Anda di halaman 1dari 1

DOA SEMPENA PERLANTIKAN PENGAWAS

‫الر ِحي ِْم‬


َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬
‫علَى‬
َ ‫سالَ ُم‬
َّ ‫صالَة َُوال‬ َّ ‫ َوال‬، ُ‫صا ِلـ َحات‬ ْ ‫ْالـ َح ْمدُ هللِ الَّذ‬
َّ ‫ِي ِبنِ ْع َمتِ ِه تَتِ ّم ُال‬
َ‫أجـ َم ِعيْن‬
ْ ‫ص َحاب ِه‬ ْ ‫علَى َءا ِل ِه َوأ‬ َ ‫األم ْينَ َو‬ ِ ‫س ْو ِلنَا‬ ُ ‫َر‬
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu
kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri
Majlis Perasmian Perlantikan Pengawas
Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah pada hari ini.

Ya Allah, Ya Hafiiz, Ya Syaafi,


Jadikanlah Badan Pengawas Sekolah ini sebagai wahana untuk membentuk perpaduan nasional ,
bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan
sokongan ke arah meningkatkan kelancaran pengurusan sekolah kami .

Ya Allah, Ya Faliqul Habbi Wan nawa,


Berkatilah usaha-usaha kami, mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami ini), barisan pengawas
kami akan menjadi pengawas yang bertanggungjawab, mempunyai keyakinan diri yang tinggi,
ketabahan yang padu, dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini.
Sekaligus menjadi pegawas yang cemerlang, terbilang, pengawas yang disegani dan dihormati,
samada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi seterusnya mampu melahirkan
barisan pegawas yang berketrampilan dan berwibawa.

Ya ‘Azizi, Ya Latif, Ya Kaafi ,


Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan
sifat lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan
kesihatan.

‫ َوتَفَ ُّرقَـَنَا ِم ْن بَ ْع ِد ِه تَفَ ُّرقا‬،‫اجعَ ْل َج ْمعَنَا َهذَا َج ْمعا َم ْر ُح ْوما‬ ْ ‫اَللَّ ُه َّم‬
َ‫ش ِقيًّا َوال‬ َ ،‫ َوالَ َمعَنَا َوالَ َم ْن يَتْبَعُنَا‬،‫ َوالَ ت َ ْجعَ ِل اللَّ ُه َّم فِ ْينَا‬،‫ص ْوما‬ ُ ‫َم ْع‬
،‫ط ُر ْودا َوالَ َم ْح ُر ْوم‬ ْ ‫َم‬
‫ َو َخي َْر أي َِّامنَا‬،ُ‫ َو َخي َْر أ َ ْع َما ِلنَا خ ََوا ِت ُمه‬،ُ‫اخ ُره‬ ِ ‫ارنَا َء‬ ِ ‫اجعَ ْل َخي َْر أ َ ْع َم‬ ْ ‫اللَّ ُه َّم‬
،‫اك فِ ْي ِه‬َ َ‫يَ ْو َم ْألق‬
‫ َوالَ ت َ ْجعَ ْل فِ ْي‬،‫ان‬ ِ ‫سبَقُ ْونَا ِب‬
ِ ‫اإل ْي َم‬ َ َ‫اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْرلَنَا ذُنُ ْوبَنَا َو ِإل ْخ َوانِنَا الَّ ِذيْن‬
‫ف َر ِح ْي ٌم‬ٌ ‫ َربَّنَاإنَّ َك َر ُء ْو‬،‫قـُلُ ْوبِنَا ِغالًّ ِللَّ ِذيْنَ َءا َمنُ ْوا‬
‫اب النَّار‬ َ َ‫سنَة َوقِنَا َعذ‬ َ ‫األخ َرةِ َح‬ ِ ‫سنَة َوفِي‬ َ ‫ِ َربَّنَا َءاتِنَا فِي الدُّ ْنيَا َح‬
‫ب‬ ِ َّ ِ ‫ َو ْال َح ْمد‬، ‫سلَّ َم‬
ِ ّ ‫ُّلِل َر‬ َ ‫صلَّى هللاُ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى َءا ِل ِه َو‬
َ ‫ص ْح ِب ِه َو‬ َ ‫َو‬
َ‫العَالَ ِميْن‬