Anda di halaman 1dari 55

Model Shulman

Kemahiran Utama
Pengajaran/Penyampaian
Pe
nge
nal
an
 Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)
bergantung kepada pengetahuan profesional pendidik
yang berlaku dalam pelbagai bentuk (Putnam, Heaton,
Prawat, & Remillard, 1992).
 Psikologi Pendidikan menjadi sandaran kepada para
pendidik bagi memastikan kejayaan proses P&P.
 Dalam menentu keberkesanan proses P&P, terdapat 4
tunjang yang mencorak seseorang pendidik.
 Empat tunjang tersebut dapat dilihat melalui
kerangka model berikut:

Keberkesanan Pengajaran
& Pembelajaran

Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan


Pengetahuan
Kandungan Umum Pelajar &
Kandungan
Pedagogi Pedagogi Pembelajaran

Rajah 1. Kerangka model keberkesanan pengajaran dan pembelajaran


Pe
nge
tahua
nKa
ndung
an

 Pendidik tidak berupaya mengajar sekiranya


tidak tahu apa yang hendak diajar.

 Pendidik perlu ada pemahaman tinggi dalam


subjek untuk menjadikan proses P&P berjaya
dan berkesan.
Pe
nge
tahua
nKa
ndung
anPe
dag
ogi

 Shulman (1986), kandungan pedagogi sebagai


sesuatu pemahaman tentang bagaimana
hendak menjadikan mata pelajaran khusus
boleh difahami oleh pelajar.
 Pengetahuan kandungan pedagogi merupakan
satu keupayaan untuk mewakilkan sesuatu
topik yang dikuasai kepada pelajar agar ilmu
yang disampaikan menjadi makna & literasi
dalam kehidupan pelajar.
Pe
nge
tahua
nUmum Pe
dag
ogi

 Merujuk kepada pemahaman konsep


mengenai prinsip-prinsip am, kawalan kelas
yang meliputi topik individu atau kepakaran
tentang sesuatu matapelajaran (Borko &
Putnam, 1996).
Pe
nge
tahua
npe
laj
arda
npe
mbe
laj
ara
n

 Umumnya, semua pelajar memerlukan


contoh-contoh konkrit dalam usaha
memahami sesuatu yang bersifat abstrak dan
sekiranya pendidik dapat menjadikan topik
yang bersifat abstrak itu konkrit, maka P&P
akan menjadi lebih bermakna kepada
pengetahuan pelajar.
Lee Shulman

"Within the category of pedagogical content knowledge, I include, for the most
regularly taught topics in one’s subject area, the most useful form of representation
of those ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, explanations,
and demonstrations—in a word, the ways of representing and formulating the subject
that make it comprehensible to others." - Lee Shulman
Mode
lShulman
 Shulman (1986) telah memperkembangkan satu kerangka
baru untuk pendidikan guru dengan memperkenalkan konsep
pengetahuan pedagogi isi kandungan (PCK).

 PCK yang dicadangkan oleh Shulman (1986) telah


dikembangkan dalam projek “Knowledge Growth in Teaching”
sebagai satu model perspektif yang lebih luas untuk
memahami proses pengajaran dan pembelajaran.

 Projek ini mengkaji bagaimana guru-guru memperoleh


kefahaman baru tentang isi kandungan dan bagaimana
kefahaman baru ini mempengaruhi amalan pengajaran
mereka.
 Menurut Shulman (1987: 15):

PCK ialah satu jenis pengetahuan yang unik bagi seseorang guru
dan ia berdasarkan kepada cara guru mengaitkan pengetahuan
pedagogi (pengetahuan tentang cara mengajar) yang dimiliki
kepada pengetahuan isi kandungan (apa yang perlu diajar).
Integrasi kedua-dua jenis pengetahuan tersebut menghasilkan
pengetahuan pedagogi isi kandungan.
 Menurut Shulman (1987) lagi, PCK adalah salah satu
daripada tujuh asas pengetahuan yang perlu dimiliki
oleh seseorang pendidik.
Matlamat- Isi kandungan
matlamat
pendidikan

Asas Ilmu
Professional
Keguruan Pedagogi am
Konteks pendidikan

Pelajar dan Pedagogi


ciri-ciri Kurikulum
isi
pelajar kandungan
As
asProfessional Pe
rgur
uan
 ISI KANDUNGAN
 Ianya melibatkan 3 dimensi iaitu kandungan ,
stuktur substantif dan stuktur sintaksis.

 PEDAGOGI AM
 Mengandungi pengetahuan dan kepercayaan
tentang pengajaran, pembelajaran dan pelajar
yang melangkaui domain kandungan khusus
subjek.
 KURIKULUM
 Guru merupakan faktor paling penting dalam
pelaksanaan kurikulum sekolah.
 Di mana guru perlu berusaha mencapai objektif-
objektif kurikulum.
 Kurikulum adalah pengalaman atau satu siri
pengalaman yang dirancang bagi mencapai
sesuatu matlamat.
 2 perkara yang perlu dipertimbangkan:
- Pentafsiran kurikulum
- Pengubahsuian kurikulum
 PEDAGOGI ISI KANDUNGAN
 Mengandungi kefahaman tentang bagaimana
bidang subjek, topik-topik dan isu-isu dapat
disusun dan dipersembahkan dalam pengajaran
 Terdapat 4 komponen teras iaitu:
- Pegangan konseptual seseorang tentang apa makna
mengajar sesuatu subjek
- Strategi pengajaran dan persembahan
- Pengetahuan tentang kefahaman dan ketidakfahaman
pelajar-pelajar tentang bidang subjek
- Pengetahuan yang mendalam tentang kurikulum dan
bahan-bahan yang diperlukanuntuk mengajar sesuatu
subjek khusus.
 PELAJAR DAN CIRI-CIRI PELAJAR
 Terdapat perbezaan individu di antara setiap pelajar
 3 faktor pebezaan individu :
- Pelajar berbeza dari segi fizikal, minat kebolehan, kecenderungan,
pengalaman, latar belakang, sikap dan minat.
- Pelajar belajar mengikut cara sendiri dan kadar kepantasan
sendiri.
- Pembelajaran setiap pelajar dipengaruhi oleh minat, pengalaman
lalu dan matlamat masa depan

 Guru perlu membina pengajaran dan pengajaran dengan


berkesan seperti :
- Pengajaran hendaklah disesuaikan dengan aras pengetahuan
pelajar.
- Pembelajaran hendaklah dikaitkan dengan pengalaman pelajar.
- Pengajaran guru perlu diserikan dengan penggunaan pelbagai
teknik mengajar.
 KONTEKS PENDIDIKAN
 Seseorang guru yang profesional perlu
mengetahui halatuju pendidikan
 Halatuju pendidikan mencakupi pendidikan
sebelum merdeka dan pendidikan selepas
merdeka.
Pa
nda
nga
nLa
inShul
man
 Beliau turut berhujah bahawa PCK ialah pengetahuan
yang unik kepada profesion perguruan.
 Pengetahuan ini membezakan seorang guru daripada
seorang pakar bidang.
 Menurut Shulman (1987), PCK berkaitan dengan
kebolehan seseorang guru untuk mengubah
pengetahuan isi kandungan yang dimilikinya kepada
bentuk yang sesuai untuk pengajaran serta sesuai
dengan kebolehan dan latar belakang pelajar.
 Shulman juga mencadangkan supaya setiap orang guru
mempunyai kefahaman tentang isi kandungan mata
pelajaran untuk tujuan pengajaran.
 Menurut Shulman (1986), bagi sesuatu topik, PCK
melibatkan:-
(a) analogi, contoh, penerangan dan demonstrasi yang
efektif,
(b) kefahaman tentang aspek-aspek yang membuatkan
pembelajaran topik itu senang atau susah,
(c ) miskonsepsi pelajar tentang topik
(d) pengetahuan tentang strategi pengajaran yang
efektif.
Grossman, Wilson & Shulman Bromme (1994), idea utama
(1989), konsep PCK adalah di yang mendasari konsep PCK ialah
mana guru perlu “psychologize” guru mengubah suai isi
sesuatu isi pelajaran untuk kandungan untuk tujuan
pelajar pengajaran.

BEBERAPA PANDANGAN
TOKOH MENGENAI KONSEP
PCK

Feiman-Nemser dan Buchmann (1986) Grossman 1990; Fernandez-Balboa


& Feiman-Nemser dan Remillard & Stiehl 1995; De Corte, Greer &
(1996), guru perlu berfikir secara Verschaffel 1996 ,PCK merupakan
pedagogikal terhadap cara mengajar pengetahuan tentang bagaimana
sesuatu mata pelajaran daripada hendak mengajar topik yang spesifik
perspektif pelajar, guru sendiri dan isi yang dapat meningkatkan
kandungan subjek tersebut. kefahaman konseptual
 PCK memainkan peranan yang penting sebab
ia memadukan isi kandungan dan pedagogi
untuk pembentukan kefahaman tentang
bagaimana topik, masalah, isu
diorganisasikan, diwakili dan diadaptasikan
demi pelbagai minat dan kebolehan pelajar.
 Proses pembinaan PCK adalah menurut
langkah-langkah dalam Model Penalaran
Pedagogi.
Mode
lPe
nal
ara
nPe
dag
ogi

Kefahaman Kefahaman Baru


Model
Penalaran
Pedagogi

Refleksi
Transforma
si

Instruksi Penilaian
KEFAHAMAN
 Peringkat permulaan dan tujuan akhir dalam
dalam pedagogi Penaakulan.
 Untuk mengajar, kita perlu memahami isi
kandungan dan pelajar.
 Guru-guru dikehendaki memahami apa yang
perlu diajar, jika boleh memahami isi
kandungan dengan beberapa cara.
 Guru juga perlu memahami bagaimana aras
perkembangan pelajar mempengaruhi
kebolehannya untuk belajar.
Cont
oh:
Keperluan dan Sistem Barter
kehendak Manusia

Asas kepada
perdagangan

Pengeluaran
Pengkhususan

Faktor-faktor
pengeluaran
 As
askepa daperdaga ngan
o Keperl
ua ndanke he ndakMa nus
ia
• Ma ksuddanpe rbezaan
• Hierarkikeperlua nMa sl
ow
o Pengel
ua ra
n
• Ma ksud
• Prosespenge l
uara n
• Je
ni sPengeluaran
• Caba ngpeng el
ua ran
o Fa
ktor-faktorpeng eluara
n
• Ta nah,Bur uh,moda ldanusa
hawan
• Us aha wanda npe niaga
• Pe rananus ahawa n
oP engkhus usa
n
• Ma ks udpe ngkhus usan
• Ke sanpe ngkhus usanterha
dappeng
elua
ran
oS i
ste
m Ba rt
er
• Ma ks udsistem barter
• Ke lebihansist
em ba rte
r
TRANSFORMASI
 Idea-idea yang telah difahami mesti ditukar dalam
beberapa cara agar ia boleh diajar kepada pelajar.
 Penalaran melalui pengajaran melibatkan pengalihan
dari pemikiran tentang mata pelajaran seperti yang
difahami oleh guru ke minda dan motivasi pelajar.
 Transformasi isi kandungan ke dalam bentuk yang
boleh diajar memerlukan pemahaman tentang hasil
pembelajaran dan bagaimana pelajar menunjukkan
apa yang ia telah pelajari.
TRANSFORMASI
 Proses transformasi melibatkan beberapa
kombinasi iaitu:
PPeemmiliilhihaann
PPeerrsseeddia kkaaeeddaahhininsstrtruusskkssi i
aaann
iia

AAddaapptatassi iddaann
RReeppre resseennta
tatitoionn ppeennyyeessuuaaiaiann
(p(peersrseemmbbaahhaann mmeennggikikuut tcciriiri
idideeaa))
TRANSFORMASI
 Persediaan – iaitu menganalisa, menstruktur dan
menyatakan hasil pembelajaran mengikut kefahaman guru
tadi berasaskan kepada bahan /sumber pengajarannya
seperti daripada buku teks.
 Representation (persembahan idea) – iaitu memikirkan
bagaimana untuk mempersembahkan idea/ isi
pengajarannya kepada pelajar seperti menggunakan
analogi, metafora, contoh, demonstrasi, simulasi dsb
 Pemilihan kaedah instruksi – iaitu guru memilih kaedah yang
paling sesuai untuk menyampaikan pengajarannya : kaedah
kuliah, kaedah kumpulan, pembelajaran koperatif dsb
 Adaptasi dan penyesuaian mengikut ciri pelajar- proses
menyampaikan isi kandungan tadi mestilah mengambil kira
ciri-ciri pelajar seperti tahap pelajar, bahasa, gender,
motivasi pelajar dsb
i) Persediaan

Peta Minda
Buku Teks
ii) Persembahan Idea

Jenis-jenis bank
iii) Pemilihan kaedah instruksi

Bilik Kuliah Kumpulan


iv) Adaptasi dan penyesuaian
mengikut ciri pelajar
I
NSTRUKSI
 Instruksi (pengajaran) merupakan aspek
pedagogi yang terpenting: organisasi dan
pengurusan bilik darjah, persembahan
penerangan dan huraian yang jelas, memberi
dan menyemak tugasan, berinteraksi dengan
pelajar secara berkesan dengan soalan, proba,
jawapan dan tindak balas, serta pujian dan
kritikan.
PENI
LAI
AN
 Proses penilaian dilakukan semasa pengajaran
berlangsung.
 Proses ini merangkumi semakan formal
pemahaman pelajar tentang isi kandungan
yang telah diajar berdasarkan objektif dan
hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.
 Guru juga mesti melakukan penilaian yang
lebih formal seperti melaksanakan ujian
formatif untuk mendapat feedback dan
membezakan tahap penguasaan pelajar
(grading).
REFLEKSI
 Proses ini dilakukan oleh guru apabila ia merenung
kembali pengajaran dan pembelajaran yang telah
berlaku lalu membina semula, melakonkan semula,
dan/atau mengingatkan semula peristiwa, emosi dan
pencapaiannya.
 Proses ini menjadi landasan bagi seseorang
profesional belajar daripada pengalaman.
 Usaha-usaha analitik dalam proses ini digunakan
untuk memperbaiki pengetahuan kandungan
pedagogi (PCK) seseorang.
KEFAHAMANBARU
 Ini berupakan satu permulaan baru. Melalui
langkah-langkah KEFAHAMAN,
TRANSFORMASI, INSTRUKSI, PENILAIAN, DAN
REFLEKSI, guru mencapai pemahaman yang
lebih jelas tentang isi kandungan dan pelajar.
KEMAHI
RANUTAMA
PENGAJ
ARAN/PENYAMPAI
AN

KOMUNIKASI PENYOALAN

REFLEKSI PENGUKUHAN
KOMUNI
KASI
Definisi :
Feneey(1983), mengatakan bahawa komunikasi adalah
satu proses untuk menyampaikan maklumat, mesej atau
isyarat kepada pihak lain.Proses komunikasi dibina dari
pengalaman dan persefahaman antara kedua-dua belah
pihak.
Guru bertanggungjawab mewujudkan suasana yang
menggalakkan komunikasi melalui interaksi sosial di
kalangan pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru
dalam proses pengajaran dan pembelajaran
KOMUNI
KASI
Ciri-ciri komunikasi yang perlu ada pada seseorang guru
untuk memperbaiki kemahiran di bilik darjah:

Mengamalkan demokrasi dalam komunikasi


Menggunakan bahasa yang berkesan
Kesediaan untuk mendengar
Menghormati perasaan orang lain
Menyesuaikan diri dengan situasi
KOMUNI
KASI
Ke
pent
ing
ankomuni
kas
i/
int
era
ksida
lambi
li
kda
rja
h:
Guru:
Menyampai
ka nkonse
pda nf
aktadenga
nber
kes
an.
Le
bihmema hamima s
ala
hpelaj
ar.
Dapatmeng
e nal
past
ikel
emahanpelaj
ar.
Pelajar:
Ber
peluangmeny oala
pay a
ngtidakdif
ahamida n
meny
atakanpendapatma s
ing -
ma s
ing
Meli
batkandir
ide nganlebihakti
fdal
amP&P
Memupukke yakinandiridansifa
tkepimpina
nme l
alui
pe
rbi
ncanganberkumpul a
n.
Membi nake
ma hiranbersosi
al
Memupukni l
ai-nil
aimur nise
pertike
rja
sama,tole
ransi
.
PENYOALAN
Pekara yang penting dalam penyoalan :
Untuk mewujudkan interaksi antara guru dengan pelajar
Untuk mengetahui sejauhmana tercapainya objektif
pengajaran.
Tujuan Penyoalan:
Perhubungan yang erat antara guru dan pelajar.
Menimbulkan perasaan ingin tahu dikalangan pelajar.
Membantu perkembangan dan membangkitkan daya
pemikiran pelajar.
Membantu pelajar untuk mengulangkaji isi pelajaran
yang telah disampaikan dalam pengajaran lalu.
Aktiviti pemulihan bagi pelajar yang lemah.
Keyakinan menghadapi peperiksaan.
J
ENI
S-J
ENI
SPENYOALAN

Soalan-soalan Soalan-soalan
Tertutup Terbuka

Soalan Soalan
Perbualan Pengurusan
Permikiran Ringkas, jawapan
Soalan-soalan pendek dan berfakta
Tertutup
Bertumpu
Pelajar perlu memikirkan
fakta-fakta yang berkaitan
dan membina jawapan.

Contoh: Nyatakan
Hafazan-Kognitif perbezaan antara
Pelajar perlu mengingat perniagaan dalam negeri
dan menyebut fakta-fakta dan perniagaan
semula. antarabangsa.

Contoh: Apakah yang


dimaksudkan dengan
keperluan?
Soalan-soalan Digunakan untuk meninjau dengan lebih
teliti pekara-pekara yang sedang
Terbuka
dibicarakan.

Contoh :
Untung bersih RM7 200
Bunga atas modal 8%
Jumlah jualan kepada ahli RM240 000
Syer Ali RM850
Belian Ali RM1 200

Berdasarkan maklumat diatas, hitungkan jumlah pendapatan


Ali.
Digunakan oleh guru dalam
Soalan memperkukuhkan lagi sesuatu fakta,
Perbualan terutamanya apabila guru tidak
menjangkakan sebarang jawapan.

Contoh :

1. Dokumen perniagaan dalam negeri terbahagi kepada 3


peringkat, betul?

2. Ia termasuk resit?
Digunakan oleh guru untuk
Soalan menggalakkan perbincangan dalam
Pengurusan kelas.

Contoh :

1. Chel, kamu menabung hari ini?

2. Boleh sesiapa membuat tambahan pada senarai itu?


PENGUKUHAN
Kemahiran yang digunakan oleh guru bagi merubah
tingkahlaku pelajar dengan sempurna.

Tujuan :
Menarik dan mengekalkan perhatian pelajar
dalam satu-satu masa pengajaran
menggalakkan pelajar mengambil bahagian
tingkatkan pencapaian,
baiki disiplin,
meningkatkan keyakinan diri ,
dalam proses P&P.
PENGUKUHAN
Bentuk-bentuk Pengukuhan yang boleh digunakan:
Galakan Secara Lisan
• Kata-kata pujian seperti bagus, baik, tepat, bijak
cuba lagi, teruskan.
Galakan secara gerak-geri dan isyarat
• Mengangguk-anggukkan kepala, senyum dan
menepuk-nepuk bahu tanda setuju
Galakan melalui jawapan pelajar
• Mengulangi, mengaitkan, menggunakan jawapan
pelajar untuk perkembangan pelajaran.
Galakan dengan memberi ganjaran
• Memberi hadiah, sijil penghargaan pada kejayaan
pelajar.
REFLEKSI

DEFINISI REFLEKSI

Proses merenung, menganalisis, mencari alasan,


menbuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki
diri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah,1999)
REFLEKSIDANPERGURUAN

Dalam konteks perguruan, kebolehan


membuat transformasi dan refleksi
membolehkan guru sentiasa mempelajari
dan memahami sesuatu yang baru hasil
daripada apa yang telah dilaluinya
Shulman (1987)
KEPENTINGAN REFLEKSI
 Membantu :

• membuat penilaian kendiri

• berfikir secara analitik, kritis dan kreatif

• menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja


dan hasil kerja

• melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan

• mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual,


moral, nilai & estetika

• mengubah tingkahlaku
Ke
simpul
an
 PCK memainkan peranan penting untuk memastikan
proses P&P berjalan dengan berkesan.
 Shulman (1986) telah memperkembangkan satu
kerangka baru untuk pendidikan guru dengan
memperkenalkan konsep pengetahuan pedagogi isi
kandungan (PCK) yang mengandungi 7 asas
pengetahuan yang boleh menbantu pendidik
melakukan proses P&P dengan berkesan.
 Proses pembinaan PCK adalah menurut langkah-
langkah dalam Model Penalaran Pedagogi.
Ruj
uka
n
Zahari Ishak (2006). Psikologi Pendidikan: Realiti pengajaran dan pembelajaran. Masalah
Pendidikan. Universiti Malaya.

Tengku Zawawi Tengku Zainal., Ramlee Mustapha., & Abdul Razak Habib. Pengetahuan Pedagogi isi
kandungan guru Matematik bagi tajuk pecahan: Kajian kes di Sekolah Rendah. Dipetik pada 16
November 2009 dari pkukmweb.ukm.my/~jurfpend/journal/.../pdf/BAB%5B08%5D.pdf

Kamarudin Hj. Husin., & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (2004). Pedagogi: Asas Pendidikan. Kayazano Enterprise

Khalid Ismail., Ibrahim Tamby Chek., & Baharudin Omar (2005). Pengurusan Bilik Darjah
dalam konteks pengajaran dan pembelajaran perakaunan: Pearson Prentice Hall

Penaakulan Pedagogi. Dipetik pada 16 November 2009 dari


http://zulsophistsaidi.blogspot.com/

Model Penalaran dan Tindakan Pedagogi Shulman. Dipetik pada 16 November 2009 dari
http://www.teachersrock.net/Model%20Penalaran%20Pedagogi%20Shulman.hm

http://www.leeshulman.net
Sekian

Terima Kasih