Anda di halaman 1dari 9

TUGASAN 1: LAPORAN AMALI 1 (DAYA DAN GERAKAN)

1.0 Tajuk

Mencari Pekali Geseran Statik, µ𝑆 antara objek dengan pelbagai jenis permukaan yang
bersentuhan

2.0 Teori
Geseran merupakan daya yang menentang, menghentikan dan menghalang gerakan
sesuatu objek yang berada di atas permukaan yang bersentuhan (Anatoli, 2018). Daya
gerseran ialah suatu kuantiti vektor yang bertindak pada arah tertentu dengan magnitud yang
dapat diukur. Daya geseran sentiasa bertindak ke arah bertentangan dengan arah pergerakan
dan berserenjang dengan daya tindak balas normal, N (Giambatista, 2000) (rujuk rajah 1).

Rajah 1
Geseran terbahagi kepada dua jenis iaitu daya geseren statik dan daya geseran kinetik.
Daya geseran statik merupakan ialah daya yang dapat menghalang sesuatu jasad daripada
bergerak (Giancoli, 2000). Pekali geseran static, 𝑓𝑠 merupakan daya yang menyimpan objek
daripada bergerak. Sekiranya terdapat daya yang dikenakan ke jasad dan jasad tersebut
kekal pegun. Maka 𝑓𝑠 = F. 𝑓𝑠 adalah berkadar terus dengan daya yang dikenakan, F dan daya
tindak balas normal, N yang bertindak di atas jasad. Jadi, apabila daya yang dikenakan

kepada jasad meningkat, maka 𝑓𝑠 juga meningkat. Menurut Amilia Hairuddin (2014)
menyatakan persamaan asas untuk pekali geseran statik adalah:

𝑓𝑠 α µ𝑆 𝑁
di mana µ𝑆 adalah pekali geseran statik. Sekiranya objek itu hendak bergerak, maka
𝑓𝑠 = 𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 = µ𝑆 𝑁. Kekuatan geseran berada pada arah yang bertentangan dengan pergerakan
jasad tersebut. Untuk mengira pekali geseran, persamaan berikut akan digunakan:
µ𝑆 =𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 / N

Seterusnya, jika daya, F yang dikenakan kepada jasad dibesarkan lagi supaya
F > 𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 , daya paduan (F + 𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 ) akan menjadi positif dan kesannya jasad akan bergerak

1
(Lisa, 2004). Pada ketika ini permukaan landasan yang bersentuhan dengan jasad akan
memberikan daya geseran kinetik 𝑓𝑘 . Oleh itu, daya geseran kinetik adalah daya geseran
yang wujud apabila jasad bergerak yang menyebabkan pergerakan jasad menjadi semakin
perlahan.

3.0 Tujuan

Untuk mengkaji hubungan di antara jenis permukaan dan pekali geseran statik.

4.0 Hipotesis

Semakin kasar jenis permukaan yang digunakan sebagai landasan, semakin besar nilai
pekali geseran, µ𝑆 .

5.0 Alat dan radas

Alat: Salotape, kertas pasir, kertas A4, benang,

Radas: Blok kayu A, templat jangka sudut, penimbang digital, gunting, pembaris, landasan.

6.0 Pemboleh Ubah


Pemboleh ubah dimanipulasi : Jenis permukaan
Pemboleh ubah bergerak balas : Pekali Geseran Statik, µ𝑆
Pemboleh ubah dimalarkan : Berat blok kayu A, N

7.0 Definisi secara Operasi

Definisi secara operasi pekali geseran statik, µ𝑺 adalah menetukan pekali geseran statik,
µ𝑺 dengan mengambil bacaan sudut satah diambil semasa blok kayu A sudah mula
bergerak menuruni landasan apabila satu bahagian landasan dicondongkan.

8.0 Gambar rajah

2
9.0 Prosedur
1. Templat jangka sudut di muat turun melalui google image dan di cetak pada kertas
bersaiz A4
2. Berat blok kayu A ditimbang menggunakan penimbang digital.
3. Berat blok kayu A direkodkan.
4. Permukaan gelas pada landasan digunakan sebagai permukaan.
5. Jangka sudut kertas dilekatkan di bahagian tepi landasan menggunakan salotape.
(rajah 1)
6. Blok kayu A yang telah diikat dengan benang dilekatkan pada sudut 90° jangka sudut
kertas. (rajah 1)
7. Blok kayu A diletakkan di atas permukaan kaca pada landasan.
8. Landasan disendengkan sehingga blok kayu mula bergerak.
9. Bacaan sudut a° direkodkan semasa blok kayu A mula bergerak.
10. Sudut b° direkodkan melalui formula 180° - 90° - a°.
11. Langkah 1-10 diulang dengan melekatkan kertas pasir dan kertas A4 di atas
permukaan landasan.
10.0 Jadual Data
Jenis Sudut a / ° Berat blok Sudut a Pekali,
Permukaan 1 2 3 Purata kayu A / N 180°- 90°- a° = geseran statik,
b° µ𝑺 = tan b°
Kaca 65° 65° 60° 63.33° 0.136 N 26.67° 0.50 µ𝑆
Kertas 55° 46° 50° 50.33° 0.136 N 39.67° 0.83 µ𝑆
Pasir
Kertas A4 58° 57° 63° 59.33° 0.136 N 30.67° 0.59 µ𝑆

11.0 Inferens

Nilai pekali geseran statik, µ𝑆 besar kerana jenis permukaan landasan bersentuhan yang
digunakan kasar. Manakala, nilai pekali geseran statik, µ𝑆 kecil kerana jenis permukaan
landasan bersentuhan yang digunakan licin.

3
12.0 Perbincangan

Geseran merupakan daya rintangan yang menentang, menghentikan dan menghalang


gerakan sesuatu objek yang berada di atas permukaan yang bersentuhan (Anatoli, 2018).
Berdasarkan hasil penyiasatan, geseran antara permukaan bersentuhan berlaku di antara
permukaan blok kayu dan jenis landasan yang berbeza. Antara permukaan landasan yang
digunakan semasa amali ini adalah seperti permukaan landasan kaca, permukaan landasan
kertas pasir dan permukaan landasan kertas A4.W cos a°

Rajah 1

Rajah 1 menunjukkan daya-daya yang terlibat pada blok kayu A apabila landasan
permukaan di condongkan (satah condong). Daya- daya yang bertindak ke atas blok kayu A
ialah daya graviti W, daya tindak balas normal, N dan daya geseran statik, 𝑓𝑠 oleh permukaan
landasan. Namun, disebabkan blok kayu A berada di atas satah condong, maka berat blok
kayu A dibahagikan kepada dua komponen iaitu W cos a° (bagi komponen-x) dan W sin b°
(bagi komponen-y). Tetapi, oleh kerana tiada berlaku gerakan pada arah yang tegak lurus
pada satah, maka komponen W kos b⁰ sama nilai dengan tindak balas normal, N.

Berdasarkan hasil pemerhatian semasa penyiasatan, apabila landasan di condongkan,


blok kayu A akan mula untuk bergerak tetapi apabila landasan sudah berada pada sudut-
sudut tertentu mengikut jenis landasan yang digunakan. Hal ini menunjukkan terdapat daya
yang menghalang blok kayu A daripada bergerak iaitu daya geseran statik,𝑓𝑠 . Menurut Brown
(2016) menyatakan jika daya, F yang dikenakan kepada jasad dibesarkan lagi supaya
F > 𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 , daya paduan (F + 𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 ) akan menjadi positif dan kesannya jasad akan bergerak.
Hal ini menunjukkan daya geseran maksimum, 𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 adalah apabila dua permukaan (jasad
dan permukaan landasan) bergeser antara satu sama lain sebelum sesuatu jasad dapat
bergerak. Tetapi, jika jasad pada keadaan keseimbangan (pegun), W = N dan daya geseran
statik akan mengimbangkan daya yang dikenakan ke atas sesuatu jasad, F=𝑓𝑠 . 𝑓𝑠 adalah

4
berkadar terus dengan daya yang dikenakan, F dan daya tindak balas normal, N yang
bertindak ke atas blok kayu A. Jadi, apabila daya yang dikenakan kepada blok kayu A
meningkat, maka 𝑓𝑠 juga meningkat. Menurut Amilia Hairuddin (2014) menyatakan persamaan
asas untuk pekali geseran statik adalah:
𝑓𝑠 α µ𝑆 𝑁

dimana µ𝑆 adalah pekali geseran statik. Sekiranya blok kayu A itu hendak bergerak, maka
𝑓𝑠 = 𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 = µ𝑆 𝑁.

Selain itu, sudut yang membolehkan blok kayu A bergerak berbeza bagi setiap
permukaan landasan yang digunakan (rujuk jadual 1). Hal ini mempunyai kaitan nilai pekali
geseran statik,µ𝑆 kerana blok kayu a hanya akan bergerak di atas permukaan yang
bersentuhan apabila landasan dicondongkan pada sudut tertentu yang menjadikan F > 𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 .
Oleh itu, nilai pekali geseran statik pekali geseren statik, µ𝑆 bergantung kepada sifat dua
permukaan yang digunakan. Nilai pekali geseren statik, µ𝑆 akan menjadi lebih besar
sekiranya permukaan yang digunakan lebih kasar (Bueche, 1986). Manakala, nilai pekali
geseren statik, µ𝑆 akan menjadi lebih kecil sekiranya permukaan yang digunakan lebih halus
atau lembut (tidak kasar. Menurut Vernier (2008) menyatakan nilai pekali geseran statik,µ𝑆
adalah kurang atau sama dengan 1, µ𝑆 ≤ 1. Berdasarkan penyiasatan yang dilakukan, nilai
pekali geseran statik antara blok kayu A dengan ketiga-tiga landasan permukaan yang
berbeza (rujuk jadual 1) ditentukan dengan mencondongkan satu bahagian hujung landasan
sehingga blok kayu A sudah mula untuk bergerak dan slaid ke bahagian hujung landasan
(bahagian landasan yang tidak diangkat atau dicondongkan). Kemudian, setelah sudut bagi
setiap permukaan landasan telah direkodkan seperti jadual 1, formula untuk mencari nilai
pekali geseran dikenalpasti.

Pertama, jika 𝑓𝑠 = 𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 = µ𝑆 𝑁, maka persamaan 𝒇𝒔𝒎𝒂𝒙 = µ𝑺 𝑵 menjadi persamaan 1.

Kedua, daya- daya bagi setiap komponen-x dan komponen-y dikenalpasti dan mengikut
Hukum Newton Kedua,

Daya Komponen - x Komponen - y


Normal Force, N - N
Berat, W W sin b° - W cos a°
Mengikut Hukum Newton Jika objek adalah pegun, -
F=𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥
Kedua,
0 = 𝐹1 + (−𝑓𝑠 )
∑ 𝐹 = ma , a = 0 𝑚𝑠 −2
Maka daya yang terlibat
Jadi,
pada komponen –x hanya,
∑ 𝐹 = m(0)

5
∑𝐹 = 0 (−𝑓𝑠 )
Oleh itu,
∑ 𝐹 = 𝐹1 + (−𝑓𝑠 )
∑𝐹 = 0
Mengikut Hukum Newton N + (- W cos a°) = 0
N + (- W cos a°) = 0
Kedua,
W sin b° + (−𝑓𝑠 ) = 0 N - W cos a° = 0
∑𝑭 = 0 W sin b° − 𝒇𝒔 = 0 N= W cos a°

Persamaan 2 Persamaan 3

Keempat, ganti persamaan 1 ke dalam persamaan 2,

Jika 𝑓𝑠 = µ𝑆 N

Maka,
W sin b° − 𝑓𝑠 = 0

W sin b° = 𝑓𝑠

W sin b° = µ𝑆 N Persamaan 4

Kelima, ganti persamaan 3 ke dalam persamaan 4,


Jika N= W cos a°,

Maka,

W sin b° = µ𝑆 N

W sin b° = µ𝑆 W cos a°
𝑊 cos 𝑎°
µ𝑆 = 𝑊 sin 𝑏°
cos 𝑎°
µ𝑆 = sin 𝑏°

µ𝑆 = tan b°
Keenam, nilai pekali geseran statik, µ𝑆 bagi blok kayu A dengan ketiga-tiga permukaan
landasan yang bersentuhan dikenalpasti menggunakan rumus µ𝑆 = tan b°,
Jadual 2: Nilai pekali geseran statik µ𝑆 .

Permukaan kaca, µ𝑺 Permukaan Kertas Pasir, µ𝑺 Permukaan Kertas A4, µ𝑺


Jika b°= 26.67°, Jika b°= 39.67°, Jika b°= 30.67°,

Maka, Maka, Maka,


µ𝑆 = tan b° µ𝑆 = tan b° µ𝑆 = tan b°
µ𝑆 = tan 26.67° µ𝑆 = tan 39.67° µ𝑆 = tan 30.67°
µ𝑆 = 0.50 µ𝑆 = 0.83 µ𝑆 = 0.59

6
Berdasarkan jadual 2, permukaan yang lebih kasar mempunyai nilai pekali geseran
statik, µ𝑆 yang lebih besar. Landasan permukaan kertas pasir merupakan landasan yang
mempunyai permukaaan yang lebih kasar berbanding landasan permukaan kertas A4 dan
landasan permukaan kaca, maka nilai pekali geseran statik, µ𝑆 bagi permukaan landasan
kertas pasir adalah paling besar iaitu 0.83 diikuti dengan landasan permukaan kertas A4, µ𝑆 =
0.59 dan landasan permukaan kaca, µ𝑆 = 0.50. Hal ini menunjukkan semakin besar daya
geseran yang terhasil antara blok kayu A dengan permukaan landasan yang bersentuhan,
semakin besar nilai pekali geseran statik µ𝑆 . Ini disebabkan oleh 𝑓𝑠 α µ𝑆 𝑁, dimana daya
geseran statik adalah berkadar terus dengan nilai pekali geseran statik, µ𝑆

13.0 Ralat dan penambahbaikan

Berdasarkan penyiasatan yang dijalankan, antara ralat yang dikenalpasti berlaku


semasa penyiasatan ini dijalankan ialah kedudukan mata pencerap tidak berserentang
dengan skala bacaan pada templat jangka sudut semasa mengambil sudut bagi a° apabila
landasan dicondongkan. Hal ini boleh menyebabkan bacaan yang diambil tidak begitu tepat.
Oleh itu, penambahbaikan yang dilakukan bagi mengatasi ralat ini ialah dengan mengulangi
bacaan bagi sudut a° dan mencari purat bacaan sudut a°. Manakala, kedudukan mata
perlulah sentiasa berserenjang dengan skala bacaan pada templat jangka sudut semasa
mengukur sudut a°.

Selain itu, bacaan pada templat jangka sudut a° diambil dengan menggunakan benang
dan blok kayu sebagai pemberat. Benang yang diletakkan sejajar dengan garisan 90° ada
kalanya teralih. Hal ini menyebabkan ralat sifar bacaan sudut a°. Oleh itu, penambahbaikan
yang dilakukan bagi mengatasi ralat sifar ini ialah pada setiap bacaan yang mempunyai nilai
lebih besar dari nilai sebenar akan ditolakkan dengan ralat sifar.

14.0 Kesimpulan
Hipotesis diterima. Semakin kasar jenis permukaan yang digunakan sebagai landasan,
semakin besar nilai pekali geseran statik,µ𝑆 . Selain itu, semakin besar daya geseran,
semakin besar nilai pekali geseran statik, µ𝑆

7
Rujukan
Amalina Hairuddin (2014, April). Geseran atay Translasi. Retrieved from OSF:
https://osf.io/usvdh/download/?format=pdf

Anatoli, I. S. (2018). Friction. Journal of Friction and Wear, Volume 3 (1), 1068-3666.

Brown, S. (2016). Friction. Hodder & Stoughton.

Bueche, F.J. (1986). Introduction tp Physics For Scientists and Engineers . New York:
McGraw-Hill.(112-115)
Giambatista. (2000). College Physics. New York: McGraw-Hill.(56)
Giancoli. (2000). Principles in Physics. Malaysia: Longman Sdn Bhd.(27-32)
Lisa, T. (2004). What is Friction. Canada: Scholastic Inc.

Vernier, S. (2008). Static and Kinetic Friction. Retrieved from Westminster College SIM :
http://www.bibme.org/apa/websitecitation/search?utf8=%E2%9C%93&q=https%3A%
2F%2Fwww.westminster.edu%2Fabout%2Fcommunity%2Fsim%2Fpdf%2FSSTATIC
ANDKINETICFRICTION.pdf

8
LAMPIRAN 1
Perlaksanaan Amali Pekali Geseran Statik