebut. Pengajaran
4. Setiap kumpulan menyatakan Berkumpulan
kepentingan hubungan
kekeluargaan berdasarkan
gambar dan menampal keratan Kemahiran
gambar tersebut pada kertas hati. membuat penilaian
5. Guru membetulkan kesilapan dan keputusan.
murid dengan serta merta
sekiranya ada.

Fasa
Perkembangan
1. Murid dibahagikan secara
Langkah 3: BBM:
berpasangan
Cara untuk mengeratkan  Kertas
2. Setiap pasangan diberi kertas
hubungan kekeluargaan berbentuk daun
berbentuk daun
(Lampiran 4)

3
3. Murid dikehendaki menulis  Lukisan batang
cara untuk mengeratkan pokok
hubungan kekeluargaan pada
kertas berbentuk daun
4. Setiap pasangan dikehendaki
berbincang secara Think-Pair-
Share. Strategi PdP:
5. Pasangan murid menampal Pengajaran
kertas berbentuk daun pada berpasangan
lukisan batang pokok.
6. Beberapa pasangan dipilih PAK-21
oleh guru untuk menerangkan Think-Pair-Share
cara untuk mengeratkan
hubungan kekeluargaan Kemahiran berfikir
7. Murid dibimbing oleh guru Kemahiran
semasa melaksanakan mengaplikasi.
aktiviti.

Fasa Tindakan
1. Membuat kesimpulan
Penutup Membuat rumusan
tentang sesi pengajaran
(5 minit) pengajaran dan Strategi PdP:
dan pembelajaran
penerapan
Penerapan Nilai.
mengenai kepentingan
Kemahiran
hubungan kekeluargaan.
membuat
2. Memuji sikap murid dan
kesimpulan.
kerjasama murid.
Fasa Penutup

Refleksi: % murid mencapai objektif PdP.


% murid mencapai objektif PdP dengan bimbingan.
% murid perlukan bimbingan PdP.

4
LAMPIRAN 1
Lirik Lagu Keluarga Yu

Bayi Yu doo doo doo doo Bayi Yu doo doo doo doo Bayi Yu doo doo doo doo

Bayi Yu doo doo doo doo Bayi Yu doo doo doo doo Bayi Yu doo doo doo doo

Bayi Yu doo doo doo doo Bayi Yu doo doo doo doo Bayi Yu doo doo doo doo

Bayi Yu Bayi Yu Bayi Yu

Ibu Yu doo doo doo doo Ibu Yu doo doo doo doo Ibu Yu doo doo doo doo

Ibu Yu doo doo doo doo Ibu Yu doo doo doo doo Ibu Yu doo doo doo doo

Ibu Yu doo doo doo doo Ibu Yu doo doo doo doo Ibu Yu doo doo doo doo

Ibu Yu Ibu Yu Ibu Yu

Bapak Yu doo doo doo doo Bapak Yu doo doo doo doo Bapak Yu doo doo doo doo

Bapak Yu doo doo doo doo Bapak Yu doo doo doo doo Bapak Yu doo doo doo doo

Bapak Yu doo doo doo doo Bapak Yu doo doo doo doo Bapak Yu doo doo doo doo

Bapak Yu Bapak Yu Bapak Yu

Nenek Yu doo doo doo doo Nenek Yu doo doo doo doo Nenek Yu doo doo doo doo

Nenek Yu doo doo doo doo Nenek Yu doo doo doo doo Nenek Yu doo doo doo doo

Nenek Yu doo doo doo doo Nenek Yu doo doo doo doo Nenek Yu doo doo doo doo

Nenek Yu Nenek Yu Nenek Yu

Datuk Yu doo doo doo doo Datuk Yu doo doo doo doo Datuk Yu doo doo doo doo

Datuk Yu doo doo doo doo Datuk Yu doo doo doo doo Datuk Yu doo doo doo doo

Datuk Yu doo doo doo doo Datuk Yu doo doo doo doo Datuk Yu doo doo doo doo

Datuk Yu Datuk Yu Datuk Yu

Mari memburu doo doo doo doo Mari memburu doo doo doo doo Mari memburu doo doo doo doo

Mari memburu doo doo doo doo Mari memburu doo doo doo doo Mari memburu doo doo doo doo

Mari memburu doo doo doo doo Mari memburu doo doo doo doo Mari memburu doo doo doo doo

Memburu Memburu Memburu

Larikan doo doo doo doo doo. Larikan doo doo doo doo doo. Larikan doo doo doo doo doo.

Larikan doo doo doo doo doo. Larikan doo doo doo doo doo. Larikan doo doo doo doo doo.

Larikan doo doo doo doo doo. Larikan doo doo doo doo doo. Larikan doo doo doo doo doo.

Larikan Larikan Larikan

Sudah selamat doo doo doo doo doo. Sudah selamat doo doo doo doo doo. Sudah selamat doo doo doo doo doo.

Sudah selamat akhirnya doo doo doo Sudah selamat akhirnya doo doo doo Sudah selamat akhirnya doo doo doo

doo doo. doo doo. doo doo.

Sudah selamat akhirnya doo doo doo Sudah selamat akhirnya doo doo doo Sudah selamat akhirnya doo doo doo

doo doo. doo doo. doo doo.

Selamat Selamat Selamat

Sudah berakhir doo doo doo doo doo. Sudah berakhir doo doo doo doo doo. Sudah berakhir doo doo doo doo doo.

Sudah berakhir doo doo doo doo doo. Sudah berakhir doo doo doo doo doo. Sudah berakhir doo doo doo doo doo.

Sudah berakhir doo doo doo doo doo. Sudah berakhir doo doo doo doo doo. Sudah berakhir doo doo doo doo doo.

Berakhir Berakhir Berakhir

5
LAMPIRAN 2
Tulis nama panggilan ahli keluarga dalam rajah di bawah.

6
LAMPIRAN 2
Tulis nama panggilan ahli keluarga dalam rajah di bawah.

7
LAMPIRAN 3

8
Cara mengeratkan hubungan Cara mengeratkan hubungan
Cara mengeratkan hubungan
kekeluargaan kekeluargaan
kekeluargaan

Cara mengeratkan hubungan Cara mengeratkan hubungan


kekeluargaan kekeluargaan 9
Cara mengeratkan hubungan
kekeluargaan
10