Anda di halaman 1dari 7

RPT KSSM PENDIDIKAN MORAL T4 2020

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS


( KSSMPK )
=========================================================

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN EMPAT
RPT KSSM PENDIDIKAN MORAL T4 2020

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 1 - 3 1.1 Norma Masyarakat 1.1.1 Memerihalkan maksud norma Cadangan Nilai:
Insan
masyarakat
Bermoral (i) Kepercayaan
1.1.2 Menjelaskan contoh-contoh norma
kepada Tuhan
masyarakat (ii) Hemah Tinggi
1.1.3 Menyatakan kepentingan norma (iii) Hormat
masyarakat dalam kehidupan (iv) Bertanggungjawab
seharian

Minggu 4- 5 1.1 Norma Masyarakat 1.1.4 Membuat andaian kesan pengabaian Cadangan Nilai:
Insan
norma masyarakat
Bermoral (i) Kepercayaan
1.1.5 Mengamalkan norma masyarakat
kepada Tuhan.
dalam kehidupan seharian (ii) Hemah Tingg
(iii) Hormat
(iv) Bertanggungjawab

Minggu 6 – 7 Insan Bermoral 1.2 Keperibadian mulia 1.2.1 Memerihalkan maksud keperibadian
mulia
Cadangan Nilai:
1.2.2 Menyenaraikan ciri-ciri keperibadian
mulia (i) Baik hati
(ii) Hemah Tinggi
(iii) Hormat
(iv) Harga Diri
(v) Kasih Sayang
(vi) Kesyukuran
(vii) Bertanggungjawab

Minggu 8 - 9 Insan Bermoral 1.2 Keperibadian mulia 1.2.3 Menyatakan kepentingan keperibadian Cadangan Nilai :
mulia
(i) Baik hati
(ii) Hormat
RPT KSSM PENDIDIKAN MORAL T4 2020

(iii) Kasih sayang

Minggu 9-11 Insan Bermoral 1.2 Keperibadian mulia 1.2.4 Menghubungkaitkan keperibadian Cadangan Nilai :
mulia dalam kehidupan seharian
(i) Hormat
1.2.5 Mengamalkan keperibadian mulia
(ii) Bertanggungjawab
dalam kehidupan seharian (iii) Kerjasama
Minggu 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(14/3/20-22/3/20)

Minggu 13 - 15 Insan Bermoral 1.3 Perwatakan Kendiri 1.3.1 Memerihalkan sifat-sifat yang Cadangan Nilai :
yang Positif membentuk perwatakan kendiri yang
(i) Hormat
positif
(ii) Kasih syang
1.3.2 Menyenaraikan ciri-ciri perwatakan (iii) Kesyukuran
kendiri yang positif

Insan Bermoral 1.3 Perwatakan Kendiri 1.3.3 Menjelaskan dengan contoh Cadangan Nilai :
Minggu 16-18 yang Positif kepentingan perwatakan kendiri yang positif
(i) Hormat
(ii) Kasih sayang
(iii) Kesyukuran

Minggu 19-21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


(04/05/20-19/05/20)
Minggu 21 CUTI PERISTIWA
CUTI PERAYAAN KPM
(20/052020-22/05/2020)
Minggu 22-23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(23/05/2020-07/06/2020)

Minggu 24-25 Insan Bermoral 1.3 Perwatakan Kendiri 1.3.4 Menghubungkaitkan perlakuan Cadangan Nilai:
yang Positif perwatakan kendiri yang positif dalam
I) Kasih sayang
pelbagai situasi
II) Kerjasama
1.3.5 Mengamalkan perlakuan perwatakan III) Kejujuran
kendiri yang positif dalam kehidupan IV) Kesederhanaan
V) Hemah tinggi
RPT KSSM PENDIDIKAN MORAL T4 2020

VI) Bertanggungjawab
VII) Kebebasan

Minggu 26-27 Insan Bermoral 1.4 Sikap hormat dalam 1.4.1 Menjelaskan maksud hormat dalam Cadangan Nilai :
interaksi sosial interaksi sosial
(i) Baik hati
1.4.2 Menjelaskan contoh sikap hormat
(ii) Hormat
dalam interaksi sosial (iii) Kasih sayang
1.4.3 Menyatakan kepentingan hormat dalam
interaksi sosial

Minggu 28-29 Insan Bermoral 1.4 Sikap hormat dalam 1.4.4 Melahirkan perasaan apabila dihormati Cadangan Nilai :
interaksi sosial oleh orang lain
(i) Baik hat
1.4.5 Mengamalkan sikap hormat dalam
(ii) Hormat
komunikasi dan interaksi dengan yakin (iii) Kasih sayang

Insan Bermoral 1.5 Keadilan dan 1.5.1 Memerihalkan keadilan dan Cadangan Nilai :
Minggu 30 keprihatinan dalam keprihatinan dalam membuat keputusan
membuat keputusan (i) Baik hati
1.5.2 Mengenalpasti contoh keadilan dan
(ii) Horma
keprihatinan dalam membuat keputusan (iii) Kasih sayang
1.5.3 Menjelaskan kepentingan keadilan dan
keprihatinan

Minggu 31
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(25/7/2020-2/8/2020)
RPT KSSM PENDIDIKAN MORAL T4 2020

Minggu 32- 33 Insan Bermoral 1.5 Keadilan dan 1.5.4 Melahirkan perasaan apabila membuat Cadangan Nilai:
keprihatinan dalam keputusan secara adil dan prihatin
membuat keputusan (i) Baik hati
1.5.5 Mengamalkan keadilan dan
(ii) Hemah Tinggi
keprihatinan dalam kehidupan seharian (iii) Hormat
(iv) Harga Diri
(v) Kasih Sayang
(vi) Kesyukuran
(vii) Bertanggungjawab

Minggu 34 Insan Bermoral 1.6 Penggunaan Sumber 1.6.1 Mengenal pasti sumber dan maklumat Cadangan Nilai:
dan Maklumat yang Sahih yang sahih
(i) Baik hati
1.6.2 Menyaring sumber yang sahih dalam (ii) Hemah Tingg
mengumpul maklumat dan fakta (iii) Hormat

1.6.3 Menghurai kesan penyebaran


maklumat dan fakta tidak sahih terhadap
individu

Minggu 35 Insan Bermoral 1.6 Penggunaan Sumber 1.6.4 Melahirkan perasaan apabila Cadangan Nilai:
dan Maklumat yang Sahih menggunakan maklumat dan fakta yang sahih
(i) Baik hati
1.6.5 Menggunakan maklumat dan fakta (ii) Hemah Tingg
yang sahih dalam kehidupan seharian (iii) Hormat

Minggu 36-37 Moral dan 2.1 Hak dan 2.1.1 Menyatakan hak dan tanggungjawab Cadangan Nilai:
Kenegaraan Tanggungjawab Sebagai sebagai warganegara
Warganegara (i) Kasih sayang
2.1.2 Memerihalkan kepentingan hak dan
(ii) Kerjasama
tanggungjawab sebagai warganegara (iii) Kejujuran
(iv) Kesederhanaan
RPT KSSM PENDIDIKAN MORAL T4 2020

2.1.3 Menjelaskan dengan contoh kesan (v) Hemah tinggi


pengabaian hak dan tanggungjawab sebagai (vi) Bertanggungjawab
warganegara (vii) Kebebasan

Minggu 38 Moral dan 2.1 Hak dan 2.1.4 Mengekspresikan perasaan apabila Cadangan Nilai:
Kenegaraan Tanggungjawab Sebagai mempunyai hak dan tanggungjawab sebagai
Warganegara (i) Kasih sayang
warganegara
(ii) Kerjasama
2.1.5 Mengamalkan tanggungjawab (iii) Kejujuran
warganera dalam kehidupan seharian (iv) Kesederhanaan
(v) Hemah tinggi
(vi) Bertanggungjawab
(vii) Kebebasan

Minggu 39 Moral dan 2.2 Perpaduan dalam 2.2.1 Memerihalkan maksud perpaduan Cadangan Nilai:
Kenegaraan Masyarakat 2.2.2 Memberikan contoh amalan perpaduan
(i) Kasih sayang
dalam masyarakat
(ii) Kerjasama
2.2.3 Menjelaskan kepentingan amalan (iii) Kejujuran
perpaduan dalam masyarakat (iv) Kesederhanaan
(v) Hemah tinggi
(vi) Bertanggungjawab
(vii) Kebebasan

Minggu 40 Moral dan 2.2 Perpaduan dalam 2.2.4 Mengekspresikan perasaan terhadap Cadangan Nilai:
Kenegaraan Masyarakat usaha memupuk perpaduan masyarakat
(i) Kasih sayang
(ii) Kerjasama
(iii) Kejujuran
(iv) Hemah tinggi
(v) Bertanggungjawab
RPT KSSM PENDIDIKAN MORAL T4 2020

Minggu 41 Moral dan 2.2 Perpaduan dalam 2.2.5 Mengamalkan hidup bersatu padu Cadangan Nilai:
Kenegaraan Masyarakat dalam masyarakat yang berbeza agama,
bahasa, budaya dan bangsa dalam kehidupan (i) Kasih sayang
seharian (ii) Kerjasama
(iii) Kejujuran
(iv) Kesederhanaan
(v) Hemah tinggi
(vi) Bertanggungjawab

Minggu 42-43 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2020

ULANGKAJI, PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN


Minggu 44-45

CUTI AKHIR TAHUN