Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN HARIAN 2020

MATA
BAHASA MELAYU MINGGU 7 KELAS 5 SATRIA
PELAJARAN
TARIKH 13/02/2020 HARI KHAMIS MASA 7.30 - 8.30

Kesihatan dan Persekitaran Jalan


TEMA : PKJR : SIVIK: Choose an item.
Kebersihan Raya
Tajuk
TAJUK Bersih dan Sihat Gaya Hidup Sihat
Kecil :
5.1 Memahami dan menggunakan
STANDARD STANDARD 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
golongan kata dengan betul
KANDUNGAN mengikut konteks PEMBELAJARAN dan kata bantu mengikut konteks dengan betul

Diakhir pdp, murid akan 1. Menggunakan kata adjektif


dapat : 2 Menggunakan kat abantu.
OBJEKTIF KRITERIA
PEMBELAJARAN Memahami dan menggunak’n KEJAYAAN
kata adjektif dan kata bantu
mengikut konteks yang betul
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1 Murid membaca teks dalam buku teks


2 Murid membaca, memahami dan menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam teks
3 Murid membina ayat dengan kata adjektif yang disenaraikan
AKTIVITI UTAMA
4 Murid membina dan menulis jawapan kefahaman yang dikemukanan oleh guru
5 Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran
AKTIVITI PENUTUP 6 Murid membuat latihan di buku tulis

PEMBELAJARAN ALAF
21
i-Think Map - Peta Buih P.KOPERATIF KBAT Membuat kesimpulan

BUKU TEKS
BAHAN BANTU BELAJAR Buku Tulis
(BBB) GAMBAR/ CERITA BCB : Bacaan Intensif ILMU P.Moral
Gambar
PENILAIAN PENGAJARAN &
KECERDASAN PELBAGAI INTERPERSONAL Pemerhatian
PEMBELAJARAN
ELEMEN MERENTAS Kelestarian Alam Kasih KREATIVITI dan
NILAI MURNI ELEMEN 6K
KURIKULUM (EMK) Sekitar sayang INOVATIF
16/19 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
3/19 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI
Aktiviti pengajaran & pembelajaran
ditangguhkan kerana ….
Choose an item.

Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN Latihan membina ayat kata kerja transitif


KERJA SUSULAN UNTUK
MURID PENGAYAAN
MATA
BAHASA MELAYU MINGGU 7 KELAS 4 SATRIA
PELAJARAN
TARIKH 13/02/2020 HARI KHAMIS MASA 10.30 - 11.30
2 KESIHATAN DAN Isyarat Keselamatan
TEMA PKJR P.SIVIK Choose an item.
KEBERSIHAN Jalan Raya
Persekitaran Bersih
TAJUK : Tajuk Kecil : Kelasku Inspirasiku
Hidup Ceria
5.1.2 Memahami dan
5.1 Memahami dan menggunakan kata kerja
STANDARD STANDARD
menggunakan golongan kata mengikut konteks; (i) kata kerja
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
mengikut konteks. aktif - transitif dan tak transitif, (ii)
kata kerja pasif
Diakhir pdp, murid akan dapat
:
Memahami dan 1 Mengenal pasti kata kerja
OBJEKTIF menggunakan kata kerja KRITERIA aktif tak transitif
PEMBELAJARAN mengikut konteks; (i) kata kerja KEJAYAAN 2 Menggunakan kata kerja
aktif - transitif dan tak transitif, aktif tak transitif dengan betul
(ii) kata kerja pasif
Mengenal pasti kata kerja aktif tak
transitif dalam teks
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
AKTIVITI PERMULAAN 1 Murid membaca surat tidak rasmi pada muka surat 34
2 Murid diterangkan dengan cara menulis surat tidak rasmi
3 Murid diterangkan dengan kata kerja aktif tak transitif
4 Dalam kumpulan, murid mengisi tempat kosong dengan kata kerja yang betul
AKTIVITI UTAMA
pada surat tersebut
5 Perbincangan jawapan murid
6 Murid menyalin surat dengan jawapan betul pada buku tulis
AKTIVITI PENUTUP 7 Murid membuat refleksi tajuk pelajaran hari ini
PEMBELAJARAN i-Think Map - Peta Pelbagai
INKUIRI PEN KBAT Mengaplikasi
ALAF 21 Alir
BUKU TEKS
BAHAN BANTU Menulis dan
Bahan Grafik BCB ILMU P.Jasmani
BELAJAR (BBB) Buku Tulis
Mencatat Nota

KECERDASAN PENILAIAN PENGAJARAN &


INTERPERSONAL Pemerhatian
PELBAGAI PEMBELAJARAN
Berani
ELEMEN MERENTAS KREATIVITI dan
Kelestarian Global NILAI MURNI bertanggungj ELEMEN 6K
KURIKULUM (EMK) INOVATIF
awab
19/21 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.
2/21 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
REFLEKSI
Aktiviti pengajaran & pembelajaran
Choose an item.
ditangguhkan kerana ….
Aktiviti PdP dibawa ke :
PEMULIHAN Menulis ayat dengan betul
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

12.30 - 13.00 Pendidikan


7 Khamis 13/2/2020 2 WIRA
Kesihatan
30 minit

KOMPONEN PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)

UNIT 9 HARI YANG CERIA

TAJUK Sayangilah Diri


2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada
STANDARD KANDUNGAN
diri, keluarga serta masyarakat Berkata TIDAK kepada: * Tembakau * Alkohol *
Dadah
Choose an item.

2.1.2 Menjelaskan bahaya pengambilan tembakau, alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri serta orang
STANDARD PEMBELAJARAN lain.
Choose an item.

Pada akhir PdPC murid akan dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Menjelaskan bahaya pengambilan tembakau, alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri serta orang lain.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyatakan “TIDAK” terhadap bahan /gambar bahan yang tidak elok untuk kesihatan
1 Murid bercerita berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru
2. Murid mendengar penjelasan guru tentang keburukan bahan-bahan yang ditunjukkan
AKTIVITI
3 Murid dalam kumpulan menyusunkan gambar yang diberikan berdasarkan penerangan guru
PDPC 4 Murid mengasingkan gambar berdasarkan “TIDAK” dengan bimbingan guru
5 Murid menyenaraikan bahan yang tidak baik untuk kesihatan di dalam buku tulis.

AKTIVITI PAK-21 Jigsaw Reading (Susun Suai) Games (Permainan)

BBB/BBM BT m/s 73

EMK Sains dan Teknologi

KBAT Menganalisis Memahami

NILAI Kerjasama Toleransi

PENTAKSIRAN BILIK
TAHAP PENGUASAAN 3 Soal jawab
DARJAH (PBD)

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK __18_ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


__3___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________