Anda di halaman 1dari 30

Sekapur Sirih

AL HAMDU LILLAHIROBBIL
‘ALAMIN, WABIHI NAS TA’IN,
WA’ALA UMURID DUN-YAWAD DIN
WASOLATU WASALAMU ‘ALA ASY
ROFJL AN BIYA ‘I WAL MURSALIN,
SAYIDINA MUHAMMADIN,
WAALAAIHI WASOHBIHIAJ
MA’INAMMABA’DU;
Wirid Agung tersusun dalam waktu
yang cukup lama, karena terinspirasi
dari tulisan Guru Syaikh Usman Yang
berjudul Karya Agung. Saya
memahami Karya Agung adalah dari
maha Karya-Nya Allah SWT yakni
MANUSIA. Jadi diantara sekian
banyak makhluk ciptaan Allah, maka
“Manusia” menempati kedudukan
tempat yang paling tinggi, paling
luhur, paling mulia dan paling indah.
Saya menyebutnya sebagai Maha
Karya-Nya atau Karya Agung-Nya
Allah SWT.
I
Diantara makhluk yang mendapat
perintah untuk mengabdi Secara
langsung kepada Allah tanpa perantara
adalah Manusia dan Jin, sedangkan
lainnya tidak ada. Dalam arti bahwa
hanya manusia yang mempunyai
peranan utama dalam kehidupan di
atas dunia ini, Segala macam sarana
untuk kehidupan-nya dalam
pengabdian kepada Allah SWT telah
dipersiapkan sedemikian rupa oleh
Allah SWT yakni dunia dan segala
isinya. Sungguh Maha Karya ciptaan
Allah ini yakni Manusia harus
dipergunakan semaksimal mungkin
untuk mengagungkan Sang Pencipta
yaitu Allah SWT.

Mengagungkan Allah SWT telah diatur


sedemikian rupa dalam Syari’at Allah
Yang Maha Agung Al-Qur’an dan
Sunnah Rasul-Nya serta mewiridkan
seraya melafazkan berbagai puji-
pujian secara terus menerus adalah
salah satu bentuk pengagungan kepada
Allah SWT,
Ii
Maka saya susun dan saya persembah-
kan kepada Allah dalam Niat yg kuat
Sewaktu saya membacanya sambil
mengelilingi Ka’bah (tawaf) dalam
kesempatan Umroh beberapa waktu
yang lalu. Wirid Agung ini saya wirid-
kan selesai dalam waktu 9 (Sembilan)
kali putaran tawaf. Kemudian saya
mohonkan dalam sholat hajat di dalam
Hijr Ismail agar bagi yang mengamal-
kan Wirid Agung ini baik laki-laki
maupun perempuan dimana saja dan
kapan saja sesuai dengan niatnya
dalam kebaikan dan kebajikan, Allah
berkenan untuk memudahkan dan
mengabulkan hajatnya.

Maka dengan tulisan ini bagi yang


mengamalkannya dengan menghadir-
kan hati dan memahami maknanya,
Insya Allah Gusti Allah berkenan
mengijabah doa kita. Kepada Allah
SWT kita memohon Taufiq, Hidayah
dan Inayah.

Amiin ... Amiiin yaarobbal’alaamiin.


Iii
Daftar Isi
1. Sekapur Sirih ...................................i

2. Surat Pembuka ..............................1

3. Kalam Illahi ...................................3

4. Wirid Agung....................................7

5. Wirid Pembuka ..............................8

6. Wirid Pembersih ..........................11

7. Wirid Pengangkat Derajat .....16

8. Wirid Pendorong .........................21

9. Lembar Catatan .........................23


Surat Al - Fatihah
(Surat Pembuk a)
QS : 1

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIM


ALHAMDULIL LAAHI RABBIL ‘AALA-
MINAR RAHMAN NIR RAHIIM MAA-
LIKI YAUMDIINIY YAAKA NA’BUDU
WA IY YAAKA NASTA’IIN IHDINASH
SHIRAATHAL MUSTAQIM SYIRATH-
AL LADZIINAAN ‘AMTA ’ALAIHIM
GHAIRILMAGHDHUUBIALAIHIM
WALADH DHAALLIIN ‘AMIIN....
Dengan nama Allah Yang
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Segala puji bagi Allah,
Tuhan Semesta Alam Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang,
Yang menguasai Hari Pembalasan,
Hanya kepada-Mu kami mengabdi dan
hanya kepada-Mu kami mohon
pertolongan, tunjukkanlah kami jalan
yang luas lagi lurus. Jalan orang-orang
yang Engkau beri nikmat, bukan
(jalan) mereka yang dimurkai dan
bukan pula jalan orang yang sesat.
Kalam Illahi
Al Baqarah (Sapi Betina)
QS (2) : 152

FADZKURUUNIIADZKURKUM
WASYKURUULII WA LAA
TAKFURUUN
Ingatlah kepadaKu niscaya Aku ingat
kepadamu. Bersyukurlah kepadaKu dan
janganlah mengingkari nikmatKu.
Al Baqarah (Sapi Betina)
QS (2) : 200

FADZ KURUU LAHAA KADZIKRI-


KUM MAABAA ‘AKUMA U ASYADD
A DZIKRAN
Berdzikirlah dengan menyebut
nama-nama Allah
sebagaimana kamu memuji
dan membanggakan leluhurmu
bahkan hendaknya (pujian
kepada Allah) lebih dari itu.

A r R a ’d ( G u r u h )
QS (13) : 28

ALLADZIINA AAMANU WATATHMA


INNUQULUUBUHUM BIDZIKRILLAH
ALAA BIDZIKRILAAHI TATHMA
INNULQULUUB
Orang-orang yang beriman,
hati mereka menjadi tenang
karena mengingat Allah
Bukankah dzikir (mengingat) Allah
membawa ketentraman hati ?
Al Ahzaab (Kaum Sekutu)
QS (33) : 41 - 42

YAA AYYUHAL LADIINA AAMNUDZ


KURUL LAAHA DZIKRAN
KATSIIRAA WA SABBIHUUHU
BUKRATAW WA ASHIILAA
Hai orang-orang yang beriman !
Dzikirlah kepada Allah
sebanyak-banyaknya.
Dan bertasbihlah (memuji namaNya)
di waktu pagi dan petang.
A l ' A r a a f ( Te m p a t y a n g t i n g g i )
QS (7) : 180

WA LILLAAHIIASMAAUL HUSNA
FADUUHU BIHAA WA DZARUL
LADZIINA YULHIDUUNA FI ASMAA
IHI SAYUJZAUNAMAKAANUU
YAMALLUN
Allah mempunyai ASMA'UL HUSNA
Nama-nama yang agung, bermohonlah
kepadaNya dengan ASMA'UL HUSNA,
Nama-namaNya yang agung itu.
Biarkan sajalah orang-orang yang
menodai Nama-namaNya, mereka kelak
mendapat pembalasan yang setimpal
dengan perbuatannya.
Wirid Agung

1. Al Fatihah kepada Allah SWT


mohon keridhoan-Nya.

2. Al Fatihah kepada Nabi Muhammad


S.A.W

3. Al Fatihah kepada Guru yang telah


menuntun sampai pada ajaran Allah SWT.

4. Al Fatihah kepada Orangtua.

5. Al Fatihah kepada kaum Muslimin &


Muslimat.

6. Al Fatihah untuk niat pribadi.


Wirid Pembuka

A UUDZU BILLAHI MINASY


SYAITHAANIR ROJIIM
Sesungguhnya aku berlindung kepada
Allah dari godaan syetan yang terkutuk.

BISMILLAHIR RAHMANNIR RAHIIM


Dengan mengucap Asma Allah
Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang.

1. YAA HAYYU YAA QOYYUMLAA-


ILAAHA ILLAA’ANTA.....100x
Wahai yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri
Sendiri sesungguhnya Tiada Tuhan selain
Engkau.
2. LAA ILAAHA ILLALLAH
AL MALIKUL HAQQUL MUBIN
MUHAMMADUR RASUULULLAAH
SHAADIQUL WA DUL AMIIN.....100x
Tiada Tuhan selain Allah. Dialah Yang Maha
Diraja Maha Benar lagi Maha Nyata, Nabi
Muhammad utusan Allah Yang senantiasa
menepati janjinya lagi terpercaya.

3. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHII
SUBHAANALLAAHIL AZHIIM.....100x
Maha Suci Allah, Segala Puji hanya bagi
Dia, Maha Suci Allah atas keagunganNya.
4. ASTAFIRGHLLAAH
HALAZHIIM....100x
Aku mohon ampunanMu
Wahai Engkau Yang Maha Agung

5. LAA ILLAHA ILLALLAAH


MUHAMMADUR
RASUULULLAAH....100x
Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah
dan Nabi Muhammad Utusan Allah
Wirid Pembersih
1. ALLAHUMMA ANTA ROBBII LAA
ILLAHA ILLAAANTA KHALAQTANII
ANAA ABDUKA WAANAA ALAA AHDIKA
WA WA ‘DIKA MASTATHA’TU AUUDZU-
BIKA MIN SYARRI MAASHANA’ TU
ABU ‘U LAKA BINI’ MATIKA ALAYYA WA
ABU’U LAKA BIZAMBII FAGHFIRLII FA
INNAHUULAA YAGHFIRUDZ
DZUNUUBA ILLAA ANTA......7x
Ya Allah Hanya Engkaulah Tuhanku Tiada
Tuhan Selain Engkau, Engkau telah men-
ciptakan diriku dan aku termasuk golon-
gan hambaMu yang akan tetap mengikuti
ketentuaMu serta janjiMu semampu yang
aku lakukan. Sesungguhnya aku mohon
perlindunganMu dari kejahatan dan
keburukan apa pun yang mungkin atau-
pun telah aku lakukan. Aku mensyukuri
akan nikmat karunia yang telah Engkau
limpahkan kepadaku dan aku mengakui
akan dosa-dosaku. Ya Allah.... Ampunilah
aku.... Sesungguhnya tiada yang dapat
memberi ampunan melainkan hanya
Engkau semata.
2. ASTAFIRGHLAAH ROBBAL
BAROOYAA ASTAGHFIRULLAAH
MINAL KHOTOYAA....7x
Aku mohon ampunanMu wahai Engkau
yang memberi kebebasan. Aku mohon
ampunanMu wahai yang menghapus
segala kesalahan.
3. BISMILLAHIL LADZII LAA YADHUR-
RU MA’ ASMIHI SYAI ‘UN FIL ARDHI
WA ALAA FIS SAMAA ’I WA HUWAS
SAMII ‘UL ALIIM....7x
Dengan Asma Allah yang tiada satupun
dapat mendatangkan mudharat ataupun
bencana kepada seseorang yang di-
lindungi oleh AsmaNya baik di bumi
maupun di langit. Sesungguhnya Dia
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

4. A ‘UUDZU BIKALIMAATIL LAHIT


TAAMMAATI MIN SYARRI
MAA KHALAQ......7x
Aku berlindung kepada Allah dengan
kalimatNya yang sempurna dari
segala kejahatan mahlukNya.
5. RADHIITU BILLAAHI RABBAA WA
BIL ISLAAMI DIINA WA BI
MUHAMMADIN NABIYYAA
WA RASUULAA......7x
Saya ridho bahwa Allah Tuhanku
Islam Agamaku dan
Nabi Muhammad adalah Nabi
maupun Rasulku.
Wirid Pengangkat Derajat
1. ALLAAHUMMA YA DAAIMAL
FADHU ‘ALAL BARRIYAH YAA
BAASITHAL YADAINI BIL ’ATHIYYAH
YAA SHAAHIBAL MAWAAHIBIS
SANIYYAH SHALLI ‘ALAA SAYYIDINA
MUHAMMADIN KHAIRIL WA RAA
’SAJIYYAH WAGHFIRLANAA YAA
DZAL ‘ULAA FII HAA DZIHIL
A’SYIYYAH...3x
Ya Allah Ya Tuhanku,
Wahai yang memiliki keutamaan serta
kebaikan, Wahai Yang Maha Memiliki
Anugerah Yang amat luas, Wahai yang
Maha Pemberi Nikmat Karunia,
Semoga Salam dan Kesejahteraan
melimpah atas junjungan kita
Nabi Muhammad
Shallalluhu 'alaihi wassalam
Ya Allah Ampunilah dosa dan
kekhilafan kami
Wahai Yang Maha Suci
lagi Maha Terang Benderang
2. SALAAMUN QAWLAM MIRRAB
BIRRAHIIM SALAAMUN ‘ALAA
NUUHIN FIL 'AALAMIIN SALAAMUN
’ALAA IBRAHIIM SALAAMUNALLA
MUSA WA HARUN SALAAMUN
‘ALAA ILYASIN SALAAMUN ’ALAI-
KUM THIBTUM FAD KHULUUHA
KHAALIDIIN SALAAMUN HIYAHAT-
TAMATHLA ‘IL FAJR....3x
Salam Sejahtera wahai Tuhan, Maha
Cahaya dan Maha Pengatur Alam Semesta.
Salam Sejahtera atas Nabi Nuh
Alaihissalaam serta ahli Ma'rifat semua
yang senantiasa bertemu dengan Tuhan
semesta Alam. Salam Sejahtera atas Nabi
Ibrahim Alaihissalaam yang sangat dekat
dengan Tuhannya. Salam Sejahtera atas
Nabi Musa Alaihissalaam dan Nabi Harun
Alaihissalaam yang banyak berdialog
dengan Tuhan-nya. Salam sejahtera atas
Nabi Ilyas Alaihissalaam yang sangat
merindukan Tuhannya. Salam Sejahtera
atas orang-orang yang kembali kepada
jalan Tuhannya.
Salam Sejahtera atas ahli Ma'rifat pada
malam hari hingga terbitnya fajar.

3. RABBIGHFIRLII, WARHAMNII,
WAJBURNII, WARFA ‘NII,
WARZUQNII, WAHDINII,
WA AAFINII, WA ’FU ANNII...3x
Ya Allah ampunilah dosaku.. Belas
kasihanilah aku.. Cukupkanlah aku..
Dari segala kekuranganku... Angkatlah
derajatku... Karuniakanlah aku rizqi..
Bimbinglah aku dengan petunjukMu...
Sehatkanlah aku dan maafkanlah aku.
Wirid Pendorong

1. ALLAH, ALLAH, ALLAH....100x

2. ALLAHU AKBAR.....
ALLAHU AKBAR....100x
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar 100x

3. SUBHAANAL MALIKIL QUDDUUS..100x


Maha Suci Allah
Pemilik Kerajaan serta kesucian.
4. SUBHAANALLAHI WALHAMDU
LILLAHI WA LAA ILAAHA ILLAAL-
LAAHU WALLAAHU AKBAR....100x
Maha Suci Allah Segala puji hanya bagi
Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang
Maha Besar.

5. LAA HAWLA WA LAA QUWWATA


ILLAA BILLAAHIL ALIYYUL
AZHIIM..........3x
Sesungguhnya tiada pertolongan
kecuali dengan pertolongan Allah
Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.
Dari Sa’id al hudri ra, ia berkata :
“Rosulallah bersabda : Kalbu itu ada
empat. Kalbu yang jernih didalamnya
seperti lampu yg menyala, dan kalbu yang
tertutup yang terikat dengan kuncinya,
dan kalbu yang terbalik, dan kalbu yang
berlapis-lapis, adapun kalbu yang jernih
itu adalah kalbu orang mukmin, lampun-
ya didalam cahaya kalbunya, adapun
kalbu yang terkunci itulah kalbu orang
kafir, adapun kalbu yang berbalik itu
kalbu orang munafik, dan kalbu yang
berlapis-lapis maka itu yang didalamnya
ada iman dan kemunafikan, maka
perumpamaan iman di dalam kalbu
tersebut seperti tanaman sayuran yang
disirami dengan air yang baik, dan
perumpamaan munafiq dalam kalbu
tersebut seperti luka yang disiram dengan
nanah dan darah, maka materi mana
yang paling kuat mengalahkan yang lain
maka materi itulah yang menang”.

Anda mungkin juga menyukai