Anda di halaman 1dari 3

JURNAL KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO HARI,TANGGAL MUATAN TEMA/SUB.TEMA KD INDIKATOR

Mengetahui,
Kepala Sekolah

AHMADI, S.Pd
NIP. 19620802 198803 1 007
PEMBELAJARAN

KEGIATAN KET

Guru Kelas V

DIAH CITRARASMI, S.Pd


NIP. 19920428 201903 2 002
JURNAL KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO HARI,TANGGAL KEGIATAN CAPAIAN KET

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas V

AHMADI, S.Pd DIAH CITRARASMI, S.Pd


NIP. 19620802 198803 1 007 NIP. 19920428 201903 2 002