Anda di halaman 1dari 42

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

SEJARAH

TINGKATAN 4
PANITIA SEJARAH SMK TRONOH
TAHUN 2020

BERDASARKAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

Disediakan Oleh Disemak Oleh : Disahkan Oleh

............................... ............................... ................................


( SYAHARAWI ISHAK ) ( Pn Robiaton Binti Mat Lin ) ( )
Guru Akademik Ketua Panitia Sejarah

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 2


TEMA: PEMBINAAN NEGARA

TAJUK 9: NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Tajuk ini membincangkan perkembangan nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Murid juga dapat mengetahui dan memahami
perkembangan nasionalisme Barat, Asia dan Asia Tenggara serta kesannya ke atas negara kita. Selain itu, murid juga dapat menghubungkaitkan
nasionalisme dalam pembentukan identiti diri, bangsa dan negara melalui penguasaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik.

Pengenalan Fokus Empati

• Nasionalisme di • Warisan negara bangsa • Menghargai warisan negara bangsa


Malaysia sebelum • Nasionalisme Barat, Asia • Mengambil teladan daripada peristiwa penjajahan
Perang Dunia Kedua dan Asia Tenggara • Mempertahankan maruah negara
• Nasionalisme di negara • Membina dan memperkukuh perasaan cinta
kita kepada negara dalam kalangan murid

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 3


Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk Kurikulum (EMK)
Standard Standard Objektif Tahap
dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu 2) Kemahiran Pemikiran Nilai Sivik
asaan Tafsiran Sejarah (KPS)
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
1
2 Januari 2020 hingga 8 Januari 2020

pengetahuan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 9.1.1 Memerihalkan latar 1. Menjelaskan kronologi berkaitan warisan 1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan

belakang negara perkembangan ciri-ciri negara bangsa negara bangsa 2) Kelestarian Alam Sekitar (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
demokrasi
3) Nilai Murni
bangsa sebelum kerajaan Alam Melayu sejak abad Menjelaskan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
9.1 Warisan kedatangan Barat pertama hingga abad enambleas pengetahuan yang
Minggu 1

5) Patriotisme
Negara 2 sesuai tentang 6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

1. Menunjukkan contoh warisan negara 7) Keusahawanan kepada Negara


Bangsa K9.1.6 Menjelaskan rasa (i) Bertindak wajar
kebanggaan terhadap warisan bangsa beserta 8) TMK (ii) Bersifat amanah dan jujur
[ Bab 1 ] bangga terhadap 9) Kelestarian Global (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
negara bangsa contoh
warisan negara bangsa 10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
3 Mengklasifikasikan (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
pengetahuan Kemahiran Pemikiran Sejarah (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
tentang warisan (KPS)
negara bangsa 2. Memahami kronologi ciri-ciri 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
(i) Hormat menghormati
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid perkembangan negara (ii) Bertoleransi
Mencerakinkan bangsa kerajaan Alam Melayu (iii) Bersatu padu dan berharmoni
PEMBINAAN dapat : (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
maklumat tentang 3. Meneroka bukti warisan
NEGARA 9.1.2 Menerangkan ciri 1. Menjelaskan ciri-ciri negara 4 warisan negara negara bangsa sebelum
(v)
(vi)
Bekerjasama dan tolong menolong
Muhibah dan semangat bermasyarakat
negara bangsa bangsa dalam Kerajaan Alam bangsa kedatangan Barat (vii) Berganding bahu membangunkan negara
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
sebelum kedatangan Melayu dan Kesultanan Melayu
6 Januari 2020 hingga 10 Januari 2020

4. Membuat interpretasi
9.1 Warisan Barat Melaka. Membuat penilaian keunggulan pentadbiran dan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
Negara tentang kewajaran undang-undang. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
Bangsa K9.1.6 Menjelaskan rasa 5 memelihara warisan 5. Membuat imaginasi tentang negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
bangga terhadap 2. Menunjukkan contoh negara bangsa hubung kait peranan rakyat dan negara
warisan negara bangsa kebanggaan terhadap warisan 6. Membuat rasionalisasi (iv) Berkorban untuk negara
Minggu 2

negara bangsa pengukuhan undang-undang 5. Mempunyai Jati Diri


dan institusi pentadbiran (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
negara kita (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
Menjana idea bagi (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
mengekal dan (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
mempertahankan
6 warisan negara
(viii)
(x)
Menghargai masa
Kreatif dan inovatif
bangsa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 4


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN 9.1.3 Menjelaskan dapat : Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
1 pengetahuan
6 Januari 2020 hingga 10 Januari 2020

NEGARA keunggulan sistem 1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan

pentadbiran dan 1. Menghuraikan tentang berkaitan warisan 2) Kelestarian Alam Sekitar (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
demokrasi
negara bangsa 3) Nilai Murni (iv) Mempertahankan dan menjunjung
undang-undang keunggulan sistem pentadbiran 4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
9.1 Warisan sebelum kedatangan dan undang-undang negara kita 5) Patriotisme
Menjelaskan
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


Negara Barat. sebelum kedatangan Barat. pengetahuan yang kepada Negara
Minggu 2

7) Keusahawanan
Bangsa K9.1.7 Menghuraikan 2 sesuai tentang (i) Bertindak wajar
8) TMK (ii) Bersifat amanah dan jujur
kepentingan 2. Menjelaskan kepentingan warisan negara 9) Kelestarian Global (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
kepimpinan untuk kepimpinan untuk kemakmuran bangsa beserta 10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
kemakmuran negara. contoh (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara negara
K9.1.8 Mentafsir kepentingan 3. Menjelaskan kepentingan Mengklasifikasikan Kemahiran Pemikiran Sejarah
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
mematuhi undang- mematuhi undang-undang untuk 3 pengetahuan (KPS)
(i) Hormat menghormati
undang untuk kesejahteraan negara tentang warisan 1. Memahami kronologi (ii) Bertoleransi

kesejahteraan negara negara bangsa pembentukan negara bangsa (iii) Bersatu padu dan berharmoni
(iv) Bersefahaman dan bermuafakat
kita (v) Bekerjasama dan tolong menolong
2. Meneroka bukti warisan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid negara bangsa sebelum
(vii) Berganding bahu membangunkan negara
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
PEMBINAAN dapat : Mencerakinkan kedatangan Barat
4 maklumat tentang 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
13 Januari 2020 hingga 17 Januari 2020

NEGARA 9.1.4 Menghuraikan hubung 3. Membuat interpretasi


warisan negara (i) Hormat lambang-lambang negara
kait peranan rakyat 1. Mencerakinkan peranan keunggulan pentadbiran dan (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
bangsa undang-undang. negara
dan pemerintah pemerintah, peranan rakyat , (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
9.1 Warisan dalam pemerintahan sistem serah dan kerah serta 4. Membuat imaginasi tentang dan negara
hubung kait peranan rakyat (iv) Berkorban untuk negara
Negara sebelum kedatangan hubungkait keduanya dalam Membuat penilaian 5. Membuat rasionalisasi 5. Mempunyai Jati Diri
Bangsa Barat pemerintahan sebelum 5 tentang kewajaran
Minggu 3

pengukuhan undang-undang (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan


kedatangan Barat. memelihara warisan dan institusi pentadbiran (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
K9.1.5 Menerangkan negara bangsa negara kita (iv) Rajin dan gigih
kepentingan kesetiaan 2. Menjelaskan kepentingan (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
kepada raja dan negara kesetiaan kepada raja dan Menjana idea bagi (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
negara. mengekal dan (x) Kreatif dan inovatif
. mempertahankan
6 warisan negara
bangsa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 5


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 9.2.1 Menyatakan maksud 1. Menjelaskan maksud 1 pengetahuan 1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
tentang nasionalisme 2) Kelestarian Alam Sekitar
9.2 nasionalisme nasionalisme berdasarkan demokrasi
3) Nilai Murni (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Nasionalisme pandangan tokoh luar dan 4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
[ Bab 2 ] K9.2.7 Membahaskan tempatan 5) Patriotisme
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


kepentingan ilmu
pengetahuan 7) Keusahawanan kepada Negara
dalam kehidupan 2. Menjana idea kepentingan ilmu tentang nasionalisme (i) Bertindak wajar
8) TMK
Minggu 4 ( NILAI TERAS SIVIK – NILAI KASIH SAYANG )

dalam kehidupan 2 berserta contoh 9) Kelestarian Global


(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
(vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
20 Januari 2020 hingga 24 Januari 2020

(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh


Mengklasifikasikan negara
maklumat tentang Kemahiran Pemikiran
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
3 nasionalisme di Barat, Sejarah (KPS) (i) Hormat menghormati
Asia dan Asia 1. Memahami kronologi (ii) Bertoleransi
perkembangan nasionalisme di (iii) Bersatu padu dan berharmoni
Tenggara (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Barat, Asia dan negaara kita (v) Bekerjasama dan tolong menolong
2. Meneroka bukti kejayaan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
gerakan nasionalis (vii) Berganding bahu membangunkan negara
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Mencerakinkan 3. Membuat interpretasi ketokohan
maklumat tentang pemimpin nasionalis di negara 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
kita.
4 nasionalisme di Barat,
4. Membuat imaginasi kegigihan
(i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
Asia dan Asia negara
golongan nasionalis (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Tenggara mempertahankan kedaulatan
. dan negara
negara bangsa dan negara (iv) Berkorban untuk negara
NILAI TERAS
5. Membuat rasionalisasi
SIVIK : kepentingan ilmu dalam
5. Mempunyai Jati Diri
KASIH Menilaikan tentang (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
mencapai matlamat (ii) Berilmu dan berketerampilan
nasionalisme di Barat,
SAYANG 5 Asia dan Asia
nasionalisme (iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tenggara (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Catatan : Membuat
CUTI TAHUN rasionalisasi bagi
BARU CINA 6 nasionalisme di Barat,
Asia dan Asia
(23/1-26/1)
Tenggara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 6


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas
Menyatakan 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK)
Demokrasi
NEGARA 9.2.2 Menerangkan 1 pengetahuan 1) Bahasa (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
tentang nasionalisme 2) Kelestarian Alam Sekitar (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
perkembangan idea 1. Memahami kronologi tentang (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
3) Nilai Murni
nasionalisme di Barat Revolusi Inggeris, Revolusi 4) Sains Dan Teknologi
demokrasi
(iv) Mempertahankan dan menjunjung
9.2 Perancis dan Perang 5) Patriotisme perlembagaan negara
Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi
Nasionalisme Membahaskan Kemerdekaan Amerika yang
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

pengetahuan 7) Keusahawanan 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


K9.2.7 kepentingan ilmu mencetuskan idea nasionalisme tentang nasionalisme kepada Negara
8) TMK
dalam kehidupan di Barat. 2 beserta contoh 9) Kelestarian Global
(i)
(ii)
Bertindak wajar
Bersifat amanah dan jujur
10) Pendidikan Kewangan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
(iv) Berbangga dengan sejarah negara
2. Menjana idea kepentingan ilmu (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
27 Januari 2020 hingga 30 Januari 2020

dalam kehidupan. Mengklasifikasikan


(vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
maklumat tentang Kemahiran Pemikiran negara

3 nasionalisme di Barat, Sejarah (KPS)


3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Asia dan Asia 1. Memahami kronologi (i) Hormat menghormati
Tenggara perkembangan nasionalisme di (ii) Bertoleransi
Barat, Asia dan negaara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
Minggu 5

(iv) Bersefahaman dan bermuafakat


2. Meneroka bukti kejayaan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid gerakan nasionalis (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Mencerakinkan 3. Membuat interpretasi ketokohan (vii) Berganding bahu membangunkan negara
PEMBINAAN dapat : (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
maklumat tentang pemimpin nasionalis di negara
NEGARA 9.2.3 Menjelaskan kita.
perkembangan 1. Memerihalkan perkembangan 4 nasionalisme di Barat,
4. Membuat imaginasi kegigihan
4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
Asia dan Asia
nasionalisme di Asia nasionalisme di India, Jepun, Tenggara
golongan nasionalis (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
9.2 China ,Empayar Uthmaniyah dan mempertahankan kedaulatan (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
negara bangsa dan negara dan negara
Nasionalisme K9.2.6 Menghuraikan Mesir 5. Membuat rasionalisasi (iv) Berkorban untuk negara
kepentingan sikap kepentingan ilmu dalam
Menilaikan tentang 5. Mempunyai Jati Diri
berwaspada dengan 2. Menjelaskan kepentingan sikap nasionalisme di Barat, mencapai matlamat (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
kuasa asing berwaspada dengan kuasa 5 Asia dan Asia
nasionalisme (ii)
(iii)
Berilmu dan berketerampilan
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
asing. Tenggara (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
. (viii) Berdikari
Membuat (viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
rasionalisasi bagi
nasionalisme di Barat,
6 Asia dan Asia
Tenggara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 7


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 9.2.4 Menghuraikan 1 pengetahuan 1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
tentang nasionalisme 2) Kelestarian Alam Sekitar
perkembangan 1. Menjelaskan tentang idea, tokoh demokrasi
3) Nilai Murni (iv) Mempertahankan dan menjunjung
nasionalisme di Asia dan gerakan nasionalisme di 4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
9.2 Tenggara Filipina, Burma, Indonesia , 5) Patriotisme
Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
Nasionalisme Vietnam dan Thailand
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

pengetahuan 7) Keusahawanan kepada Negara


K9.2.5 Menjelaskan tentang nasionalisme (i) Bertindak wajar
8) TMK
kepentingan 2. Menyenaraikan kepentingan 2 berserta contoh 9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
meneladani meneladani perjuangan 10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
perjuangan pemimpin pemimpin terdahulu. (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
terdahulu
3 Februari 2020 hingga 7 Februari 2020

Mengklasifikasikan negara
3. Menilai kepentingan sumbangan maklumat tentang Kemahiran Pemikiran
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
K9.2.8 Mentafsir kepentingan pemimpin dalam mengekalkan 3 nasionalisme di Barat, Sejarah (KPS) (i) Hormat menghormati
sumbangan pemimpin kedaulatan negara. Asia dan Asia 1. Memahami kronologi (ii) Bertoleransi
perkembangan nasionalisme di (iii) Bersatu padu dan berharmoni
dalam mengekalkan Tenggara (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Barat, Asia dan negaara kita (v) Bekerjasama dan tolong menolong
kedaulatan negara
Minggu 6

2. Meneroka bukti kejayaan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat


. gerakan nasionalis (vii) Berganding bahu membangunkan negara
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Mencerakinkan 3. Membuat interpretasi ketokohan
maklumat tentang pemimpin nasionalis di negara 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
kita.
4 nasionalisme di Barat,
4. Membuat imaginasi kegigihan
(i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
Asia dan Asia negara
golongan nasionalis (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Tenggara mempertahankan kedaulatan dan negara
negara bangsa dan negara (iv) Berkorban untuk negara
5. Membuat rasionalisasi
5. Mempunyai Jati Diri
Menilaikan tentang kepentingan ilmu dalam (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
mencapai matlamat (ii) Berilmu dan berketerampilan
nasionalisme di Barat,
5 Asia dan Asia
nasionalisme (iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tenggara (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Membuat
rasionalisasi bagi
nasionalisme di Barat,
6 Asia dan Asia
Tenggara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 8


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 9.3.1 Memerihalkan latar 1 tentang nasionalisme
1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
2) Kelestarian Alam Sekitar
belakang kemunculan 1. Membuat kronologi di negara kita demokrasi
3) Nilai Murni (iv) Mempertahankan dan menjunjung
9.3 kesedaran kemunculan kesedaran 4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
Nasionalisme nasionalisme di nasionalisme di negara kita. 5) Patriotisme
6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
di Negara Kita negara kita
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Menjelaskan
7) Keusahawanan kepada Negara
2. Membuat rasionalisasi nasionalisme di (i) Bertindak wajar
K9.3.6 Menghuraikan kepentingan semangat cintakan 2 negara kita berserta
8) TMK
9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
kepentingan semangat negara contoh 10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
cintakan negara (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
10 Februari 2020 hingga 14 Februari 2020

(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh


Kemahiran Pemikiran negara
Membina urutan
3 peristiwa di negara
Sejarah (KPS)
1. Memahami kronologi 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
kita perkembangan nasionalisme di
(i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
Barat, Asia dan negaara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid 2. Meneroka bukti kejayaan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Mencerakinkan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
PEMBINAAN dapat :
Minggu 7

gerakan nasionalis (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat


NEGARA 9.3.2 Menerangkan faktor maklumat tentang 3. Membuat interpretasi ketokohan (vii) Berganding bahu membangunkan negara

kemunculan gerakan 1. Menjelaskan enam faktor


4 nasionalisme di pemimpin nasionalis di negara (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar

negara kita kita.


nasionalisme di kemunculan gerakan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
4. Membuat imaginasi kegigihan (i) Hormat lambang-lambang negara
9.3 negara kita nasionalisme di negara kita. golongan nasionalis (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
mempertahankan kedaulatan negara
Nasionalisme (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Menjustifikasikan negara bangsa dan negara
di Negara Kita K9.3.7 Mentafsir kepentingan 2. Menyenaraikan kepentingan dan negara
perkembangan 5. Membuat rasionalisasi (iv) Berkorban untuk negara
keintelektualan dalam keintelektualan dalam membina
membina teras ilmu teras ilmu
5 nasionalisme di kepentingan ilmu dalam
mencapai matlamat 5. Mempunyai Jati Diri
negara kita dalam (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
nasionalisme
mempertahankan hak (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
dan maruah bangsa (iv) Rajin dan gigih
. (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
Mencadangkan idea (x) Kreatif dan inovatif
tentang nasionalisme
6 di negara kita dalam
memperjuangkan
kedaulatan negara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 9


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 9.3.3 Menghuraikan 1 tentang nasionalisme
1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
2) Kelestarian Alam Sekitar
perkembangan 1. Menjelaskan perkembangan di negara kita demokrasi
3) Nilai Murni (iv) Mempertahankan dan menjunjung
9.3 nasionalisme di nasionalisme negara kita dari 4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
Nasionalisme negara kita aspek perjuangan golongan 5) Patriotisme
6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
di Negara Kita intelektual, penulisan kreatif, dan Menjelaskan
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

7) Keusahawanan kepada Negara


K9.3.5 Menjelaskan perjuangan melalui persatuan. nasionalisme di (i) Bertindak wajar
kepentingan 2 negara kita berserta
8) TMK
9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
organisasi dalam 2. Menerangkan kepentingan contoh 10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
membangunkan negara organisasi dalam (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
17 Februari 2020 hingga 21 Februari 2020

(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh


membangunkan negara. Kemahiran Pemikiran negara
K9.3.8 Membahaskan Sejarah (KPS)
1. Memahami kronologi 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
kepentingan 3. Menghuraikan kepentingan Membina urutan
memanfaatkan media memanfaatkan media massa 3 peristiwa di negara
perkembangan nasionalisme di
(i)
(ii)
Hormat menghormati
Bertoleransi
Barat, Asia dan negaara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
massa untuk untuk kedaulatan negara. kita 2. Meneroka bukti kejayaan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
(v) Bekerjasama dan tolong menolong
kedaulatan negara
Minggu 8

gerakan nasionalis (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat


3. Membuat interpretasi ketokohan (vii) Berganding bahu membangunkan negara
pemimpin nasionalis di negara (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid kita.
PEMBINAAN dapat : Mencerakinkan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
4. Membuat imaginasi kegigihan (i) Hormat lambang-lambang negara
NEGARA 9.3.4 Menganalisis kesan 4 maklumat tentang golongan nasionalis (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
perkembangan 1. Menilai kesan perkembangan nasionalisme di mempertahankan kedaulatan
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
negara kita negara bangsa dan negara
nasionalisme di nasionalisme negara kita dari 5. Membuat rasionalisasi
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
9.3 negara kita aspek politik, ekonomi dan kepentingan ilmu dalam
Nasionalisme sosial. Menjustifikasikan mencapai matlamat 5. Mempunyai Jati Diri
perkembangan (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
di Negara Kita K9.3.6 Menghuraikan 2. Membuat rasionalisasi nasionalisme (ii) Berilmu dan berketerampilan
kepentingan semangat kepentingan semangat cintakan 5 nasionalisme di (iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
negara kita dalam
cintakan negara negara mempertahankan hak
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
dan maruah bangsa (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Mencadangkan idea
. tentang nasionalisme
6 di negara kita dalam
memperjuangkan
kedaulatan negara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 10


TEMA: PEMBINAAN NEGARA

TAJUK 10: PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Tajuk ini membincangkan perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air. Murid dapat mengetahui kesedaran semangat nasionalisme, konflik dunia dan kesannya terhadap
negara kita. Seterusnya, murid didedahkan dengan perjuangan rakyat semasa pendudukan Jepun dan era peralihan kuasa British sehingga terbentuknya Persekutuan Tanah
Melayu 1948. Murid juga menginsafi kesengsaraan rakyat dalam menghadapi kezaliman Jepun dan ancaman komunis di negara kita

Pengenalan Fokus Empati

. • Perjuangan Rakyat ke • Konflik Dunia • Menghargai kepentingan keamanan


arah Kemerdekaan • Perjuangan Rakyat Semasa • Mempertahankan kedaulatan negara dari
Tanah Air Pendudukan Jepun ancaman luar
• Berwaspada dengan kuasa asing
• Era Peralihan Kuasa British
• Menghargai nikmat perpaduan
di Negara Kita
• Berhati-hati dengan unsur subversif
• Persekutuan Tanah Melayu 1948
• Ancaman Komunis dan
Pengisytiharan Darurat 1948

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 11


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
Elemen Merentas 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
24 Februari 2020

Demokrasi
Kurikulum (EMK)
hingga 6 Mac
Minggu 9&10

Menyatakan (i) Mentaati raja dan pemimpin negara


1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
pengetahuan secara
1 2) Kelestarian Alam Sekitar (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip

UJIAN UP1 ringkas tentang


konflik dunia
3) Nilai Murni
4) Sains Dan Teknologi
5) Patriotisme
demokrasi
(iv) Mempertahankan dan menjunjung
perlembagaan negara

6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, 7) Keusahawanan kepada Negara
(i) Bertindak wajar
PEMBINAAN murid dapat : Menjelaskan 8) TMK (ii) Bersifat amanah dan jujur
pengetahuan 9) Kelestarian Global (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
NEGARA 10.1.1 Memerihalkan kesedaran 10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

tentang konflik dunia


nasionalisme di negara 1. Menceritakan tentang 2 berserta contoh
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Minggu 11 (NILAI TERAS SIVIK : HORMAT–MENGHORMATI )

(vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia


kita sebelum Perang kesedaran nasionalisme di (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
10.1 Konflik Dunia negara kita sebelum Perang Kemahiran Pemikiran Sejarah
Dunia Dunia . (KPS) 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Membina kronologi
K Menjelaskan kepentingan 3 tentang konflik dunia
1. Memahami kronologi Perang
Dunia Pertama dan Perang
(i)
(ii)
Hormat menghormati
Bertoleransi
[Bab 3] 10.1.6 kesedaran semangat cinta 2. Membuat rasionalisasi (iii) Bersatu padu dan berharmoni
2 Mac 2020 hingga 13 Mac 2020

Dunia Kedua (iv) Bersefahaman dan bermuafakat


akan negara kepentingan kesedaran Mencerakinkan 2. Meneroka bukti nasionalisme (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
semangat cinta akan negara. maklumat tentang tempatan sebelum dan
4 konflik dunia secara selepas Perang Dunia Kedua
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
sistematik 3. Membuat interpretasi
perjuangan rakyat menentang 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
pendudukan Jepun (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
Menilai peristiwa 4. Membuat imaginasi negara
yang berkaitan kesengsaraan rakyat akibat (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
5 dengan konflik dunia dasar pendudukan Jepun
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
terhadap negara kita 5. Membuat rasionalisasi
menghindari konflik 5. Mempunyai Jati Diri
NILAI TERAS antarabangsa (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
SIVIK : (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
HORMAT- (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan
MENGHORMATI negara
Menjana idea untuk (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
mengelakkan negara
6 daripada terlibat
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
dengan konflik dunia

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 12


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
Elemen Merentas 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
Menyatakan Demokrasi
pengetahuan secara Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
1 ringkas tentang
1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
2) Kelestarian Alam Sekitar
konflik dunia 3) Nilai Murni
demokrasi
(iv) Mempertahankan dan menjunjung
Catatan :
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara


5) Patriotisme
Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (14 Mac 2020 hingga 22 Mac 2020) pengetahuan 7) Keusahawanan kepada Negara
(i) Bertindak wajar
tentang konflik dunia 8) TMK
2 berserta contoh 9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
23 Mac 2020 hingga 27 Mac 2020

(vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia


Membina kronologi
3 tentang konflik dunia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
Kemahiran Pemikiran Sejarah
Mencerakinkan (KPS) 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid 1. Memahami kronologi Perang (i) Hormat menghormati
maklumat tentang
Minggu 12

PEMBINAAN dapat : 4 konflik dunia secara


Dunia Pertama dan Perang
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
NEGARA 10.1.2 Menerangkan latar 1. Menjelaskan faktor pencetus , Dunia Kedua (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
sistematik 2. Meneroka bukti nasionalisme (v) Bekerjasama dan tolong menolong
belakang Perang kronologi peristiwa dan kesan tempatan sebelum dan
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
(vii) Berganding bahu membangunkan negara
Dunia Perang Dunia Pertama . selepas Perang Dunia Kedua (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
10.1 Konflik Menilai peristiwa 3. Membuat interpretasi
yang berkaitan perjuangan rakyat menentang 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Dunia K Menerangkan 2. Membuat interpretasi 5 (i) Hormat lambang-lambang negara
dengan konflik dunia pendudukan Jepun
10.1.5 kepentingan kepentingan keamanan dunia 4. Membuat imaginasi
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
terhadap negara kita negara
keamanan dunia kepada negara kita kesengsaraan rakyat akibat (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
kepada negara kita dasar pendudukan Jepun (iv) Berkorban untuk negara
5. Membuat rasionalisasi
menghidari konflik 5. Mempunyai Jati Diri
antarabangsa (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
Menjana idea untuk (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
mengelakkan negara (iv) Rajin dan gigih
6 daripada terlibat
(v)
negara
Keterlibatan diri dalam pembangunan

dengan konflik dunia (vi) Tabah menghadapi cabaran


(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 13


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan
Menyatakan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) dan Nilai Sivik :
NEGARA 10.1.3 Menghuraikan 1 ringkas tentang 1) Bahasa 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
perkembangan 1. Menjelaskan faktor-faktor konflik dunia 2) Kelestarian Alam Sekitar Demokrasi
Perang Dunia Kedua pencetus dan kronologi Perang 3) Nilai Murni (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
10.1 Konflik Dunia Kedua serta ikhtibarnya 4) Sains Dan Teknologi (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Menjelaskan
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Dunia K Menghubungkaitkan kepada kita. 5) Patriotisme demokrasi


pengetahuan 6) Kreativiti Dan Inovasi (iv) Mempertahankan dan menjunjung
10.1.7 iktibar dengan kesan tentang konflik dunia perlembagaan negara
7) Keusahawanan
peperangan 2. Menilai iktibar yang diperolehi 2 berserta contoh 8) TMK 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
dari kesan-kesan Perang Dunia 9) Kelestarian Global kepada Negara
Kedua. 10) Pendidikan Kewangan (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
Membina kronologi
3 (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
23 Mac 2020 hingga 27 Mac 2020

tentang konflik dunia (iv) Berbangga dengan sejarah negara


(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Kemahiran Pemikiran Sejarah
. (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Mencerakinkan (KPS) (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
1. Memahami kronologi Perang negara
maklumat tentang
4 konflik dunia secara Dunia Pertama dan Perang
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Minggu 12

Dunia Kedua (i) Hormat menghormati


sistematik 2. Meneroka bukti nasionalisme (ii) Bertoleransi
tempatan sebelum dan (iii) Bersatu padu dan berharmoni
(iv) Bersefahaman dan bermuafakat
selepas Perang Dunia Kedua (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Menilai peristiwa 3. Membuat interpretasi (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
yang berkaitan perjuangan rakyat menentang (vii) Berganding bahu membangunkan negara
5 dengan konflik dunia pendudukan Jepun
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar

terhadap negara kita 4. Membuat imaginasi 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik


kesengsaraan rakyat akibat (i) Hormat lambang-lambang negara
dasar pendudukan Jepun (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
5. Membuat rasionalisasi (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
menghindari konflik dan negara
antarabangsa (iv) Berkorban untuk negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
Menjana idea untuk (ii) Berilmu dan berketerampilan
mengelakkan negara (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
6 daripada terlibat (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan
dengan konflik dunia negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 14


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) dan Nilai Sivik :
NEGARA 10.1.4 Menghuraikan 1 ringkas tentang 1) Bahasa
konflik dunia 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
perkembangan 1. Menceritakan kemunculan
3) Nilai Murni Demokrasi
Perang Dunia Kedua Jepun sebagai kuasa tentera di 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
10.1 Konflik di Asia Pasifik Asia yang menjalankan Menjelaskan 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Dunia imperialisme di Asia Pasifik pengetahuan 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi


2 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Minggu 13 (NILAI TERAS SIVIK : BERTANGGUNG JAWAB )

tentang konflik dunia perlembagaan negara


8) TMK
K Menerangkan 2. Membuat interpretasi berserta contoh
9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
10.1.5 kepentingan kepentingan keamanan dunia Membina kronologi 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
keamanan dunia kepada negara kita 3 tentang konflik dunia (i)
(ii)
Bertindak wajar
Bersifat amanah dan jujur
kepada negara kita Kemahiran Pemikiran (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
30 Mac 2020 hingga 3 April 2020

Mencerakinkan Sejarah (KPS) (iv) Berbangga dengan sejarah negara


(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
K maklumat tentang 1. Memahami kronologi Perang
Menghuraikan 3. Menjelaskan peranan rakyat 4 konflik dunia secara Dunia Pertama dan Perang
(vi)
(vii)
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
10.1.8 peranan rakyat dalam dalam mempertahankan negara
sistematik Dunia Kedua
mempertahankan kedaulatan negara. 2. Meneroka bukti nasionalisme 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
kedaulatan negara Menilai peristiwa tempatan sebelum dan (i) Hormat menghormati
yang berkaitan selepas Perang Dunia Kedua (ii) Bertoleransi
5 dengan konflik dunia 3. Membuat interpretasi
(iii)
(iv)
Bersatu padu dan berharmoni
Bersefahaman dan bermuafakat
terhadap negara kita perjuangan rakyat menentang (v) Bekerjasama dan tolong menolong
NILAI TERAS pendudukan Jepun (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
SIVIK : 4. Membuat imaginasi
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
BERTANGGUNG kesengsaraan rakyat akibat
JAWAB dasar pendudukan Jepun 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
5. Membuat rasionalisasi (i) Hormat lambang-lambang negara
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
menghindari konflik negara
antarabangsa (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
Menjana idea untuk
mengelakkan negara 5. Mempunyai Jati Diri
6 daripada terlibat (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
dengan konflik dunia (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 15


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.2.1 Menjelaskan faktor ringkas tentang 1) Bahasa
1 perjuangan rakyat 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
kedatangan Jepun di 1. Menganalisis faktor
semasa pendudukan 3) Nilai Murni Demokrasi
10.2 negara kita kedatangan Jepun di negara 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Jepun (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Perjuangan kita. 5) Patriotisme
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Menjelaskan (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip


Rakyat K Menerangkan 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
pengetahuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Semasa 10.2.6 kepentingan 2. Memahami kronologi tentang perjuangan perlembagaan negara
8) TMK
Pendudukan kebijaksanaan dalam serangan Jepun terhadap rakyat semasa 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
Jepun merancang strategi negara kita 2 pendudukan Jepun ke 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
negara kita beserta (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
contoh
6 April 2020 hingga 10 April 2020

3. Menghuraikan kepentingan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa


kebijaksanaan dalam Membuat kronologi Kemahiran Pemikiran (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
tentang perjuangan
merancang strategi. 3 rakyat semasa
Sejarah (KPS) (vi)
(vii)
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
1. Memahami kronologi Perang negara
pendudukan Jepun Dunia Pertama dan Perang
Minggu 14

TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan Dunia Kedua 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
PEMBINAAN dapat : maklumat tentang 2. Meneroka bukti nasionalisme (i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
perjuangan rakyat tempatan sebelum dan selepas
NEGARA 10.2.2 Menerangkan dasar 4 Perang Dunia Kedua
(iii) Bersatu padu dan berharmoni

pendudukan Jepun di 1. Menganalisis dasar semasa pendudukan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
3. Membuat interpretasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Jepun secara (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
negara kita pendudukan Jepun dalam perjuangan rakyat menentang
sistematik pendudukan Jepun
(vii) Berganding bahu membangunkan negara
10.2 aspek pentadbiran, ekonomi Menilai perjuangan
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
4. Membuat imaginasi
Perjuangan K Menjelaskan dan sosial di negara kita. rakyat semasa kesengsaraan rakyat akibat 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Rakyat 10.2.7 kepentingan sikap (i) Hormat lambang-lambang negara

Semasa kreatif dalam kehidupan 2. Membuat interpretasi


5 pendudukan Jepun ke dasar pendudukan Jepun
5. Membuat rasionalisasi
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
atas negara kita negara
menghindari konflik (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Pendudukan K kepentingan sikap kreatif dalam dan negara
antarabangsa
Jepun 10.2.9 Mentafsir kepentingan kehidupan Menjana idea
(iv) Berkorban untuk negara

ketahanan fizikal dan tentang kesan 5. Mempunyai Jati Diri


mental dalam 3. Menjelaskan kepentingan perjuangan rakyat (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
menghadapi cabaran ketahanan fizikal dan mental semasa pendudukan (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
hidup dalam menghadapi cabaran 6 Jepun untuk (iv)
(v)
Rajin dan gigih
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
hidup mengekalkan (vi) Tabah menghadapi cabaran
kedaulatan negara (viii) Berdikari
. (viii) Menghargai masa
daripada ancaman (x) Kreatif dan inovatif
luar

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 16


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.2.3 Menghuraikan ringkas tentang 1) Bahasa
1 perjuangan rakyat 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
perjuangan rakyat 1. Menjelaskan penentangan
semasa pendudukan 3) Nilai Murni Demokrasi
menentang terhadap Jepun dari kalangan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Jepun (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
10.2 pendudukan Jepun pasukan keselamatan dan Menjelaskan 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Perjuangan individu serta gerakan anti 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

pengetahuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


Rakyat K Membahaskan Jepun di Sarawak dan Sabah. tentang perjuangan perlembagaan negara
8) TMK
Semasa 10.2.8 kepentingan sikap rakyat semasa 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
Pendudukan sedia berkorban untuk 2. Mewajarkan kepentingan sikap 2 pendudukan Jepun ke 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
Jepun tanah air sedia berkorban untuk tanah air negara kita beserta (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
contoh (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
13 April 2020 hingga 17 April 2020

(iv) Berbangga dengan sejarah negara


Membuat kronologi Kemahiran Pemikiran (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
tentang perjuangan Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
3 rakyat semasa 1. Memahami kronologi Perang
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
pendudukan Jepun Dunia Pertama dan Perang
Dunia Kedua 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid 4 Mencerakinkan
Minggu 15

2. Meneroka bukti nasionalisme (i) Hormat menghormati


PEMBINAAN dapat : maklumat tentang tempatan sebelum dan selepas
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
NEGARA 10.2.4 Menghubungkaitkan perjuangan rakyat Perang Dunia Kedua (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
perkembangan 1. Membuat interpretasi semasa pendudukan 3. Membuat interpretasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Jepun secara perjuangan rakyat menentang
gerakan nasionalisme perkembangan gerakan pendudukan Jepun
(vii) Berganding bahu membangunkan negara
sistematik (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
10.2 tempatan dengan nasionalisme akibat Menilai perjuangan 4. Membuat imaginasi
Perjuangan pendudukan Jepun pendudukan Jepun. 5 rakyat semasa kesengsaraan rakyat akibat 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
Rakyat 2. Menjelaskan kepentingan dasar pendudukan Jepun
pendudukan Jepun ke 5. Membuat rasionalisasi
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
Semasa K Mentafsirkan ketahanan fizikal dan atas negara kita menghindari konflik (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Pendudukan 10.2.9 kepentingan mental dalam menghadap antarabangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
Jepun ketahanan fizikal dan cabaran hidup 6 Menjana idea
mental dalam tentang kesan 5. Mempunyai Jati Diri
perjuangan rakyat (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
menghadapi cabaran (ii) Berilmu dan berketerampilan
semasa pendudukan (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
hidup Jepun untuk (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
mengekalkan (vi) Tabah menghadapi cabaran
kedaulatan negara (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
daripada ancaman (x) Kreatif dan inovatif
luar

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 17


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.2.5 Menganalisis keadaan ringkas tentang 1) Bahasa
1 perjuangan rakyat 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
negara kita selepas 1. Menjelaskan keadaan negara
semasa pendudukan 3) Nilai Murni Demokrasi
kekalahan Jepun kita selepas kekalahan Jepun 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Jepun (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

10.2 K Mentafsirkan 2. Menjelaskan kepentingan 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi


pengetahuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Perjuangan 10.2.9 kepentingan ketahanan fizikal dan mental tentang perjuangan perlembagaan negara
8) TMK
Rakyat ketahanan fizikal dan dalam menghadap cabaran rakyat semasa 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
Semasa mental dalam hidup 2 pendudukan Jepun ke 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
Pendudukan menghadapi cabaran negara kita beserta (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
Jepun hidup contoh
13 April 2020 hingga 17 April 2020

(iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa


(iv) Berbangga dengan sejarah negara
Membuat kronologi
Kemahiran Pemikiran (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
tentang perjuangan Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
3 rakyat semasa 1. Memahami kronologi Perang
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
Dunia Pertama dan Perang
pendudukan Jepun
Minggu 15

Dunia Kedua 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan


2. Meneroka bukti nasionalisme (i) Hormat menghormati
Mencerakinkan tempatan sebelum dan selepas
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
maklumat tentang Perang Dunia Kedua (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
perjuangan rakyat 3. Membuat interpretasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
4 semasa pendudukan perjuangan rakyat menentang
(vi)
(vii)
Muhibah dan semangat bermasyarakat
Berganding bahu membangunkan negara
Jepun secara pendudukan Jepun (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
sistematik 4. Membuat imaginasi
kesengsaraan rakyat akibat 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
Menilai perjuangan dasar pendudukan Jepun (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
rakyat semasa 5. Membuat rasionalisasi negara
5 pendudukan Jepun ke menghindari konflik (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
atas negara kita antarabangsa (iv) Berkorban untuk negara

Menjana idea 5. Mempunyai Jati Diri


tentang kesan (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
perjuangan rakyat (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
semasa pendudukan (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
6 Jepun untuk (vi)
(viii)
Tabah menghadapi cabaran
Berdikari
mengekalkan (viii) Menghargai masa
kedaulatan negara (x) Kreatif dan inovatif
daripada ancaman
luar

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 18


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.3.1 Memerihalkan 1. Menjelaskan usaha Pentadbiran 1 tentang era peralihan 1) Bahasa
kuasa British di 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
Pentadbiran Tentera Tentera British mengembalikan
negara kita 3) Nilai Murni Demokrasi
10.3 Era British di negara kita kestabilan dan keamanan serta 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Peralihan K Menjelaskan memulihkan kepercayaan rakyat. 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi
Kuasa British 10.3.9 kepentingan 2. Menilai kepentingan demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

pengetahuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


di Negara Kita berwaspada dalam berwaspada dalam membuat tentang era peralihan perlembagaan negara
8) TMK
membuat sebarang sebarang tindakan 2 kuasa British di 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
tindakan 3. Menjelaskan kepentingan negara kita beserta 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
K Menghuraikan menghargai kepimpinan tokoh contoh (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
10.3.11 kepentingan terdahulu dalam membina Membuat kronologi (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
20 April 2020 hingga 24 April 2020

tentang pera peralihan (iv) Berbangga dengan sejarah negara


menghargai kepimpinan negara. Kemahiran Pemikiran (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
tokoh terdahulu dalam 3 kuasa British di
negara kita
Sejarah (KPS) (vi)
(vii)
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
membina negara 1. Memahami kronologi peralihan negara
kuasa British di negara kita.
2. Meneroka bukti Perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid
Minggu 16

Malayan Union (i) Hormat menghormati


Mencerakinkan (ii) Bertoleransi
PEMBINAAN dapat : 3. Membuat interpretasi sebab
maklumat tentang (iii) Bersatu padu dan berharmoni
NEGARA 10.3.2 Menjelaskan gagasan 1. Membuat kronologi 4 era peralihan kuasa
penentangan penduduk (iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
Malayan Union pembentukan Malayan Union tempatan terhadap British
British di negara kita 4. Membuat imaginasi cara
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
10.3 Era dan ciri-ciri perjanjian Malayan penduduk tempatan
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
Peralihan K Menerangkan Union Membuat justifikasi menentang Malayan Union
Kuasa British 10.3.8 kepentingan 2. Menjelaskan kepentingan dan Gerakan Antipenyerahan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
tentang era peralihan
di Negara Kita mempertahankan mempertahankan maruah 5 kuasa British di Sarawak.
(i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
5. Membuat rasionalisasi SBUB negara
maruah bangsa bangsa negara kita menyerahkan Sabah kepada (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
British (iv) Berkorban untuk negara
. Menjana idea 5. Mempunyai Jati Diri
tentang kesan era (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
peralihan British di (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
negara kita bagi (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
6 mewujudkan sistem (vi) Tabah menghadapi cabaran
pentadbiran yang (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
cekap dan berkesan (x) Kreatif dan inovatif
pada masa hadapan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 19


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.3.3 Menghuraikan reaksi 1. Menjelaskan cara dan 1 tentang era peralihan 1) Bahasa
kuasa British di 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
penduduk tempatan sebab penentangan orang
negara kita 3) Nilai Murni Demokrasi
10.3 Era terhadap Malayan Melayu terhadap Malayan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Peralihan Union Union. 5) Patriotisme
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip


Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi
Kuasa British demokrasi
pengetahuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
di Negara Kita K Menerangkan 2. Menjelaskan kepentingan tentang era peralihan perlembagaan negara
8) TMK
10.3.8 kepentingan mempertahankan maruah 2 kuasa British di 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
mempertahankan bangsa negara kita beserta 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
maruah bangsa contoh (i) Bertindak wajar
20 April 2020 hingga 24 April 2020

(ii) Bersifat amanah dan jujur


3. Menyenaraikan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
K Menjelaskan kepentingan sikap berani Membuat kronologi Kemahiran Pemikiran (iv) Berbangga dengan sejarah negara
10.3.10 (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
tentang era peralihan
kepentingan sikap menyuarakan pandangan 3 kuasa British di
Sejarah (KPS) (vi)
(vii)
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
berani menyuarakan dengan beretika 1. Memahami kronologi peralihan negara
negara kita kuasa British di negara kita.
pandangan dengan
Minggu 16

2. Meneroka bukti Perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan


beretika . Malayan Union (i) Hormat menghormati
Mencerakinkan 3. Membuat interpretasi sebab
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
maklumat tentang
4 era peralihan kuasa
penentangan penduduk
tempatan terhadap British
(iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
. British di negara kita (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
4. Membuat imaginasi cara (vii) Berganding bahu membangunkan negara
penduduk tempatan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar

Membuat justifikasi menentang Malayan Union


dan Gerakan Antipenyerahan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
tentang era peralihan (i) Hormat lambang-lambang negara
5 kuasa British di
Sarawak. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
5. Membuat rasionalisasi SBUB negara
negara kita menyerahkan Sabah kepada (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
British
Menjana idea (iv) Berkorban untuk negara

tentang kesan era 5. Mempunyai Jati Diri


peralihan British di (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
negara kita bagi (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
6 mewujudkan sistem (iv)
(v)
Rajin dan gigih
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
pentadbiran yang (vi) Tabah menghadapi cabaran
cekap dan berkesan (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
pada masa hadapan (x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 20


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.3.4 Memerihalkan 1. Menjelaskan sebab dan 1 tentang era peralihan 1) Bahasa
kuasa British di 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
penyerahan Sarawak proses penyerahan
negara kita 3) Nilai Murni Demokrasi
oleh Brooke Sarawak kepada British. 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
10.3 Peralihan 5) Patriotisme
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip


Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi
Kuasa British K Menjelaskan 2. Menilai kepentingan demokrasi
pengetahuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
di Negara Kita 10.3.9 kepentingan berwaspada dalam perlembagaan negara
tentang era peralihan 8) TMK
berwaspada dalam membuat sebarang 2
Minggu 17 (NILAI TERAS SIVIK : KENEGARAAN)

kuasa British di 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


membuat sebarang tindakan negara kita beserta 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
tindakan contoh (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
27 April 2020 hingga 1 Mei 2020

(iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa


. Membuat kronologi Kemahiran Pemikiran (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
tentang era peralihan
3 kuasa British di
Sejarah (KPS) (vi)
(vii)
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
NILAI TERAS 1. Memahami kronologi peralihan negara
negara kita kuasa British di negara kita.
SIVIK : .
KEGEMBIRAAN 2. Meneroka bukti Perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Malayan Union (i) Hormat menghormati
Mencerakinkan 3. Membuat interpretasi sebab
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
maklumat tentang
4 era peralihan kuasa
penentangan penduduk
tempatan terhadap British
(iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
British di negara kita 4. Membuat imaginasi cara (vii) Berganding bahu membangunkan negara
penduduk tempatan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar

Membuat justifikasi menentang Malayan Union


dan Gerakan Antipenyerahan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
tentang era peralihan (i) Hormat lambang-lambang negara
5 kuasa British di
Sarawak. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
5. Membuat rasionalisasi SBUB negara
negara kita menyerahkan Sabah kepada (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
British (iv) Berkorban untuk negara
Menjana idea
tentang kesan era 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
peralihan British di (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
negara kita bagi
6 mewujudkan sistem
(iv)
(v)
Rajin dan gigih
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
CUTI HARI (vi) Tabah menghadapi cabaran
pentadbiran yang
PEKERJA 1/5 cekap dan berkesan
(viii)
(viii)
Berdikari
Menghargai masa
pada masa hadapan (x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 21


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid pengetahuan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
PEMBINAAN dapat : 1 tentang era peralihan 1) Bahasa
kuasa British di 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
NEGARA 10.3.5 Menghuraikan 1. Menjelaskan sebab dan
negara kita 3) Nilai Murni Demokrasi
penentangan bentuk penentangan serta 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
10.3 Peralihan penduduk tempatan sebab penduduk tempatan Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
pengetahuan 6) Kreativiti Dan Inovasi
Kuasa British terhadap penyerahan menyokong penyerahan demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

tentang era peralihan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


di Negara Kita Sarawak Sarawak kuasa British di perlembagaan negara
2 negara kita beserta
8) TMK
9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
K Menjelaskan 2. Menyenaraikan contoh 10) Pendidikan Kewangan
Minggu 17 (NILAI TERAS SIVIK : KENEGARAAN)

kepada Negara
10.3.10 kepentingan sikap kepentingan sikap berani Membuat kronologi (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
berani menyuarakan menyuarakan pandangan tentang era peralihan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
pandangan dengan dengan beretika 3 kuasa British di Kemahiran Pemikiran (iv) Berbangga dengan sejarah negara
27 April 2020 hingga 1 Mei 2020

(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa


beretika negara kita Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan 1. Memahami kronologi peralihan negara
maklumat tentang kuasa British di negara kita.
TEMA : dapat :
PEMBINAAN 10.3.6 Menerangkan 1. Menjelaskan sebab 4 era peralihan kuasa 2. Meneroka bukti Perlembagaan
Malayan Union
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
(i) Hormat menghormati
NEGARA penyerahan Sabah penyerahan Sabah oleh British di negara kita 3. Membuat interpretasi sebab
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
oleh Syarikat Borneo SBUB penentangan penduduk (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Membuat justifikasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
tempatan terhadap British
Utara British kepada tentang era peralihan 4. Membuat imaginasi cara
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
10.3 Peralihan British 2. Menilai kepentingan 5 kuasa British di penduduk tempatan
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
Kuasa British berwaspada dalam negara kita menentang Malayan Union
dan Gerakan Antipenyerahan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
di Negara Kita K Menjelaskan membuat sebarang (i) Hormat lambang-lambang negara
10.3.9 Sarawak.
kepentingan tindakan 5. Membuat rasionalisasi SBUB
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
berwaspada dalam menyerahkan Sabah kepada (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
membuat sebarang Menjana idea British (iv) Berkorban untuk negara
tindakan . tentang kesan era
peralihan British di 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
negara kita bagi (ii) Berilmu dan berketerampilan

CUTI HARI
6 mewujudkan sistem (iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
pentadbiran yang (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
PEKERJA 1/5 cekap dan berkesan (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
pada masa hadapan (viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 22


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA Menganalisis reaksi 1. Menilai reaksi penduduk 1 tentang era peralihan 1) Bahasa
4 Mei 2020 hingga 8 Mei 2020

kuasa British di 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai


10.3.7 penduduk tempatan tempatan terhadap
negara kita 3) Nilai Murni Demokrasi
10.3 Peralihan terhadap penyerahan penyerahan Sabah. 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Kuasa British Sabah 5) Patriotisme
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip


Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi
di Negara Kita 2. Menyenaraikan
Minggu 18

demokrasi
pengetahuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Menjelaskan kepentingan sikap berani tentang era peralihan perlembagaan negara
8) TMK
K kepentingan sikap menyuarakan pandangan 2 kuasa British di 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
10.3.10 berani menyuarakan dengan beretika negara kita beserta 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
pandangan dengan contoh (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
beretika (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
. Membuat kronologi Kemahiran Pemikiran (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
tentang era peralihan
CUTI HARI 3 kuasa British di
Sejarah (KPS) (vi)
(vii)
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
WESAK 7/5 1. Memahami kronologi peralihan negara
negara kita kuasa British di negara kita.
2. Meneroka bukti Perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Malayan Union (i) Hormat menghormati
Mencerakinkan 3. Membuat interpretasi sebab
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
maklumat tentang
4 era peralihan kuasa
penentangan penduduk
tempatan terhadap British
(iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
11 Mei 2020 hingga 22 Mei 2020

British di negara kita 4. Membuat imaginasi cara (vii) Berganding bahu membangunkan negara
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN penduduk tempatan
menentang Malayan Union
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar

Membuat justifikasi 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik


dan Gerakan Antipenyerahan
Minggu 19 & 20

tentang era peralihan (i) Hormat lambang-lambang negara


5 kuasa British di
Sarawak. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
. 5. Membuat rasionalisasi SBUB negara
negara kita menyerahkan Sabah kepada (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
British (iv) Berkorban untuk negara
Menjana idea
CATATAN : tentang kesan era 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
peralihan British di (ii) Berilmu dan berketerampilan
CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDIL FITRI & CUTI PERTENGAHAN TAHUN negara kita bagi (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia

21 Mei 2020 hingga 7 Jun 2020 6 mewujudkan sistem


(iv)
(v)
Rajin dan gigih
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
pentadbiran yang (viii) Berdikari
cekap dan berkesan (viii) Menghargai masa
pada masa hadapan (x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 23


Minggu
Tajuk
CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES (Berdasarkan DSKP T4 muka surat 73)
Minggu 21 8 Jun 2020 hingga 12 Jun 2020 : NILAI TERAS SIVIK : KASIH SAYANG

TEMA : PEMBINAAN NEGARA LANGKAH 4 : MENENTUKAN KAEDAH KAJIAN


a. Menentukan 3 kaedah kajian yang akan digunakan dalam kajian kes
TAJUK 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA b. Contoh kaedah kajian :-
STANDARD KANDUNGAN : 9.3 :Nasionalisme di Negara Kita - Kajian Perpustakaan - Melayari Internet
- Temubual(Skrip) - Pemerhatian
STANDARD PEMBELAJARAN : 9.3.1 Memerihalkan latarbelakang kemunculan kesedaran nasionalisme - Melawat tempat Kajian - Kajian Dokumen
- Audio Visual
LANGKAH 1 : MEMBINA PERNYATAAN MASALAH DAN PERSOALAN KAJIAN - Lain-lain(Ensiklopedia,Akhbar,Majalah,Brosur,Laporan Tahunan dll)
a. Contoh pernyataan masalah
Nasionalisme di Tanah Melayu telah muncul dan berkembang pesat pada awal abad ke LANGKAH 5 : MENGENALPASTI SUMBER RUJUKAN
20. Buktikan pelibatan tokoh-tokoh tempatan yang mendapat pendidikan di Maktab Menyediakan sekurang-kurang 3 sumber rujukan yang bersesuaian dengan kaedah kajian berserta format
KAJIAN KES : TEMA - PEMBINAAN NEGARA

Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim dalam gerakan nasionalisme di Tanah Melayu pada penulisan sumber yang betul.
masa itu .
8 Jun 2020 hingga 19 Jun 2020

LANGKAH 6 : ANALISIS DATA


b. Pernyataan masalah dan persoalan kajian hendaklah dibina sendiri oleh murid dengan Berdasarkan sumber rujukan, murid perlu menganalisis data untuk menjawab persoalan kajian.
bimbingan guru.
Minggu 21 & 22

c. Contoh Persoalan Kajian LANGKAH 7 : LAPORAN KAJIAN


i. Siapakah tokoh-tokoh tempatan di Tanah Melayu yang mendapat pendidikan di a. Laporan Kajian perlu mengandungi perkara berikut :-
Maktab Perguruan Sultan Idris sekitar abad ke 20 i. Pernyataan Masalah
ii. Sejauh manakah pelibatan tokoh-tokoh tersebut dalam gerakan nasionalisme negara ii. 3 Objektif Kajian
kita? iii. 3 Kaedah Kajian
iii. Nilaikan kesan pelibatan tokoh-tokoh dalam kalangan guru dalam perkembangan iv. Dapatan Kajian
naionalisme di negara kita. v. Kesimpulan dan Cadangan
vi. Sumber Rujukan
LANGKAH 2 : MEMBUAT KAJIAN LITERATUR vii. Lampiran
Mengenal pasti bahan rujukan dan kajian lepas yag berkaitan dengan pernyataan masalah dari buku
ilmiah, jurnal, majalah dan sebagainya. b. Laporan kajian boleh berbentuk seperti :-
- Kerja projek - Lukisan
LANGKAH 3 : MENENTUKAN OBJEKTIF KAJIAN - Video - Folio
a. Membina 3 objektif kajian yang mengandungi objektif pengetahuan, objektif kemahiran dan - Esei - Powerpoint
objektif nilai. - Buku Skrap
b. Contoh objektif :-
i. Mengenalpasti tokoh -tokoh nasionalis tempatan yang mendapat pendidikan di c. Jika laporan kajian berbentuk penulisan , hendaklah ditulis tangan dalam kertas bersaiz A4
Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim ( pengetahuan ) sebanyak 5 halaman.
ii. Meneroka bukti tentang pelibatan tokoh -tokoh tersebut dalam gerakan nasionalis
di negara kita.(kemahiran )
iii. Menghuraikan kesan pelibatan tokoh-tokoh tersebut dalam perkembangan
nasionalisme di negara kita.. (nilai )

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 24


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.4.1 Memerihalkan latar 1. Menghuraikan tentang 1 tentang Persekutuan 1) Bahasa
Tanah Melayu 1948 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
belakang penubuhan penubuhan, tugas-tugas
secara ringkas 3) Nilai Murni Demokrasi
10.4 Persekutuan Tanah ahli jawatankuasa kerja 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Persekutuan Melayu 1948 serta cadangan PUTERA - 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Menjelaskan
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Tanah Melayu AMCAJA. 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi


pengetahuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
1948 K Menghuraikan tentang Persekutuan perlembagaan negara
[Bab 5] 10.4.7 kepentingan 2. Menjelaskan tentang 2 Tanah Melayu 1948
8) TMK
9) Kelestarian Global
Minggu 23 hingga 24 (NILAI SIVIK : KASIH- SYANG )

2. Mempunyai Keterikatan Emosi


bersemangat waja gerakan dan sumbangan berserta contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
dalam perjuangan nasionalis Melayu radikal (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
serta cadangan PUTERA- Mengklasifikasikan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
22 Jun 2020 hingga 3 Julai 2020

AMCAJA maklumat tentang Kemahiran Pemikiran (iv) Berbangga dengan sejarah negara
3 Persekutuan Tanah (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Melayu 1948 1. Memahami kronologi
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
3. Menilai kepentingan negara
NILAI TERAS penubuhan Persekutuan Tanah
bersemangat waja dalam
Mencerakinkan Melayu 1948. 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
SIVIK : perjuangan 2. Meneroka bukti mengapa (i) Hormat menghormati
KASIH maklumat tentang (ii) Bertoleransi
4 Persekutuan Tanah
Persekutuan Tanah Melayu (iii) Bersatu padu dan berharmoni
SAYANG . 1948 ditubuhkan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Melayu 1948 3. Membuat interpretasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
penerimaan golongan nasionalis (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Membuat justifikasi Melayu radikal dan bukan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
. tentang penubuhan melayu menentang
Persekutuan Tanah pembentukan Persekutuan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
5 Melayu 1948 dalam Tanah Melayu 1948
(i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
menjamin kestabilan 4. Membuat imaginasi usaha tokoh negara
tempatan berusaha (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
negara dan negara
merealisasikan penubuhan (iv) Berkorban untuk negara
Persekutuan Tanah Melayu
Menjana idea 1948 5. Mempunyai Jati Diri
tentang Penubuhan 5. Membuat rasionalisasi kesan (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
Persekutuan Tanah penubuhan Persekutuan Tanah (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Melayu 1948 bagi Melayu 1948 (iv) Rajin dan gigih
6 mewujudkan sistem
(v)
(vi)
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tabah menghadapi cabaran
pentadbiran yang (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
berkesan dalam (x) Kreatif dan inovatif
memajukan negara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 25


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.4.2 Menerangkan faktor 1. Menjelaskan faktor -faktor 1 tentang Persekutuan
Tanah Melayu 1948
1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
penubuhan penubuhan Persekutuan
secara ringkas 3) Nilai Murni Demokrasi
10.4 Persekutuan Tanah Tanah Melayu 1948. 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Persekutuan Melayu 1948 Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Tanah Melayu 2. Menyenaraikan pengetahuan 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

1948 Menerangkan kepentingan tentang Persekutuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
perlembagaan negara
K kepentingan mempertahankan 2 Tanah Melayu 1948 8) TMK
berserta contoh 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
10.4.5 mempertahankan kedaulatan negara 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
kedaulatan negara 3 Mengklasifikasikan Kemahiran Pemikiran (i) Bertindak wajar
maklumat tentang (ii) Bersifat amanah dan jujur
Sejarah (KPS) (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
Persekutuan Tanah
6 Julai 2020 hingga 10 Julai 2020

1. Memahami kronologi (iv) Berbangga dengan sejarah negara


Melayu 1948 penubuhan Persekutuan Tanah
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
(vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan Melayu 1948. (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
2. Meneroka bukti mengapa negara
TEMA : 10.4.3 Menjelaskan ciri-ciri dapat : maklumat tentang
PEMBINAAN Persekutuan Tanah 1. Menghuraikan ciri-ciri 4 Persekutuan Tanah Persekutuan Tanah Melayu
1948 ditubuhkan
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Minggu 25

Melayu 1948 (i) Hormat menghormati


NEGARA Melayu 1948 Persekutuan Tanah Melayu 3. Membuat interpretasi (ii) Bertoleransi
penerimaan golongan nasionalis (iii) Bersatu padu dan berharmoni
1948 dari aspek Membuat justifikasi (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
tentang penubuhan Melayu radikal dan bukan
K Menjelaskan pentadbiran,kuasa Raja- melayu menentang
(v)
(vi)
Bekerjasama dan tolong menolong
Muhibah dan semangat bermasyarakat
10.4 10.4.6 kepentingan Raja Melayu perundangan Persekutuan Tanah
5 Melayu 1948 dalam
pembentukan Persekutuan (vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
Persekutuan kesedaran negara kita dan kewarganegaraan Tanah Melayu 1948
menjamin kestabilan 4. Membuat imaginasi usaha tokoh
Tanah Melayu tanggungjawab kita negara
4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
tempatan berusaha (i) Hormat lambang-lambang negara
1948 2. Mewajarkan kepentingan Menjana idea merealisasikan penubuhan (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
kesedaran negara kita 6 tentang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu
negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
tanggungjawab kita Persekutuan Tanah 1948 dan negara
5. Membuat rasionalisasi kesan (iv) Berkorban untuk negara
Melayu 1948 bagi
penubuhan Persekutuan Tanah
mewujudkan sistem Melayu 1948
5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
pentadbiran yang (ii) Berilmu dan berketerampilan
berkesan dalam (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
memajukan negara (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 26


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.4.4 Menilai kesan 1. Menghuraikan kesan- 1 tentang Persekutuan 1) Bahasa
Tanah Melayu 1948 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
penubuhan kesan penubuhan
secara ringkas 3) Nilai Murni Demokrasi
10.4 Persekutuan Tanah Persekutuan Tanah Melayu 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Persekutuan Melayu 1948 1948 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi
Tanah Melayu demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

pengetahuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


1948 K Membahaskan 2. Mewajarkan implikasi tentang Persekutuan perlembagaan negara
10.4.8 implikasi tindakan tindakan masa kini 2 Tanah Melayu 1948
8) TMK
9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
masa kini terhadap terhadap masa depan. berserta contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
masa depan (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
. Mengklasifikasikan Kemahiran Pemikiran (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
6 Julai 2020 hingga 10 Julai 2020

maklumat tentang Sejarah (KPS) (iv) Berbangga dengan sejarah negara


3 Persekutuan Tanah 1. Memahami kronologi
(v)
(vi)
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Melayu 1948 penubuhan Persekutuan Tanah (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
Melayu 1948. negara
2. Meneroka bukti mengapa
Mencerakinkan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Minggu 25

Persekutuan Tanah Melayu (i) Hormat menghormati


maklumat tentang 1948 ditubuhkan (ii) Bertoleransi
4 Persekutuan Tanah 3. Membuat interpretasi (iii)
(iv)
Bersatu padu dan berharmoni
Bersefahaman dan bermuafakat
Melayu 1948 penerimaan golongan nasionalis (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Melayu radikal dan bukan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
melayu menentang (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Membuat justifikasi (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
tentang penubuhan pembentukan Persekutuan
Tanah Melayu 1948 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Persekutuan Tanah
5 Melayu 1948 dalam
4. Membuat imaginasi usaha tokoh
tempatan berusaha
(i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
menjamin kestabilan merealisasikan penubuhan
negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
negara Persekutuan Tanah Melayu dan negara
1948 (iv) Berkorban untuk negara
5. Membuat rasionalisasi kesan
Menjana idea 5. Mempunyai Jati Diri
penubuhan Persekutuan Tanah (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
tentang Penubuhan Melayu 1948 (ii) Berilmu dan berketerampilan
Persekutuan Tanah (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
Melayu 1948 bagi (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
6 mewujudkan sistem (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
pentadbiran yang (viii) Menghargai masa
berkesan dalam (x) Kreatif dan inovatif

memajukan negara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 27


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
Memerihalkan
PEMBINAAN 10.5.1 Menyatakan latar dapat : ancaman komunis Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA belakang pengaruh 1. Menerangkan kemasukan 1 dan pengisytiharan
1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
komunis di negara pengaruh komunis dari Darurat 1948 3) Nilai Murni Demokrasi
10.5 Ancaman kita negara China dan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Komunis dan Indonesia. Menjelaskan tentang 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Pengisytiha- K Menerangkan ancaman komunis 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi


7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
ran Darurat 10.5.5 kepentingan sikap 2. Menyenaraikan dan pengisytiharan perlembagaan negara
1948 berhati-hati dalam kepentingan sikap berhati- 2 Darurat 1948 berserta
8) TMK
9) Kelestarian Global
contoh 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
[Bab 6 ] menghadapi anasir hati dalam menghadapi 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
yang menggugat anasir yang mengugat Mengklasifikasikan (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
kestabilan negara kestabilan negara maklumat ancaman
13 Julai 2020 hingga 17 Julai 2020

(iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa


komunis dan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
Kemahiran Pemikiran
3 pengisytiharan Sejarah (KPS)
(v)
(vi)
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Darurat 1948 (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
1. Memahami kronologi negara
perkembangan pengaruh
komunisme di negara kita 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Minggu 26

TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan 2. Meneroka bukti ancaman dan (i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
PEMBINAAN dapat : maklumat tentang keganasan komunis di negara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
NEGARA 10.5.2 Menerangkan 1. Menjelaskan ancaman 4 ancaman komunis 3. Membuat interpretasi usaha-
usaha membanteras ancaman
(iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
ancaman keganasan komunis di negara kita dan pengisytiharan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Darurat 1948 keganasan komunis di negara kita (vii) Berganding bahu membangunkan negara
10.5 Ancaman komunis di negara 4. Membuat imaginasi tentang (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Komunis dan kita 2. Menerangkan kepentingan Menilai ancaman ancaman komunis di negara kita
komunis dan 5. Membuat rasionalisasi Perang 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Pengisytiha- menjamin keamanan (i) Hormat lambang-lambang negara
pengisytiharan saraf untuk keamanan negara
ran Darurat K Menghuraikan negara. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan

1948 10.5.7 kepentingan menjamin 5 Darurat 1948 yang negara


(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
mempengaruhi dan negara
keamanan negara . kehidupan hari ini (iv) Berkorban untuk negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
Membuat (ii) Berilmu dan berketerampilan
rasionalisasi tentang (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
pengisytiharan (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Darurat 1948 bagi (vi) Tabah menghadapi cabaran
6 menghadapi ancaman (viii)
(viii)
Berdikari
Menghargai masa
komunis untuk (x) Kreatif dan inovatif
mengekalkan
kedaulatan negara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 28


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
Memerihalkan
PEMBINAAN dapat : ancaman komunis Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.5.3 Menjelaskan usaha- 1. Menghuraikan usaha - 1 dan pengisytiharan
1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
usaha menangani usaha menangani komunis. Darurat 1948 3) Nilai Murni Demokrasi
10.5 Ancaman komunis 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Komunis dan 2. Membuat rasionalisasi Menjelaskan tentang 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Pengisytiha- K Menjelaskan kepentingan mempunyai ancaman komunis 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


ran Darurat 10.5.6 kepentingan pemikiran strategik. dan pengisytiharan perlembagaan negara
1948 mempunyai pemikiran 2 Darurat 1948 berserta
8) TMK
9) Kelestarian Global
contoh 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
yang strategik . 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
(i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
Mengklasifikasikan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
maklumat ancaman
20 Julai 2020 hingga 24 Julai 2020

(iv) Berbangga dengan sejarah negara


Kemahiran Pemikiran
3 komunis dan
Sejarah (KPS)
(v)
(vi)
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
pengisytiharan 1. Memahami kronologi
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
Darurat 1948 perkembangan pengaruh
komunisme di negara kita 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid
Minggu 27

Mencerakinkan 2. Meneroka bukti ancaman dan (i) Hormat menghormati


(ii) Bertoleransi
PEMBINAAN dapat : maklumat tentang keganasan komunis di negara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
NEGARA 10.5.4 Menganalisis kesan 1. Menganalisis kesan 4 ancaman komunis 3. Membuat interpretasi usaha-
usaha membanteras ancaman
(iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
zaman darurat zaman darurat dari aspek dan pengisytiharan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Darurat 1948 keganasan komunis di negara kita (vii) Berganding bahu membangunkan negara
10.5 Ancaman terhadap negara kita politik dan sosioekonomi 4. Membuat imaginasi tentang (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Komunis dan Menilai ancaman ancaman komunis di negara kita
komunis dan 5. Membuat rasionalisasi Perang 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Pengisytiha- K Membahaskan 2. Mewajarkan kepentingan (i) Hormat lambang-lambang negara
10.5.8 pengisytiharan Saraf untuk keamanan negara
ran Darurat kepentingan sikap sikap sedia berkorban (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan

1948 sedia berkorban untuk untuk negara 5 Darurat 1948 yang negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
mempengaruhi dan negara
negara kehidupan hari ini (iv) Berkorban untuk negara
NILAI TERAS .
SIVIK : 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
HORMAT Membuat (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
MENGHORM rasionalisasi tentang (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
ATI pengisytiharan (vi) Tabah menghadapi cabaran
Darurat 1948 bagi (viii) Berdikari
6 menghadapi ancaman (viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
komunis untuk
mengekalkan
kedaulatan negara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 29


TEMA: PEMBINAAN NEGARA

TAJUK 11: KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Tajuk ini membincangkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Murid dapat mengetahui peranan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum, Sistem
Ahli, perkembangan pendidikan, penubuhan parti-parti politik dan proses pilihan raya. Seterusnya murid memahami usaha rundingan kemerdekaan, penubuhan Suruhanjaya
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan Pemasyhuran Kemerdekaan. Selain itu, murid juga dapat menghubungkaitkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan dengan
pengukuhan jati diri bangsa melalui penguasaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik.

Fokus
Pengenalan Empati
• Usaha-usaha ke arah
• Kemerdekaan • Menghargai perpaduan antara kaum
Kemerdekaan
Persekutuan • Memanfaatkan kebebasan memilih
Tanah Melayu • Pilihan raya
pemimpin
• Perlembagaan
• Menghargai ketokohan pejuang
Persekutuan 1957
kemerdekaan
• Pemasyhuran
• Mempertahankan kedaulatan negara
Kemerdekaan Tanah
• Mengukuhkan rasa cinta akan negara
Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 30


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan usaha- Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : usaha ke arah Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
1 kemerdekaan 1) Bahasa
NEGARA 11.1.1 Memerihalkan latar 1. Menerangkan idea negara
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
belakang idea negara merdeka dari pelbagai Menjelaskan usaha- 3) Nilai Murni Demokrasi
11.1 Usaha- merdeka pertubuhan. usaha ke arah 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
usaha ke Arah kemerdekaan berserta 5) Patriotisme
Kemerdekaan K Menerangkan 2. Menjelaskan kepentingan 2 contoh 6) Kreativiti Dan Inovasi
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
[Bab 7] 11.1.6 kepentingan mempertahankan Membins urutan perlembagaan negara
8) TMK
mempertahankan kedaulatan negara
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

peristiwa usah-usaha 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


kedaulatan negara ke arah kemerdekaan 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
3 (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
. (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
3 Ogos 2020 hingga 7 Ogos 2020

(iv) Berbangga dengan sejarah negara


Kemahiran Pemikiran (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
PEMBINAAN dapat : maklumat tentang 1. Memahami kronologi usaha ke negara
usaha-usaha ke arah arah kemerdekaan
NEGARA 11.1.2 Menerangkan 1. Menjelaskan penubuhan 4 2. Meneroka bukti kejayaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Minggu 28

penubuhan Jawatankuasa Hubungan kemerdekaan


pembentukan kerjasama antara (i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
Jawatankuasa Antara Kaum, senarai kaum (iii) Bersatu padu dan berharmoni
11.1 Usaha- Hubungan Antara anggota dan peranannya. Menjustifikasikan 3. Membuat imaginasi kegigihan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
pemimpin dalam membentuk (v) Bekerjasama dan tolong menolong
usaha ke Arah Kaum usaha-usaha ke arah (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
kemerdekaan dalam perpaduan kaum (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Kemerdekaan 2. Menilai kepentingan 4. Membuat interpretasi keperluan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
K Menghuraikan pemuafakatan dalam 5 memepertahankan
membentuk sistem pendidikan
hak dan maruah kebangsaan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
11.1.7 kepentingan menjamin keharmonian bangsa 5. Membuat rasionalisasi
(i) Hormat lambang-lambang negara
permuafakatan dalam masyarakat kepentingan memelihara
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
CATATAN : menjamin keharmonian keharmonian dalam masyarakat (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
CUTI masyarakat . berbilang kaum (iv) Berkorban untuk negara
PERTENGAHAN
PENGGAL / 5. Mempunyai Jati Diri
Menjana idea (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
CUTI HARI tentang usaha-usaha (ii) Berilmu dan berketerampilan
RAYA ke arah kemerdekaan (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
QURBAN 6 dalam
(iv)
(v)
Rajin dan gigih
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
25/7 – 2/8 memperjuangkan (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
kedaulatan negara (viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 31


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan usaha-
Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 11.1.3 Menjelaskan 1. Menerangkan
1 usaha ke arah
1) Bahasa
kemerdekaan
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
pembentukan Sistem pembentukan Sistem Ahli,
3) Nilai Murni Demokrasi
11.1 Usaha- Ahli ciri-ciri dan kepentingannya Menjelaskan usaha- 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
usaha ke Arah kearah kemerdekaan. usaha ke arah 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Kemerdekaan K Menghuraikan 2 kemerdekaan berserta 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
11.1.7 permuafakatan dalam 2. Menilai kepentingan contoh perlembagaan negara
8) TMK
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

menjalin keharmonian pemuafakatan dalam 9) Kelestarian Global


Membina urutan 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
masyarakat menjamin keharmonian 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
masyarakat 3 peristiwa usah-usaha (i) Bertindak wajar
ke arah kemerdekaan
10 Ogos 2020 hingga 14 Ogos 2020

(ii) Bersifat amanah dan jujur


(iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
(iv) Berbangga dengan sejarah negara
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Kemahiran Pemikiran (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Mencerakinkan Sejarah (KPS)
PEMBINAAN dapat : (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
maklumat tentang (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
NEGARA 11.1.4 Menjelaskan sistem 1. Menghuraikan usaha- 4 usaha-usaha ke arah
1. Memahami kronologi usaha ke
arah kemerdekaan
negara
pendidikan usaha kearah pembentukan
Minggu 29

kemerdekaan 2. Meneroka bukti kejayaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan


kebangsaan sistem pendidikan pembentukan kerjasama antara (i) Hormat menghormati
Menjustifikasikan (ii) Bertoleransi
11.1 Usaha- kebangsaan di Tanah kaum (iii) Bersatu padu dan berharmoni
usaha ke Arah K Membahaskan Melayu, Sarawak dan usaha-usaha ke arah 3. Membuat imaginasi kegigihan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
kemerdekaan dalam pemimpin dalam membentuk (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Kemerdekaan 11.1.8 kepentingan Sabah. (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
perpaduan kaum
pendidikan untuk 5 memepertahankan
4. Membuat interpretasi keperluan
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
hak dan maruah
kesejahteraan negara 2. Menilai kepentingan bangsa membentuk sistem pendidikan
kebangsaan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
pendidikan untuk (i) Hormat lambang-lambang negara
5. Membuat rasionalisasi
kesejahteraan negara kepentingan memelihara
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
. keharmonian dalam masyarakat (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
berbilang kaum (iv) Berkorban untuk negara
Menjana idea
tentang usaha-usaha 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
ke arah kemerdekaan (ii) Berilmu dan berketerampilan
6 dalam (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
memperjuangkan (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
kedaulatan negara (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 32


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : Menyatakan usaha- Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 11.1.5 Menghuraikan 1. Menjelaskan kemunculan 1 usaha ke arah 1) Bahasa
kemerdekaan 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
penubuhan parti-parti parti-parti politik selepas
3) Nilai Murni Demokrasi
11.1 Usaha- politik Perang Dunia Kedua dan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
usaha ke Arah kerjasama politik kearah 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Menjelaskan usaha- 6) Kreativiti Dan Inovasi
Kemerdekaan K Mentafsir kepentingan kemerdekaan. demokrasi
usaha ke arah 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
11.1.9 berorganisasi dalam perlembagaan negara
2 kemerdekaan berserta 8) TMK
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

perjuangan 2. Menyenaraikan contoh 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


kepentingan berorganisasi 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
dalam perjuangan (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
10 Ogos 2020 hingga 14 Ogos 2020

Membina urutan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa


(iv) Berbangga dengan sejarah negara
. 3 peristiwa usah-usaha Kemahiran Pemikiran (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
ke arah kemerdekaan Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
1. Memahami kronologi usaha ke negara
arah kemerdekaan
Minggu 29

Mencerakinkan 2. Meneroka bukti kejayaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan


pembentukan kerjasama antara (i) Hormat menghormati
maklumat tentang (ii) Bertoleransi
4 usaha-usaha ke arah 3.
kaum
Membuat imaginasi kegigihan
(iii)
(iv)
Bersatu padu dan berharmoni
Bersefahaman dan bermuafakat
kemerdekaan pemimpin dalam membentuk (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
perpaduan kaum (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Menjustifikasikan 4. Membuat interpretasi keperluan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
usaha-usaha ke arah membentuk sistem pendidikan
kemerdekaan dalam kebangsaan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
5. Membuat rasionalisasi
5 memepertahankan
kepentingan memelihara
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
hak dan maruah negara
keharmonian dalam masyarakat (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
bangsa dan negara
berbilang kaum (iv) Berkorban untuk negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
Menjana idea (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
tentang usaha-usaha (iv) Rajin dan gigih
ke arah kemerdekaan (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
6 dalam
(vi)
(viii)
Tabah menghadapi cabaran
Berdikari
memperjuangkan (viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
kedaulatan negara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 33


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan
Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 11.2.1 Memerihalkan 1. Menceritakan
1 pengetahuan
1) Bahasa
tentang pilihan raya
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
perkembangan pilihan perkembangan pilihanraya
Menjelaskan 3) Nilai Murni Demokrasi
11.2 Pilihan raya di Persekutuan di Persekutuan Tanah 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Raya Tanah Melayu Melayu. pengetahuan yang 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
2 berkaitan pilihan raya 6) Kreativiti Dan Inovasi
[Bab 8] 2. Menyenaraikan demokrasi
berserta contoh 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
K Menjelaskan kepentingan pilihanraya perlembagaan negara
8) TMK
11.2.5 kepentingan pilihan sebagai lambang
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


raya sebagai lambang demokrasi Membina kronologi 10) Pendidikan Kewangan
demokrasi
3 peristiwa pilihan raya (i)
kepada Negara
Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
Kemahiran Pemikiran
17 Ogos 2020 hingga 21 Ogos 2020

(iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa


(iv) Berbangga dengan sejarah negara
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menganalisis Sejarah (KPS) (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
TEMA : dapat : 4 maklumat tentang (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
PEMBINAAN 11.2.2 Menerangkan proses 1. Membuat kronologi pilihan raya 1. Memahami kronologi proses negara
pilihanraya di negara kita
NEGARA Pilihan Raya Umum proses pilihanraya umum 2. Meneroka bukti kesanggupan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Minggu 30

Pertama yang pertama di Menilai fungsi pilihan (i) Hormat menghormati


penduduk di negara kita
Persekutuan Tanah 5 raya dalam sistem
berkongsi kuasa dan bertolak
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
demokrasi ansur dalam pilihanraya
11.2 Pilihan K Melayu, pilihanraya (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
3. Membuat imaginasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Raya 11.2.6 Menjelaskan pertama di Sarawak dan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
kesungguhan pemimpin berusah (vii) Berganding bahu membangunkan negara
kepentingan integriti Sabah menuntut kerajaan sendiri (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
dan jati diri dalam 2. Menyatakan kepentingan 4. Membuat interpretasi
kepentingan penubuhan Majlis 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
kehidupan harian intergriti dan jati diri dalam (i) Hormat lambang-lambang negara
Mesyuarat Persekutuan
kehidupan harian. 5. Membuat rasionalisasi peranan
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
kabinet pertama dalam (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Menjana idea dan negara
. tentang hak dan
membentuk perpaduan negara (iv) Berkorban untuk negara

6 tanggungjawab 5. Mempunyai Jati Diri


individu daalm pilihan (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
CUTI AWAL raya (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
MUHARAM (iv) Rajin dan gigih
20/8 (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 34


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : Menyatakan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 11.2.3 Menjelaskan 1. Membezakan penubuhan 1 pengetahuan 1) Bahasa
tentang pilihan raya 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
penubuhan Majlis Majlis Perundangan
3) Nilai Murni Demokrasi
11.2 Pilihan Perundangan Persekutuan 1948 dan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Raya Persekutuan 1955 serta kesannya. 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
pengetahuan yang
Minggu 31 ( NILAI TERAS SIVIK : HORMAT – MENGHORMATI)

7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


K Mentafsir kepentingan 1. Menyenarai kepentingan berkaitan pilihan raya perlembagaan negara
2 8) TMK
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

11.2.8 perkongsian kuasa perkongsian kuasa dalam berserta contoh 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
dalam kalangan kalangan masyarakat 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
masyarakat berbilang berbilang kaum. (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
24 Ogos 2020 hingga 28 Ogos 2020

kaum (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa


Membina kronologi Kemahiran Pemikiran (iv) Berbangga dengan sejarah negara
3 peristiwa pilihan raya (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
. Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
1. Memahami kronologi proses
pilihanraya di negara kita 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Menganalisis 2. Meneroka bukti kesanggupan
(i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
4 maklumat tentang penduduk di negara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
pilihan raya berkongsi kuasa dan bertolak (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
(v) Bekerjasama dan tolong menolong
ansur dalam pilihanraya (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
NILAI TERAS 3. Membuat imaginasi (vii) Berganding bahu membangunkan negara
kesungguhan pemimpin (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
SIVIK : Menilai fungsi pilihan berusaha menuntut kerajaan
BERTANGGUNG
JAWAB
5 raya dalam sistem sendiri
4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
demokrasi 4. Membuat interpretasi (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
kepentingan penubuhan Majlis negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Mesyuarat Persekutuan dan negara
5. Membuat rasionalisasi peranan (iv) Berkorban untuk negara
kabinet pertama dalam
membentuk perpaduan negara 5. Mempunyai Jati Diri
Menjana idea (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
tentang hak dan (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
6 tanggungjawab (iv)
(v)
Rajin dan gigih
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
individu daalm pilihan (vi) Tabah menghadapi cabaran
raya (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 35


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : Menyatakan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 1. Menjelaskan peranan kabinet 1 pengetahuan 1) Bahasa
tentang pilihan raya 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
11.2.4 Menghuraikan pertama Persekutuan Tanah
3) Nilai Murni Demokrasi
peranan kabinet Melayu. 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
11.2 Pilihan pertama Persekutuan 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi
Raya Tanah Melayu 2. Menerangkan kepentingan demokrasi
Minggu 31 ( NILAI TERAS SIVIK : HORMAT – MENGHORMATI)

pengetahuan yang 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


kepimpinan yang berwibawa. berkaitan pilihan raya perlembagaan negara
2 8) TMK
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

K Menghuraikan berserta contoh 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


11.2.7 kepentingan . 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
kepimpinan yang (i) Bertindak wajar
24 Ogos 2020 hingga 28 Ogos 2020

(ii) Bersifat amanah dan jujur


berwibawa (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
Membina kronologi Kemahiran Pemikiran (iv) Berbangga dengan sejarah negara
3 peristiwa pilihan raya (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
1. Memahami kronologi proses
pilihanraya di negara kita 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Menganalisis 2. Meneroka bukti kesanggupan (i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
4 maklumat tentang penduduk di negara kita
berkongsi kuasa dan bertolak
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
pilihan raya (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
ansur dalam pilihanraya (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
3. Membuat imaginasi (vii) Berganding bahu membangunkan negara
kesungguhan pemimpin (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Menilai fungsi pilihan berusaha menuntut kerajaan
5 raya dalam sistem sendiri 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
demokrasi 4. Membuat interpretasi (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
kepentingan penubuhan Majlis negara
Mesyuarat Persekutuan (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
5. Membuat rasionalisasi peranan (iv) Berkorban untuk negara
kabinet pertama dalam
Menjana idea membentuk perpaduan negara 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
tentang hak dan (ii) Berilmu dan berketerampilan
6 tanggungjawab (iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
individu daalm pilihan (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
raya (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 36


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 11.3.1 Menjelaskan usaha- 1. Menghuraikan usaha- tentang 1) Bahasa
1 Perlembagaan 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
usaha rundingan usaha rundingan
Persekutuan Tanah 3) Nilai Murni Demokrasi
11.3 kemerdekaan kemerdekaan oleh raja-raja 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Melayu 1957 (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Perlembagaan Melayu dan pemimpin 5) Patriotisme
Menjelaskan (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Persekutuan K Menerangkan tempatan dengan British. pengetahuan
6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Tanah Melayu 11.3.5 kepentingan tentang perlembagaan negara
8) TMK
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

1957 menghormati keputusan 2. Menyenaraikan Perlembagaan


[Bab 9] pemimpin negara kepentingan menghormati
2 Persekutuan Tanah
9) Kelestarian Global
10) Pendidikan Kewangan
2. Mempunyai Keterikatan Emosi
kepada Negara
keputusan pemimpin Melayu 1957
31 Ogos 2020 hingga 4 September 2020

(i) Bertindak wajar


(ii) Bersifat amanah dan jujur
negara. Membina kronologi (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
. Perlembagaan Kemahiran Pemikiran (iv) Berbangga dengan sejarah negara
3 Persekutuan Tanah Sejarah (KPS)
(v)
(vi)
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Melayu 1957 (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menganalisis 1. Memahami kronologi langkah
Minggu 32

TEMA : dapat : maklumat tentang penggubalan perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan


Persekutuan Tanah Melayu yang (i) Hormat menghormati
PEMBINAAN 11.3.2 Menghuraikan 1. Menjelaskan peranan 4 Perlembagaan
merdeka.
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
NEGARA peranan Suruhanjaya Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah 2. Meneroka bukti pemuafakatan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Melayu 1957 antara rakyat untuk kestabilan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
11.3 Persekutuan Tanah 2. Menyenaraikan Menilai negara. (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Perlembagaan 3. Membuat imaginasi kesungguhan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Perlembagaan Melayu kepentingan sikap
Persekutuan Tanah pemimpin pelbagai kaum
Persekutuan keterbukaan untuk 5 berusaha mewujudkan negara 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Tanah Melayu Melayu 1957 dalam (i) Hormat lambang-lambang negara
K Membahaskan kemajuan negara. yang stabil. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
mematuhi undang- 4. Membuat interpretasi kepentingan
1957 11.3.7 kepentingan sikap negara
undang perjanjian Persekutuan Tanah (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
keterbukaan untuk Melayu
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
kemajuan negara 5. Membuat rasionalisai perlunya
Menjana idea toleransi antara kaum demi 5. Mempunyai Jati Diri
tentang kestabilan negara. (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
Perlembagaan (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia

CUTI HARI 6 Persekutuan Tanah (iv)


(v)
Rajin dan gigih
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Melayu 1957 dalam (vi) Tabah menghadapi cabaran
KEBANGSAAN
mempertahankan (viii) Berdikari
31/8 kedaulatan negara
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 37


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
TEMA : dapat : pengetahuan Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
PEMBINAAN 11.3.3 Menerangkan langkah tentang 1) Bahasa
1 Perlembagaan 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
NEGARA penggubalan 1. Membuat kronologi
Persekutuan Tanah 3) Nilai Murni Demokrasi
perlembagaan penggubalan perlembagaan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Melayu 1957 (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
11.3 Persekutuan Tanah Persekutuan Tanah Melayu yang Menjelaskan 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Perlembagaan Melayu yang merdeka merdeka 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
pengetahuan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Persekutuan K Menghuraikan tentang perlembagaan negara
8) TMK
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Tanah Melayu 11.3.6 kepentingan 2. Menyenaraikan kepentingan Perlembagaan


1957 2 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
7 September 2020 hingga 11 September 2020

pemuafakatan untuk pemuafakatan untuk kestabilan Persekutuan Tanah 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
kestabilan negara negara. Melayu 1957 (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
(iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
Membina kronologi (iv) Berbangga dengan sejarah negara
Perlembagaan
Kemahiran Pemikiran (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
3 Persekutuan Tanah Sejarah (KPS) (vi)
(vii)
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
1. Memahami kronologi langkah
Melayu 1957 negara
penggubalan perlembagaan
Minggu 33

Persekutuan Tanah Melayu yang 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan


Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menganalisis merdeka. (i) Hormat menghormati
TEMA : dapat : maklumat tentang 2. Meneroka bukti pemuafakatan
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
PEMBINAAN 11.3.4 Menghuraikan 4 Perlembagaan antara rakyat untuk kestabilan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Persekutuan Tanah negara. (v) Bekerjasama dan tolong menolong
NEGARA Perjanjian 1. Menjelaskan intipati Perjanjian (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Melayu 1957 3. Membuat imaginasi kesungguhan
Persekutuan Tanah Persekutuan Tanah Melayu 1957 pemimpin pelbagai kaum
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
11.3 Melayu Menilai berusaha mewujudkan negara
Perlembagaan Perlembagaan yang stabil. 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
Persekutuan Persekutuan Tanah 4. Membuat interpretasi kepentingan
K
Mentafsir kepentingan 2. Menerangkan kepentingan 5 Melayu 1957 dalam perjanjian Persekutuan Tanah
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
Tanah Melayu menjunjung keluhuran menjunjung keluhuran Melayu (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
11.3.8 mematuhi undang-
1957 perlembagaan . perlembagaan 5. Membuat rasionalisai perlunya
dan negara
undang (iv) Berkorban untuk negara
toleransi antara kaum demi
Menjana idea kestabilan negara. 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
tentang (ii) Berilmu dan berketerampilan
Perlembagaan (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
6 Persekutuan Tanah (v)
(vi)
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tabah menghadapi cabaran
Melayu 1957 dalam (viii) Berdikari
mempertahankan (viii) Menghargai masa
kedaulatan negara (x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 38


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Memerihalkan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pegetahuan tentang Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 11.4.1 Menjelaskan 1. Menerangkan pengertian 1 Permasyuran 1) Bahasa
Kemerdekaan Tanah 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
pengertian kemerdekaan dari
Melayu 3) Nilai Murni Demokrasi
11.4 kemerdekaan pandangan tokoh luar dan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Pemasyuran tempatan. Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
pengetahuan 6) Kreativiti Dan Inovasi
Kemerdekaan K Menerangkan demokrasi
tentang Permasyuran 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Tanah Melayu 11.4.6 kepentingan jati diri 2. Menjelaskan kepentingan perlembagaan negara
2 Kemerdekaan Tanah 8) TMK
[Bab 10] dalam pengisian jati diri dalam pengisian Melayu beserta 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

kemerdekaan kemerdekaan. contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara


14 September 2020 hingga 18 September 2020

(i) Bertindak wajar


(ii) Bersifat amanah dan jujur
Membina urutan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
. peristiwa Kemahiran Pemikiran (iv) Berbangga dengan sejarah negara
3 Permasyuran
Sejarah (KPS)
(v)
(vi)
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Kemerdekaan Tanah (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
Melayu 1. Memahami kronologi detik-detik
pemasyhuran kemerdekaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid
Minggu 34

Menganalisis 2. Meneroka bukti kesan (i) Hormat menghormati


(ii) Bertoleransi
TEMA : dapat : maklumat tentang kemerdekaan terhadap negara (iii) Bersatu padu dan berharmoni
PEMBINAAN 11.4.2 Menerangkan 1. Menjelaskan peranan 4 Permasyuran 3. Membuat imaginasi persediaan
menyambut kemerdekaan
(iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
NEGARA kesediaan menyambut jawatankuasa- Kemerdekaan Tanah (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Melayu 4. Membuat interpretasi pengertian (vii) Berganding bahu membangunkan negara
pemasyhuran jawatankuasa dalam kemerdekaan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
11.4 kemerdekaan persediaan menyambut Membuat penilaian 5. Membuat rasionalisasi perlunya
tentang Permasyuran mempertahankan kedaulatan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Pemasyuran pemasyhuran kemerdekaan (i) Hormat lambang-lambang negara
Kemerdekaan K Menjelaskan rasa 5 Kemerdekaan Tanah negara. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan

11.4.7 Melayu dalam negara


Tanah Melayu bangga tentang 2. Menerangkan rasa bangga (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
membina jati diri dan negara
keunikan kemerdekaan tentang keunikan (iv) Berkorban untuk negara
negara kita kemerdekaan negara kita.
5. Mempunyai Jati Diri
. (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
Menjana idea (ii) Berilmu dan berketerampilan
tentang semangat (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
patriotisme dalam (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara

CUTI HARI
6 peristiwa (vi)
(viii)
Tabah menghadapi cabaran
Berdikari
Permasyuran (viii) Menghargai masa
MALAYSIA Kemerdekaan Tanah (x) Kreatif dan inovatif
16/9/2020 Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 39


1) Elemen Merentas
Tajuk Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif 2) Kemahiran Pemikiran dan
Tahap
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Memerihalkan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pegetahuan tentang Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 11.4.3 Menghuraikan detik- 1. Membuat kronologi detik- 1 Permasyuran 1) Bahasa
Kemerdekaan Tanah 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
detik pemasyhuran detik pemasyuran
Melayu 3) Nilai Murni Demokrasi
11.4 kemerdekaan kemerdekaan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Pemasyuran 2. Menjelaskan kepentingan Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
pengetahuan 6) Kreativiti Dan Inovasi
Kemerdekaan K Menghuraikan mengekalkan kedaulatan demokrasi
tentang Permasyuran 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Minggu 35 ( NILAI TERAS SIVIK : BERTANGGUNGJAWAB )

Tanah Melayu 11.4.8 kepentingan negara. perlembagaan negara


2 Kemerdekaan Tanah 8) TMK
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

mengekalkan Melayu beserta 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


21 September 2020 hingga 25 September 2020

kedaulatan negara contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara


(i) Bertindak wajar
Membina urutan (ii) Bersifat amanah dan jujur
. peristiwa (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
(iv) Berbangga dengan sejarah negara
3 Permasyuran Kemahiran Pemikiran (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Kemerdekaan Tanah Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
Melayu negara
1. Memahami kronologi detik-detik
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menganalisis pemasyhuran kemerdekaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
PEMBINAAN dapat : maklumat tentang 2. Meneroka bukti kesan (i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
NEGARA 11.4.4 Menganalisis kesan 1. Menilai kesan-kesan 4 Permasyuran
3.
kemerdekaan terhadap negara
Membuat imaginasi persediaan
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
kemerdekaan kemerdekaan terhadap Kemerdekaan Tanah (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
menyambut kemerdekaan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
11.4 terhadap negara kita negara kita. Melayu (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
4. Membuat interpretasi pengertian (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Pemasyuran 2. Menilai kepentingan Membuat penilaian kemerdekaan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Kemerdekaan K bersyukur dengan nikmat tentang Permasyuran 5. Membuat rasionalisasi perlunya
Tanah Melayu 11.4.9 Mentafsir kepentingan kemerdekaan. 5 Kemerdekaan Tanah mempertahankan kedaulatan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
Melayu dalam negara. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
bersyukur dengan
membina jati diri negara
nikmat kemerdekaan (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
. Menjana idea
5. Mempunyai Jati Diri
tentang semangat (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
patriotisme dalam (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
6 peristiwa (iv) Rajin dan gigih
Permasyuran (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
Kemerdekaan Tanah (viii) Berdikari
Melayu (viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 40


1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu
Tajuk
Standard Standard Objektif Tahap
2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Memerihalkan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
PEMBINAAN dapat : pegetahuan tentang Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 11.4.4 Menghuraikan prinsip 1. Menjelaskan prinsip- 1 Permasyuran 1) Bahasa
Kemerdekaan Tanah 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
kedaulatan prinsip kedaulatan
Melayu 3) Nilai Murni Demokrasi
11.4 Persekutuan Tanah Persekutuan Tanah Melayu 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Pemasyuran Melayu Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
pengetahuan 6) Kreativiti Dan Inovasi
Kemerdekaan 2. Menjelaskan kepentingan demokrasi
tentang Permasyuran 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Minggu 35 ( NILAI TERAS SIVIK : BERTANGGUNGJAWAB )

Tanah Melayu K Menghuraikan mengekalkan kedaulatan Kemerdekaan Tanah perlembagaan negara


2 8) TMK
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

11.4.8 kepentingan negara. Melayu beserta 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
21 September 2020 hingga 25 September 2020

mengekalkan contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara


kedaulatan negara Membina urutan
(i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
. peristiwa (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
(iv) Berbangga dengan sejarah negara
3 Permasyuran Kemahiran Pemikiran (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Kemerdekaan Tanah Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
. Melayu negara
1. Memahami kronologi detik-detik
NILAI TERAS Menganalisis pemasyhuran kemerdekaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
SIVIK : maklumat tentang 2. Meneroka bukti kesan (i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
KEGEMBIRAAN 4 Permasyuran
3.
kemerdekaan terhadap negara
Membuat imaginasi persediaan
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
Kemerdekaan Tanah (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
menyambut kemerdekaan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Melayu (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
4. Membuat interpretasi pengertian (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Membuat penilaian kemerdekaan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
tentang Permasyuran 5. Membuat rasionalisasi perlunya
5 Kemerdekaan Tanah mempertahankan kedaulatan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
Melayu dalam negara. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
membina jati diri negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
Menjana idea
5. Mempunyai Jati Diri
tentang semangat (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
patriotisme dalam (ii) Berilmu dan berketerampilan

6 peristiwa (iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
Permasyuran (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
Kemerdekaan Tanah (viii) Berdikari
Melayu (viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 41


Minggu 36 Ulangkaji
28 September 2020 hingga 2 Oktober 2020

Minggu 37 Ulangkaji
5 Oktober 2020 hingga 9 Oktober 2020

Minggu 38 Peperiksaan Akhir Tahun


12 Oktober 2020 hingga 16 Oktober 2020

Minggu 39 Peperiksaan Akhir Tahun


19 Oktober 2020 hingga 23 Oktober 2020

Minggu 40 Peperiksaan Akhir Tahun


26 Oktober 2020 hingga 30 Oktober 2020 NILAI TERAS SIVIK : KASIH SAYANG

PERBINCANGAN
Minggu 41
2 November 2020 hingga 6 November 2020

PERBINCANGAN
Minggu 42
9 November 2020 hingga 13 November 2020

PERBINCANGAN
Minggu 43
15 November 2020 hingga 20 November 2020

21 November hingga 31 Disember CUTI AKHIR TAHUN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 42