Anda di halaman 1dari 4

Nama : Muklas Hardinata

Kelas : XTKJ2
No. Abs : 23

Panyandra Manten

1. Penganten Putri Kalenggahaken ing Sasana Rinengga


(sinubagya ungeling Gendhing Ketawang Puspawarna Slendro Manyura)
Binarung swaraning pradangga munya angrangin, ana ganda arum angambar
ngebeki jroning sasana pawiwahan, nulya kawuryan ana teja angenguwung
mawa praba, tuhu punika tejane penganten putrid ingkang binayangkare mijil
saking tepas wangi, kinanthi manjing sasana rinengga. Simpating busana
ingkang angemba busananing prameswari nata, tinon saking madrawa ambyor
mopyor pating galebyar pating clorot, katempuk ing pandam kurung ingkang
anggregani, lamun cinandra kadya kilat asesiring. Amucang kangingan denira
lumaksana penganten putri, membat madya lumenggang ing warih. Meloking
wadana samunu agilar-gilar kadya kencana binabar, sunaring netra adamar
kanginan.
Wewening pranaja singget kapathet ing ageman, pindha cengkir gading dipingit,
yayah anjebol-jebolna mekak madya ingkang minangka setubandaning sarira.
Kicating pada katon pating galebyar dening rerengganing canela ingkang
tinaretes ing sesotya nawaretna, ginantha ing wardaya candrane kaya wredhu
angga sasra lumaku ing wanci dalu.
2. Penganten Kakung Mlebet ing Sasana Pawiwahan
(Kabarung ungeling Gendhing Ladrang Wilujeng Pelog Barang)
Kumenyar mawa prabawa, kentar-kentar winor ganda wida. Sumirat ambabar
teja maya, saya dangu saya cetha, saya caket saya ngalela. Prnyata punika
tejaning penganten kakung ingkang binayangkarya mijil saking wisma
palereman. Kinanthi manjing sasna pawiwahan.
Mubyar-mubyar busananing penganten kakung inkang angemba busananing
narapati., lamun kadulu katon agung, mrabu, miwah mrabawa. Agung ateges
kebak ing kaindahan kang sanyata adi luhung; dene mrabu ateges pindha
jejering narindra kebekan ing kawibawan luhur; mrabawa ateges sinnung
prabawa adi endah milangoni. Dhamyak-dhamyak ingkang samya lumaksana
angayap sang pinangtyan kakung, pinarangan dening para kadang santana
miwah warga wandawa. Dhasar penganten kakung anyardula lapa tindake, riyak
anggajang ngoling, lembehan merak kasimpir. Sarira amrabata, sembada ing
driya tan mingkuh saliring kewuh; yen ta tamtama sumbaga wirotama prawirya
jayeng palugon, tatag tangguh tanggon, tanggung jawab prapteng ngendon.
Mila kalamun pinentha ing wardaya candrane kadi narendra ingkang arsa
tendhak siniwaka, lenggah ing dhampar denta.
3. Penganten Dhaup (Panggih)
(binarung swaraning Gendhing Kodhok Ngorek kalajengaken Ketawang
Larasmaya Pelog Barang)
Wus dumugi whyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking kamuwaosing
Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Nalika samana ana titahing Gusti ingkang
asipat jalu tanapi wanita ingkang sumedya anetepi jejering ngagesang, ngancik
alaming madya, amestuti ila-ila ajuring para kina ingkang dahat pinundhi-
pundhi, sarta angleluri laksita harja, nulad edi endahing budaya luhung, umiring
sesanti tis-tising tyas marsudi mardawaning budya tulus. Budya ateges bidi
daya ingkang tuwuh saking osik ing panggalih; wondene tulus saliring
pangesthi ingkang tumuju marang kautamen pinarengake. Kawuryan sri
panganten putri wus jengkar saking sasana rinengga, ingayap sanggyaning
warga wandawa, kinanthi mring sasana ingkang pinanci.
Dene ingkang munggwing wuri ana jejaka/kenya kalih umiring tindake
penganten putri, punika ingkang sinaraya angemban puspitaadi ingkang
winastan Kalpataru Dewadaru Jayadaru, kinarya sarana dhaup ing penganten
sarimbit. Saksana kumlawe astane penganten putri sarwi ambalang gantal
mring penganten kakung, ingkang winastan gondhang kasih. Datan saranta
penganten kakung gya gumatya ambalang gatal ingkag winastan gondhang
tutur.
4. Penganten Sungkem (Ngabekten)
(kairing ungeling Gendhing Ladrang Mugi Rahayu Slendro Manyura)
Penganten kakung wus jengkar saking dhampar, anganthi ingkang garwa
lumarap angabyantara mring para pinundhi. Esthining panggalih muhung
sumedya sumungkem anguswa pepadaning ingkang eyang miwah ingkang
rama ibu. Sigra tumungkul amarikelu yayah konjem ing bantala wadanane
penganten sarimbit, tangkeping asta sumembah ing jengku kanan, sinartan
aninging cipta rumasuk ing sanibari, anyenyadhang rumenthahing pangastawa
saking ingkang eyang sarimbit, miwah rama ibu, mrih esthining driya denira
mangun brayan hinaywan dening Gusti Ingkang Mahawelas tuwin Mahaasih. Lir
sinendhal mayang jroning galih dupi ingkang rama ibu inguswa pepadanira
dening ingkang putra. Sumedhoting wardaya tan bangkit sinyutan, sakala
ingelus-elus pamindhangane penganten putri winiwir-wiwir remane, kebak ing
rasa asih sutresna.

Tan kawawa anandhang duhkitaning galih, waspa mijil amarawayan.


Tumetesing waspa tumiba pangkone ingkang rama ibu, cinandra kdya mitiara
rinonce.
5. Tamu Lenggah ing Sasana Pawiwahan
Kacanarying penggalih, dupi anuningani yen ta jroning sasana wiwaha
kawuryan bak ber ambalabar sanggyaning para tamu kakung putri, sampun
kapareng lenggah satata, pepak sinaroja. Kapanduking raos ingkang dahat
tumanen ing kalbu, saksana ambuka osiking driya denira sumengka pangawak
braja, lir keplasing warastra lungit.
Prentuling parasdya miwah esthining prayojana, tanna lyan among daya-daya
denirarsa among swagata, manembrama atur membagyarja konjuk sagunging
para tamu minulya.
6. Beksan Gambir Anom Gandrung
(kacandra nalika gangsa sirep)
Gandrung-gandrung kapirangu Prabu Anom Gambir Anom, kataman larasmara
kayungyun marang kasulitane Sang Dyah Ayu Siti Sendari, atmajanira Sri Nata
Dwarawati. Siyang pantaraning ratri ingkang ginalih among sang ayu, ingkang
kumanthil-kanthil aneng pandhoning netra, tumus ring tung-tunggging nala.
Linali-nali saya ngalela, ginagas saya ngranuhi, rinasa saya karasa. Dadya sirna
kautamaning nata, lamun siyang tan arsa dhahar lamun dalu tan arsa nendra.
7. Kirab Kanaredran
( Binarung ungeling Gendhing Ketawang Langen Gita Sri Narendra Pelog
Barang)
Rampak runtut swaranya anganyut-anyut, lah punika ta wau swaraning
pradangga, ambabar Ketawang Langggeng Gita Sri Narendra, umiring tindakira
sekaring pawiwahan, anenggih sang pinangantyan kekalih, ingkang arsa kirab,
nulad adi endahing budaya.
Penganten kakung angagem makutha awarna kresna pinalipit ing rukmi,
asesumping sekar kanthil. Dhasi munggwing jangga lir ginupit, amimbuhi
pekiking penganten kakung, dahat adi dahat luhung. Atela awarni langking
sinulam benang kencana pinentha roning gadhung amalengkung, prabane
ngenguwung. Sangsangan rukmi carup wor kalawan sangsangan sekar mlathi
rinonce munggwing pamindhangan kanan miwah kering, angalewer tumibeng
jaja cinandra kadya taksaka ngulet rumambat.

Sinigeg gatnya kang winursita, kuwung-kuwung akekuwung ambar teja manda


maya, tejaning rising suryeng ratri, pranyata lamun tan kucuwa memanise.
Meloking wadana sumunar agilar-gilar angelam-lami pindha kencana binabar.
8. Kirab Kasatriyan
(binarung ungeling Gendhing Ketawang Subakastawa Slendro 9)
Wus tinarbuka wiwaraning sasana busana, kumenyar asung prabawa, kentar-
kentar angambar kongas gandanira marbuk arum awangi, sumirat-sirat teja
maya-maya. Saya dangu saya milangoni, saya celak saya angranuhi. Sanyata
tejane sang pinangantyan, mijil saking wisma wiwaha.
Wus lukar busana katong angrasuk busana satriya, sangsaya ngenguwung
prabane, sang saya mencorong guwayane, sangsaya manteb panggalihe,
cinandra kadi Bagus Danang Sutawijaya atmajanira Ki Gedhe Pamanahan,
akekanthen asta kalayan Rara Dewi Semangkin Atmajanira Sri Sultan Drawa ing
Kalinyamat, lagya angenggar-enggar driya ameng-ameng aneng udyana,
mriksani panjrahing sari puspita, ingkang nendheng mangudhar wewangi.
Sang senopati kembar kadi Sang Suwandageni atmajane Ki Demang
Sangkalputung kalawan Sang Agung Sadayu, yoganira Ki Sadewa, kekalihipun
tus wijil saking tlatah jatinom.

Kang Apindha Putri astha sata anglur selur dalidir kadya putri boyongan saking
wewengkon Predikan ing Toyabiru Sadaya berawa sarta mempen ing puja puji
santi astute santi, basuki kang kaudi, lestari kang kaesthi.

Beri Nilai