Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kursus Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur


听说教学

2. Kod Kursus BCNB3083

3. Nama Staf Akademik Dr Chin Peng Yee

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengenali konsep asas, prinsip, proses pelaksanaan,
Kursus/Modul dalam perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar
Program yang mengintegrasikan kemahiran bertutur dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

5. Semester dan Tahun


Semester 2 Tahun 2
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Terbimbing dan Pembelajaran Kendiri

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 122
P= Pentaksiran 21 24 - 2.5 21 36 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course 1. Menghuraikan prinsip dan fungsi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar,
Learning Outcomes, kemahiran bertutur dan kemahiran berkomunikasi (C2, PLO1)
CLO) 2. Mengurus maklumat yang relevan sebagai sumber pengajaran pembelajaran (C5, A4, PLO3,
CTPS2)
3. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran
bertutur (C3, PLO3, PLO4, CTPS3, CS2)
4. Mengintegrasikan kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran simulasi bagi
kemahiran berkomunikasi secara kumpulan (C6, P7, A4, PLO4, PLO5, PLO6, CS3, TS2,
LL2)
5. Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam kemahiran mendengar,
kemahiran bertutur dan kemahiran berkomunikasi (C5, A3, PLO3, PLO8, CTPS3, EM1)

1 阐明聆听教学、说话教学与口语交际教学的要求与原则
2 搜寻各种资源以作为听说教材
3 设计聆听教学和说话教学的活动
4 综合聆听与说话教学技能,以进行口语交际模拟教学
5 评析听说教学的有效性

ARAS TAKSONOMI PEM ARAN


DOMA N KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Memberi maklum

Menghayati nilai
Respons ketara

Mengorganisasi
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme

kompleks
Memahami
Mengingat

Menerima

CLO
berpandu
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x
2 x x
3 x
4 x x x
5 x x

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS3)
Pindah (Transferable Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL2)
Skills, TS): Kemahiran Berpasukan (TS2)
Kemahiran Berkomunikasi (CS3)
Etika dan Moral Profesional (EM1)
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
Serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran,
iaitu peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%). Kerja kursus terdiri daripada tugasan
bertulis, refleksi dan pembentangan.

Programme Learning Outcome Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
(PLO) Pembelajaran

Kuliah
PLO1 – Pengetahuan Peperiksaan Akhir
Tutorial
PLO3 – Kemahiran saintifik, Peperiksaan Akhir
Kuliah
kemahiran berfikir dan Tugasan Bertulis
Tutorial
menyelesaikan masalah Persembahan

Kuliah Persembahan
PLO4 - Berkomunikasi
Tutorial Tugasan Bertulis

Kuliah
PLO5- Kemahiran Berpasukan Persembahan
Tutorial

PLO6 – Kemahiran pengurusan Kuliah Peperiksaan Akhir


maklumat Tutorial Tugasan Bertulis

PLO8 – Nilai profesionalisme, Peperiksaan Akhir


Tutorial
sikap dan etika Tugasan Bertulis

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi konsep asas; prinsip dan fungsi; proses pelaksanaan; perkaedahan
serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar; kemahiran
bertutur; mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan
pembelajaran.

本课程概括聆听教学、说话教学与口语交际教学的要求与原则,设计相关的教学活动,并综合聆
听与说话教学技能,以进行口语交际模拟教学活动。

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus: 60%


Pentaksiran Peperiksaan : 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir ( 2 jam) 40

Tugasan Bertulis (1000 pp) 30


Tugasan
Persembahan (30 min) 30

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Program ( Programme PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning Outcomes,
PLO) dengan CLO 1 X
Objektif Pendidikan
Program (Programme CLO 2 X
Educational CLO 3 X X
Objectives, PEO)
CLO 4 X X X

CLO 5 X X

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO 1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO 2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO 3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO 4
sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO 5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO 6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghuraikan prinsip dan fungsi pengajaran dan pembelajaran kemahiran
CLO 1
mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran berkomunikasi (C2, PLO1)

Mengurus maklumat yang relevan sebagai sumber pengajaran


CLO 2
pembelajaran (C5, A4, PLO3, CTPS2)

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar


CLO 3
dan kemahiran bertutur (C3, PLO3, PLO4, CTPS3, CS2)
Mengintegrasikan kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran
CLO 4 simulasi bagi kemahiran berkomunikasi secara kumpulan (C6, P7, A4,
PLO4, PLO5, PLO6, CS3, TS2, LL2)
Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam kemahiran
CLO 5 mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran berkomunikasi (C5, A3,
PLO3, PLO8, CTPS3, EM1)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
(Course Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO) CLO 2 X
dengan Hasil CLO 3 X X
Pembelajaran
CLO 4 X X X
Program (Programme
CLO 5 X X
Learning Outcomes,
PLO)

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
PLO 1 dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Bahasa
Cina.
Mempamerkan kemahiran praktikal untuk menyelesaiakan masalah dalam
PLO 2 bidang Bahasa Cina bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO 3
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
PLO 4 dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO 5
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
PLO 6 tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
PLO 7
balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
PLO 8
keguruan.
PLO 9 Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang berkesan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghuraikan prinsip dan fungsi pengajaran dan pembelajaran kemahiran
CLO 1
mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran berkomunikasi (C2, PLO1)

Mengurus maklumat yang relevan sebagai sumber pengajaran


CLO 2
pembelajaran (C5, A4, PLO3, CTPS2)

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar


CLO 3
dan kemahiran bertutur (C3, PLO3, PL04, CTPS3, CS2)
Mengintegrasikan kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran
CLO 4 simulasi bagi kemahiran berkomunikasi secara kumpulan (C6, P7, A4,
PLO4, PLO5, PLO6, CS3, TS2, LL2)
Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam kemahiran
CLO 5 mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran berkomunikasi (C5, A3,
PLO3, PLO8, CTPS3, EM1)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam

Bersemuka

Bersemuka
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,

Interaksi

Interaksi
SLT) setiap tajuk

Bukan

Jumlah SLT
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. 聆听教学概述 Pengenalan P & P Kemahiran
Mendengar
 聆听教学的意义和要求
2 1 2 1.5 6.5
 聆听教学的原则
 聆听能力的结构要素
 聆听能力训练的内容

2. 聆听训练的形式与方法 Bentuk dan Kaedah P


& P Kemahiran Mendengar
 聆听训练的形式
- 接受式
2 1 2 1.5 6.5
- 评价式
- 创造式
 聆听训练的方法
- 听读、听说、听记、听写

3. 聆听训练的教材与测评方法 Bahan Latihan dan


Alat Pengukur Kemahiran Mendengar
2 1 2 1.5 6.5
 聆听训练教材的编选原则
 聆听能力的测评

4. 聆听课例和教学设计
P & P Kemahiran Mendengar
1 5 1 7.5 14.5
 聆听课例钻研
 聆听课的设计与讨论

5. 说话教学概述 Pengenalan P & P Kemahiran


Bertutur

 说话教学的意义和要求 2 1 2 1.5 6.5


 说话教学的原则
 说话能力的结构要素
 说话能力训练的内容

6. 说话训练的形式与方法 Bentuk dan Kaedah P &


P Kemahiran Bertutur

 说话训练的形式
- 独白式
- 诵读式 2 1 2 1.5 6.5
 说话训练的方法
- 讲述
- 复述
- 答问
- 背诵

7. 说话训练的教材与测评方法 Bahan Latihan dan


Alat Pengukur Kemahiran Bertutur
2 1 2 1.5 6.5
 说话训练教材的编选原则
 说话能力的测评

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
8. 说话课例和教学设计
P & P Kemahiran Bertutur
1 5 1 7.5 14.5
 说话课例钻研
 说话课的设计与讨论

9. 口语交际教学概述 Pengenalan P & P Kemahiran


Berkomunikasi

 口语交际教学的意义和要求 2 1 2 1.5 6.5


 口语交际教学的原则
 口语交际应注意事项
 口语交际教学的过程

10. 口语交际训练的形式与方法 Bentuk dan


Kaedah P & P Kemahiran Berkomunikasi
 口语交际训练的形式
- 交流式
- 论辩式 2 1 2 1.5 6.5
 口语交际训练的方法
- 问答
- 讨论
- 辩论

11. 口语交际训练的教材与测评方法 Bahan Latihan


dan Alat Pengukur Kemahiran Berkomunikasi
2 1 2 1.5 6.5
 口语交际教材的编选
 口语交际能力的测评

12. 口语交际课例和教学设计
P & P Kemahiran Berkomunikasi
1 5 1 7.5 14.5
 口语交际课例钻研
 口语交际课的设计与讨论

Kerja Kursus 0.5 11.5 12


Amali

Ulangkaji Peperiksaan 6 6
Peperiksaan 2 2
Jumlah 21 24 2.5 21 36 17.5 122
Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka
Kuliah 21 21

Tutorial 24 36

Tugasan Bertulis
- 6
(1000 pp)

Persembahan
0.5 5.5
(30 min)

Peperiksaan Akhir 2 6
Jumlah 47.5 74.5
Jumlah Jam
Pembelajaran
122
Pelajar
(SLT)

Jam Kredit 3

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
18. Rujukan Asas 胡波《听说教学方法与技巧》,北京:北京语言大学出版社,2014

李丽,熊德雅,段慧明编《口语交际学习论》,北京:语文出版社,2013

杨惠元《对外汉语听说教学十四讲》,北京:北京大学出版社,2009

Rujukan Tambahan 杨九俊、姚烺强《小学语文课程与教学》,南京:南京大学出版社,2013


冯铁山《小学语文新课程教学设计与技能训练》,北京:清华大学出版社,2012
李莉莉《小学语文口语交际教案选粹》(修订本),北京:语文出版社,2011
江平《小学语文课程与教学》,北京:高等教育出版社,2011
卓进、肖红《小学语文教学法》,北京:中国财政经济出版社,2011
倪文锦《语文新课程教学法》,北京:高等教育出版社,2010
吴忠豪《小学语文课程与教学》,北京:中国人民大学出版社,2010
刘本武《小学语文新课程教学法》,北京:首都师范大学出版社,2010

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

BCNB3083 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 听说教学 (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menghuraikan prinsip dan fungsi
pengajaran dan pembelajaran
Kuliah Peperiksaan
kemahiran mendengar, kemahiran X
Akhir
Tutorial
bertutur dan kemahiran berkomunikasi
(C2, PLO1)
2. Mengurus maklumat yang relevan
Kuliah Peperiksaan
sebagai sumber pengajaran X
Akhir
Tutorial
pembelajaran (C5, A4, PLO3, CTPS2)
3. Merancang aktiviti pengajaran dan
Peperiksaan
pembelajaran kemahiran mendengar Kuliah
X X Akhir
dan kemahiran bertutur (C3, PLO3, Tutorial Persembahan
PLO4, CTPS3, CS2)
4. Mengintegrasikan kemahiran
mendengar dan bertutur dalam
pengajaran simulasi bagi kemahiran Kuliah Persembahan
X X X
berkomunikasi secara kumpulan (C6, Tutorial Tugasan Bertulis
P7, A4, PLO4, PLO5, PLO6, CS3,
TS2, LL2)
5. Menilai keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran dalam kemahiran Peperiksaan
Kuliah
mendengar, kemahiran bertutur dan X X Akhir
Tutorial Tugasan bertulis
kemahiran berkomunikasi (C5, A3,
PLO3, PLO8, CTPS3, EM1)
Peperiksaan
Kuliah Akhir
KESELURUHAN X X X X X X Tugasan bertulis
Tutorial Persembahan

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Pensyarah Kelayakan Akademik


1 Dr. Wong Sien Biang B.A.(Hons), M.A., Ph.D
2 Dr. Ng Sook Gun B.A.(Hons),M.Ed. ,M.A.,Ph.D
3 En. Too Seng Hee B.A.(Hons), M.A.(Kesusasteraan Klasik Cina)
4 Pn. Ting Lay Ching B.A. (Hons), M.Ed.
5 En. Lam Yat Chaw B.A.(Ling.),M.Ed

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Univeristi
1 Dr. Lin Chia Ying Pensyarah Pendidikan Sultan Idris

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

Anda mungkin juga menyukai