Anda di halaman 1dari 20

20 JANUARI 2020

(ISNIN)
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual
Kelas : 4 Musytari Bil. Murid Hadir : / 40
Tarikh : 28 Januari (Isnin)
Masa : 8.15am - 9.15am (60 minit)
Tema : Seni disekelilingku
Unit : 1 – Senja nan Indah
Tajuk : Catan Pemandangan Indah
Standard 3.1 Penghasilan karya kreatif
kandungan Murid boleh:
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
Standard 3.1.1 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang Menggambar berdasarkan:
Pembelajaran (iii) penetapan jenis media dan teknik yang
sesuai berdasarkan perkembangan idea.
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
(v) kemasan akhir.

4.1.2 Membuat penyataan lisan secara kritis karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses serta menghubungkaitkan seni dengan kehidupan seharian.
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan karya menggunakan teknik basah atas basah dengan betul
1. Membuat apresiasi secara lisan terhadap hasil karya
Kriteria Kerjaya 1. Berjaya menghasilkan catan pemandangan indah dengan teknik basah atas basah
2. Berjaya membuat apresiasi seni terhadap hasil karya sendiri dan rakan.
Aktiviti Pemula 1. Guru mengulangkaji pelajaran lepas. PAK21
2. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (bersoal -Thumb Up (Isyarat Tangan)
jawab, sumbang saran) -Checklist (Senarai Semak)

Aktiviti Utama Pemula KBAT


1. Murid mengulangkaji pelajaran lepas Mengaplikasi
2. Murid memilih lakaran yang paling menarik untuk -Mencipta
penghasilan karya sebenar. Strategi Pembelajaran
-Pendekatan bertema
Langkah 1 PBD
1. Murid menyediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk -Pemerhatian
menghasilkan catan basah atas basah BBM
2. Murid menghasilkan karya mengikut proses dan langkah Buku teks
seperti yang ditunjukkan dalam buku teks. (m/s8&9) BBB
3. Murid dinasihatkan untuk mengutamakan keselamatan dan -warna air, kertas lukisan, Senarai
kebersihan semasa proses penghasilan karya. semak,
4. Murid membuat kemasan akhir. ABB
5. Murid mempamerkan hasil karya pada papan putih -Berus, palet, span
6. Murid diminta membuat pemerhatian terhadap hasil karya
secara berpasangan dan mencatat bahasa seni visual yang
terdapat pada karya.
Penutup 1. Murid menyemak senarai semak aktiviti penghasilan karya PAK 21
catan basah atas basah. -Flip Classroom
2. Murid diberi URL penghasilan Cetakan. Murid akan
meneroka dan menonton penghasilan cetakan dengan
bimbingan ibubapa di rumah. (flip classroom)

Pengisian EMK : Kelestarian alam sekitar


Kurikulum Nilai : Kerajinan, kebersihan
Strategi Pembelajaran : Pendekatan bertema
Modul: Kemahiran Seni Visual & Kreativiti dan Inovasi Seni Visual
ABM/ABB : berus, palet, span
BBM : Buku Teks
BBB :Buku teks, warna air, air, kertas lukisan, Senarai semak,
KBAT : Menilai, Menganalisis,Mencipta, Mengaplikasi
I-THINK :
PAK 21 PAK21
Thumb Up (Isyarat Tangan), Checklist (Senarai Semak), Flip Classroom
Penilaian
Pentaksiran Jenis: PBD: Instrumen: Tahap:
AAL Pemerhatian Hasil kerja
TAHAP TAHAP 3
AFL murid
PENGUASAAN TAHAP 4
PENGHASILAN TAHAP 5
KARYA KREATIF TAHAP 6

TAHAP TAHAP 3
PENGUASAAN TAHAP 4
APRESIASI SENI
Refleksi : ___/___orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran.
___/___orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi bimbingan
lanjut/pemulihan.
Pengajaran Berjaya menarik minat murid dan respon yang memberangsangkan dalam
menjayakan objektif PdPc.
Pengajaran kurang menarik. Respon murid kurang menggalakkan.Penambahbaikan akan dibuat
pada masa akan datang.

PdPC tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
Catatan
……………
Mata pelajaran Bahasa Melayu
Tarikh/Hari 20 Januari 2020 ( Isnin)
Masa/minit 9.15am-9.45am (30minit)
Kelas 4 Musytari Bil.Hadir : / 40
Tema KEMASYARAKATAN
Tajuk unit 2: Prihatinnya kita - Mesyuarat Warga RImba
Standard 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks.
Kandungan
Standard 5.1.1(ii) Memahami dan menggunakan kata nama khas mengikut konteks tidak formal
Pembelajaran
HP PKJR

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


Objektif
1.Mengetahui dan menggunakan kata nama khas dengan betul
Kriteria Kejayaan 1. Murid mengetahui dan menggunakan sekurang-kurangnya lima kata nama khas dengan betul
1. Murid membaca dan meneliti teks dan gambar. Strategi Pdpc: Pembelajaran Masteri
2. Murid mendengar penerangan guru mengenai kata nama Pak21: Underline It (Gariskan), Take
Aktiviti
khas berdasarkan Peta bulatan dan peta dakap. Five (Ambil Lima)
3. Murid menggunakan kata nama khas mengikut konteks KBAT : Menganalisis
tidak formal dengan bimbingan guru. KP : Interpersonal
4. Murid menyenaraikan kata nama khas di dalam buku teks Penutup sosial: Kognitif
dengan menggariskannya. Underline It (Gariskan)
5. Murid membina ayat menggunakan lima kata nama khas.
Take Five (Ambil Lima)
Penutup:
6. Murid merumuskan isi pelajaran tentang mesyuarat warga
rimba dengan bimbingan guru.
EMK : Ilmu Kelestarian Global
Nilai - Semangat bermasyarakat
Pengisian
KB : Mengecam, menjana idea
Kurikulum
KP : Interpersonal
Strategi pdpc : Pembelajaran Masteri
KBAT Menganalisis
I-Think Peta Bulatan Peta Dakap,
PAK21 Underline It (Gariskan), Take Five (Ambil Lima)
Sistem Bahasa : Tatabahasa
ABM BBM :Buku Teks BBB:

Tahap:
Jenis: Instrumen:
Penilaian/ Kaedah: Aspek: Mendengar
AAL Lembaran
Pentaksiran Tugasan Tatabahasa Membaca
AFL kerja
Menulis
Refleksi ___/___orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran.
___/___orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi bimbingan lanjut.
Murid memberi respon yang memberangsangkan dalam menjayakan objektif pembelajaran.

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNKASI


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARA
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA
N
10.05am - 11.05am Reka bentuk dan
1 Isnin 20/1/2020 6 Musytari
60 minit teknologi

MODUL UNIT / TAJUK

Pengatucaraan Unit 1: Pengatucaraan

4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan
STANDARD KANDUNGAN
elektromekanikal (ms20)

4.3.4 Mengenal pasti sistem asas elektromekanikal iaitu:


i. motor dan gear;
STANDARD PEMBELAJARAN
ii. motor, takal dan tali sawat;
iii. motor, gegancu dan rantai.
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyatakan satu sistem asas elektromekanikal iaitu:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN i. motor dan gear;
ii. motor, takal dan tali sawat; atau
iii. motor, gegancu dan rantai.

KRITERIA KEJAYAAN Murid mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.


1. Guru menunjukkan kit model elektromekanikal seperti kren, lif dan kereta kabel dengan
memfokuskan kepada pergerakan motor dan gear; motor, takal dan tali sawat serta motor
gegancu dan rantai.
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mengedarkan komponen sistem asas
elektromekanikal kepada setiap kumpulan seperti i. motor dan gear; ii. motor, takal dan tali
sawat; dan iii. motor, gegancu dan rantai.
3. Murid diajar mengenai nama dan fungsi komponen seperti i. motor dan gear;
AKTIVITI ii. motor, takal dan tali sawat; dan iii. motor, gegancu dan rantai.
PDPC 4. Murid melengkapkan lembaran kerja mengenai nama dan fungsi komponen sistem asas
elektromekanikal yang diedarkan oleh guru.
5. Murid melabelkan sistem asas elektromekanikal yang terdapat pada gambar yang
diedarkan dalam kumpulan. (PAK21)
6. Murid membuat pembentangan mengenai salah satu sistem asas elektromekanikal.
(PAK21)
7. Murid membuat penilaian terhadap persembahan setiap kumpulan.(KBAT) Pembentangan.
(Peta I-Think)

Presentations (Persembahan)-
AKTIVITI PAK-21 Table Talkers (Perbincangan di meja)
berkumpulan.

1. Komponen elektromekanikal
BBB 2. Pengajaran berbantu komputer (PBK) - gambar-gambar sistem asas elektromekanikal
(Contoh kit model elektromekanikal berkaitan)

Menilai
KBAT

NILAI MURNI Bekerjasama, berdisiplin dan kebersihan


ELEMEN MERENTAS
KEUSAHAWANAN EK1 - Boleh mencipta sesuatu, Berorientasikan masa depan
KURIKULUM
KREATIVITI Berfikiran kreatif dan kritis, Boleh mereka cipta

PETA PEMIKIRAN
Peta bulatan
I-THINK
PENTAKSIRAN
TAHAP PENGUASAAN (PBS) 2 Hasil kerja murid
/PENILAIAN
KEHADIRAN : 38 / 41

REFLEKSI / IMPAK

Nama : .................................................................. Tahun : .....................


Lembaran Kerja 1. (Penilaian)

A. Kenal Pasti Bahan Pembinaan Projek Dan Fungsinya.

Bil Nama komponen Komponen Fungsi

1
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual
Kelas : 4 Zuhal Bil. Murid Hadir : / 39
Tarikh : 20 Januari (Isnin)
Masa : 11.35am - 12.35am (60 minit)
Tema : Seni disekelilingku
Unit : 1 – Senja nan Indah
Tajuk : Catan Pemandangan Indah
Standard 2.1 Kemahiran Seni Visual
kandungan
Standard 2.1.1 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya catan dalam Bidang Menggambar melalui
Pembelajaran penerokaan:
(i) media dan teknik basah atas basah.
(ii) proses pengkaryaan.
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat :
1.Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
2. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
Kriteria Kerjaya : Murid meneroka media, teknik dan proses menghasilkan catan dengan kreatif
Aktiviti Pemula 1.Murid mengulangkaji pelajaran lepas. PAK21
2. Murid diberikan senarai semak aktiviti penghasilan karya -Thumb Up (Isyarat Tangan)
catan basah atas basah -Checklist (Senarai Semak)
3. Murid memberi perhatian terhadap penerangan guru.
4. Murid menggunakan isyarat tangan (Thumbs up) semasa
sesi soal jawab.
5. Murid menyemak senarai semak aktiviti penghasilan karya
catan basah atas basah.

Aktiviti Utama Langkah 1. KBAT


6.Murid membuat pemerhatian terhadap video mengenai -Menganalisis
media, teknik dan proses untuk menghasilkan catan basah -Mengaplikasi
atas basah. Strategi Pembelajaran
7.Murid membuat eksplorasi media dan teknik (campuran -Pendekatan bertema
warna, sapuan berus) secara berkumpulan. (EK 2) PBD
-Pemerhatian
BBM
-Gambar alam sekitar
Penutup 8.Guru memberi penghargaan terhadap hasil kerja murid PAK 21
9.Murid diberi URL penghasilan pualaman. Murid akan -Flip Classroom
meneroka dan menonton penghasilan pualaman dengan Penutup
bimbingan ibubapa di rumah. (flip classroom) Afektif

Pengisian EMK : Kelestarian alam sekitar, TMK


Kurikulum Nilai: Kerajinan
Strategi Pembelajaran : Pendekatan bertema
Modul: Kemahiran Seni Visual
ABM/ABB : LCD, Laptop, berus, palet
BBM :Video, gambar alam sekitar
BBB :Buku teks, warna air, air, kertas lukisan, Senarai semak,
KBAT :Menilai, Menganalisis,Mencipta, Mengaplikasi
I-THINK :
PAK 21 PAK21
Thumb Up (Isyarat Tangan), Checklist (Senarai Semak), Flip Classroom
Penilaian
Pentaksiran Jenis: PBD: Instrumen: Tahap:
AAL Pemerhatian Hasil kerja
TAHAP
AFL murid
PENGUASAAN TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
KEMAHIRAN
SENI

Refleksi : ___/___orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran.


___/___orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi bimbingan
lanjut/pemulihan.
Pengajaran Berjaya menarik minat murid dan respon yang memberangsangkan dalam
menjayakan objektif PdPc.
Pengajaran kurang menarik. Respon murid kurang menggalakkan.Penambahbaikan akan dibuat
pada masa akan datang.

PdPC tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………


Catatan ……………………………………………………………………………………………………………………
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual
Kelas : 4 Utarid Bil. Murid Hadir : / 41
Tarikh : 21 Januari 2020 ( SELASA)
Masa : 7.45am - 8.45pm (60 minit)
Tema : Seni disekelilingku
Unit : 1 – Senja nan Indah
Tajuk : Catan Pemandangan Indah
Standard 3.1 Penghasilan karya kreatif
kandungan 4.1 Penghayatan karya Seni Visual
Standard 3.1.1 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang Menggambar berdasarkan:
Pembelajaran (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea.
(ii) perkembangan idea melalui pengolahan komposisi, kadar banding, perspektif dan reka letak
berpandukan kajian lakaran.
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menentukan tema dan tajuk yang sesuai melalui penerokaan sumber idea
2. Menghasilkan lakaran kompisisi dan reka letak hal benda (subjek matter).
3. Membuat apresiasi secara lisan terhadap hasil karya
Kriteria Kerjaya 3. Menentukan tema dan tajuk bagi hal benda (subject matter) yang dipilih berdasarkan sumber
idea.
Aktiviti Pemula 3. Guru mengulangkaji pelajaran lepas. PAK21
4. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (bersoal -Thumb Up (Isyarat Tangan)
jawab, sumbang saran) -Checklist (Senarai Semak)

Aktiviti Utama 5. Murid membuat pemerhatian terhadap beberapa KBAT


gambar alam sekitar sebagai sumber idea. Mengaplikasi
6. Murid membuat perancangan awal penghasilan karya -Mencipta
(beberapa lakaran) dengan bimbingan guru. (EK 2) Strategi Pembelajaran
7. Murid memilih lakaran yang paling menarik untuk -Pendekatan bertema
penghasilan karya sebenar. PBD
8. Murid mempamerkan hasil karya pada papan putih -Pemerhatian
9. Murid diminta membuat pemerhatian terhadap hasil BBM
karya secara berpasangan dan mencatat bahasa seni Buku teks
visual yang terdapat pada karya. BBB
-kertas lukisan, Senarai semak,
ABB
-Pensil, Pemadam
Penutup 10. Murid menyemak senarai semak aktiviti penghasilan PAK 21
karya catan basah atas basah. -Flip Classroom
11. Murid diberi URL penghasilan mozek. Murid akan
meneroka dan menonton penghasilan pualaman
dengan bimbingan ibubapa di rumah. (flip classroom)
Pengisian EMK : Kelestarian alam sekitar
Kurikulum Nilai : Kerajinan, kebersihan
Strategi Pembelajaran : Pendekatan bertema
Modul: Kreativiti dan Inovasi Seni Visual & Apresiasi seni
ABM/ABB :Pensil, Pemadam
BBM : Buku Teks
BBB :Buku teks, kertas lukisan, Senarai semak,
KBAT : Menilai, Menganalisis,Mencipta, Mengaplikasi
I-THINK :
PAK 21 PAK21
Thumb Up (Isyarat Tangan), Checklist (Senarai Semak), Flip Classroom
Penilaian
Pentaksiran Jenis: PBD: Instrumen: Tahap:
AAL Pemerhatian Hasil kerja
TAHAP TAHAP 1
AFL murid
PENGUASAAN Tahap 2
PENGHASILAN
KARYA KREATIF
TAHAP TAHAP 1
PENGUASAAN Tahap 2
APRESIASI SENI
Refleksi : ___/___orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran.
___/___orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi bimbingan
lanjut/pemulihan.
Pengajaran Berjaya menarik minat murid dan respon yang memberangsangkan dalam
menjayakan objektif PdPc.
Pengajaran kurang menarik. Respon murid kurang menggalakkan.Penambahbaikan akan dibuat
pada masa akan datang.

PdPC tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
Catatan
……………

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tarikh/Hari :21 Januari 2020 ( Selasa)
Masa/minit : 10.05am-11.05am (60minit)
Kelas 4 Musytari Bil.Hadir : / 40
Tema KEMASYARAKATAN
Tajuk : unit 3: Masyarakat Berilmu - Zon Cerdas Minda
Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal.
Kandungan
Standard 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis
Pembelajaran
HP PKJR 2.2 Prasarana Jalan raya
2.2.3 Mendefinisi dan mengenal pasti perabot jalan raya iaitu pagar, pasu bunga, rel adang, batas
kebun dan lampu jalan
: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Objektif 1. Mendengar, mentafsir dan memberikan tiga respons terhadap soalan secara kritis
2. Menyatakan maksud dan mengenalpasti perabot jalan raya dengan betul. (PKJR)
1. Murid mendengar, mentafsir dan memberikan sekurang-kurangya tiga respons terhadap soalan
secara kritis
Kriteria Kejayaan
2. menyatakan maksud dan mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 perabot jalan raya dengan betul.
(PKJR)
1. Murid membaca dan meneliti teks dan gambar. Strategi Pdpc:
Aktiviti 2. Murid mendengar, mentafsir dan memberikan respons -Kecerdasan Pelbagai
terhadap soalan secara kritis. Pak21:
3. Murid mendengar bacaan guru/murid. -Close Procedures (Isikan tempat
4. Murid memberikan respons terhadap soalan. kosong)
5. Murid melengkapkan respons dengan jawapan yang sesuai. -Dramatisation (Drama)
Close Procedure (Isikan tempat kosong) - Choose an item.
6. Mruid melakukan simulasi. Dramatisation (Drama) KBAT : Menganalisis
7. Murid merumuskan isi pelajaran tentang Zon Cerdas Minda Penutup sosial
dengan bimbingan guru. -Kognitif
8. Murid melengkapkan peta bulatan dipapan putih mengenai
perabot jalan raya dengan bimbingan guru.
9. Murid membina ayat berdasarkan gambar dan perkataan
berkaitan perabot jalan raya.
Penutup: Murid merumuskan isi pelajaran tentang mesyuarat warga rimba
dengan bimbingan guru.
EMK : Ilmu- Sains, Teknologi dan Inovasi
Pengisian Nilai - Kerajinan
Kurikulum KB : Bertutur
Strategi pdpc : Kecerdasan Pelbagai
KBAT : MenganalisisChoose an item.:
I-Think : Peta Bulatan
PAK21 Close Procedures (Isikan tempat kosong) , Dramatisation (Drama)
: Tatabahasa
Sistem Bahasa
: Sebutan dan intonasi
ABM BBM :Buku Teks BBB:

Jenis: Aspek:
Penilaian/ Kaedah: Instrumen: Tahap:
AAL Tatabahasa
Pentaksiran Tugasan Hasil kerja murid 4
AFL Pertuturan
Refleksi __/__ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran.
___/___orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi bimbingan lanjut.
Murid memberi respon yang memberangsangkan dalam menjayakan objektif pembelajaran.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Catatan PDP tidak dapat dijalankan kerana ………………………………………………………………………………………………………
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

11.35am - 12.35pm Reka bentuk dan


1 Selasa 21/1/2020 6 Neptun
60 minit teknologi

MODUL UNIT / TAJUK

Pengatucaraan Unit 1: Pengatucaraan

4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan
STANDARD KANDUNGAN
elektromekanikal (ms20)

4.3.4 Mengenal pasti sistem asas elektromekanikal iaitu:


STANDARD PEMBELAJARAN
i. motor dan gear;
ii. motor, takal dan tali sawat;
iii. motor, gegancu dan rantai.
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyatakan satu sistem asas elektromekanikal iaitu:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN i. motor dan gear;
ii. motor, takal dan tali sawat; atau
iii. motor, gegancu dan rantai.

KRITERIA KEJAYAAN Murid mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.

1. Guru menunjukkan kit model elektromekanikal seperti kren, lif dan kereta kabel dengan
memfokuskan kepada pergerakan motor dan gear; motor, takal dan tali sawat serta motor
gegancu dan rantai.
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mengedarkan komponen sistem asas
elektromekanikal kepada setiap kumpulan seperti i. motor dan gear; ii. motor, takal dan tali
sawat; dan iii. motor, gegancu dan rantai.
3. Murid diajar mengenai nama dan fungsi komponen seperti i. motor dan gear;
AKTIVITI ii. motor, takal dan tali sawat; dan iii. motor, gegancu dan rantai.
PDPC 4. Murid melengkapkan lembaran kerja mengenai nama dan fungsi komponen sistem asas
elektromekanikal yang diedarkan oleh guru.
5. Murid melabelkan sistem asas elektromekanikal yang terdapat pada gambar yang
diedarkan dalam kumpulan. (PAK21)
6. Murid membuat pembentangan mengenai salah satu sistem asas elektromekanikal.
(PAK21)
7. Murid membuat penilaian terhadap persembahan setiap kumpulan.(KBAT) Pembentangan.
(Peta I-Think)

Presentations (Persembahan)-
AKTIVITI PAK-21 Table Talkers (Perbincangan di meja)
berkumpulan.

1. Komponen elektromekanikal
BBB 2. Pengajaran berbantu komputer (PBK) - gambar-gambar sistem asas elektromekanikal
(Contoh kit model elektromekanikal berkaitan)

KBAT Menilai

NILAI MURNI Bekerjasama, berdisiplin dan kebersihan


ELEMEN MERENTAS
KEUSAHAWANAN EK1 - Boleh mencipta sesuatu, Berorientasikan masa depan
KURIKULUM
KREATIVITI Berfikiran kreatif dan kritis, Boleh mereka cipta

PETA PEMIKIRAN
Peta bulatan
I-THINK
PENTAKSIRAN
TAHAP PENGUASAAN (PBS) 2 Hasil kerja murid
/PENILAIAN
KEHADIRAN : / 37

REFLEKSI / IMPAK

Nama : .................................................................. Tahun : .....................


Lembaran Kerja 1. (Penilaian)
Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Tarikh/Hari :22 Januari 2020 ( Rabu)
Masa/minit : 7.45 am-8.45am (60minit)
Kelas 4 Musytari Bil.Hadir : / 40
Tema KEMASYARAKATAN
Tajuk : unit 3: Masyarakat Berilmu - Zon Kanak-Kanak
Standard 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera.
Kandungan .
Standard 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera, dan karya bukan sastera.
Pembelajaran
HP PKJR
Choose an item.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Objektif
Membaca dan menganalisis isi kandungan teks karya sastera.
Kriteria Kejayaan Murid membaca dan menganalisis sekurang-kurangnya empat kandungan teks karya sastera.
1. Murid membaca dan meneliti teks dan gambar. Strategi Pdpc:
Aktiviti 2. Murid membaca dan menganalisis kandungan teks sastera dengan -Belajar Cara Belajar
bimbingan guru. Pak21:
3. Mruid membaca teks bersama-sama. -Story Books (Buku Cerita)
4. Murid menerangkan kandungan cerita mengikut pemahaman kepada -Salad Bowl (Mangkuk Sayur)
rakan secara bergilir-gilir. Story Books (Buku Cerita) - Choose an item.
5. Murid menyatakan nilai murni berdasarkan ayat yang dicetak berwarna. KBAT : Menganalisis
Salad Bowl (Mangkuk Sayur) Penutup sosial
Penutup: Murid merumuskan isi pelajaran tentang mari membaca dengan bimbingan -Kognitif
guru.
EMK : Ilmu- Kelestarian Global
Pengisian Nilai - Kerajinan
Kurikulum KB : Membaca
Strategi pdpc : Belajar Cara Belajar
KBAT : MenganalisisChoose an item.:
II-Think : -
PAK21 Story Books (Buku Cerita), Salad Bowl (Mangkuk Sayur)
: Sebutan dan intonasi
Sistem Bahasa
: Tanda baca
ABM BBM :Buku Teks BBB:

Jenis: Kaedah: Aspek:


Penilaian/ Instrumen: Tahap:
AAL Bercerita, Penulisan
Pentaksiran Bahan cetakan 5
AFL Tugasan Pertuturan
Refleksi __/__ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran.
___/___orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi bimbingan lanjut.
Murid memberi respon yang memberangsangkan dalam menjayakan objektif pembelajaran.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Catatan PDP tidak dapat dijalankan kerana ………………………………………………………………………………………………………

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
11.35am - 12.35pm Reka bentuk dan
1 Selasa 21/1/2020 6 Utarid
60 minit teknologi

MODUL UNIT / TAJUK

Pengatucaraan Unit 1: Pengatucaraan

4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan
STANDARD KANDUNGAN
elektromekanikal (ms20)

STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.4 Mengenal pasti sistem asas elektromekanikal iaitu:


i. motor dan gear;
ii. motor, takal dan tali sawat;
iii. motor, gegancu dan rantai.
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyatakan satu sistem asas elektromekanikal iaitu:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN i. motor dan gear;
ii. motor, takal dan tali sawat; atau
iii. motor, gegancu dan rantai.

KRITERIA KEJAYAAN Murid mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.

1. Guru menunjukkan kit model elektromekanikal seperti kren, lif dan kereta kabel dengan
memfokuskan kepada pergerakan motor dan gear; motor, takal dan tali sawat serta motor
gegancu dan rantai.
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mengedarkan komponen sistem asas
elektromekanikal kepada setiap kumpulan seperti i. motor dan gear; ii. motor, takal dan tali
sawat; dan iii. motor, gegancu dan rantai.
3. Murid diajar mengenai nama dan fungsi komponen seperti i. motor dan gear;
AKTIVITI ii. motor, takal dan tali sawat; dan iii. motor, gegancu dan rantai.
PDPC 4. Murid melengkapkan lembaran kerja mengenai nama dan fungsi komponen sistem asas
elektromekanikal yang diedarkan oleh guru.
5. Murid melabelkan sistem asas elektromekanikal yang terdapat pada gambar yang
diedarkan dalam kumpulan. (PAK21)
6. Murid membuat pembentangan mengenai salah satu sistem asas elektromekanikal.
(PAK21)
7. Murid membuat penilaian terhadap persembahan setiap kumpulan.(KBAT) Pembentangan.
(Peta I-Think)

Presentations (Persembahan)-
AKTIVITI PAK-21 Table Talkers (Perbincangan di meja)
berkumpulan.

1. Komponen elektromekanikal
BBB 2. Pengajaran berbantu komputer (PBK) - gambar-gambar sistem asas elektromekanikal
(Contoh kit model elektromekanikal berkaitan)

KBAT Menilai

NILAI MURNI Bekerjasama, berdisiplin dan kebersihan


ELEMEN MERENTAS
KEUSAHAWANAN EK1 - Boleh mencipta sesuatu, Berorientasikan masa depan
KURIKULUM
KREATIVITI Berfikiran kreatif dan kritis, Boleh mereka cipta

PETA PEMIKIRAN
Peta bulatan
I-THINK

PENTAKSIRAN
TAHAP PENGUASAAN (PBS) 2 Hasil kerja murid
/PENILAIAN
KEHADIRAN : / 37

REFLEKSI / IMPAK

Nama : .................................................................. Tahun : .....................