Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN C

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEUSAHAWANAN & PERBELANJAAN


PERUNTUKAN TAHUN 2019

NAMA PROGRAM 1 : _____________________________________________


(Laporan perlu dikemukakan bagi setiap program yang diluluskan mengikut format ini.)

1. Menyatakan Peruntukan yang diterima dari Kementerian Pendidikan


Malaysia mengikut Surat Penyerahan Peruntukan.

Peruntukan kewangan yang diterima dari Kementerian Pendidikan Malaysia


tahun 2019 adalah sebanyak RM ………………………….

2. Menyatakan perincian perbelanjaan sebenar (bukan anggaran perbelanjaan)


mengikut program yang dipersetujui. Contoh adalah seperti di bawah:

PERUNTUKAN PERBELANJAAN
KOS (RM)
DITERIMA (RM) (Status sehingga…..(Nyatakan tarikh)

RMxxxxx Aktiviti 1 : Seminar usahawan (contoh)

a) Bayaran penceramah RM xx
b) Makan Minum RM xx
c) Peralatan RM xx
Aktiviti 2 : Kursus Latihan (contoh)

a) Bayaran penceramah / tenaga pengajar/


juru latih
b) Makan Minum
c) Peralatan
d) Percetakan
Aktiviti 3 : Kerja Lapangan (contoh)

a) Tambang
e) Penginapan
f) Promosi

*Tambah ruangan aktiviti sekiranya ada.


JUMLAH PERBELANJAAN
BAKI PERUNTUKAN

3. Ulasan mengenai program dan aktiviti yang dilaksanakan :

i. Perbelanjaan
- Ulasan mengenai perbelanjaan sebenar aktiviti dan kedudukan terakhir
kewangan.

1
ii. Peserta
- Ulasan ringkas mengenai profil peserta, bilangan peserta antarabangsa
(jika ada), umur, etnik dan lain-lain yang bersesuaian dengan program
dan aktiviti.

iii. Agensi/ rakan kerjasama terlibat


- Skop penglibatan agensi / rakan kerjasama yang turut terlibat dalam
pelaksanaan program

iv. Keberhasilan (Outcome)


- Ulasan mengenai perancangan, pelaksanaan dan impak terhadap
aktiviti/program yang dijalankan berdasarkan Borang Penilaian Kursus
yang diedarkan kepada peserta.
- Laporan penilaian peserta terhadap aktiviti/program yang dilaksanakan.

4. Mengemukakan bahan bercetak :


- Gambar.
- Modul yang dibangunkan (jika berkaitan).
- Buku yang diterbitkan (jika berkaitan).
- Lain-lain yang bersesuaian.

5. Akuan Pengesahan :

Akuan pengesahan ini hendaklah ditandatangani oleh ahli-ahli Institusi


yang dipertanggungjawabkan ke atas program ini.

Adalah saya dengan ini mengesahkan bahawa (Institusi)……………. telah


membelanjakan sebanyak RM................dengan peruntukan sebanyak (jumlah
yang diluluskan) RM................ untuk program (nyatakan nama program).

Surat lantikan dan setiap maklumat yang dinyatakan di dalam laporan ini adalah
benar.

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

______________________ ______________________ ______________________


(Pusat Keusahawanan) (Pej. Kewangan) (Pengarah/ Timb.
Pengarah)
Nama: Nama: Nama:
Tarikh: Tarikh: Tarikh:
Jawatan: Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi : Cop Rasmi : Cop Rasmi :
N

Anda mungkin juga menyukai