Anda di halaman 1dari 11

BAB 2: KEBANGKITAN NASIONALISME

2.1 Maksud nasionalisme [ m/s 22-23 ]


Arahan: Isikan tempat kosong dan cari jawapan di kotak yang disediakan.

1. Nasionalisme ialah perasaan cinta terhadap (1) bangsa dan (2) negara.
2. Ia bermaksud semangat kebangsaan yang berkaitan (3) sikap dan pendekatan
menentang (4) penjajahan serta (5) membela bangsa dan negara.
3. Ia boleh diertikan sebagai gerakan membebaskan (6) politik, (7) ekonomi dan (8)
sosial daripada kuasa asing.
4. Idea nasionalisme berkait rapat dengan (9) pengalaman sejarah dan pengaruh
sekeliling seperti (10) keturunan, (11) agama, bahasa dan (12) adat resam.
5. Tafsiran nasionalisme berdasarkan sejarah, corak (13) perjuangan dan karisma (14)
pemimpin yang mengetuai perjuangan.
6. Ia juga merupakan gerakan untuk melahirkan perasaan (15) kekitaan dengan
menggunakan persamaan (16) kebudayaan dan pengalaman sejarah untuk
membebaskan bangsa dan negara daripada penjajahan.
7. Gerakan merujuk satu matlamat membina bangsa yang (17) bersatu dan negara (18)
berdaulat.
2.1 Maksud Nasionalisme
V I M E M B E L A H S U L T A N A G P L I M G
D A N R A K Y A T B I L F I L I P I N A D P G
I J O S E R I F K K S R Y A A A J N M A R E L
S P S U K B Y P E N G A L A M A N A B P T N A
O E L A Y A E J K A A K H B A R R N R B S J A
S N P A N N S O I N U K L A A D A T R E S A M
I E E D E G A M T A A U A J S T A A A R A J K
A M N O M S H M A K S R Y A A A J A R D H A E
L I T M I A G A A U A A A N G N S A A A H H S
J J A E J T A J N M A N H G H A H D D U A A E
I K D N A N A A Y A N C P A J M A J L L S N N
K E T U R U N A N N I A N E G A R A K A U M G
C B I N A N K L A P A M N T D N I G P T M B S
E U R W R T M A J A L A H I A P N A A N G E A
S D A A R B E R S A T U A D T A A M U G A S R
E A N L R A J I N L A H R U A K D A W I S A A
J Y B S E M B E B I R O K R A S I K E H A R A
A A J I N G A C H E P O L I T I K H N E G A N
H A A K A T M A G A E D H I L L I P A K S T D
T N D A A K U I D F M G H J I I S A U O A I A
E K C P N D K E K E I E W A A N H K F N U L M
R A D R A M A A B Y M S A W R A A S A O D A A
A M K T R A D I S I P N A L B T R A L M A N D
A M P E N A K L U K I N R E A A I K A I R I I
A P E R J U A N G A N H B A S N S O S I A L B
2.1 Pendapat tokoh [ m/s 22-23 ]
Arahan: Padankan.

Nasionalisme adalah bangsa yang tegap dan kuat

Hans Kohn serta boleh berdiri sendiri dan mengambil tempat

sendiri di sisi bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme timbul kerana rakyat bimbang akan

Dato’ Onn Jaafar sekularisme dan imperialisme Barat di Tanah

Melayu.

Dr. Burhanuddin Nasionalisme adalah gerakan untuk menjadikan

al-Helmi rakyat setia kepada negara atau bangsanya.

Nasionalisme wujud sejak Kesultanan Melayu

Profesor William Melaka iaitu kesetiaan kepada raja dan berpegang

R. Roff kepada faham kebangsaan yang bersifat ke”Tanah

Melayuan”

Profesor Emeritus Nasionalisme merupakan kesetiaan terhadap negara

Tan Sri Dr. Khoo bangsa yang dibina dengan mengiktiraf hak setiap

Kay Kim bangsa di dunia.

Nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan


Dr. R.
orang Melayu mendapatkan kedudukan unggul
Suntharalingam
dalam negara sendiri.

Nasionalisme merupakan penyatuan tenaga


Profesor Datuk
menentang penjajahan untuk merdeka tetapi
Zainal Abidin
berpegang pada tatatertib dan adab sopan bangsa
Abdul Wahid
Melayu dan agama Islam.
2.2 Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat

Revolusi Keagungan, Glorius Revolution (1688) [m/s 24]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.

cukai Raja James II kedaulatan parlimen


hak asasi Perancis Mary II pertumpahan darah
Raja William of raja Bill of Rights berkuasa mutlak
Orange berperlembagaan

1. Berlaku disebabkan keinginan menegakkan kedaulatan (1) parlimen dan (2) hak
asasi rakyat.
2. Semasa menggubal undang-undang, (3) Raja James II membelakangkan parlimen.
3. Parlimen bangkit menentang pemerintahan raja (4) berkuasa mutlak.
4. (5) Mary II menyokong bersama suaminya, (6) Raja William of Orange.
5. Raja James II melarikan diri ke (7) Perancis.
6. Revolusi ini berlaku secara aman tanpa (8) pertumpahan darah.
7. Konsep (9) kedaulatan parlimen dan sistem (10) raja berperlembagaan dimantapkan.
8. Parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip (11) cukai di bawah (12) Bill
of Rights.

Revolusi Amerika (1776) [m/s 25]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.

1776 tiada cukai tanpa Teh Gula


perwakilan
Pelayaran Kemerdekaan hak Amerika demokrasi
Amerika Syarikat British hak kehidupan Thomas Jefferson
kebebasan Parlimen 13 buah cukai
George Washington Setem kebahagiaan 1783

1. Berlaku disebabkan penentangan terhadap penjajahan (1) British.


2. British tidak melindungi (2) hak Amerika yang sebahagian daripada empayar British.
3. Penduduk Amerika menentang akta memungut (3) cukai seperti Akta (4) Pelayaran,
Akta (5) Gula, Akta (6) Setem dan Akta (7) Teh.
4. Mereka menggunakan slogan (8) “tiada cukai tanpa perwakilan” kerana tiada wakil
Amerika dalam (9) Parlimen British.
5. (10) George Washington dilantik sebagai ketua kongres yang ditubuhkan di tanah
jajahan.
6. Mereka mengisytiharkan perang untuk memperjuangkan (11) kemerdekaan Amerika.
7. (12) Thomas Jefferson menulis Perisytiharan Kemerdekaan Amerika yang diluluskan
pada (13) 1776 oleh kongres.
8. Ia menyebut jika sesebuah kerajaan tidak menjamin (14) hak kehidupan, (15)
kebebasan dan (16) kebahagiaan, penduduk mempunyai hak membentuk kerajaan
baharu.
9. British mengakui kemerdekaan Amerika setelah revolusi berakhir pada tahun (17)
1783.
10. (18) 13 buah bekas tanah jajahan digabungkan dan diberi nama (19) Amerika
Syarikat.
11. Sistem pemerintahan (20) demokrasi diperkenalkan.

Revolusi Perancis (1789) [m/s 25]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.

The Social Contract bangsawan hasrat umum persaudaraan


cukai Republik Perancis penjara Bastile Raja Louis (1774-
1792)
kesedaran birokrasi Jacques Rousseau suara rakyat
Voltaire
tahanan kebebasan kesejahteraan menggulingkan

1. Golongan pemikir Perancis seperti (1) Jacques Rousseau dan (2) Voltaire
memperjuangkan (3) kebebasan, persamaan dan (4) persaudaraan.
2. (5) The Social Contract menyebut keunggulan suara rakyat dalam menjamin (6)
kesejahteraan masyarakat.
3. Suara rakyat digelar sebagai (7) “hasrat umum” iaitu kata sepakat golongan yang
mempunyai (8) kesedaran.
4. Rousseau menyatakan kedaulatan (9) suara rakyat lebih penting daripada
pemerintahan raja dan (10) birokrasi.
5. Golongan revolusi menyasarkan pemerintahan autokratik (11) Raja Louis (1774-
1792) dan golongan (12) bangsawan yang memonopoli pelbagai keistimewaan tetapi
membebankan rakyat dengan (13) cukai.
6. Golongan revolusi menggempur (14) penjara Bastile, membebaskan (15) tahanan
politik dan (16) menggulingkan Raja Louis XVI.
7. Kejayaan revolusi membawa kepada (17) Republik Perancis.
2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia

Nasionalisme di India [m/s 26]


Arahan: Isikan tempat kosong dan cari jawapan di kotak yang disediakan.

1. Merupakan reaksi terhadap dasar (1) imperialisme British.


2. Bermula dengan kebangkitan rakyat dalam (2) Dahagi India 1857.
3. Ia dilancarkan oleh (3) sepoi atau askar upahan British berbangsa (4) India.
4. Pemberontakan berlaku akibat pengaruh British terhadap (5) adat, budaya dan (6)
agama masyarakat setempat.
5. Satu pertubuhan ditubuhkan dalam menggiatkan rasa cinta kepada budaya
tempatan iaitu (7) Brahmo Samaj dan (8) Arya Samaj.
6. Gerakan nasionalisme yang tersusun dimulakan akibat kemunculan golongan (9)
intelektual.
7. Mereka menubuhkan (10) Kongres Kebangsaan India (Indian National Congress,
INC) dan (11) Liga Muslim untuk menyuarakan pandangan.
8. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan seperti (12) Bal Gangadhar dan (13) Bipin
Chandra Pal muncul yang bersifat keras dan diketuai oleh nasionalis (14) radikal.
9. Mereka menentang British secara (15) militan.
10. INC yang diterajui oleh (16) Mahatma Gandhi menggunakan dasar tidak
bekerjasama dengan British selepas Perang Dunia (17) Pertama.
11. Mahatma Gandhi menjadikan (18) satyagraha (berpegang teguh kepada kebenaran)
sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme.
12. Satu jawatankuasa khas dibentuk selepas Perang Dunia (19) Kedua untuk merangka
pembahagian India iaitu negara (20) India dan (21) Pakistan.
13. Pakistan diisytiharkan merdeka pada 14 Ogos 1947 dengan Muhammad Ali Jinnah
dilantik sebagai (22) Gabenor Jeneral.
14. India pula merdeka pada 15 Ogos 1947 dan Perdana Menteri India yang pertama
ialah (23) Jawaharlal Nehru.
2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia (India)
V K O N G R E S A H S U L T A N A G A G I R G
D A N R A K Y A T B I L F I L I P I G I D A G
I J B A L G A N G A D H A R A A J N A N R D L
S P S U K B Y P E N G A L A M A N A M A T I A
O E L S Y I M P E R I A L I S M E N A N S K A
S D P A N N S O I N U R L A A D A T R P S A M
I A E T E G A M T A A Y A J S T A A A P A L K
A H N Y M S J A W A H A R L A L J A R A H A I
L A T A I A G A A U A S A N G A L A A K H H N
J G A G J T A J N M A A H G H U I N D I A A D
I I D R A N A A Y A N M P A J L G J L S S N I
K I T A R U N A N N I A N E G A A A K T U M A
C N I H A N A D A T A I N T D T M G P A M B S
E D I A R T M A J A L A H I A N U A A N G E A
S I A A R B E R S A T U A D T G S M U G A S R
M A H A T M A G A N D H I U A I L A W I S A K
J A B S E M B E B I R O K R A H I K E H A R E
A A J I B R A H M O S A M A I E M H N E G A D
H A A K A T M A G A E D H I L L I P A K S T U
P E R T A M A I D F M G H J S E P O I O A I A
E K C P N D K E K E I E W A A N H K F N U L M
R A A K A T M A G G A B E N O R J E N E R A L
A B I P I N C H A N D R A P A L R A L M A N D
A K C P N D K E K E I E R E A A I K A I R I I
A I N T E L E K T U A L B A M I L I T A N L B
Nasionalisme di China [m/s 26]
Arahan: Lengkapkan teka silang kata.
1. Bertujuan mengukuhkan (1) peradaban orang China daripada ancaman (2) politik
dan (3) ekonomi kuasa asing.
2. Ianya bermula dengan penentangan pemerintahan Dinasti (4) Manchu (kerajaan
Manchuria) yang kehilangan (5) mandat.
3. Masyarakat China hilang kepercayaan kerana Dinasti Manchu gagal menghalang
kemasukan (6) pengaruh Barat.
4. Gerakan seterusnya bercorak (7) anti-Barat yang menentang campur tangan kuasa
Barat di China.
5. Dr. (8) Sun Yat Sen antara pelopor gerakan kebangkitan rakyat.
6. Ideologi perjuangan beliau di bawah Tiga Prinsip Rakyat (9) (San Min Chu-i)
termasuklah (10) nasionalisme, (11) demokrasi dan kebajikan sosial.
7. Ia dijadikan asas kepada gerakan (12) Revolusi China pada 1911 yang menjatuhkan
Dinasti Manchu lalu menubuhkan pemerintahan (13) Republik di China.

M
A E
N K
D S O
S P E R A D A B A N P
U O T N O E
N L M M A N C H U
Y I I I G
B A R A T N A
T I C R
S K H U
E U D H
N A S I O N A L I S M E
M
O
R E P U B L I K
R
A
R E V O L U S I
I
Nasionalisme di Empayar Uthmaniyah dan Mesir [m/s 27]
Arahan: Isikan tempat kosong dan cari jawapan di kotak yang disediakan.

1. Merupakan kesedaran mempertahankan sistem pemerintahan. (1) Islam dan agama


Islam yang diancam oleh (2) imperialisme Barat.
2. Ia mencetuskan gerakan (3) Pan-Islamisme dan gerakan (4) Islah.

Gerakan Pan-Islamisme
3. Kumpulan al-Urwah (5) al-Wuthqa (Ikatan yang Kuat) ditubuhkan oleh Sayyid (6)
Jamal al-Din al-Afghani.
4. Ia bertujuan memperkukuhkan rasa (7) persaudaraan dan memajukan umat Islam.
5. Pertubuhan ini menerbitkan (8) akhbar al-Urwah al-Wuthqa untuk menyebarkan (9)
idea Pan-Islamisme iaitu seruan (10) penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh
dunia untuk menghalang kuasa Barat.
6. Empayar Uthmaniyah mengeluarkan (11) fatwa menyeru umat Islam yang ditindas
penjajah Barat bangkit (12) berjuang bersama dengan empayar Uthmaniyah.
7. Khalifah (13) Abdul Hamid II, pemerintah empayar Uthmaniyah menggerakkan idea
Pan-Islamisme dan mendapat (14) sokongan umat Islam seluruh dunia termasuk
Tanah Melayu.

Gerakan Islah
8. Merupakan gerakan (15) pemulihan Islam.
9. Gerakan ini dipelopori oleh Sayyid Jamal al-Din al-Afghani dan Sheikh Muhammad
(16) Abduh.
10. Pertembungan kebudayaan antara Eropah-(17) Amerika dengan kebudayaan
tempatan telah mengubah (18) budaya dan (19) tradisi kebudayaan tempatan.
11. Gerakan menyeru umat Islam berpegang kepada (20) ajaran Islam sebenar yang
berpandukan al-quran dan (21) hadis serta memperbaiki kehidupan untuk
melepaskan diri daripada (22) penjajahan.
2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia (Empayar Uthmaniyah & Mesir)
V I S L A M E S A H S U L T A N A G A G I R G
D A N R A K Y P E R S A U D A R A A N I I A G
I J B A L G A N G A D H A R B A J N A N S D L
S P S H K B Y P E N G A L A D A N A M A L I A
I E L A Y I M P E R A A L I U M E J A M A L A
M D P D N N S O P N B R L A H D A T R P M A M
P A E I E G A M E A D Y A J S T P A A P I L K
E H N S M A J A N A U A R L A L E A R A S A I
R A T A I K G A J U L S A N G A M A A K M H N
I G A G J H A J A M H A H G H U U N D I E A D
A I D R A B E R J U A N G A J L L J L S S N I
L I T A R A N A A N N A N E G A I A I T U M A
I N I H A R A D H T I I N T D T H G D A M B P
S D I A R T M A A A D A H I A N A A E N G E E
M I A A R B E R N A T U S O K O N G A N A S N
E A H A T M A G A N D H I U A I L A W I S A Y
J A B S E M B E B F A T W A A H I K E H A R A
A A J I B R A H M O S A M M I E M H N E T A T
H W U T H Q A A G A E D H E L L I P A K R T U
P E R T A M J I D F M G H R S E P B U D A Y A
E K C P N D A E K E I E W I A N H K F N D L N
R A A K A T R A G G A B E K O R J E N E I A L
A B I P I N A H A N D R A A A L R A L M S N D
A K C P N D N E I S L A H E A A I K A I I I I
A I N T E L E K T U A L B A M I L I T A N L B
Nasionalisme di Jepun [m/s 27]
Arahan: Lengkapkan teka silang kata.
1. Disebabkan oleh kesedaran mencapai (1) kemajuan bagi mengelakkan imperialisme
Barat.
2. Gerakan (2) pemulihan Jepun dilancarkan oleh maharaja (3) Mikado Meiji (1868)
menekankan pemodenan mengikut model (4) Barat.
3. Ia dilakukan supaya Jepun (5) dihormati oleh kuasa Barat.
4. Asas pembinaan nasionalisme menggunakan prinsip dan semangat (6) bushido iaitu
sanggup menanggung (7) risiko, bersungguh dalam mencapai cita-cita dan sedia (8)
berkorban demi ketua dan negara.
5. Pemulihan meliputi semua aspek kehidupan yang menjadikan Jepun sebuah negara
(9) perindustrian dan kuasa (10) tentera yang kuat di Asia pada awal abad ke-20.
6. Jepun telah menjadi kuasa imperialisme di Asia akibat desakan (11) ekonomi dan
nasionalisme melampau oleh golongan (12) tentera.

B
U
S P
H E
D I H O R M A T I
D U E
O L K
R I S I K O
H N
A O
K E M A J U A N M
I T I
K E
B A R A T N
D T
O T E N T E R A
M R
B E R K O R B A N
I
J
P E R I N D U S T R I A N