Anda di halaman 1dari 6

ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Pelajaran : Pendidikan Kemuhammadiyahan


Guru Pelajaran : Rahmadi, S.Pd I
Kelas : X
Hari / Tanggal : Rabu, 18 September 2019
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

1. Dimanakah kita dapat menemukan pendidikan kemuhammadiyahan ?


a. SD Muhammadiyah
b. SMP Muhammadiyah
c. SMA /SMK Muhammadiyah
d. Perguruan Tinggi Muhammadiyah
e. Semua lembaga pendidikan yang ada di bawah persyarikatan Muhammadiyah
JWB e
2. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari pendidikan Muhammadiyah adalah....
a. Muhammadiyah memerlukan penerus keyakinan
b. Muhammadiyah memerlukan penerus cita-cita
c. Muhammadiyah cukup dikenal secara subjektif
d. Muhammadiyah dapat dikenal secara objektif
e. Muhammadiyah memerlukan penerus amal usahanya
JWB c
3. Agar kita dapat mengetahui latar belakang berdirinya Muhammadiyah, maka pendekatan yang harus kita
gunakan adalah pendekatan ......
a. Idealis
b. Ideologis
c. Struktural
d. Historikus
e. Historis
JWB e
4. Berikut ini adalah materi yang dapat kita ketahui melalui pendekatan ideologis, kecuali....
a. Kepribadian Muhammadiyah
b. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
c. Keyakinan
d. Strategi dasar perjuangan Muhammadiyah
e. Cita-cita agung Muhammadiyah
JWB d
5. Agar kita dapat mengetahui bagaimana Muhammadiyah melancarkan amal usahanya dengan sistem
organisasi, maka kita harus menggunakan pendekatan.....
a. Idealis
b. Ideologis
c. Struktural
d. Historikus
e. Historis
JWB c
6. Isi janji pelajar Muhammadiyah diawali dengan kalimat....
a. Syahadat ilahi
b. Syahadatullah dan Syahadaturrasul
c. Menegakkan dan menjungjung tinggi perintah agama Islam
d. Sumpah
e. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru
JWB b
7. Dibawah ini beberapa Amal Usaha Muhammadiyah, kecuali....
a. Bidang Keagamaan
b. Bidang Pendidikan
c. Bidang Kemasyarakatan
d. Bidang Ekonomi
e. Bidang Politik Kenegaraan
JWB e
8. Gerakan Muhammadiyah adalah termasuk Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia, ciri atau
identitas pergerakan yang membedakannya dengan gerakan lain adalah...
a. Hanya bergerak dalam bidang agama
b. Gerakan yang hanya terkenal dengan gerakan Islam Modern
c. Gerakan Islam Tradisi
d. Gerakan Islam Nusantara
e. Gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar, bersumber pada Qur’an dan Hadits
JWB e
9. Ayat apakah yang menjelaskan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar...
a. Ayat 104 Surah Al-Maidah
b. Ayat 104 Surah Al-Qarah
c. Ayat 104 Surah Ali Imran
d. Ayat 104 Surat Al-Kahfi
e. Ayat 104 Surah An-Nisaa
JWB c
10. Berikut dibawah ini tujuan gerakan Muhammadiyah, kecuali...
a. Menegakkan dan menjungjung tinggi agama Islam
b. Melaksakan syari’at Islam
c. Merubah dunia dengan tuntunan Islam
d. Mendakwahi manusia ke jalan yang benar
e. Menghancurkan agama Islam
JWB e
11. Gerakan Muhammadiyah disebut juga sebagai Gerakan Dakwah yang memiliki sasaran atau golongan
untuk didakwahi, yaitu...
a. Kepada yang belum islam
b. Kepada yang sudah islam
c. Kepada orang kafir
d. Kepada orang muslim
e. Ummat dakwah dan Ummat Ijabah
JWB e
12. Termasuk dari tugas Gerakan Muhammadiyah adalah memperbaharui cara berfikir manusia sesuai
dengan perkembangan dan perubahan zaman. Bukan pembaruan dalam ajaran Islam. Adalah bentuk ciri
Gerakan Muhammadiyah sebagai...
a. Gerakan Tradisi
b. Gerakan Islam
c. Gerakan Nasional
d. Gerakan Tajdid
e. Gerakan Partai Islam
JWB d
13. Berikut dibawah ini adalah penyakit yang harus diperbaharui dalam Islam, kecuali...
a. Takhayul
b. Bid’ah
c. Khurafat
d. Kemusyrikan
e. Keimanan
JWB e
14. Gerakan Muhammadiyah mempunyai cita-cita mencerdaskan bangsa dan mewujudkan kemerdekaan
NKRI, adalah bentuk dari Gerakan Muhammadiyah sebagai...
a. Gerakan Nasional
b. Gerakan Internaisional
c. Gerakan Tradisional
d. Gerakan Partai
e. Gerakan Islam Modern
JWB a
15. Anggaran pokok yang menyatakan identitas, asas, dan lambang, maksud dan tujuan, serta usaha dan
keanggotaan Muhammadiyah dan peraturan pelaksanaan anggaran dasar yang merinci segala ketentuan
yang termuat didalam anggaran dasar, adalah maksud dari pengertian...
a. Persyarikatan Kemuhammadiyahan
b. Perjanjian anggota Muhammadiyah
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga persyarikatan Muhammadiyah
d. Gerakan Muhammadiyah
e. Tujuan gerakan Muhammadiyah
JWB c
16. Susunan Organisasi Muhammadiyah yang benar adalah...
a. Ranting, Cabang, daerah, Wilayah dan Pusat
b. Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting
c. Wilayah, Pusat, Daerah, Ranting dan Cabang
d. Pusat, Daerah, Wilayah, cabang dan Ranting
e. Daerah, Wilayah, Pusat, Cabang dan Ranting
JWB b
17. Unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagaian tugas pokok Muhammadiyah dan unsur
pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pendukung Muhammadiyah, adalah pengertian
dari...
a. Tarjih
b. Majelis dan Lembaga
c. Muktamar
d. Musyawarah
e. Persyarikatan
JWB b
18. Situasi masyarakat ketika berada dalam belenggu penjajahan oleh Belanda adalah masyarakat pada
umumnya berada dalam keadaan miskin, dan tidak berpendidikan serta masih kentalnya nuansa
pengaruh animisme/dinamisme dalam menjalankan syariat agama Islam. Situasi inilah yang mendorong
KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun …
a. 1945
b. 1928
c. 1920
d. 1912
e. 1908
JWB d
19. Berdirinya Muhammadiyah diawali dari pendirian...... oleh K.H. Ahmad Dahlan.
a. Sebuah sekolah
b. Sebuah masjid
c. Sebuah gedung
d. Sebuah taman
e. Semua benar
JWB a
20. Peningkatan martabat kaum wanita dengan mengadakan berbagai pengajian, kursus keterampilan
berpidato dan berorganisasi, maka didirikannya organisasi wanita Muhammadiyah yang bernama ….
a. Pemuda Muhammadiyah
b. Ikatan pelajar putri Muhammadiyah
c. Ikatan Mahasiswi Muhammadiyah
d. Tapak Suci
e. A’isyiyah
JWB e
21. Sesuai dengan perkembangannya Muhmmadiyah melakukan pembaharuan dalam tiga bidang, yaitu. . .
a. Kesehatan, pendidikan dan keamanan
b. keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan
c. Kesehatan, perdagangan, dan perkumpulan
d. Perkumpulan, peternakan, perikanan
e. Kesehatan, peternakan, dan perkebunan
JWB b
22. Kata organsasi berasal dari bahasa yunani, yang artinya. . .
a. Alat, bagian, dan anggota
b. Struktur, perserikatan dan perkmpulan
c. Bagian, struktur, anggota
d. Bagian, masyarakat, anggota
e. Bagian, step, anggota
JWB a
23. Didalam organisasi mengandung berapah unsurkah. . .
a. 1
b. 2
c. 3
d. 5
e. 4
JWB c
24. Apa yang di maksud dengan Majelis
a. Unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
b. Unsur pembantu pimpinan yang menjalankan seluruh tugas pokok Muhammadiyah.
c. Unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.
d. Unsur pembantu pimpinan persyarikatan Muhammadiyah.
e. Unsur pembantu yang menjalankan perlengkapan Muhammadiyah.
JWB a
25. Sesuai dengan hasil muktamar ke 45 di Malang tahun 2005, Muhammadiah menetapkan…
a. Delapan majelis dan tujuh lembaga
b. Sembilan majelis dan sebelas lembaga
c. Sembilan majelis dan tujuh lembaga
d. Lima majelis empat lembaga
e. Empat majelis tujuh lembaga
JWB c
26. Fungsi dari Tarjih dan Tajdit adalah…
a. Pembantu pelaksanaan dakwah islamiah
b. Pembantu pimpinan di bidang pendidikan tinggi.
c. Pembantu di bidang kesehatan dan kesejahteraan
d. Pembantu menata kapasitas organisasi
e. Pembantu pimpinan perserikatan dalam bidang keagamaan dan pemikiran
JWB e
27. Menurut batang tubuh AD Muhammadiyah sesuai dengan keputusan muktamar ke 45 di Malang tahun
2005 terdiri dari…
a. 14 bab dan 24 pasal
b. 11 bab dan 32 pasal
c. 24 bab 84 pasal
d. 13 bab 14 pasal
e. 16 bab 42 pasal
JWB e
28. 16 bab dalam AD di perinci dalam ART Muhammadiyah sesuai dengan hasil muktamar tahun 2005 yang
terdiri atas …
a. 38 pasal
b. 16 pasal
c. 42 pasal
d. 23 pasal
e. 83 pasal
JWB a
29. Persaratan dari perubahan aggaran dasar adalah…
a. Diangap sah jika sekurang-kurangnya setengah dari jumlah muktamar yang hadir
b. Dianggap sah jika pimpinan saja yang hadir
c. Dianggap sah jika diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota muktamar yang
hadir.
d. Dianggap sah jika diputuskan oleh sekurang-kurangnya satu per empat dari jumlah anggota muktamar
yang hadir
e. Dianggap sah jika semua sepertiga anggota menyetujuinya
JWB c
30. Pada tanggal berapakah Muhammadiayah mendapatkan status sebagai organisasi yang berbadan hukum.
a. 18 November 1912
b. 22 Agustus 1914
c. 14 Agustus 1914
d. 18 Agustus 1914
e. 22 November 1912
JWB b
31. Soal 31
a. Jawab A
b. Jawab B
c. Jawab C
d. Jawab D
e. Jawab E
JWB B
32. Soal 32
a. Jawab A
b. Jawab B
c. Jawab C
d. Jawab D
e. Jawab E
JWB A
33. Soal 33
a. Jawab A
b. Jawab B
c. Jawab C
d. Jawab D
e. Jawab E
JWB B
34. Soal 34
a. Jawab A
b. Jawab B
c. Jawab C
d. Jawab D
e. Jawab E
JWB A
35. Soal 35
a. Jawab A
b. Jawab B
c. Jawab C
d. Jawab D
e. Jawab E
JWB C
36. Soal 36
a. Jawab A
b. Jawab B
c. Jawab C
d. Jawab D
e. Jawab E
JWB E
37. Soal 37
a. Jawab A
b. Jawab B
c. Jawab C
d. Jawab D
e. Jawab E
JWB C
38. Soal 38
a. Jawab A
b. Jawab B
c. Jawab C
d. Jawab D
e. Jawab E
JWB E
39. Soal 39
a. Jawab A
b. Jawab B
c. Jawab C
d. Jawab D
e. Jawab E
JWB B
40. Soal 40
a. Jawab A
b. Jawab B
c. Jawab C
d. Jawab D
e. Jawab E
JWB A