Anda di halaman 1dari 13

Latihan Karangan Berdasarkan Topik dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 5

Huraian Karangan

Tema
Kehendak Soalan
Siapa?

1) Pendahuluan
Pekara Keterangan
Ayat Pengenalan SILA RUJUK JENIS-JENIS PENGENALAN YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENULIS
KARANGAN.

Contoh:
Dalam mendepani era modenisasi pada abad ke-21 kini, dunia menyaksikan iktisad negara mem-
bangun seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Negara yang semakin pesat membangun seperti
tenggelam sama basah, timbul sama hanyut seiringan dengan negara maju yang lain.
Ayat Rangsangan 1 Namun dasawarsa ini, isu __________________(Tema Soalan) _________ kerap menjadi bu-
alan dalam kalangan masyarakat di Malaysia.
Ayat Rangsangan 2 Hal ini demikian kerana……………………(Huraian Tema).
Ayat Rangsangan 3 Persoalan yang bermain dalam kotak pemikiran kita adalah___________( Tanya satu soalan
langkah@usaha@mengatasi/ punca-punca@faktor-faktor/ kesan-kesan @akibat-
akibat / kepentingan-kepentingan@kebaikan berdasarkan arahan soalan)
___________________ .
Ayat Rangsangan 4 Sememangnya tidak dapat dinafikan lagi terdapat banyak ________________________ ( Jawa-
pan bagi soalan yang ditanya di atas)_______________ .
Ayat Arahan Oleh itu, ___________ (kehendak Soalan)__________ akan dikaji dengan teliti sehingga ke
akar umbi.

2. Pengembangan Isi
Pekara Keterangan
Isi Sudah terang lagi bersuluh, ______________(kehendak Soalan) ______________ ialah
_________________(Isi 1/2/3/4/5) .
ISI KEDUA : Memetik wasitah nirmala seterusnya,
ISI KETIGA : Meniti kodifikasi seterusnya,
ISI KEEMPAT :Selain itu,
ISI KELIMA : Sebagai melabuh tirai perbincangan,
Huraian 1 Hal ini demikian kerana, ______________________________(Nyatakan Sebab MENGAPA isi
(MENGAPA) itu perlu dibuat) _________.
Huraian 2 Oleh itu,____________________________ (Nyatakan BAGAIMANA isi itu berlaku
(BAGAIMANA) atau terjadi)
Huraian 3 Kini, __________________________(KENAPA- Huraian isi selanjutnya)
(KENAPA)
Ayat Contoh Sebagai contohnya/tamsilnya , ______________________________.
Ayat Kesan Secara tidak langsung, __________________(Nyatakan kesan/ faedah/ akibat )
_______________ .
Frasa Menarik Hal ini bertepatan dengan peribahasa ___________________(Masukan peribahasa @frasa
menarik)_______________.
Ayat Penegas Oleh itu, jelaslah bahawa satu daripada _____________(Arahan Soalan) _______ ialah
______________(Isi 1/2/3/4/5 ) .

3. Pengembangan Perenggan Penutup


Pekara Keterangan
Ayat Penyimpul Sebagai penutup akhir bicara, isu _____(Tema Soalan)_____ kerap menjadi bu-
alan dalam kalangan masyarakat di negara ini.
Ayat Cadangan 1 Sememangnya, ___________________________________________
Ayat Cadangan 2 Selain itu, _______________________________________________
Ayat Cadangan 3 Tambahan pula, ___________________________________________________
Ayat Penegasan Oleh itu, kita perlu bersinergi dalam menjayakan __(Tema Soalan).
Frasa Menarik Hal ini bertepatan dengan peribahasa hendak seribu daya , tak nak seribu dalih.
Ayat Harapan Sekiranya, _____________( Kehendak Soalan)______________ berjaya direal-
isasikan maka_________________(Ramalan)_______.

PWP PWAAP PWAT PWAH PWAC PWAP PWAK


(Penanda Wacana (Penanda Wacana Ayat (Penanda Wacana (Penanda Wacana (Penanda Wacana (Penanda (Penanda Wacana
Pendahuluan) Arah Pendahuluan) Ayat Topik) Ayat Huraian) Ayat Contoh) Wacana Ayat Ayat Kesimpulan)
Penutup)
Sedasarwasa Oleh itu, kebaikan Antaranya… Hal ini Sebagai contoh
ini sering dan keburukan dikatakan
meniti dari yang mewarnai Faktor per- demikian Biar kita lihat
bibir ke bibir fokus perb- dana/dominan kerana
umat manu- incangan akan di- yang menjadi Biar kita ambil
sia di sege- huraikan dengan punca utama Hal ini ini ada contoh
nap empat terperinci demi ke- menyebabkan kaitannya
penjuru baikan bersama. dengan Bagi membuk-
dunia ini ten- Suatu hakikat tikan perkara
tang isu Sebagai memperku- yang tidak Hal ini berlaku ini,
kuhkan lagi pen- boleh disebabkan
Era pascaper- yataan tersebut, dikesamping- Contoh yang
industrian dan punca-punca yang kan ialah … · Hal ini penting boleh
pascaglobal- menunjangi masa- dalam/bagi diketengahkan
isasi yang lah ini perlu diper- Pada hemat ialah
serba men- incikan demi ke- saya … · Hal ini serupa Intihanya,
cabar akal baikan bersama. dengan Sebagai
dan minda Pada pan- Tegasnya.
analoginya, Sebagai
kita telah …. Usaha pasti akan dangan saya … · Hal yang se- menggulung
membuahkan hasil rupa berlaku Contoh yang Realitinya segala yang
Dasawarsa kalau pelbagai Di samping itu apabila ketara yang pal- telah diperka-
ini,. langkah yang efek- ing dekat Pada takan di atas
Dalam dunia tif dan drastik dil- Pada realitinya, · Hal ini dengan kita hakikatny
yang dilingkari akukan segera un- disebabkan ialah a, Konklusinya
kemajuan tuk mengatasi ma- Memang tidak
sains dan salah yang sudah dapat dinafikan · Hal ini mem- Ghal- Izhar, Natijahnya
teknologi ini bersarang lama di bahawa … buktikan ba- ibnya/lazimnya
negara kita ini. hawa Jelaslah Sebagai pe-
Sejak dua · Sebagaimana nutup
Berdasarkan
dan tiga Setelah meneliti yang kita · Hal ini meng- Ikhtisarnya bicara akhir
perangkaan
dekad dan mengkaji se- ketahui gambarkan ba- terkini yang di-
kebelakanga hingga ke akar hawa Ironinya Sebagai
peroleh didapati
n ini memang umbi, saya ber- · Sebagaimana penghias
sebanyak
kita dapat setuju dengan pen- yang kita · Hal ini secara bicara akhir
Tuntasnya
menyaksikan dapat yang menya- maklumi tidak langsung Bukti yang
takan ……. akan jelas dan Akhir kalam
Oleh itu,
Sejak akhir- Sementelahan terkini yang
akhir ini Tiada ubat yang ti- · Hal ini Akhirulkalam
itu pula berkaitan
ada penawarnya, meninggalkan dengan perkara
Sebelum maka langkah- kesan kerana
Jika kita telusuri ini menunjuk-
saya mem- langkah yang
kan
bicarakan konkrit, sistematik · Hal ini tentu
dan pragmatik ha- Bertitik tolak
tajuk ini sekali membuat- · Statistik yang
rus dijalankan daripada mani-
dengan lebih kan sahih lagi tepat
secara berterusan festasi tersebut
lanjut telah menunjuk-
agar masalah ini · Jadi kita perlu
Jika kita tinjau kan bahawa
Dalam alaf boleh dibasmi
hingga ke akar daripada per-
moden ini · Jadi kita hen-
umbi. spektif
daklah
Dalam era
Sebagai lon- · Keadaan ini
globalisasi
taran idea yang tentunya
Ini
dominan
Dalam era · Lantaran itu
kontemporari sehingga kini
yang penuh
Konkurensi Ini · Kesemua ini
menyumbang
Dalam kepada
menempuh
pawana · Kita mengakui
globalisasi hakikat bahawa
ini Lantaran itu
Pada masa
yang sama
Sebaliknya

1. Rumah Terbuka Rakyat Malaysia (Buku Teks m/s 1)


Soalan Contoh

Sewaktu sambutan Hari Raya Aidilfitri yang lalu, anda telah berkesempatan untuk mengunjungi rumah terbuka
yang dianjurkan oleh kerajaan Malaysia.

Huraikan kebaikan dan keburukan rumah terbuka itu.

2. Pendidikan Alaf Ini (Buku Teks m.s. 23)

Soalan Contoh

Dalam era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang akan menentukan kejayaan seseorang itu.

Huraikan kepentingan ilmu dalam era globalisasi yang semakin mencabar pada masa ini.
3. Pengangkutan Alaf Ini (Buku Teks m.s. 48)

Soalan Contoh

Masyarakat hari ini digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam kerana banyak kelebihannya.

Huraikan kelebihan-kelebihan pengangkutan awam kepada masyarakat di negara kita.


4. Bandar Pintar Malaysia (Buku Teks m.s. 75)

Soalan Contoh

Seseorang pembeli rumah akan membuat pertimbangan tertentu sebelum membuat keputusan untuk membel-
inya.

Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang pembeli rumah apabila membuat keputusan untuk mem-
beli sesebuah rumah itu.
5. Alam Pekerjaan (Buku Teks m.s. 101)

Soalan Contoh

Perubahan yang berlaku dalam era globalisasi turut mengubah kerjaya seseorang pada masa depan.

Jelaskan ciri-ciri kerjaya yang akan menjadi budaya pada masa depan.
6. Pendidikan Industri (Buku Teks m.s. 126)

Soalan Contoh

Pendidikan tentang industri memainkan peranan penting dalam era perindustrian masa kini.

Sejauh manakah pendidikan industri ini penting kepada negara?


7. Biolembangan (Buku Teks m.s. 147)

Soalan Contoh

Sektor pertanian perlu dimajukan untuk menjamin keperluan makanan bagi penduduk di negara kita.

Jelaskan usaha-usaha untuk memajukan sektor pertanian di negara kita.


8. Pelaburan (Buku Teks m.s. 167)

Soalan Contoh

Negara-negara yang sedang membangun sangat bergantung pada pelaburan asing untuk membangunkan
ekonominya.

Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemasukan pelaburan asing di sesebuah negara.

9. Teleperubatan (Buku Teks m.s. 187)


Soalan Contoh

Pada masa ini, penyakit kanser merupakan penyakit berbahaya yang digeruni oleh segenap lapisan masyarakat
kerana menjadi pembunuh secara senyap.

Huraikan punca-puncanya dan langkah-langkah untuk menanganinya.

10. Sukan Seantero Dunia (Buku Teks m.s. 210)

Soalan Contoh

Negara kita telah berjaya menjadi penganjur beberapa kejohanan sukan pada peringkat antarabangsa dalam
jangka masa beberapa tahun ini.
Bagaimanakah penganjuran sukan tersebut berupaya untuk memberikan manfaat kepada negara kita?

11. Komunikasi Global (Buku Teks m.s. 230)

Soalan Contoh

Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi melalui penggunaan Internet mendatangkan kebaikan dan
keburukan kepada manusia.

Bincangkan pernyataan tersebut.


12. Pelestarian Budaya Warisan (Buku Teks m.s. 249)

Soalan Contoh

Ada pendapat yang mengatakan bahawa sesetengah adat resam sesuatu kaum itu tidak patut diamalkan lagi
pada masa ini.

Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut.