Anda di halaman 1dari 4

NASKAH SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

TAHUN AJARAN 2019/2020

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari, Tanggal : Senin, 9 Desember 2019


Kelas :X Waktu : 10.15-11.45

I. Pilihen salah siji wangsulan kang kokanggep bener, kanthi nyorek (X) ana ing
wangsulan kang kokanggep bener!

1. Aku coba tuduhna kepriye rekamu ...Tembung kang digaris tegese ..


a. Sikil
b. Tangan
c. Sirah
d. Irung
e. Mata
2. Wara-wara kang surasane bela sungkawa diarani ….
a. Brosur d. iklan
b. Majalah e. sayembara
c. Lelayu
3. Wara-wara kang surasane nawakake sawijining barang utawa papan diarani ….
a. Brosur d. iklan
b. Majalah e. sayembara
c. Lelayu
4. Wara-wara kang surasane andon kewasisan, cangkriman utawa pitakonan diarani …
a. Brosur d. iklan
b. Majalah e. sayembara
c. Lelayu
5. Perangan kang kudu ana ing sajroning panulise wara-wara kajaba …
a. titi mangsa d. purwaka basa
b. peprenahan e. satata basa
c. surasa basa
6. Saben mendra saking wisma.Mendra tegese ...
a. Mangan turu
b. Lelungan
c. Lerem sasenenge
d. suka suka
e. enak enak
7. Jangan gori, nganti ….. anggonku ngrasakake.
a. Lali
b. kadingaren
c. judheg
d. cengklungen
e. kemba
8. Mas, sampeyan benjing diutus bapak dhateng Solo. Basa kang digunakake yaiku…
a. Krama d. Ngoko lugu
b. Krama Alus e. Ngoko Alus
c. Krama Andhap
9. Wektu nggone Pakdhe kagungan kersa, sampeyan apa ora ngerti? Basa kang
digunakake yaiku…
a. Krama d. Ngoko lugu
b. Krama alus e. Ngoko alus
c. Krama andhap
10. Le, aku sesuk terna menyang Puskesmas, amarga sesuk wayahe kontrol. Basa kang
digunakake yaiku…
a. Krama d. Ngoko lugu
b. Krama Alus e. Ngoko Alus
c. Krama Andhap
11. Apa tegese Paribasan jalukan ora wewehan.....
a. Sanking lumane nganti ora duwe
b. Senengne jaluk ora tau gelem menehi
c. Sing bodho lan sing pinter padha dene nemu cilaka
d. Seneng maido nanging bisa nindakake
e. Prasaja bisa pinercaya
12. Crita kang surasane fakta kang surasane riwayat hidupe uwong kang ditulis dhewe
sinebut …
a. Otobiografi d. Crita Sambung
b. Cerkak e. Crita Gambar
c. Novel
13. Crita bisa awujud fakta uga bisa awujud fiksi utawa mung gawe-gawe. Crita kang
surasane wujude crita kang critane sinambung sinebut …
a. Otobiografi d. Crita Sambung
b. Cerkak e. Crita Gambar
c. Novel
14. Aku duwe niyat, yen ing kelas sepuluh iki kudu bisa antuk prestasi kang nyenengake
bapak lan ibu. Pratelan iku nggunakake basa …
a. Krama d. Ngoko lugu
b. Krama Alus e. Ngoko Alus
c. Krama Andhap
15. Dina iki penjenengan arep tindak ngendi, Mas? Yen ora ana acara aku arep nyuwun
tulung. Basa kang digunakake yaiku …
a. Krama d. Ngoko lugu
b. Krama Alus e. Ngoko Alus
c. Krama Andhap
16. Mangsa rendheng wus tumiba, mula saka iku awake dhewe kudu bisa njaga
kewarasane dhewe-dhewe. Basa kang digunakake yaiku …
a. Krama d. Ngoko lugu
b. Krama Alus e. Ngoko Alus
c. Krama Andhap
17. Suwe banget aku ora ketemu karo kancaku sing jenenge Baruna. Dheweke iku biyen
kancaku saklas. Sawise padha lulus nganti tekan wis padha duwe anake, sepisan wae
aku durung ketemu. Basa kang trep digunakake lamun aku ketemu karo Baruna yaiku

a. Krama d. Ngoko lugu
b. Krama Alus e. Ngoko Alus
c. Krama Andhap
18. “Ibuk, tindak dhateng toko badhe …. menapa? Kok boten nimbali kula mawon,
janipun kula ugi badhe …. Buku tulis kangge cathetan.” Tembung kang bener kanggo
ngisi ceceg-ceceg kasebut yaiku ....
a. mundhut, mundhut d. mundhut, tuku
b. tumbas, tumbas e. tumbas, mundhut
c. mundhut, tumbas
19. Tembang iku kepenak dirungokne menawa dilagokake kanthi ..
a. Laras kang pas d.Laras kang miring
b. Laras kang sliring e.Laras kang nyeklek
c. Laras kang blero
20. Tembang sinom paling mathuk kanggo ...
a. Medhar piwulang
b. Medhar kawruh
c. Gandrung
d. Medhar prihatin
e. Medhar sungkawa
21. Kang diarani tema yaiku ..
a. Gagasan baku sing dadi underane perkara kang ana sajroning cerita.
b. Sapa kang mbangun cerita utawa wong kang dicritakne.
c. Tandha tandha itawa sipat sing duweni dening sabenparaga sajroning cerita.
d. Rerengganing basa kang digunakne sajroning cerita kasebut.
e. Urut urutane kedadeyan sajronig cerita kasebut wiwitan nganti pungkasan.
22. Alur/plot iku diarani ...
a. Gagasan baku sing dadi underane perkara kang ana sajroning cerita.
b. Urut urutane kedadeyan sajronig cerita kasebut wiwitan nganti pungkasan.
c. Rerengganing basa kang digunakne sajroning cerita kasebut.
d. Tandha tandha itawa sipat sing duweni dening sabenparaga sajroning cerita.
e. Sapa kang mbangun cerita utawa wong kang dicritakne.
23. Lelewaning basa yaiku ..
a. Gagasan baku sing dadi underane perkara kang ana sajroning cerita.
b. Urut urutane kedadeyan sajronig cerita kasebut wiwitan nganti pungkasan.
c. Rerengganing basa kang digunakne sajroning cerita kasebut.
d. Tandha tandha itawa sipat sing duweni dening sabenparaga sajroning cerita.
e. Sapa kang mbangun cerita utawa wong kang dicritakne.
24. Unsur kang ambanguncerita iku ana loro ..yaiku unsur Intrinsik lan unsur ..
a. Tema
b. Paraga
c. Intrinsik
d. Watak
e. Amanat
25. Guru lagu yaiku tibaning ..
a. Cacahing larikan
b. Cacahing wanda
c. Cacahing gatra
d. Cacahing aksara
e. Tibanging swara
ll. Wangsulana pitakon pitakon ing ngisor iki

1. Critakna maneh nganggo basamu dhewe!

Ndhudhah mitos Ratu Kidul

Solo (Espos) Mitos babagan Ratu Kidul, Nyai Rara Kidul, Kangjeng Ratu Kidul lan
sesebutan liyane tumrap Panguwasa Samodra Kidul, nganti saiki panggah tansah
nuwuhake pradondi. Tansah mecungul pitakonan apa Ratu Kidul kuwi nyata anane,
apa bener dheweke panguwasa Samodra Kidul lan duwe krajan ing samodra kuwi?
Kanggo ndhudhah babagan kuwi, dina Kemis (17/12), diadani seminar Membongkar
Mitos Ratu Kidul, mapan ing Balai Soedjatmoko Solo. Para pamicara ing seminar
kuwi Kyai Khaelani (Karaton Surakarta), I Soetardjo (nimpuna psikologi basa), MT
Arifin (panaliti Ratu Kidul) lan Prof Soehardi (antropolog saka Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta).

2. Gantien nganggo boso kromo alus “Aku lungo ng pasar ora pamit ibuk ku”......
3. Kromo aluse mangan .....
4. Kapati amarsudi,sudane hawa lan nepsu,kapati iku tegese ....
5. Bechik ketitik ala ...