Anda di halaman 1dari 1

TERTIB ACARA PARTANGIANGAN PUNGUAN SILALAHI RAJA

RAMUNIA – L.PAKAM SEKITARNA


1. MARENDE BE NO. 24:1-2 Sangkap ni Amana i, dipatulus
 Tatap hami on na pungu dison, Ai Jesus Kristus, jolma i ditobus.
na naeng pujionnami denggan ni 8. TANGIANG SIAN
basaM di hami, Tatap hami on na
BORU/BERE/IBEBERE
pungu dison

 Togu hami on na mardosa on,


Ale Jesus Tuhannami Sai asi 9. MARENDE BE NO. 122:1-2
rohaM di hami, Togu ma tongtong o Ida hinadenggan ni, angka na
na mardosa on. saroha i
Parpambaenan na burju, nang
2. TANGIANG SIAN PENGURUS
hatana pe tutu
3. MARENDE BE NO. 211:1-2 o Sai hushus uapna i, songon
bungabunga I
 Tuhan Jesus Siparmahan, au Angka na tinompa i,
birubiruNa do pajengkarhon tano i.
Jesus gok di Ho rohangku, sai
ihuthononhu Ho
10. 10. TANGIANG SIAN PARJABU
Sai ihuthononhu Ho, sai
ihuthononhu Ho 11.
12.
Jesus gok di Ho rohangku, sai 11. MARENDE BE NO.569:1-2
ihuthononhu Ho (HUHUT PAPUNGU DANA)
 Jumpa masa sorimago, tung  O Debata tung longang do
pangapul Ho gogo rohangku,
Ia bogasMi huida, sai ihuthononhu Molo hubereng na tinompaMi,
Ho Saluhut bintang, hilap dohot
Sai ihuthononhu Ho, sai ronggur,
ihuthononhu Ho Manghatindanghon
Ia bogasMi huida, sai ihuthononku hasangaponMi,
Ho Reff :
Marende au Tuhan mamuji Ho,
4. JAMITA
O, Debata, sangap do Ho.
5. MARENDE BE N0.14:1-2 Marende au Tuhan mamuji Ho
 Puji hamu Jahowa tutu, O, Debata, sangap do Ho.
Pardengganbasa, parasiroha
salelengna i.  Di ladang di adaran dohot
Pardengganbasa i, parasiroha i. tombak,
Marende pidong tung mansai
 Ingot tongtong, ale tondingkon, sonang
Sude na denggan na dipasonggop Punsu ni dolok, sunge dohot rura,
Debata tu ho. Mamaritahon sangapMi Tuhan.
Denggan basaNa do na Marende au ………
pangoluhon ho.
6. TANGIANG SIAN HULA-HULA  Molo huingot balga ni holongMu,
Marhite Jesus na tarsilang i.
7. MARENDE BE NO. 28:1-2
Anak sasadaMi O Debatangku,
 Hata ni Jahowa sipadame jolma Dilehon Ho manobus jolma i.
hangoluan i Marende au ………
Halalas ni roha siapuli roha ni na
marsak i 12. TANGIANG PENUTUP
Gogo ni Debatangki paluahon na
porsea sian nasa jea.

 Nasa tinahiNa tagan so ditompa


tano on dope
Nang na tinuduan ni sude pelean
jumpang do muse