Anda di halaman 1dari 5

Tugasan 1 (20%: Tugasan Individu)

Temubual dan Laporan Individu

Anda dikehendaki melaksanakan satu sesi temubual dengan


seorang guru di sekolah. Topik temubual anda perlu
merangkumi aspek-aspek seperti berikut :-

i. Peranan guru sebagai pemimpin.


ii. Tugas profesional guru dalam membentuk kemenjadian
murid.
iii. Cadangan guru dalam memperkasakan lagi profesion
keguruan.

1
Pada era globalisasi ini, sistem pendidikan telah mengalami perubahan yang amat
besar dan menyebabkan peranan serta tugas guru kian menjadi mencabar. Untuk
lebih memahami profesion keguruan dari pelbagai aspek, saya telah melaksanakan
satu sesi temubual dengan seorang guru sekolah rendah yang berpengalaman.
Dalam sesi temubual dengan Cikgu Kua, beliau telah berkongsi banyak pengalaman
mengajar dan pandangan terhadap profesionalisme dan profesien keguruan.

Peranan Guru Sebagai Pemimpin

Dengan trend perubahan pemikiran sebagai seorang pendidik, peranan


kepimpinan juga dipengaruhi. PPPM 2013-2025 menyatakan bahawa kepimpinan di
sekolah akan diperluaskan kepada guru khususnya guru yang memegang jawatan
kepimpinan di sekolah (KPM, 2013). Kajian Bakar, N. A, & Ramli Basri & Fooi, F. S.
(2015) juga menunjukkan kepentingan kepimpinan guru bahawa kepimpinan guru
bagi dimensi penilaian kendiri dan membawa perubahan, komunikasi, kemahiran
pengajaran, penambahbaikan yang berterusan dan organisasi kendiri mempunyai
kaitan dengan pencapaian akademik murid.

Dalam temubual tersebut, beliau telah menyarankan tiga hujah tentang


peranan seorang guru sebagai seorang pemimpin. Pertama sekali, guru kena mahir
dalam subjek yang diajar dan bukan sahaja subjek major sendiri. Guru yang benar-
benar menguasai mata pelajaran yang diajarnya serta menyampaikan dengan efektif
dikatakan meningkatkan keyakinan diri pelajar dan juga diri sendiri. (Yahaya, A. S,
2007).

Justeru, seorang pemimpin yang baik juga harus bertanggungjawab terhadap


diri sendiri dan tugas yang dipertanggungjawabkan seperti menyiapkan rancangan
harian dan tahunan, refleksi dan fail RPH harus dibawa masuk ke kelas setiap hari.
Jika guru tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, guru tersebut akan dikenakan
tindakan tatatertib iaitu dendaan sebanyak RM5000. Hujah ini selaras dengan
kandungan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran
Dan Pembelajaran.

Bukan itu sahaja, guru harus mahir dalam kawalan kelas untuk kemenjadian
murid kerana kawalan kelas yang baik akan menjadi proses pengajaran dan
pembelajaran lebih sistematik serta murid lebih terkawal dan berdedikasi juga.
Kepemimpinan guru dalam mengurus bilik darjah adalah teknik dan kemahiran yang

2
membolehkannya mengawal pelajarnya secara efektif bagi menghasilkan suasana
pembelajaran yang positif. (Yahaya, A. S, 2007).

Tugas profesional guru dalam membentuk kemenjadian murid

Menurut Sauri, S(2010), guru profesional adalah guru yang memiliki


kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu
melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Kerjaya
ini memerlukan seseorang individu menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran
ikhtisas iaitu yang khusus dalam bidang pendidikan dan mata pelajaran yang diajar.
Selain itu kerjaya ini juga mempunyai akta dan kod etika yang harus dipegang oleh
semua penjawatnya(Taat, M. S,2014). Pandangan Cikgu Kua juga selaras dengan
pernyataan tersebut bahawa profesionalisme guru ialah pekerjaan yang profesional
serta dapat dibincang dari aspek imej diri sendiri, etika, tingkah laku, dan pertuturan.
Beliau berpendapat guru yang profesional memang dapat membentuk anak didik
dengan amalan akhlak dan nilai-nilai murni yang baik.

Menurut beliau, guru profesional harus menjaga tingkah laku dan pertuturan
sendiri kerana guru merupakan teladan yang paling penting kepada murid Tahap 1.
Menurut Othman, M. K., & Suhid, A. (2010), tingkah laku guru mudah mempengaruhi
murid-murid kerana mereka akan menginterpretasi guru sama ada cara guru bertutur
atau tingkah laku. Contohnya, guru tidak boleh menggunakan istilah yang kasar atau
negatif seperti bodoh, benci dan sebagainya. Teladan yang tidak baik akan
mempengaruhi konsep nilai murni atau kemenjadian mereka pada masa kelak.

Selain itu, Cikgu Kua juga menyatakan sifat kasih sayang guru terhadap pelajar
juga adalah penting dalam kemenjadian murid. Kasih sayang tidak boleh dberi secara
“buta” tetapi harus tegas pada masa yang tertentu. Untuk menjadi seorang pendidik
yang baik, seseorang guru juga perlu mempunyai dua sikap yang bertentangan iaitu
tegas dan penyayang. Guru harus bertegas dengan peraturan, prinsip dan
kepercayaan. Amalan yang baik sebenarnya lahir daripada sikap yang tegas.
Sebaliknya pelajar yang bersalah harus dibimbing dan dibantu dengan sabar dan
penuh kasih sayang. Dengan adanya dua sikap ini yang digandingkan barulah
seseorang guru dapat menyakini pelajar mereka. adanya dua sikap ini yang
digandingkan barulah seseorang guru dapat menyakini pelajar mereka. Lian, C. P.,
Chueen, L. L., & Yeong, V. L. Y. (2005, October).

3
Cadangan memperkasakan lagi profesion keguruan

Bagi memperkasakan lagi profesion keguruan, beliau berpendapat bahawa


setiap guru tertutama guru yang masih muda haruslah sentiasa memperkayakan diri
dengan pelbagai ilmu yang luas dan mengamalkan semangat pembelajaran
sepanjang hayat. Dengan ini barulah dapat menggalakkan pembangunan reformasi
pendidikan seterusnya mencapai wawasan 2020.

Beliau juga berkongsi bahawa kini PPD telah menyediakan pelbagai kursus
kepada para guru untuk menyesuaikan pendidikan abad ke-21 dengan lebih cepat
dan dapat menyampaikan pengetahuan dan kemahiran yang lebih baik kepada murid.
Contohnya, kursus frog VLE, google drive, E-RPT, cara penggunaan papan interaktif,
kursus KSSR, KSSR Semakan dan sebagainya. Menurut Kementerian Pendidikan
Malaysia (2006), memantapkan kerjaya guru melalui program-program latihan dan
menambahakan perjawatan dan peluang naik pangkat untuk Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan Siswazah di Kementerian, Jabatan, Pejabat Daerah dan kesemuanya ini
adalah antara usaha-usaha KPM dalam meningkatkan martabat profesien keguruan.

Kesimpulan

Sebagai konklusi, guru bukan hanya berperanan sebagai penyampai ilmu


berdasarkan kemahiran pedagogi semata-mata, tetapi mempunyai tanggungjawab
untuk menyerlahkan diri dengan tahap kompetensi profesionalisme dan tingkah laku
peribadi.

(689 patah perkataan)

4
Rujukan

Akta Pendidikan 1996, diaskses daripada http://jpt.moe.gov.my

Bakar, N. A., & Ramli Basri & Fooi, F. S. (2015). Hubungan kepimpinan Guru dengan
pencapaian akademik pelajar. International Journal of Education and Training, 1(2),
1-11.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2006), Pelan induk pembangunan pendidikan (PIPP


2006-2010), Kuala Lumpur, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar
Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia


2013-2025 (Pendidikan Prasekolah hingga Lepasan Menengah). Kuala Lumpur: KPM

Lian, C. P., Chueen, L. L., & Yeong, V. L. Y. (2005, October). Isu-isu masalah disiplin
pelajar: pendekatan dan penyelesaian. In Seminar pendidikan. Fakulti Pendidikan,
Universiti Teknologi Malaysia (Vol. 15).

Sauri, S. (2010). Membangun karakter bangsa melalui pembinaan profesionalisme


guru berbasis pendidikan nilai. Jurnal Pendidikan Karakter, 2(2), 1-15.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999 (1999)

Taat, M. S. (2014). Profesionalisme keguruan. Utusan Borneo, B4.

Yahaya, A. S. (2007). Guru sebagai pemimpin. PTS Professional.

Anda mungkin juga menyukai