Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERMOHONAN IZIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama :

NIM :

fakultas/ jurusan :

Sebagai . . . . . . . . . . . Latihan Pengembangan Kepemimpinan XXXVI ( LPK XXXVI)


Racana Tahun 2016, memohon izin untuk meninggalkan kegiatan untuk keperluan . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pukul . . . . . . . Akan kembali lagi pada tanggal . . . . . . . . . . .
. . . . . pukul . . . . . . .

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian Kakak, saya mengucapkan
terima kasih.

Semarang,

Mengetahui, Hormat Saya,

................

Beri Nilai