Anda di halaman 1dari 4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA
PERAK DARUL RIDZUAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMBILAN JUN 2017

PENGURUSAN GRAFIK
PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU
(EDUP 3043)

Nama Pelajar : KARTINI A/P NADARAJAN

Angka Giliran : 2017242340147

No. Kad Pengenalan : 981123025672

Kumpulan / Unit : S7

Kod dan Nama Kursus : EDUP 3043 PENGURUSAN BILIK


DARJAH DAN TINGKAH LAKU

Nama Pensyarah : DR VASUGI MUNIANDY

Tarikh Hantar : 8 OGOS 2018


 Kompetensi budaya merujuk kepada
sikap, pengetahuan, kemahiran dan
1) Menjadi model ikutan atau Qudwah tingkah laku yang dipunyai oleh guru
hasanah kepada muridnya. yang membolehkan dirinya
2) Seorang yang Penyayang, dan membentuk hubungan yang positif
mampu memahami muridnya. dan berkerjasama secara efektif
3) Mengajar dan mengamalkan nilai-nilai dalam situasi bilik darjah yang terdiri
yang baik serta sesuai dengan agama daripada murid pelbagai bangsa dan
bangsa dan negara. budaya.
4) Tidak bersikap prejudis dan pilih kasih  Guru yang mempunyai kompetensi
dalam mendidik anak murid mereka. budaya akan memahami,
5) Mempraktikkan polisi-polisi dan menghormati dan menghargai
amalan-amalan pendidikan negara. kepelbagaian budaya budaya yang
6) Peka terhadap isu-isu dan impaknya wujud dalam kelas beliau.
terhadap pendidikan  Perpaduan dalam kalangan
7) Komited terhadap pelajarnya. masyarakat majmuk bermula di
8) Bertanggungjawab terhadap dalam bilik darjah.
perkembangan profesional dan diri.  Guru perlu :
9) Membentuk nilai dan sikap pelajar
yang terpuji.  Menyediakan bilik
darjah mesra budaya
 Semua murid diberi
peluang pembejaran
yang sama
 Kaedah mengajar,
pembahagian
kumpulan, peraturan
 Akhir kata, guru mewujudkan kelas tidak
iklim bilik darjah terbuka,iaitu menimbulkan konflik
mengalakkan murid bebas terhadap mana-
berinterksi antara murid_murid mana budaya yang
dan guru_murid yang serta wujud dalam kelas
melibatkan diri dalam bebas tersebut.
Guru perlu membentuk murid dengan
sikap dedikasi, beniasatif,berkersama,
serta tinggi motivasi
Kelas tidak
terkawal

tidak dapat proses pengajaran


mengesan dan pembelajaran
perkembangan tidak berjalan
murid dengan lancar

IMPLIKASI
GAGAL
MENJADI GURU
YANG EFEKTIF

wujud jurang potensi murid


antara guru- sukar untuk
murid dikenal pasti

masalah
disiplin
meningkat
CIRI-CIRI GURU EFEKTIF GURU YANG EFEKTIF ADALAH GURU
DALAM PENGURUSAN YANG :
BILIK DARJAH • Mempunyai sikap tajam perhatian dan
pantang menyerah, penjelasannya
mudah difahami serta mampu
mengelola kelas dengan baik(Michael
Marland)
• Dapat meningkatkan seluruh
kemampuan pelajar ke arah yang lebih
positif melalui pengajarannya(Clara R.
Puji Jogyanti)
• Mampu menggunakan segala potensi
yang ada dalam dirinya dan di luar
KUALITI PERIBADI dirinya untuk mencapai tujuan
pembelajaran(Dr. Sukadi)

KOMPETENSI P&P KOMPETENSI BUDAYA

PENGHAYATAN DAN AMALAN NILAI

 Kemahiran komunikasi yang baik,


berilmu, mudah didekati dan
disenangi, boleh berkecindan (humor)
, semangat, mudah menyesuaikan Bagaimana seseorang guru secara efektif
diri. menggunakan gaya pengajaran,
 bersikap positif dan bermotivasi, personalitinya, dan strategi pengajarannya
sistematik, adil, fleksibel dengan untuk memaksimakan keupayaan pelajarnya
tugas, menghormati setiap individu. membentuk ilmu baru. Seseorang guru
 berani, sabar, terbuka, komited, perlulah bertindak sebagai:
bertanggungjawab, berintegriti,
merendah diri.  Fasilitator – menjadi seorang
 sentiasa berusaha meningkatkan pembimbing kepada muridnya.
ilmu dan membaiki diri.  Membentuk keupayaan pelajar.
 Merancang P&P
 Mempelbagaikan aktiviti P&P
 Penggunaan pelbagai strategi,
kaedah dan teknik dalam P&P