You are on page 1of 5

Tugas Kelompok Basis Data

Dosen Pengampuh NOVI YANTI, ST

NORMALISASI TABEL PADA FAKTUR PEMBAYARAN LISTRIK PLN

Disusun Oleh ABDULLAH ARIEF (10951005565)

Kelas A (Semester III)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2010

1.

UNNORMALISASI
Tgl 14/08/10 Id_pel# 181300086121 181300086125 Nama_pel Ali Budi Alamat_pel Jl.Soebrantas Jl.Sudirman Daya_pel 900 w 1200 w Code_Cab# 44102981813003 Nama_cab Pekanbaru

No_Fak# 1975499 1975497

Code_induk# Aca303035700 Aca303035722

Kelompok/daya 1(900w) 2(1200w)

Blok_1_/KWH Rp.275 Rp.400

Blok_2/kwh Rp.445 Rp.750

Blok_3/kwh Rp.495 Rp.795

RP_PPJ 0

RP_PPN 0

Rp_Travo 0

Rp_Matrai 0

Rp_diskon 0

1 NF
Table pelanggan
Id_pel# 181300086121 181300086125 Nama_pel Ali Budi Alamat_pel Jl.Soebrantas Jl.Sudirman

Tabel kantor cabang
Kode_cab# 44102981813003 Nama_cab Pekanbaru

Tabel Kelompok Daya
Kode_induk# Aca303035700 Aca303035722 Kelompok/daya 1(900w) 2(1200w)

Tabel Faktur
No_Fak# 0 Tgl 0

Blok_1_/KWH Rp.275 Rp.400

Blok_2/kwh Rp.445 Rp.750

Blok_3/kwh Rp.495 Rp.795

RP_PPJ 0

RP_PPN 0

Rp_Travo 0

Rp_Matrai 0

Rp_diskon 0

2 NF

Tabel pelanggan
Id_pel# 181300086121 181300086125 Nama_pel Ali Budi Alamat_pel Jl.Soebrantas Jl.Sudirman

Tabel kantor cabang
Kode_cab# 44102981813003 Nama_cab Pekanbaru

Tabel Kelompok Daya
Kode_induk# Aca303035700 Aca303035722 Kelompok/daya 1(900w) 2(1200w)

Faktur
No_Fak# Tgl Blok_1_/kwh Blok_2/kwh Blok_3/kw h RP_PPJ RP_PPN Rp_Travo Rp_Matrai Rp_diskon Id_pel## Kode_cab## Kode_Induk##

0

0

Rp.275 Rp.400

Rp.445 Rp.750

Rp.495 Rp.795

0

0

0

0

0

3 NF

Tabel Pelanggan
Id_pel# 181300086121 181300086125 Nama_pel Ali Budi Alamat_pel Jl.Soebrantas Jl.Sudirman Kode_induk## Aca303035700 Aca303035722

Tabel Kantor cabang
Kode_cab# 44102981813003 Nama_cab Pekanbaru

Tabel Kelompok_daya
Kode_induk# Aca303035700 Aca303035722 Kelompok/daya 1(900w) 2(1200w)

Faktur Pelanggan
No_Fak# 0 Tgl 0 Blok_1_/kwh Rp.275 Rp.400 Blok_2/kwh Rp.445 Rp.750 Blok_3/kwh Rp.495 Rp.795 RP_PPJ 0 RP_PPN 0 Rp_Travo 0 Rp_Matrai 0 Rp_diskon 0 Id_pel##

Faktur
No_Fak## 0 Tgl 0 Kode_cab## 0