Anda di halaman 1dari 6

TUGASAN

_________________________________________________________________________

MPU3323
TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 1 (TITAS 1)
SEMESTER JANUARI 2020

ARAHAN KHUSUS

1. Jawab dalam BAHASA MELAYU sahaja.

2. Jumlah patah perkataan: 2500 – 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.

3. Hantar tugasan SEKALI sahaja dalam PELBAGAI fail.

4. Tugasan ini dihantar secara ONLINE.

5. Tarikh penghantaran: 15hb Mac 2020.

6. Tugasan ini menyumbang sebanyak 70% dari jumlah markah kursus.

SOALAN TUGASAN

TUJUAN
1
Tugasan ini adalah untuk menilai kebolehan pelajar membincangkan sumbangan dan hasil
pencapaian tamadun Melayu terhadap nilai dan pandangan semesta masyarakatnya.

KEPERLUAN

Tugasan 1

Klik dan tonton filem Nujum Pak Belalang di URL berikut: (https://www.youtube.com/watch?
v=bgYx0n_EYOA)

Setelah menonton filem tersebut:

i. Bincangkan nilai-nilai jati diri dalam filem tersebut dan bandingkannya dengan nilai-
nilai jati diri pada hari ini.
ii. Analisis sumbangan tamadun Melayu pada zaman tersebut dan nyatakan contoh
babak dari filem tersebut.
iii. Jelaskan pengajaran berasaskan nilai-nilai negatif dan positif daripada filem tersebut
kepada masyarakat pada zaman tersebut dan mengaitkannya dengan suasana hari
ini.
iv. Berdasarkan soalan i, ii dan iii di atas, anda diminta memindahkan (transform) isi-isi
penting jawapan anda menggunakan SmartArt yang terdapat di dalam Microsof
Word anda.

Cara mencari SmartArt seperti berikut:


a. Buka Microsof Word anda.
b. Klik pada tab Insert.
c. Anda akan lihat simbol Smart Art ( ) pada group Illustrations. Klik
simbol tersebut.

SmartArt anda perlu mengandungi:


a. Pemilihan grafik yang sesuai.
b. Tajuk dan isi penting.
c. Aliran (flow) antara isi.
d. Warna, saiz perkataan dan simbol yang bersesuaian.
e. Tidak melebihi 2 muka surat.

(50 Markah)

2
Tugasan 2

Berdasarkan soalan i sehingga iii di atas, hasilkan SATU Jurnal Reflektif mengenai sumbangan
tamadun kepada diri anda dan masyarakat. Rujuk rubrik untuk maklumat lanjut.

(20 Markah)

[JUMLAH: 70 MARKAH]

3
LAMPIRAN
RUBRIK TUGASAN
MPU3323 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 1 / JANUARI 2020
Tidak
memuaskan
Cemerlang Baik Sederhana Lemah
atau Markah
NQ CLO
Kriteria Pemberat Tiada respons Maksima
4 3 2 1 0
1 Pengenalan topik. 0.5 Pendahuluan dengan Pendahuluan dengan Pendahuluan dengan Pendahuluan tanpa Tiada 2
penjelasan topik, penjelasan topik dan penjelasan topik atau penjelasan topik atau pendahuluan
objektif dan rujukan objektif. menepati tajuk. tidak menepati tajuk. dinyatakan.
primer dalam tugasan.

3 Bincangkan nilai- 2.5 Membincangkan DUA Membincangkan DUA Membincangkan DUA Membincangkan Tiada 10
nilai jati diri dalam nilai jati diri dalam nilai jati diri dalam filem nilai jati diri dalam DUA nilai jati diri perbincangan.
filem tersebut dan filem tersebut dan tersebut dan filem tersebut dan dalam filem tersebut
bandingkannya membandingkannya membandingkannya membandingkannya dan
dengan nilai-nilai jati dengan nilai jati diri dengan nilai jati diri dengan nilai jati diri membandingkannya
diri pada hari ini pada hari ini dengan pada hari ini dengan pada hari ini secara dengan nilai jati diri
terperinci berserta baik berserta contoh ringkas berserta pada hari ini secara
contoh yang tepat. yang relevan. contoh yang kurang umum berserta
tepat. contoh yang tidak
tepat.
3 Analisis sumbangan 3 Menganalisis TIGA Menganalisis TIGA Menganalisis TIGA Menganalisis TIGA Tiada analisis 12
tamadun Melayu sumbangan tamadun sumbangan tamadun sumbangan tamadun sumbangan tamadun dibuat.
pada zaman tersebut Melayu pada zaman Melayu pada zaman Melayu pada zaman Melayu pada zaman
dan nyatakan contoh tersebut dengan tersebut dengan baik tersebut secara tersebut secara
babak dari filem terperinci dan dan menyatakan contoh ringkas dan umum tanpa
tersebut. menyatakan contoh babak (scene) daripada menyatakan contoh menyatakan contoh
babak (scene) daripada filem tersebut. babak (scene) babak (scene)
filem tersebut. daripada filem daripada filem
tersebut. tersebut.

4
3 Jelaskan pengajaran 3 Menjelaskan TIGA Menjelaskan TIGA Menjelaskan TIGA Menjelaskan TIGA Tiada 12
berasaskan nilai-nilai pengajaran berasaskan pengajaran berasaskan pengajaran pengajaran penjelasan
negatif dan positif nilai-nilai negatif dan nilai-nilai negatif dan berasaskan nilai-nilai berasaskan nilai-nilai diberikan.
daripada filem positif daripada filem positif daripada filem negatif dan positif negatif dan positif
tersebut kepada tersebut kepada tersebut kepada daripada filem daripada filem
masyarakat pada masyarakat pada masyarakat pada zaman tersebut kepada tersebut kepada
zaman tersebut dan zaman tersebut dan tersebut dan masyarakat pada masyarakat pada
mengaitkannya mengaitkannya dengan mengaitkannya dengan zaman tersebut dan zaman tersebut dan
dengan suasana hari suasana hari ini secara suasana hari ini secara mengaitkannya mengaitkannya
ini terperinci berserta baik berserta contoh. dengan suasana hari dengan suasana hari
contoh. ini secara ringkas ini secara umum
berserta contoh. tanpa contoh.
Rubrik SmartArt

3 Pemilihan grafik 0.5 Grafik yang kreatif, Grafik yang agak kreatif, Grafik yang agak Grafik yang tidak Tiada SmartArt 2
yang sesuai sangat menarik dan menarik dan sesuai kreatif , kurang kreatif, tidak menarik
sesuai. menarik dan sesuai dan tidak sesuai.

3 Tajuk dan isi penting 1 Tajuk dan isi-isi penting Tajuk dan isi-isi penting Tajuk dan isi-isi Tajuk dan isi-isi Tiada SmartArt 4
dalam bentuk poin. dalam bentuk poin. penting dalam bentuk penting dalam
huraian. bentuk huraian.

Memberi isi yang tepat. Memberi isi yang kurang Memberi isi yang Memberi isi yang
tepat. kurang tepat. tidak tepat.

Tidak terlalu banyak Agak banyak perkataan. Banyak perkataan Terlalu banyak
perkataan. dimasukkan. perkataan
dimasukkan.

3 Aliran (flow) antara 0.5 Aliran (flow) antara isi Aliran (flow) antara isi Aliran (flow) antara isi Aliran (flow) antara Tiada SmartArt 2
isi mudah difahami, jelas agak mudah difahami, tidak difahami, kurang isi tidak berkaitan,
dan tepat. jelas dan tepat. jelas dan kurang tepat. tidak jelas dan tidak
tepat.
3 Warna, saiz 0.5 Warna, saiz perkataan Warna, saiz perkataan Warna, saiz perkataan Warna, saiz Tiada SmartArt 2
perkataan dan dan simbol sangat dan simbol agak sesuai, dan simbol kurang perkataan dan simbol
simbol yang sesuai, menarik dan menarik dan tepat. sesuai, kurang tidak sesuai, tidak
bersesuaian tepat. menarik dan kurang menarik dan tidak
tepat. tepat.

5
3 Kesimpulan. 0.5 Kesimpulan yang agak Kesimpulan yang agak Kesimpulan yang Kesimpulan yang Tiada 2
baik dengan penjelasan baik dengan penjelasan ringkas dengan lemah dengan kesimpulan
tajuk perbahasan dan tajuk perbahasan tetapi penjelasan tajuk penjelasan yang tidak dinyatakan.
rumusan secara tidak merumuskan perbahasan. berkaitan dengan
menyeluruh terhadap secara menyeluruh tajuk perbincangan.
isu-isu perbincangan. terhadap isu-isu
perbincangan.

Format laporan yang 0.5 Format laporaan yang Format laporaan yang Format laporan yang Format laporan yang Format laporan 2
bersesuaian (Muka amat baik dengan agak baik dengan baik dengan rujukan sederhana tanpa yang lemah dan
depan, isi rujukan, rujukan dan tetapi tidak rujukan. tiada rujukan.
kandungan, menggunapakai gaya menggunapakai gaya menggunapakai gaya
mukasurat, format APA dan tersusun APA tetapi kurang APA.
rujukan APA, dll). kemas. tersusun.

Rubrik Reflektif Jurnal

2 Penulisan Jurnal 5 • Rekod refleksi • Rekod refleksi Penulisan refleksi Tidak menunjukkan Tiada 20
Reflektif (JR) sebelum dan selepas sebelum dan selepas menunjukkan terdapat kemahiran penulisan kesungguhan
mempelajari tamadun mempelajari tamadun kesungguhan untuk reflektif, tetapi yang
yang terperinci dan yang terperinci dan menilai dan penilaian membuat ringkasan ditunjukkan
menyeluruh. menyeluruh. kendiri. sahaja. dalam
• Refleksi penulisan jurnal
• Refleksi menunjukkan
menunjukkan reflektif.
keupayaan untuk
keupayaan untuk
mengenal pasti
mengenal pasti
sumbangan tamadun
sumbangan tamadun
kepada diri anda dan
kepada diri anda dan
masyarakat dengan
masyarakat dengan
memberikan contoh-
memberikan contoh-
contoh yang jelas.
contoh yang terperinci.
• JR yang sangat • JR yang jelas.
menarik dan mudah
difahami.

Jumlah 17.5 70