Anda di halaman 1dari 12

PENGAKUAN PENULIS

“Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat
berdasarkan undang-undang yang termaktub di bawah peraturan Kolej Vokasional. Ia
adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh saya. Projek ini masih
belum dihasilkan oleh mana-mana pihak atau institusi untuk mana-mana diploma atau
kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan oleh saya melanggar mana-
mana syarat yang tertera di atas, segala hasil kerja saya akan digagalkan dan didapati
sebagai tidak melengkapkan diploma dan bersetuju untuk dikenakan sebarang tindakan
undang-undang di bawah peraturan Kolej Vokasional.”

Nama Penulis 1 : PRISCILLINA LAYAM ANAK AMBU


Tandatangan :
_______________________
No Kad Pengenalan : 990917-13-5886

Program : DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN


Nama Kolej : KOLEJ VOKASIONAL BETONG
Tajuk Projek : PROJEK ‘TEMPLATE TOOL ANGLE MEASURING RULER;

Tarikh :

Penyelia Projek 1 : ZATI ISMA BINTI ZULKIFLI


Tandatangan :
________________________

ii
PERAKUAN PENYELIA PROJEK (PP)

“Saya dengan ini memperakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala yang
terkandung di dalama dalah benar. Projek ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti
serta telah memenuhi segala syarat dan undang-undang di bawah peraturan Kolej
Vokasional bagi tujuan penganugerahan Diploma Teknologi Pembinaan dan Diploma
Kemahiran Malaysia.”

Tandatangan :
______________________
Nama : ZATI ISMA BINTI ZULKIFLI
No. Kad Pengenalan :
Tarikh :

iii
PENGHARGAAN

Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada Penyelia Projek saya
iaitu Cik Zati Isma Binti Zulkifli yang telah banyak memberi bimbingan dan nasihat
kepada saya untuk menyiapkan projek ini dengan penuh kesabaran.Jasa baik mereka
amat saya hargai.

Tidak lupa juga kepada keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan yang
kuat sepanjang kajian ini dijalankan. Kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang
secara langsung atau tidak dalam memberikan idea-idea dan cadangan. Segala tunjuk
ajar, nasihat dan panduan tidak akan saya lupakan dan saya juga ingin meminta maaf
atas kesilapan yang saya lakukan sepanjang membuat laporan serta projek.

Semoga produk yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari Tuhan.

Sekian Terima Kasih.

iv
ABSTRAK

Template Tool Angle Measuring Ruler ialah satu alat pengukuran bertujuan untuk
mengambil ukuran supaya tidak ralat. Template ini jenis ringan dan mudah dibawa ke mana-
mana sahaja semasa melaksanakan kerja. Template ini dapat meringankan beban kepada
pengguna yang ingin menggunakan alat tersebut bagi memudahkan kerja semasa
menjalankan amali atau projek. Oleh itu, alat pengukuran ini direkacipta bagi mamudahkan
kerja amali atau projek yang dilaksanakan semasa kerja. Objektif template ini adalah untuk
menghasilkan alat yang dapat memudahkan kerja pengukuran, menghasilkan alat yang
menjadikan potongan bahan tepat mengikut ukuran yang diambil dan dapat mengurangkan
pembaziran bahan yang dipotong akibat daripada pengambilan ukuran yang tidak tepat.
Proses pemilihan Template Tool Angle Measuring Ruler biasanya berdasarkan orientasi
pengalaman lepas di kalangan pelajar kerana selalunya berlaku ralat semasa pengambilan
bahan. Matlamat kajian ini adalah untuk membangunkan pengukuran supaya lebih mudah
dengan bantuan membuat keputusan dalam menentukan pemilihan template yang paling
sesuai dan memperbaiki konsistensi keputusan pemilihan. Metodologi utama yang
digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik. Objektif kaedah kuantitatif yang menggunakan
borang soal selidik adalah untuk mengukuhkan cadangan template itu. Kajian ini juga akan
mempersembahkan keputusan perolehan hasil proses mendapatkan maklumat iaitu jenis
dan faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk produk.

v
ABSTRACT

Template Tool Angle Measuring Ruler is one measurement for aims is to measurement to
avoid error. This template is lightweight and easy to carry anywhere when do work. This
template can provide enchancement to the user who want to use the tool to facilitate work
when doing practice or project. Therefore, these measurement tool are designed to facilitate
practical work or project that are performed during work. Objective this template is to
purpose of this template to produce tool that can facilitate measurement work, produce tool
that make the cuts accurate to the measuring taken and reduce the wastage of the cut
materials as a result of inaccurate consumpation. Retrieral process Template Tool Angle
Measuring Ruler usually based on the orientation of the past experience. Among student
because of frequent error during material retrieral. The goal of this study is to develop
measurement to be easier with the help of the decision by determing the most appropriate
template section and improving the consistency of the election results. The main
methodology used in this study is a questionnaire. Objective of the quantitative method using
the questionnaire is to reinforce the template proposal. This method also present the result
of procurement result of the process of obtaining the information namely the type and the
factor affecting the selection of product design.

vi
ISI KANDUNGAN

Perkara Muka Surat

Muka Dalam Laporan Projek i.


Pengakuan Penulis ii.
Pengakuan Penyelia Projek (PP) iii.
Penghargaan iv.
Abstrak v.
Abstract vi.

BAB 1 PENGENALAN
1.0 Pengenalan 1
1.1 Latar Belakang Kajian 3
1.2 Penyataan Masalah Projek 4
1.3 Objektif Projek 4
1.4 Tujuan 4
1.5 Kepentingan Kajian 5
1.6 Skop Kajian 5
1.7 Jangkaan Hasil 6
1.8 Jadual Perancangan Kajian 7
1.9 Carta Gantt 8
1.10 Kesimpulan 9

BAB 2 KAJIAN LITERATUR

2.0 Pengenalan 10

vii
2.1 Sejarah Pengukuran 10

2.2 Sejarah Alat Pengukuran 11

2.2.1 Pembaris 11

2.2.2 Angkup Vernier 11

2.2.3 Tolok Skru Mikrometer 11

2.2.4 Bikar 12

2.2.5 Pita Ukur 12

2.2.6 Ammeter 12

2.2.7 Termometer 12

2.3 Teknik Pengukuran 12

2.4 Alat Pengukuran 13

2.4.1 Kayu 13

2.4.2 Bolt And Wing Nat 13

2.4.3 Sesendal 13

2.4.4 Spray Paint 14

2.5 Alat Template Tool Angle Measuring RulerI 14

2.6 Kesimpulan 14

BAB 3 METODOLOGI

3.0 Pengenalan 15

3.1 Carta Alir Metodologi 16

3.2 Mengenal Pasti Masalah 17

3.3 Analisis 17

3.4 Reka Bentuk Projek 18

3.4.1 Lakaran Kasar Template 18

3.4.2 Lukisan Autocad 18

3.4.2 Lukisan Sketch Up 19

viii
3.5 Jadual Pelaksanaan Projek Dan Carta Gantt 20

3.5.1 Pelaksanaan Projek 20

3.5.2 Carta Gantt 21

3.6 Senarai Bahan Dan Peralatan 22

3.7 Pelaksanaan Produk 23

3.8 Sistem 26

3.9 Kesimpulan 26

BAB 4 DAPATAN DAN ANALISIS PROJEK

4.0 Pengenalan 27

4.1 Dapatan Kajian 28

4.1.1 Kajian Soal Selidik 28

4.2 Senarai Peralatan 36

4.2.1 Alatan 36

4.2.2 Mesin 40

4.2.3 Bahan 42

4.3 Langkah Keselamatan 46

4.4 Perancangan Awalan 46

4.4.1 Kos Bahan Perancangan Awalan 46

4.4.2 Jadual Perancangan Awal 46

4.4.3 Carta Gantt 47

4.5 Peringkat Akhir Projek 48

4.5.1 Jadual Senarai Kos 48

4.5.2 Jadual Perancangan Sebenar 48

4.5.3 Carta Gantt 49

4.6 Dapatan Hasil Projek 50

4.7 Kesimpulan 50

ix
BAB 5 PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN

5.0 Pengenalan 51

5.1 Perbincangan 51

5.1.1 Ulasan 51

5.2 Cadangan 52

5.2.1 Cadangan Penambahbaikan Template 52

5.3 Kekangan 52

5.4 Rekfleksi 52

5.5 Kesimpulan 53

5.6 `Rujukan 54

Lampiran 55

Lampiran 1 55

Lampiran 2 58

Lampiran 3

x
SENARAI JADUAL

JADUAL PERKARA MUKA SURAT

1.8.1 Cadangan Perancagan Projek 7

1.8.2 Carta Gantt 8

3.5.1 Jadual Pelaksaan Projek 20

3.5.2 Carta Gantt Pelaksaan Projek 21

4.4.1 Senarai Kos Perancangan Awal 46

4.4.2 Jadual Perancangan Awal 47

4.4.3 Carta Gantt Perancangan Awal 48

4.5.1 Senarai Kos Perancangan Sebenar 49

4.5.2 Jadual Perancangan Sebenar 49

4.5.3 Carta Gantt Perancangan Sebenar 50

xi
SENARAI RAJAH

RAJAH PERKARA MUKA SURAT

3.4.1 Lakaran Kasar ‘Template Tool Angle Measuring 18


Ruler’

3.4.2 Drawing Autocad 18

3.4.3 Lukisan Sket Up 19

3.7.1 Melukis Projek 23

3.7.2 Membuat Prototaip 23

3.7.3 Pemotongan Kayu 24

3.7.4 Penebukkan Kayu 24

3.7.5 Pengubahsuaian Projek 25

3.7.6 Menjalankan Kekemasan Projek 25

4.1.1 Jantina Responden 28

4.1.2 Umur Responden 29

4.1.3 Kualiti Bahan Yang Sudah Dipotong 30

4.1.4 Ralat apabila mengambil ukuran 31

4.1.5 Selepas membuat pemotongan, bata didapati tidak 32


mengikut ukuran yang ditanda

4.1.6 Bahan yang dipotong tidak mengikut kehendak 33

4.1.7 Meningkatkan kos bahan kerana terpaksa membeli 34


bata yang baru

4.1.8 Mengambil masa yang lama untuk membuat projek / 35


amali apabila tersalah potong

xii
SENARAI CARTA ALIR

CARTA PERKARA MUKA SURAT

3.1 Carta Alir Metodologi 16

xiii

Anda mungkin juga menyukai