Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN B

[ 55 Markah ]
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang
disediakan.

1. Berikut menunjukkan penerangan definisi reka bentuk dan teknologi.

Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan bahan


A
semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem.

Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang yang


B
mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik

Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk


C
menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan

Padankan definisi dan keterangan yang betul dengan menulis A, B, dan C


pada petak yang disediakan.

Reka Bentuk

Teknologi

Reka bentuk dan teknologi


[ 3 Markah ]

2. Berikut adalah langkah pengurusan pelaksanaan projek.

A Perancangan
B Pengawalan
C Penjadualan

Susun langkah itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A dan B pada petak yang disediakan.
Langkah C diberi

C
( 2 markah )

6
3. A, B, C dan D adalah garisan interaksi.

A B C D

Padankan maksud garisan dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan

Bermasalah Berguna tetapi Berguna tetapi


(harmful) berlebihan tidak mencukupi

[ 3 Markah ]
4. Tandakan (√) pada dua peranti yang boleh digunakan sebagai digital output pada petak
yang disediakan.

(2 Markah)

5. A, B dan C adalah reka bentuk sistem akuaponik

A B C

Namakan sistem reka bentuk sistem akauponik mengikut gambarajah yang diberikan

A:………………………………………………………

B:…………………………………………

C:…………………………………………. ( 3 markah )

7
6. Rajah berikut menunjukkan carta kaedah pembuatan untuk menghasilkan sesuatu
produk dengan menggunakan bahan tuangan untuk menghasilkan acuan.

BAHAN TUANGAN

PANAS SEJUK

TEMBAGA

Berdasarkan carta itu, nyatakan bahan tuangan panas dan tuangan sejuk pada ruang jawapan
di bawah.

A
B

C
[3 Markah]
7. Berikut adalah arahan pengaturcaraan secara teks dengan menggunakan blok peranti.

Read_Controller P

Timer = 1 sec Q

Goto = 1 R

Padankan pengaturcaraan dengan fungsinya dengan menulis P, Q dan R pada petak yang
disediakan.

Menunggu seketika berdasarkan tempoh masa yang

ditetapkan

Pergi ke barisan arahan atur cara yang hendak ditentukan

Membaca semua nilai peranti input daripada papan litar elektronik


[ 3 Markah ]
8. Nyatakan dua elemen reka bentuk untuk menyampaikan idea bagi produk yang hendak dihasilkan.

i).......................................................................................................

ii).......................................................................................................

( 2 markah )

8
9. Rajah berikut menunjukan jenis gear.
Namakan gear gear tersebut dengan betul

i)…………………………………………………….

ii)………………………………………………………….

iii)................................................................................
( 3 markah )

10. A, B, C dan D adalah sebahagian daripada prinsip dan elemen yang terdapat dalam reka
bentuk.

A Kontras
B Warna
C Bentuk
D Harmonis

Lengkapkan jadual berikut dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang jawapan.

Prinsip reka bentuk Elemen reka bentuk

(4 Markah)

9
11. Maklumat berikut adalah kos untuk mengeluarkan 100 unit bakul sampah automatik

Kos bahan seunit RM230.00


Kos upah RM 20.00
Kos overhed RM 17.00

Hitungkan jumlah kos pengeluaran bakul serbaguna itu.

ii

iii

(3 Markah)
12. A, B dan C adalah proses penyelesaian masalah inventif.

A Tentukan jenis percanggahan fizikal

B Pilih prinsip inventif yang sesuai

C Buat analisis berantai punca-kesan

Padankan mengikut urutan proses penyelesaian masalah dengan menulis A, B dan C


pada petak yang disediakan.

Kenal pasti masalah inventif

Bina model fungsi dengan garisan interaksi

Hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran

( 3 markah )

13. Nyatakan tiga prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang.


a)...............................................................................

b)..............................................................................

c)..............................................................................
( 3 markah )
10
14. Berikut adalah bahagian dalam tuil atau tuas

A B C
Daya Beban Fulkrum
Tuliskan A, B dan C pada rajah di bawah.

( 3 markah )

15. Nyatakan dua bahan kemasan yang sesuai digunakan pada produk yang dihasilkan daripada logam.

i).............................................................................
ii).............................................................................

( 2 markah )
16. Berikut adalah sebahagian daripada model sistem akuaponik.

A Sistem Raft
B Sistem NFT
C Sistem Ebb & Flow
Padankan sistem ini dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
Tidak menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir

Dikenali sebagai system pasang surut. Sistem ini berfungsi menggunakan alat yang
dipanggil loceng sifon.

Tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar tanaman terendam
di dalam air

( 3 markah )

11
17. Maklumat yang berikut adalah unsur penting dalam akuaponik

A Ikan
B Tanaman
C Bakteria
Tuliskan A,B dan C mengenai pernyataan yang berkaitan dalam petak yang disediakan.

Menapis dan mengubah ammonia menjadi nitrat dan zat

Menyalurkan oksigen dan air yang bebas ammonia

Mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi ammonia

( 3 markah )
18. Rajah menunjukkan satu litar elektrik

Berdasarkan rajah.
a) Namakan litar tersebut
.................................................................................................... ( 1 markah )

b) Kirakan jumlah rintangan dalam litar tersebut

( 2 markah )

19. Nyatakan dua elemen sistem elektrik


a) ........................................................................................................
b) ..................................................................................................... ( 2 markah )

20. Namakan dua bentuk lakaran yang digunakan dalam melakar reka bentuk litar elektronik
i)...................................................................................
ii)..................................................................................
( 2 markah )
12

Anda mungkin juga menyukai