Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Unit Beruniform : Persatuan Bulan Sabit Merah

Topik : Balutan dan Anduh

Sub Topik : Pengajaran balutan kain anduh (Balutan luka tapak tangan dan
lengan)

Tahun : Tahap 2

Tarikh : 21 Ogos 2019

Masa : 12.45-1.45 PM (1 jam)

Bilangan Murid : 33 Orang

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :

(a) Psikomotor: melakukan aktiviti balutan dengan betul.

(b) Kognitif: menerangkan cara balutan dengan betul.

(c) Afektif: meningkatkan kerjasama, bertanggungjawab dan tolong


menolong semasa aktiviti dijalankan

Pengalaman sedia ada:

1. Murid-murid pernah didedahkan tentang kegunaan kain anduh.

Penerapan Nilai :

Bekerjasama, hormat-menghormati

Alat Bantu Mengajar :

kain anduh, gambar


LANGKAH BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI CATATAN CATATAN/
AKTIVITI BBM/ NILAI

SET 1. Murid diberi BBM:


INDUKSI penerangan oleh
Guru menerangkan kain anduh
guru balutan kain
(±5 minit) mengenai balutan kain gambar
anduh dan
anduh dan fungsinya.
fungsinya dalam
merawat mangsa
KB:
yang mengalami
Menganalisis
kecederaan.

2. Guru bertanya
kepada murid
mengenai
pertolongan
cemas dan
memberi
penerangan
selepas
mendengar
jawapan murid.

3. Guru mengaitkan
jawapan murid
dengan tajuk
pelajaran.
Langkah 1 Memperkenalkan 1. Guru
jenis-jenis balutan luka: memperkenalkan
(±10 minit) KB:
balutan luka tapak
Menganalisis
tangan dan lengan
kepada murid
serta kecedaran
yang terlibat.

2. Guru memberikan
penerangan
dengan
Balutan luka lengan
mengadakan soal
jawab untuk
mewujudkan
komunikasi dua
hala.

Balutan luka tapak tangan

Langkah 2 Demonstrasi cara ikatan 1. Seorang murid BBM: Kain


Anduh
balutan bagi: dipilih secara
(±15 minit)
rawak dan diminta
a. Balutan luka tapak
untuk menampil ke
tangan
hadapan.

2. Guru melakukan
demontrasi ikatan
balutan luka tapak
tangan dan luka
lengan ke atas
murid tersebut.
3. Murid tidak terlibat
b. Balutan luka akan melihat dan
lengan memahami cara
guru merawat dan
memberi bantuan
awal kepada murid
tersebut.

4. Guru
mengingatkan
para murid tentang
perkara-perkara
Cara ikatan luka lengan
yang perlu diberi
perhatian semasa
melakukan balutan
tersebut.

Langkah 3 Aktiviti Kumpulan 1. Murid dikehendaki BBM: Kain


anduh.
memilih pasangan.
(±25 minit) Arahan tugasan:
Nilai:
Bekerjasama,
1. Setiap murid dihendaki 2. Setiap pasangan
hormat-mengho
untuk memilih seorang dikehendaki rmati.
pasangan. memiliki satu
kain anduh KB:
2. Setiap murid dihendaki menjana idea
untuk melakukan ikatan 3. Guru memberi
balutan luka tangan dan arahan tugasan.
bahu kepada pasangan.
4. Murid diminta
3. Seterusnya, murid perlu
tukar peranan
menukar peranan mereka
selepas seorang
dengan pasangan
jadi mangsa.
mereka.
5. Guru memantau
4. Kumpulan yang sudah dan memberikan
siap melakukan balutan bimbingan kepada
boleh mengangkat tangan murid semasa
dan memanggil guru aktiviti kumpulan
supaya guru boleh dijalankan.
membuat penilaian atas
balutan yang dilakukan.

PENUTUP Rumusan Pengajaran: 1. Guru bertanya KB:


kepada murid Menganalisis
(±5 minit)
mengenai jenis
luka yang terdapat
pada anggota
badan.

2. Murid menjawab
jenis ikatan
balutan yang
sesuai bagi
gambaran
kecederaan luka
yang digambarkan
oleh guru.

3. Guru
merumuskan
pengajaran.
Catatan Refleksi:

Catatan Pembimbing/Penyelia: