Anda di halaman 1dari 5

Grafički rad br.

Dat je nosač opterećen prema slici.

a) Naći otpore oslonca i nacrtati statičke dijagrame.


b) Odrediti potrebne dimenzije poprečnog preseka prema najvećoj vrednosti
momenata savijanja ako je d = 15 kN/cm2.
c) Nacrtati dijagrame raspodele i po visini poprečnog preseka na zadatim
mestima.
d) Računskim putem odrediti ugibe u zadatim presecima.

Podaci:

a = 2m, M=9 kNm, q = 5kN/m, E = 20 000 kN/cm 2 = kN/cm2.

d = 15 kN /cm2 .
a) Statički proračun

Momenti u karakterističnim tačkama:


b) Dimenzionisanje

Konzola AG:

Potrebni otporni moment celog preseka

Potrebni otporni moment jednog profila

Usvajaju se 2 profila U 14 ( JUS C.B3.141.).

Najveći normalni napon.

Greda GBC:

Potrebni moment inercije celog preseka

Potrebni moment inercije jednog profila

Usvajaju se 2 profila U 18 ( JUS C.153.141.)


Najveći normalni napon

Stvarni odnos krutosti

c) Dijagrami raspodele σ i τ napona po visini zadatih preseka

Normalni napon

Najveći σ napon je u uklještenju .

Napon smicanja

Najveći τ napon je na gredi AG,

Težišna osa :

Spoj rebara i pojasa


d) Proračun ugiba

Konyola AG:

U zglobu G

Greda GBC

Ugib u tački C