Anda di halaman 1dari 6

BORANG SOAL SELIDIK

KERJA KURSUS PENGAJIAN A


M

KOD MATA PELAJARAN 900/4

Makluman Kepada Responden :

Soal selidik ini adalah bagi meme


nuhi keperluan Penilaian Berasaska
n Sekolah
(PBS) untuk mata pelajaran Pengaji
an Am 900/4. Soal selidik ini bertuj
uan untuk
mengkaji kepuasan pengguna terh
adap perkhidmatan bas awam Mara
Liner di
Bandar Kota Tinggi . Segala makl
umat yang diberikan akan di rahsia
kan dan ia
akan hanya digunakan
bagi kepentingan kajian sahaja.

BAHAGIAN A : DATA DEMOGR


AFI RESPONDEN

ARAHAN : Sila tandakan ( / ) men


gikut maklumat diri yang dinyataka
n di bawah.
MAKLUMAT DIRI RESPONDEN
:
1. JANTINA :
a. Le
b. Pere
laki
mpuan
2. UMUR :
a. Bawah 20 b. 21 - 30 T
Tahun ahun
c. 31 - 40
d. 40 - 50
Tahun
Tahun
e. Lebih 50 Tahun
3. BANGSA :
a.Melay u
b. Cina
c. India

4. PEKERJAAN :
a. Kerajaan
b. Swasta

c. Bekerja Se
d. Pelaja
ndiri
r
e. Tidak Bekerja
5. PENDAPATAN SENDIRI/IBU
BAPA :
a.
Bawah R b. RM 3000 -
M 3000 RM 5000
c. RM 5000 Ke atas
6. PEMILIKAN KENDERAAN :
a. Ya
b. Tidak
7. TRANSIT :
a. Bandar Penawar – Gugusan Air Tawa
r Kota Tinggi.
b. Kota Tinggi Gugusan Air Tawar
- Bandar Penawar .
c. Simpang Aping-Gugusan Waha
Kota Tinggi.

d. Kota Tinggi Gugusan Waha-


Simpang Aping.

BAHAGIAN B : SOALAN TAHAP KE


PUASAN PENGGUNA.
ARAHAN : Sila tandakan ( / ) mengikut
skala yang dinyatakan di bawah.
1
2 3 4 5
Sangat tidak
Tidak Tidak SetujSangat set
setuju.
uju. asti. u. uju.

KEPUASAN TERHADA
BILP ASPEK KESELAMAT1 2 3 4 5
AN

1.
Terdapat pintu keselamatan dan dilab
el dengan jelas.
2.
Pintu utama dapat berfungsi dengan
baik.
3.
Tempat duduk yang selamat.
4.
Penyangku yang banyakpenumpang
tangan
t tuk
berdiri
5.
Terdapat loceng kecemasan.
BIL
KEPUASAN TERHA 1234
DAP KESELESAAN
5
KEBERSIHAN
1.
Bas mempunyai pengudaraan yang
baik.
2.
Tempat duduk yang mencukupi dan
selesa.
3.
Penumpang dilayan dengan baik ole
h pemandu.
4.
Yakin bas sentiasa diselenggara deng
an baik dan bersih.
BIL.
1 2345
KEPUASAN TERHADAP
PEMANDU BAS SERTA
PEMANDUAANYA
1.
Pemandu membawa kenderaan den
gan cermat.
2. Pemandu bas yang mesra pelanggan.
3.
Pemandu bas yang menjaga aspek keselamatan
pengguna.
4.
Pemandu bas yang sentiasa berhemah mengikuti masa.
5.
Tidak memberhentikan kenderaan secara mengejut.
BIL.
KEPUASAN TERHADAP PENGURUSAN 1 2 3 4 5
PERKHIDMATAN
1.
Tambang bas yang berpatutan.
2
Jadual perjalanan bas yang teratur dan tepati masa.
3
Had muatan penumpang yang terlampau padat
4
Pemandu bas melambat-lambatkan masa untuk
membuka pintu bas.
5
Membuat pemeriksaan tiket bagi mengesan penumpang
yang tidak jujur.

PENILAIAN KESELURUHAN TERHADAP 1 2 3 4 5


BIL.

PERKHIDMATAN BAS AWAM MARA LINER


1.
Berapakah bintang, tahap kepuasan anda terhadap
keseluruhan perkhidmatan bas awam Mara Liner di Bandar
Kota Tinggi, Johor?

Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan untuk menambah baik perkhidmatan bas
awam Mara Liner di Bandar Kota Tinggi,Johor.

SOAL SELIDIK TAMAT


*TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA*