Anda di halaman 1dari 10

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN PAKET A

NASKAH SOAL
TRY OUT KEDUA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

MATEMATIKA
KELOMPOK TEKNOLOGI, KESEHATAN,
DAN PERTANIAN

LEMBAR SOAL

STANDAR KOMPETENSI : GEOMETRI DAN TRIGONOMETRI


SATUAN PENDIDIKAN : SekolahMenengahKejuruan (SMK)
HARI/TANGGAL :
ALOKASI WAKTU : 120 Menit
DIMULAI : 08.00 WIB
DIAKHIRI : 10.00 WIB

PETUNJUK UMUM
1. Isikan identitas anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B,
sesuai dengan petunjuk di Lembar Jawaban Komputer (LJK)
2. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
3. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butur soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
4. Periksadanbacalahsoal-soalsebelumAndamenjawabnya
5. LaporkankepadaPengawaskalauterdapatlembarsoal yang kurangjelas, rusakataujumlahsoalkurang.
6. Mintalahkertasburamkepadapengawas , biladiperlukan
7. Tidakdiizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabelmatematikaataualat bantú hitunglainnya
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum Anda serahkan kepada pengawas.
9. Lembar soal tidak boleh dicorat-coret, difotocopy atau digandakan
A.PilihanGanda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Jika diketahui α adalah sudut lancip dengan , maka nilai dari .....

c. e.
a.

d.
b.
2. Nilai eksak dari adalah ...

a.

b.

c.

d.

e.

3. Diketahui , sudut lancip. Nilai cos 2a = ...


a. -1

b. -

c. -

d. -

e. 1

4. Diketahui cos B = dan 270o < B < 360o. Nilai sin B adalah ….

a.

b.

c.
d.

e.

5. Diketahui tan P = untuk 180o< P < 270o. Nilaicos P adalah ….

A.

B.

C.

D.

E.
6. Koordinat Cartesius dari titik (6, 210o) adalah ….

a.

b.

c.

d.

e.
7. Koordinat titik P jika diubah ke koordinat polar menjadi ….

a.

b.

c.

d.

e.
8. Dari segitiga ABC diketahui bahwa a = 30 0 dan = 600, jika a + c = 6, maka panjang sisi b
adalah…

a.
b.

c.

d.

e.
9. Perhatikan gambar ABC berikut!

105
30 cm .
30 cm
16
45

Panjang sisi AC adalah.......


A.15 cm
B.15 cm

C.15 cm

D.30 cm

E.30 cm
10. Diketahui∆ ABC denganpanjangsisi AC = 18 cm, besar/B = 60o, dan/A = 75o.
Panjangsisi AB adalah ….
A. cm

B. cm

C. cm

D. cm

E. cm

11. Diketahui ∆ABC dengan panjang sisi AB = 4 cm dan AC = 6 cm. Jika besar /A sama
dengan 60o, panjangsisi BC adalah ….
A. cm

B. cm

C. cm

D. cm

E. cm
12. Diketahui segitiga ABC dengan sisi cm, cm dan besar sudut B= 120°. Luas
segitiga tersebut adalah….
A. cm2

B. cm2

C. cm2

D. cm2

E. cm2
13. Diketahui segitiga ABC dengansisi a = 8 cm, b = 9 cm, dan c = 11 cm. Luas segitiga tersebut
adalah…
A. cm2

B. cm2

C. cm2

D. cm2

E. cm2
14. Simon ingin mengetahui tinggi pohon yang berada di sebrang sungai. Jika lebar sungai 10 m
dan sudut yang terbentuk antara daratan dan puncak pohon 60 , maka tinggi pohon tersebut
adalah......

A.10 meter

B. 10 meter

C. 10 meter

D. 5 meter

E. 5 meter
15. Sebatang bambu sepanjang 10 meter roboh terkena angin dan ujungnya tersandar
pada pagar sebuah pekarangan , seperti nampak pada gambar berikut. Tinggi pagar
pekarangan tersebut (t) adalah ….
A. 8 mater
B. 7 meter
C. 6 ter
D. 5 3 meter 10 m
t

E. 5 2 meter
600
16. Nisa berdiri tepat di tengah-tengah antara menara dan pohon. Jarak antara Nisa ke menara
dan jarak Nise pohon berturut-turut adalah 24 m dan 12 m, sedangkan sudut elevasi saat
mengamati menara dan pohon berturut turut 60 0 dan 300. Jarak antara ujung menara dan ujung
pohon adalah…
A. 6

B. b. 6

C. c. 8

D. d.8

E. 8

17. Diketahui kubus KLMN.PQRS. Berikut yang merupakan diagonal bidang kubus
tersebut adalah…
A. KM, LN dan MS
B. KM, QS dan QR
C. KD, PR dan LS
D. KS, PR dan KR
E. LR, QS dan LM

18. Diketahui kubus KLMN.PQRS. Berikut yang merupakan diagonal ruang kubus
tersebut adalah…
A. KM, LN dan MS
B. KM, QS dan QR
C. KD, PR dan LS
D. KR, LS dan MP
E. LR, QS dan LM

19. Pada balok ABCD.EFGH, diketahui panjang AB = 4 cm, BC = 1 cm dan AE = 8 cm. jarak titik A ke
G adalah…
A. 6 cm
B. 9 cm
C. 12 cm
D. 15 cm
E. 18 cm
20. Pada kubus PQRS.TUVW, besar sudut yang terbentuk antara ruas garis TV dan QR adalah……
A. 15o
B. 30o
C. 45o
D. 60o
E. 90o

21. Diketahui limas segi empat beraturan


T.ABCD dengan AB = 6 2 cm dan AT = 10 cm.
Apabila P titik tengah CT, maka jarak titik P ke
diagonal sisi BD adalah …

a. 5 cm
b. 6 cm
c. 7 cm
d. 3 2 cm
e. 2 3 cm

22. Diketahui kubus KLMN.OPQR dengan panjang rusuk 4 cm. Titik A berada di tengah
MR, jarak titik A ke garis LO adalah…
a. 2 cm
b. 4 cm
c. 4 cm
d. 4 cm
e. 4 cm
23. Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke diagonal ruang
AG adalah...

a.
b. 2

c. 3

d. 2

e. 3
24. Balok PQRS.TUVW memiliki panjang 16cm, lebar 6cm dan tinggi 8cm. Tentukan
jarak antara garis RS dengan TU !
a. 10cm
b. 9cm
c. 10,5cm
d. 8cm
e. 7cm
25.. Sebuah kerangka balok memiliki perbandingan panjang : lebar : tinggi = 7 : 2 : 3, jika panjang
kerangka balok 192 cm, ukuran panjang balok tersebut adalah …
a. 35 cm
b. 28 cm
c. 21 cm
d. 14 cm
e. 7 cm
26. Persamaan garis pada grafik di bawah ini adalah ...
a. 3x + 5y = 15
b. 3x – 5y = 15
c. 5x – 3y = -15
d. 5x + 3y = -15
e. 5x – 3y = 15
27. Persamaan garis yang melalui titik P(–3, 1) dan memiliki gradien 3 adalah...
a. y = 3x + 3
b. y = 2x + 4
c. y = 3x + 4
d. y = 3x - 3
e. y = 2x - 3
28. Gradien garis yang melalui P (4,-2) dan Q (3, -5) adalah ...
a. -1
b. -2
c. 2
d. 3
e. -3
29. Persamaan garis yang melaluititik (1 , -2 ) dan sejajar garis adalah …

a.

b.

c.

d.

e.
30. Persamaan garis yang melalui titik (-1,3) dan tegak lurus g aris adalah …

a.

b.

c.

d.

e.
31. Diketahui suatu persamaan garis lurus yang melewati titik P(k,4) dan tegak lurus garis x+2y+1
= 0 adalah y = m (x+1), maka nilai k adalah ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
32. Persamaan garis yang melalui titik A (-1,7) dan B (2,-3) adalah ...
a. 10x + 3y + 11 = 0
b. 10 x + 3y – 11 = 0
c. 10 x – 3y – 11 =0
d. 3x + 10 y + 12 = 0
e. 3x – 10 y + 12 =0

33. Garis digeser oleh . Persamaan bayangan garis tersebut adalah....

a.

b.

c.

d.

e.
34. Bayangan dari titik jika ditranslasikan oleh adalah . Nilai dari

adalah....

a.
b. 21

c.

d.

e.
35. Titik jika dicerminkan terhadap garis memiliki bayangan di titik....

a.

b.

c.

d.

e.
36. Diketahui dengan koordinat , , dan . Bayangan titik-titik

sudut segitiga tersebut jika didilatasi terhadap titik pusat dan faktor skala
adalah....
a. , , dan

b. , , dan

c. , , dan

d. , , dan

e. , , dan
37. Koordinat titik P (2,-1) jika dicerminkan terhadap garis x = 7 adalah ...
a. (12,0)
b. (12,-1)
c. (10,-1)
d. (10,0)
e. (10,-1)
38. Koordinat titik P (4,-7) yang dirotasikan terhadap titik O (0,0) sejauh 270 0
berlawanan arah dengan jarum jam adalah ...
a. P’(-4,7)
b. P’(-4,-7)
c. P”(-7,-4)
d. P’(7,-4)
e. P’(-7,4)
39. Titik B (-9,1) dirotasikan terhadap titik P(-4,7) sejauh 90 0 berlawanan arah putaran
jarum jam. Bayangan titik B adalah ...
a. (2,2)
b. (-5,-6)
c. (5,6)
d. (6,5)
e. (-6,-5)
40. Bayangan titik P (-3,4) yang direfleksikan terhadap garis x = 2 dan dilanjutkan
 7
translasi terhadap   adalah ...
 4 

a. (-3,-4)
b. (4,-3)
c. (-4,-3)
d. (0,8)
e. (8,0)