Anda di halaman 1dari 7

KELOMPOK

CINDELARAS
Kerajaan Jenggala dadi negeri sing gung binathara ing tlatah Jawadwipa.
Kerajaan iku dipimpin Raja agung kang aran Raden Putra. Deweke
nduweni Permaisuri kang sifate becik atine yaiku Dewi Limaran. Deweke
uga nduweni Selir sing senajan ayu nduweni sifat sing ora prayoga.
Raja :”Permaisuri, dina iki awakmu ketok ayu banget”
Permaisuri :”Ah… kakang mas bisa wae. Mbokmenawa niki gawan bayi sing ana
ing wetengku.”
Raja :”Piye anakku? Sehat, tho?
Permaisuri :”Alhamdulillah tansah pinaringan kawilujengan, Kang Mas.”
Raja :”Den Ayu, akhir-akhir iki aku bingung marang kahanan sing tak
lakoni.”
Permaisuri :”Kahanan napa, Kang mas?“
Raja :“Sakjane aku ora gelem crita marang Den Ayu amarga kahanane
Den Ayu saiki sing nggarbini anakku. Ananging, nyelot suwi tak
pendem kok rasane luwih ora prayoga. Mangkene Den Ayu, ing sasi
Sura kepungkur aku ngimpi ditekani ula kang gedhi. Apa Den Ayu
bisa maringi pangerten ngimpiku kuwi?”
Permaisuri : Ngapunten sakderenge, Kang Mas. Kula mboten saged maringi
pangerten tumrap sumpenanipun Kakang Mas Prabu Raden Putra.
Raja : Yen Diajeng Selir, Kepriye penemumu?
Selir : Kula mboten ngerti babakan ngimpi, Mas.
Raja : Yen mengkono, aku butuh jawabane Adhi Patih. Kepriye penggalihe
Adhi Menteri marang ngimpiku mau?
Patih : Nyuwun pangapunten, Raden. Miturut ilmu kawula, sumpenanipun
Kanjeng raden niku kagolong sumpena kang ala. Raden utawi
Kerajaan Jenggala niki bakal kena masalah sig gedhi.
Raja : Dhuh, jagad Dewa Bathara. Yen mengkono, siapno slametan
agung. Mugo-mugo, Gusti tansah nebihi samubarang kang ala ing
Negeri Jenggala iki.
Patih : Kasinggihan, Raden.

Slametan agung seng dipersiapne mau kalaksanan. Akeh rakyat sing


tumplek blek ndongakake marang kahanan ing Nagarane. Sakbanjure
slametan agung, Selir kang meri tumrap Permaisuri tumindak ora
prayoga. Deweke nemoni Patih kanthi rupa nafsu kang ala.
Selir :”Mestine, aku sing dadi Permaisuri. Wis ngerti aku iki luwih ayu,
luwih smart, luwih okey lah. Aku kudu nggawe rencana kanggo
nyingkirake Permaisuri.

Ora suwe, dheweke ketemu kaliyan Patih.


Selir :”Kowe kudu ngewangi aku!
Patih :”Apa sing isa aku ewangi, Selir?
Selir :”Aku nduweni rencana kanggo nyingkirake Permaisuri saka
Kerajaan iki. (bisik-bisik)
Patih :”Ngapunten, kula mboten kepingin tumut.
Selir : Piye karepmu! Yen kowe ragelem ngrewangi marang aku. Kowe
bakal tak laporke marang Raden Putra. Kowe bakal kinunjara
saklawase
Patih :”ampun gusti ratu Selir. Kula mboten purun kinunjara. Nggeh pun,
punapa ingkang bisa kula lakoke?
Selir :”Aku arep nggaya lara banjur aku nyeluk marang kowe lan kowe
kudu ngomong menawa ana seseorang sing wis ngracuni wedangku
yaiku Permaisuri.
Patih : kasinggihan, Kawula bakal ngrewangi panjenengan. (Patih
nundukake sirah dadi tanda cawis kanggo ngewangi Selir)

Akhire, Selir nglakokake rencana alane.


Selir :”Mas, awakku kerasa ora enak. Abot rasane awak iki kanggo tangi
saka panggonan turu. aduh……”
Raja :”Ana apa, Diajeng ? Diajeng katon pucet sinare.
Selir :”Aku ora mangerteni, nanging rasane lara kepati-pati.
Raja :”Adhi Patih, Kepriye kahanane Diajeng?
Patih :”Wonten piyantun ingkang sampun ngracuni wedangipun Selir. Kula
mangertosi piyambak bilih wong kuwi ora liya yaiku Permaisuri Raden
piyambak, Dewi Limaran.
Raja :”Apa….? ora dakkira Permaisuriku darbe perangai sing keji. Limaran,
mreneo. Rasah ndelik koyok bocah cilik. Mreneo Limaran.
Raja :”Patih, guwaken Permaisuri ala iki menyang alas!
Patih :”Nggih, Raden.
Permaisuri :”Aja baginda, hamba mboten ngertos napa-napa. Hamba mboten
nate ngracuni wedangipun Selir. Niki fitnah.
Raja :”Ora usah guneman sing tanpa guna. Patih, sereten wong kuwi saka
paningalku saiki. Aku wis wegah nyawang praupane. Ngisin-ngisini
Negara.

Sang Patih nggawa Permaisuri sing lagi nggarbini kuwi menyang alas
belantara. Nanging, Patih sing bijak lan kepekso kuwi ora arep mateni
Dewi Limaran amarga, Patih uwis meruhi karep ala Selir.
Patih :Ngapunten, Kanjeng putri. Kula namung manut kaliyan titah.
Permaisuri :”ora opo opo, Patih. Aku mung titip jaganen garwaku, Kang Mas
Raden Putra saka samubarang sing bisa marai bebaya. Cukup aku
wae sing dadi tumbal lan korbane.
Patih : Nggeh pun, Kanjeng Putri. Panjenengan kedah njagi raganipun
panjenegan piyambak sakniki. Kula tilar rumiyin.

Sakbanjure mbalik ing Pendopo Kerajaan.


Raja :”Patih, apa kowe wis nglakoni apa sing taktitahke?
Patih :”Iya baginda Raja, aku wis nglakokake titah saka baginda.
Selir :”Wis dipastekake yen wong kuwi ga bakal bisa bali maneh ing kene?
Patih : “Sampun, Kanjeng Putri.
Selir : wis mboten usah dipikir malih, Mas. Seng wis ya wis. Sakniki sing
ala wis ketara. Sakniki, Mas namung kalih kula. Kula uga luwih ayu
tinimbang si Limaran. Kulo bakal setya ndampingi Mas mimpin
Kerajaan iki.
Sakwise 4 sasi ana neng alas, lair anak sang Permaisuri. bayi kuwi
dijenengke Cindelaras. Cindelaras dadi anak sing cerdas lan tampan.
Sawijining dina, pas lagi bungah dolanan, ana alap-alap kang nyeblokake
endhog kanggo Cindelaras.
Cindelaras :”Hmm, alap-alap kuwi becik. Dheweke sengaja ngewehake endhog
kuwi kanggo aku.”

Sakwise 3 minggu, endhog kuwi netes dadi pitik jago. Nanging ana siji
keajaiban. Uni kokok pitik jago kuwi tenan beda kaya pitik biasa.
Pitik :”Kukuruyuk… tuanku Cindelaras, omahe ing njero alas, pangiyupe
godhong krambil, bapake Raden putra… (karo swara sing nyaring lan
becik)
Cindelaras :”Apa…. pitik iki iso omong kaya manungsa.
Cindelaras : Mbok, pitikku yen kluruk iso ngomong. dheweke ngomong menawa
aku iku anake raden putra. apa bener sing diomongke pitikku? (karo
rupa kebak takon)
Permaisuri :”Bener anakku, kowe iku anake raden putra, Raja keRajan jenggala.
Cindelaras : yen ngono, pangestono aku lunga menyang istana kanggo nemoni
Rama.
Permaisuri : Tole, anakku, simbok mangestoni gegayuhanmu. Ati-ati neng dalan.
Titip salam kanggo Ramamu saka simbok.

Cindelaras lunga menyang istana dikancani karo pitik jagone.


Sakdurunge mlebu Pendopo, Cindelaras pengin ndelok acara gedhi ing
alun-alun. Akeh wong sing lagi adu pitik jago, salah sijine Patih Kerajaan.
Patih : pitikku, dina iki kowe wis tak pankani kanti becik. Kowe kudu
menang mungsuh pitik liya ya.
Pitik : kukuruyuk.
Patih : yo, mreneo yen wani, adunen pitik jagomu karo pitikku.
Cindelaras : kula wantun, Gusti Patih.

Pas diadu, pitik jagone Cindelaras ora suwe bisa ngalahake mungsuhe.
Warta babagan kelinuwihan pitik Cindelaras kasebar cepet. Raden Putra
lan Selir sing krungu warta kuwi dikawal pasukane tumuju menyang
alun-alun.
Cindelaras : Sembah pangabekten kulo katuro dumtheng Panjengan, Kanjeng
Prabu Raden Putra lan Kanjeng Putri.
Raja : Tak tompo sembah pangabektimu, tole. Bocah iki resik lan prigel,
kayane dheweke dudu saka rakyat biasa. Aku krungu pitikmu
tangguh banget, saiki aku arep nguji dhewe sepiro sekti pitikmu
kuwi.
Cindelaras : Sendika dawuh baginda. Nanging kawula nyuwun siji syarat. Menawi
jago kula kalah, kula purun dipancung, ananging menawi jagoku
menang, kula nyuwun separo harta baginda dadi duwekku.
Selir : Aja kesusu, Mas. Iso wae iki mung siasat. Mula kudu dipikir jeru.
Raja : Taksanggupi syaratmu mau.

Loro ekor pitik kuwi nandhing karo gagah wani lan ora suwe pitike
Cindelaras ngalahake pitike Raja.
Raja : Aku ngaku kalah. Aku arep nepati janjiku. Nanging sedurunge, sapa
kowe sabenere, cah bagus?
Cindelaras : jagoku, saiki wayahmu.
pitik : Kukuruyuk… tuanku Cindelaras, omahe ing njero alas, pangiyupe
godhong krambil, bapake Raden putra…
Raja : Apa bener kuwi?
Cindelaras : bener baginda, jeneng kula Cindelaras, simbok kula yaiku
Permaisuri baginda, Dewi Limaran.

Barengan karo kuwi, sang Patih cepet ngadhep lan nyeritoke kabeh
kadadean sing sabenere wis kedadean ing Permaisuri.
Patih : Nyuwun sewu, pangapunten sederenge. Ingkang diomongke bocah
iki bener baginda.
Raja : aku wis nglakoke kaluputan. Anakku…apuranen kabeh kaluputan
ramamu iki.
Cindelaras : inggih rama
Raja : Diajeng, punapa seng diomongne Patih kuwi bener. Aja selak
marang kahanan.
Selir : eeee… sebenere… dhuh nyuwun ngapunten, Mas.
Raja : Kowe bakal nampa piwales luwih nemen timimbang apa sing Dewi
Limaran rasakne. Ora ana hukuman sing pas kanggo kowe kejaba
hukum pancung.

Patih :”Ampun raden, keparengo kawula matur?

Raja :”Ana apa Patih ?”

Patih :”Panjenengan saged maringi pangapunten tumrap Selir.”

Raja :”apa maksudmu? Ora mungkin aku ngekeki pangapura marang


pengkhianat”

Selir : Ampun, Mas. Ampun. Kula bakal tobat.

Patih :”Ampun raden, luwih prayoga menawi Raden nimbang-nimbang


keputusan rumiyin.”

Dewi Limaran teka marang istana.

Permaisuri :”Mboten punapa Kang Mas. Saksuwine aku ana ing alas, Diajeng
ingkang ngganteni lan mbaturi panjenengan”

Selir :”Duh, mbakyu sampean kok apikan temen. Sepuntene mbak, aku
ora maksud khianati marang kangmas lan Kerajaan “

Raja :”Yowis, Diajeng. Menawa dudu amarga Den Ayu, aku ora bakal
nyepura awakmu. Mula, aku putuske Diajeng kudu nyuwun
pangapuro marang Den Ayu lan anakku Cindelaras.

Selir :”Mbakyu Limaran, kula nyumun ngapura Mbakyu. Sepurane yo


Cinndelaras. Awakmu wes tak angggep kaya anakku dewe, le”

Cindelaras :”injih, mboten napa-napa, Bulik”

Raja : kanggo mangeti baline permasuriku lan anakku Cidelaras,


tanggapno tontonan kaya wayang lan jaranan kanggo rakyatku
kabeh, Patih.

Patih : Sendika dawuh, raden.


Raden Putra bisa bungah maneh amarga sanak kadang e bisa kumpul
maneh. Nanging, Selir isih nduwe rasa dengki tumrape Permaisuri lan
luwih-luwih ing Cindelaras.

Selir : Patih!

Patih : Nggih, Kanjeng Putri

Selir : Aku nduwe perintah kanggo awakmu

Patih : Sendika dawuh, Kanjeng Putri. Wonten punapa?

Selir : Ana loro pilihan. Nyawamu apa nyawane Cindelaras? Yen kowe isih
eman marang nyawamu kowe kudu mateni Cindelaras amarga aku
saiki ngandung bayi. Bayiku iki sing kudu dadi Raja. Mula, Cindelaras
kudu mati.

Patih : Trus, pripun rencanane? Kula badhe ngrewangi napa, Kanjeng


Putri?

Selir : Ayo melu aku. Golek panggon sing sepi. Ing kene akeh wong.

***TAMAT***