Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

SAINS RUMAH TANGGA (SnRT)


TINGKATAN 5
2020
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
6.0 KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA DALAM INDUSTRI HOSPITALITI

1 6.1 Tanggungjawab Nota:


2/1/2020 – Mematuhi Peraturan Cadangan Aktiviti:
 Jenis tempat kerja dalam bidang
3/1/2020 Keselamatan di Murid boleh: Mengetahui kepentingan menjaga
hospitaliti:
( 3 JAM) Tempat Kerja dalam keselamatan di tempat kerja dalam
Industri Hospitaliti industri hospitaliti.
6.1.1 Menyenaraikan jenis - Restoran
tempat kerja dalam - Hotel
industri hospitaliti.
- Kantin/ dewan makan asrama
- Kafe

6.1.2 Menerangkan kepentingan  Kepentingan menjaga keselamatan di tempat


menjaga keselamatan di  Mendapatkan kerja:
tempat kerja dalam industri Memahami peranan agensi yang maklumat dan bahan
hospitaliti. bertanggungjawab dalam daripada pelbagai - Mengurangkan risiko kemalangan dan
menguatkuasakan undang-undang sumber kecederaan
dan peraturan keselamatan pekerjaan. (internet,media cetak) - Memperoleh margin keuntungan
- Reputasi perniagaan yang baik

 Contoh Akta yang berkaitan peraturan


6.1.3 Menghuraikan peraturan  Menghasilkan keselamatan:
keselamatan dan garis Mengaplikasi prosedur keselamatan di brosur/ risalah yang - Akta Keselamatan dan Kesihatan
panduan kesihatan tempat kerja dalam industri hospitaliti. menarik tentang Pekerjaan 1994 (Akta 514)
mengikut Akta peraturan
Keselamatan dan keselamatan dan - Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (127)
Kesihatan Pekerjaan 1994 garis panduan
(Akta 514). kesihatan di bilik
atau bengkel
masakan.
6.1.4 Menama dan  Agensi yang berkaitan:
menjelaskan peranan Menganalisis kesan tidak mematuhi - Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
agensi yang prosedur keselamatan di tempat kerja - Kementerian Sumber Manusia
menguatkuasakan dalam industri hospitaliti. - Kementerian Kesihatan Malaysia
undang-undang dan
peraturan
keselamatan
pekerjaan.
6.1.5 Membuat kesimpulan Menentukan garis panduan
kesan tidak mematuhi keselamatan di tempat kerja dalam
prosedur keselamatan di industri hospitaliti berdasarkan analisis
tempat kerja dalam yang telah dibuat.
industri hospitaliti.
6.1.6 Mengesan kerosakan Mencadangkan prosedur keselamatan
peralatan dan keadaan di tempat kerja yang sesuai dan
yang tidak selamat di berkesan berdasarkan garis panduan
tempat kerja dalam keselamatan.
industri hospitaliti.

 Kesan tidak mematuhi prosedur


keselamatan:
6.1.7 Menghuraikan tindakan - Tindakan disiplin
untuk mengatasi
masalah kerosakan - Pendakwaan
peralatan dan keadaan
yang tidak selamat di - Denda
tempat kerja dalam Pemecatan
industri hospitaliti.

6.1.8 Mematuhi peraturan


keselamatan semasa
berada di tempat kerja.
2 6.2 Persekitaran Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Nota:
6/1/2020 – Selamat dan Ergonomik
10/1/2020 Pergerakan di Tempat Mengetahui punca kemalangan di  Kriteria persekitaran selamat di tempat kerja:
 Mendapatkan maklumat
( 3 JAM ) Kerja 6.2.1 Memerihalkan persekitaran tempat kerja. dan bahan daripada
selamat di tempat kerja. pelbagai sumber (internet, - Lantai tidak licin
media cetak)
- Lantai kering
- Susun atur perabot tidak
menghalang laluan
- Pencahayaan dan pengudaraan yang
mencukupi
- Peralatan tajam disimpan baik
- Bahan berbahaya diasingkan dan
disimpan.

6.2.2 Menerangkan punca  Menjalankan


kemalangan di tempat kerja. pemeriksaan tempat  Punca kemalangan di tempat kerja:
6.2.3 Memberi justifikasi Menjelaskan langkah mencegah kerja
kepentingan persekitaran kemalangan di tempat kerja. - Kecuaian manusia
selamat di tempat kerja.
- Pakaian semasa bekerja

- Susun atur peralatan dan


kelengkapan

Keadaan lantai

6.2.4 Menerangkan maksud


ergonomik pergerakan di Mengaplikasi postur badan yang baik
ketika bekerja.
tempat kerja.

6.2.5 Menerangkan
kepentingan menilai
beban, saiz dan risiko
sebelum mengangkat
objek.
3
13/2/2020 – 6.2.6 Mempertimbangkan aspek Menganalisis persekitaran tempat kerja
17/2/2020 pergerakan sebelum yang selamat.
mengangkat dan
memindahkan objek:

(i) keadaan dan


bentuk beban
(ii) menilai berat
beban

(iii) jarak lokasi


pemindahan
(iv) keperluan
bantuan
menilai risiko
Demonstrasi mengangkat objek
6.2.7 Menunjuk cara postur
badan yang baik semasa Mencadangkan kaedah
mengangkat dan mengangkat objek yang betul
berdasarkan ergonomik
memindahkan objek berat.
pergerakan di tempat kerja.

Menyediakan panduan
6.2.8 Merumuskan langkah mengangkat objek dengan
pencegahan kemalangan mempertimbangkan aspek
yang efektif di tempat kerja ergonomik pergerakan
menggunakan pelbagai media.
4 6.3 Amalan - Cadangan Nota:
20/1/2020 – Keselamatan Mencegah  Ruang tempat kerja yang terdedah kepada risiko
24/1/2020 Kebakaran dan Rawatan Murid boleh: Mengenal pasti ruang dan punca Aktiviti: kebakaran:
Awal Kecederaan Akibat berlaku kebakaran di tempat kerja.
Kebakaran - Dapur
6.3.1 Mengenal pasti ruang  Latihan amali
tempat kerja yang menggunakan - Bilik gas
berisiko tinggi kepada pemadam api
TAHUN kebakaran.
BARU CINA  Latihan kebakaran
25-26 JAN menggunakan fire  Antara punca kebakaran:
2020 6.3.2 Menerangkan punca marshal, pelan laluan - pendawaian elektrik
kebakaran di tempat kerja. kecemasan dan tempat
berkumpul - dapur gas
- aktiviti memasak
 Murid meneliti
kandungan serta - merokok
menyatakan kerosakan peralatan elektrik
kegunaan setiap
bahan dan alat kecil di
dalam Kit Pertolongan
Cemas
Mendapatkan maklumat dan
bahan daripada pelbagai sumber
(internet, media cetak)

6.3.3 Menjelaskan tindakan jika


berlaku kebakaran: Menerangkan tindakan perlu diambil
jika berlaku kebakaran
(i) membunyikan penggera
(ii) membuat panggilan
kecemasan
(iii) menggunakan peralatan
pemadam api

(iv) pengungsian bangunan


(v) prosedur pemindahan
mangsa kebakaran

(vi) mendaftar
mangsa
yang
tercedera
dan
menentuka
n rawatan
yang
sesuai
(vii) menyediakan maklum
balas yang cepat dan
tepat tentang mangsa

6.3.4 Mengenal pasti rawatan


awal kecederaan akibat
Menunjuk cara rawatan awal
kebakaran.
kecederaan akibat kebakaran.
6.3.5 Menunjukkan cara
rawatan awal kecederaan
Membezakan jenis rawatan awal
akibat kebakaran
kecederaan akibat kebakaran.
mengikut prosedur yang
betul.
6.3.6 Mengkaji prosedur
keselamatan di
Menilai prosedur keselamatan di
pelbagai institusi untuk
pelbagai institusi untuk mencegah
mencegah kebakaran.
kebakaran.
6.3.7 Mencadangkan
langkah pencegahan
Mencadangkan prosedur mencegah
kebakaran di tempat
kebakaran bersesuaian dengan ruang
kerja.
tempat kerja.

7.0 SANITASI DALAM PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN MAKANAN


5 7.1 Amalan Sanitasi Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
27/1/2020 – dalam Perkhidmatan
31/1/2020 Penyediaan Makanan 7.1.1 Menyatakan maksud Mengetahui maksud sanitasi dalam
( 3 Jam ) sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan.  Sumbangsaran
perkhidmatan penyediaan
makanan.

7.1.2 Menerangkan
kepentingan amalan  Perbincangan dalam
sanitasi yang baik Memahami kepentingan amalan kumpulan
dalam pengendalian sanitasi yang baik dalam perkhidmatan
dan penyediaan penyediaan makanan.  Menggunakan Peta
makanan. Minda/ Peta
Pemikiran

7.1.3 Menghuraikan prosedur


dan peraturan yang Mengkaji amalan pengendali  Mendapatkan maklumat
ditetapkan oleh pihak makanan berdasarkan prosedur dan dan bahan daripada
berkuasa berkaitan peraturan perkhidmatan penyediaan pelbagai sumber tentang
sanitasi makanan. makanan. tugasan (internet, kaedah
inkuiri) Contoh: Prosedur
dan peraturan oleh pihak
berkuasa berkaitan sanitasi
dan keselamatan makanan

7.1.4 Mengkaji amalan


pengendali makanan Menganalisis prosedur dan peraturan
berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa
dan peraturan berkaitan sanitasi makanan.
perkhidmatan
penyediaan
makanan.

7.1.5 Menyediakan laporan  Pembentang


kajian amalan Menyediakan laporan hasil kajian an Kumpulan
pengendali makanan amalan sanitasi dalam perkhidmatan Contoh:
dalam perkhidmatan penyediaan makanan di premis yang - Ciri pengendali
penyediaan makanan. dipilih. makanan yang baik
- Menerangkan
kepentingan
amalan
sanitasi yang
baik

Laporan hasil kajian amalan aspek


7.1.6 Merumuskan amalan Merumuskan amalan terbaik aspek sanitasi dan keselamatan
terbaik aspek sanitasi sanitasi dalam perkhidmatan makanan di kantin sekolah
dalam perkhidmatan penyediaan makanan berpandukan
penyediaan makanan kajian.
6 7.2 Amalan Kebersihan Murid boleh: Nota:
03/2/2020 – Diri di Tempat Kerja 7.2.1 Menyatakan kepentingan Cadangan Aktiviti:  Penampilan dan amalan kebersihan diri
07/2/2020 menjaga kebersihan diri Mengetahui kepentingan kebersihan
yang positif merangkumi kebersihan:
( 3 Jam ) dalam bidang penyediaan diri dalam bidang penyediaan  Sumbangsaran
makanan. makanan. (i) rambut
(ii) muka
(iii) gigi
(iv) kulit badan

(v) pakaian pelindung


(vi) mencuci tangan

(vii) merawat luka kecil


membalut luka
7.2.2 Menerangkan amalan Menerangkan ciri penampilan diri yang  Perbincangan dalam
kebersihan dan penampilan positif dan amalan kebersihan yang kumpulan
diri yang sesuai mengikut sesuai mengikut bidang kerja.
bidang kerja.
7.2.3 Menjelaskan kepentingan Mengaplikasi kebersihan diri dengan  Kepentingan berpakaian yang sesuai di
pemilihan jenis pakaian, memakai pakaian, kasut dan penutup tempat kerja:
kasut dan penutup kepala kepala yang sesuai pada setiap masa
yang sesuai dipakai pada di tempat kerja.
setiap masa di tempat (i) melindungi diri dan orang lain
kerja. (ii) kasut yang sesuai untuk
mengelakkan tergelincir, tersadung
atau jatuh

7.2.4 Membanding dan menilai  Menggunakan


kelengkapan berpakaian Mengenal pasti kepentingan pemilihan Peta Minda / Peta
yang dipakai oleh staf pakaian yang sesuai mengikut bidang Pemikiran
mengikut bidang kerja kerja.
dalam penyediaan
makanan.

7.2.5 Mereka bentuk pakaian  Mendapatkan maklumat


yang selamat dan sesuai Menilai ciri penampilan diri yang positif dan bahan daripada
mengikut bidang kerja. dan amalan kebersihan yang sesuai pelbagai sumber tentang
mengikut bidang kerja. tugasan (internet, kaedah

inkuiri)
7.2.6 Mengamalkan penampilan
diri yang bersih serta Mencadangkan peningkatan
berpakaian lengkap dan penampilan diri yang positif dan
sesuai mengikut bidang amalan kebersihan yang sesuai
kerja. mengikut bidang kerja.
7 7.3 Amalan Menjaga Murid boleh: Mengetahui maksud pencemaran Nota:
10/2/2020 Kebersihan dan makanan, pencemaran silang dan  Punca pencemaran makanan:
– 14/2/2020 Keselamatan Makanan 7.3.1 Menyatakan maksud keracunan makanan
( 3 Jam ) pencemaran makanan, (i) pengaruh mikroorganisma
pencemaran silang dan
keracunan makanan. (ii) bahan kimia

(iii) perubahan fizikal

(iv) bendasing

(v) tindakan enzim serangga dan haiwan perosak

7.3.2 Menerangkan perubahan Memahami punca perubahan fizikal


fizikal pada makanan pada makanan tercemar
tercemar.
7.3.3 Mengklasifikasi jenis Mengkelasifikasikan makanan tercemar
Cadangan Aktiviti:
pencemaran makanan. berdasarkan punca pencemaran.
7.3.4 Mengenal pasti punca Mengenal pasti jenis dan ciri Proses penyediaan dan pengendalian makanan
pemcemaran makanan dan mikroorganisma penyebab kerosakan Mempamerkan bahan makanan (menyimpan bahan, menyedia, memasak, menyejuk,
pencemaran silang makanan dan pembawa penyakit yang tercemar (rosak, basi, memanas semula, holding, menghidang dan mengedar
kotor, berkulat, bendasing) makanan
7.3.5 Mengenal pasti jenis dan ciri Menjalankan amali memeriksa
mikroorganisma penyebab stok bahan basah di dalam peti
kerosakan makanan dan sejuk dan bahan kering di rak
pembawa penyakit: makanan.
I. Bakteria

II Fungi (Kulat dan Yis)


III Virus
7.3.6 Menerangkan kepentingan
kawalan suhu semasa Mendapatkan maklumat dan
penyediaan dan bahan daripada pelbagai
pengendalian makanan. sumber (media cetak,
internet) tentang prosedur
penyediaan, penyimpanan
dan pelupusan makanan yang
selamat
7.3.7 Menghuraikan prosedur
kawalan stok termasuk
kuantiti, penghantaran,
penyimpanan, pelabelan
dan pergerakan stok.
7.3.8 Mengkaji dan menilai Mengkaji dan menilai prosedur
prosedur pengendalian pengendalian makanan yang selamat
makanan yang selamat ketika penyediaan, penyimpanan dan
ketika penyediaan, pelupusan makanan.
penyimpanan dan
pelupusan makanan.

7.3.9 Menyediakan laporan kajian Menyediakan laporan hasil kajian Lawatan dan membuat kaji selidik
prosedur pengendalian amalan aspek sanitasi dan keselamatan di premis yang menjalankan
makanan yang selamat. dalam perkhidmatan makanan di premis perniagaan perkhidmatan
yang dipilih. makanan
7.3.10 Merumuskan amalan
terbaik aspek pengendalian
makanan yang selamat
dalam perkhidmatan
penyediaan makanan.

8.0 PERALATAN PENYEDIAAN DAN PENYAJIAN MAKANAN

8 8.1 Perabot dan Murid boleh: Mengetahui jenis perabot, kelengkapan Nota:
17/2/2020 – Kelengkapan Dapur dan peralatan ruang dapur dan Cadangan aktiviti:
21/2/2020 serta Peranggu Meja peranggu meja.
Menggunakan alat berfikir dalam
( 3 Jam ) kelengkapan ruang dapur;
8.1.1 Menamakan perabot dan perbincangan.
- jenis kain dapur, sarung tangan ketuhar, alatan
kelengkapan ruang dapur.
pembersihan
- jenis perabot seperti meja kerja, almari,
kabinet
- jenis dan kegunaan peralatan seperti dapur
memasak, ketuhar, peti sejuk, penggoreng
jeluk (deep fryer), periuk belanga, pisau dan
kutleri
- alat penjimat masa seperti mesin
pengisar, periuk nasi elektrik dan periuk
tekanan
- jenis peralatan menghidang seperti
chafing dish, bain- marie, tableware

Mengkategori jenis peralatan untuk  Demonstrasi penggunaan


8.1.2 Mengenal pasti jenis, teknik proses penyediaan makanan dan pelbagai jenis pisau
penggunaan dan kaedah peralatan untuk menghidang mengikut fungsinya.
penyenggaraan peralatan
untuk proses penyediaan
makanan.  Menghasilkan buku
skrap (sekurang-
kurangnya 3 alat jimat
masa yang terkini).

Memilih jenis peralatan yang betul dan  Mendapatkan maklumat dan


8.1.3 Mengenal pasti jenis, teknik menyediakan peranggu meja mengikut bahan berkaitan perabot
penggunaan dan kaedah jenis sajian. dan kelengkapan dapur
penyenggaraan peralatan serta peranggu meja
untuk menghidang. daripada pelbagai sumber.

Mengkaji peralatan ruang dapur dari  Membuat kajian berkaitan


8.1.4 Menyediakan peranggu aspek bahan buatan, ketahanan, reka peralatan memasak yang
meja mengikut jenis sajian: bentuk, harga, penyenggaraan dan terdapat dalam pasaran dan
penyimpanan. membuat pembentangan
(i) Melayu menggunakan TMK.

(ii) Cina
(iii) India

(iv) Barat
8.1.5 Menilai peralatan ruang Menyediakan laporan kajian pemilihan  Mengadakan lawatan ke
dapur dari aspek bahan peralatan ruang dapur untuk kegunaan premis industri
buatan, ketahanan, reka domestik dan industri penyediaan penyediaan makanan dan
bentuk, harga, makanan mencadangkan
penyenggaraan dan penambahbaikan
penyimpanan. peralatan di ruang dapur.

8.1.6 Menentukan peralatan Mencadangkan peralatan ruang dapur  Contoh peranggu meja sajian
ruang dapur untuk yang sesuai untuk kegunaan domestik
kegunaan domestik dan dan industri penyediaan makanan. Barat
industri penyediaan (i) A’ la carte
makanan berdasarkan hasil
(ii) Table d’hote
penilaian.

9
24/2/2020 –
01/3/2019
UJIAN 1 – T1, T2, T3, T4, dan T5

10 UJIAN 1 – T1, T2, T3, T4, dan T5


2/3/2020
– 6/3/2020
11 UJIAN 1 – T1, T2, T3, T4, dan T5
9/3/2020 –
13/3/2020
14/3/2020 – Cuti Pertengahan Penggal I
22/3/2020

9.0 PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN


12 9.1 Prinsip dan Kaedah Murid boleh:
23/3/2020 - Memasak 9.1.1 Menerangkan tujuan
27/3/2020 Mengetahui tujuan memasak Cadangan Aktiviti:
memasak makanan. makanan.  Menggunakan alat berfikir

9.1.2 Menerangkan kaedah  Mengumpulkan


memasak menggunakan: Memahami kaedah memasak prinsip maklumat tentang
haba lembap, haba kering dan prinsip memasak
Hingga i. Prinsip Haba Lembap pancaran gelombang mikro. melalui pelbagai
sumber
(a) Mencelur Memasak makanan
mengikut prinsip haba
(b) Mencarak
17 lembap, haba kering dan
pancaran gelombang mikro  Mengumpulkan contoh
27/4/2020– (c) Merebus hidangan masakan
1/5/2020 menggunakan bahan
(d) Mereneh makanan yang sesuai. dihasilkan melalui pelbagai
kaedah memasak
18 minggu (e) Merendidih
(54 JAM)
(f) Mengukus  Menghasilkan buku
skrap/ carta kaedah
(g) Double-
memasak
boiling

(h) Braising and


 Membuat pembentangan
pot roasting
buku skrap kaedah
memasak

ii. Prinsip Haba Kering


(i) Membakar
(j) Menggril

(k) Memanggang
(l) Gratinating

(m) Menggoreng

iii. Pancaran Gelombang


Mikro

9.1.3 Memasak bahan makanan


menggunakan pelbagai Membanding hasil masakan dari aspek
kaedah mengikut prosidur rupa, tekstur dan rasa.
yang betul dan selamat.
9.1.4 Membeza dan menilai
hasil masakan Merumuskan kelebihan dan
menggunakan pelbagai kekurangan hasil masakan
kaedah memasak haba menggunakan prinsip haba lembap
lembap, haba kering dan dan haba kering.
pancaran gelombang
mikro dari aspek rupa,
tekstur dan rasa.
9.1.5 Merumuskan
kelebihan dan Mencadangkan kaedah
kekurangan memasak makanan yang
menggunakan prinsip sesuai bagi menu mengikut
memasak haba kumpulan individu tertentu.
lembap, haba kering
dan pancaran
gelombang mikro.
9.1.6 Mencadangkan kaedah
memasak yang sesuai bagi Mengetahui tujuan memasak
menu kumpulan individu makanan.
tertentu.
18 PPT - T1, T2, T3, T4, dan T5
4/5/2020 –
8/5/2020

19 PPT - T1, T2, T3, T4, dan T5


11/5/2020 –
15/5/2020

20 PPT - T1, T2, T3, T4, dan T5


18/5/2020 –
22/5/2020

23/5/2020 – Cuti Pertengahan Tahun


7/6/2020

21 Perbincangan Jawapan PPT Memastikan murid mandapat jawapan


8/6/2020 –
- sambungan - yang tepat
12/6/2020
9.1.6 Mencadangkan kaedah
memasak yang sesuai bagi
menu kumpulan individu Mengetahui tujuan memasak
tertentu. makanan.
9.2 Hidangan Murid boleh: Menggunakan Peta Minda/ Peta Nota:
22 Berasaskan Sayuran 9.21 Mengklasifikasi sayuran dan Pemikiran  Maksud mise en place – persediaan awal dan
15/6/2020 – bagi Sajian Timur, Barat memberi contoh. Mengetahui klasifikasi dan contoh  Mengumpulkan menyusun bahan masakan serta peralatan
19/6/2020 dan Vegetarian sayuran. maklumat tentang berdasarkan hidangan pada menu, bertujuan
9.2.2 Menerangkan cara sayuran melalui memudahkan proses memasak.
pemilihan sayuran yang pelbagai sumber
berkualiti. Memahami cara pemilihan,
 Contoh Menu Timur:
penyimpanan dan kaedah  Membuat lawatan ke
9.2.3 Menerangkan prosedur memasak yang sesuai bagi pasaraya atau pasar (i) Kerabu
penyimpanan sayuran. mengekalkan nutrien besar di bahagian (ii) Acar Rampai
sayuran. sayuran.
(iii) Sup Sayuran
9.2.4 Menjelaskan k aedah
memasak yang sesuai bagi  Tunjuk cara pemilihan
mengekalkan nutrien Merancang menu, dan penyimpanan (iv) Tomyam Sayur
sayuran. menyediakan mise sayuran yang betul (v) Dalca Sayuran
en place,
9.2.5 Menjelaskan kaedah memasak dengan  Mendapatkan resipi dari
mengamalkan pelbagai sumber (vi) Sayur Campur Goreng
memasak yang sesuai bagi
mengekalkan nutrien langkah (majalah, buku resipi,  Contoh Menu Barat:
sayuran. keselamatan, internet).
(i) Mashed Potato
menghias dan
menghidang  Menyediakan buku
9.2.6 Merancang menu dan
sayuran koleksi resipi sayuran
memilih resipi berasaskan
menggunakan dan bertukar-tukar resipi
sayuran bagi sajian Timur,
peralatan yang sesama rakan
Barat dan Vegetarian.
sesuai.
 Tayangan video program
masakan.
9.2.7 Menyediakan mise en place Menilai hidangan berasaskan sayuran
berdasarkan menu yang mengikut kriteria ditetapkan.  Demonstrasi guru, contoh;
telah ditentukan.
- menyediakan bahan
Menyediakan refleksi berdasarkan
(mengikut porsi
penilaian hidangan berasaskan
hidangan, cara
9.2.8 Memasak hidangan sayuran.
pemotongan)
berasaskan sayuran bagi
sajian Timur, Barat dan proses memasak,
Vegetarian menggunakan Mencipta, memasak, menambahbaik
peralatan yang betul. dan mendokumentasikan resipi - menyediakan peranggu
baharu. meja,
- cara menghidang sayuran
9.2.9 Mengira kos dan menggunakan peralatan
menyediakan refleksi menghidang
berdasarkan penilaian
hidangan berasaskan
sayuran.

9.2.10Menyediakan hidangan
berdasarkan resipi baharu
yang dicipta.

9.2.11 Mengamalkan langkah


keselamatan dan
kebersihan dalam
penyediaan makanan.
9.3 Hidangan Murid boleh:
Berasaskan Ikan dan 9.3.1 Mengklasifikasi ikan dan Nota:
Karangan Laut bagi karangan laut dan memberi Mengetahui klasifikasi serta contoh Cadangan Aktiviti:
Sajian Timur dan Barat contoh. ikan dan karangan laut.  Contoh Menu Timur:
9.3.2 Menerangkan cara
pemilihan ikan dan  Menggunakan Peta (i) Sambal Udang Petai
karangan laut yang Memahami cara pemilihan, Minda/ Peta Pemikiran
penyimpanan dan kaedah (ii) Rendang Kerang
berkualiti.
9.3.3 Menerangkan prosedur memasak yang sesuai bagi  Mengumpulkan maklumat
penyimpanan ikan dan mengekalkan nutrien ikan tentang ikan dan karangan (iii) Ikan Siakap Kukus
karangan laut. dan karangan laut. laut melalui pelbagai (iv) Sotong Goreng Tepung
9.3.4 Menjelaskan kaedah sumber
memasak yang sesuai bagi Merancang menu, menyediakan  Contoh Menu Barat:
mengekalkan nutrien ikan mise en place, memasak  Membuat lawatan ke
dan karangan laut. dengan mengamalkan langkah pasaraya atau pasar besar
keselamatan, menghias dan di bahagian ikan dan (i) Fish and Chip
9.3.5 Merancang menu dan
memilih resipi berasaskan menghidang ikan dan karangan karangan laut. (ii) Lobster Thermidor
ikan dan karangan laut laut menggunakan peralatan
untuk sajian Timur dan yang sesuai.  Tunjuk cara pemilihan (iii) Prawn Cocktail
Barat. serta penyimpanan
9.3.6 Menyediakan mise en place ikan dan karangan laut  Borang Penilaian Hasil Masakan
berdasarkan menu yang yang betul disediakan
Menilai hidangan berasaskan ikan dan
telah ditentukan. karangan laut mengikut kriteria  Mendapatkan resipi
9.3.7 Memasak hidangan ditetapkan. dari pelbagai sumber
berasaskan ikan dan
(majalah, buku resipi,
karangan laut bagi sajian
internet).
Timur dan Barat Menyediakan refleksi berdasarkan
menggunakan peralatan penilaian hidangan berasaskan ikan  Menyediakan buku
yang betul. dan karangan laut. koleksi resipi ikan dan
9.3.8 Menghias dan menghidang
karangan laut dan
hidangan berasaskan ikan
bertukar-tukar resipi
dan karangan laut Mencipta, memasak, menambahbaik sesama rakan.
menggunakan peranggu dan mendokumentasikan resipi
meja yang sesuai. baharu.  Tayangan video
9.3.9 Menilai hidangan ikan dan program masakan.
karangan laut berdasarkan
kriteria ditetapkan.
 Demonstrasi guru, contoh;
9.3.10Mengira kos dan
menyediakan refleksi • menyediakan
berdasarkan penilaian bahan dan proses
hidangan berasaskan ikan memasak,
dan karangan laut. • menyediakan
9.3.11 Menyediakan hidangan peranggu meja,
berdasarkan resipi baharu  cara menghidang
yang dicipta. ikan dan karangan
9.3.12Mengamalkan langkah laut menggunakan
keselamatan dan peralatan
kebersihan dalam menghidang
penyediaan makanan
24 9.4 HidanganBerasaskan Murid boleh:
9.4.1 Menyatakan jenis serta Mengetahui jenis serta bahagian Nota:
29/6/2020 – Daging bagi Sajian
3/7/2020 bahagian potongan daging. potongan daging. Cadangan Aktiviti:
Timur dan Barat  Contoh Menu Timur:
9.4.2 Menerangkan cara
pemilihan daging yang
berkualiti. Memahami cara pemilihan,  Menggunakan Peta (i) Rendang Daging
9.4.3 Menerangkan prosedur penyimpanan dan kaedah Minda/ Peta Pemikiran (ii) Ayam Percik
penyimpanan daging. memasak yang sesuai bagi
9.4.4 Menjelaskan kaedah mengekalkan nutrien  Mengumpulkan
memasak yang sesuai bagi daging. maklumat tentang  Contoh Menu Barat:
mengekalkan nutrien daging melalui
daging. pelbagai sumber (i) Lamb Chop
9.4.5 Merancang menu dan Merancang menu, (ii) Chicken Chop
memilih resipi berasaskan menyediakan mise  Membuat lawatan ke
daging bagi sajian Timur en place, pasaraya atau pasar besar
memasak dengan (iii) Steak
dan Barat. di bahagian daging .
9.4.6 Menyediakan mise en place mengamalkan
 Borang Penilaian Hasil Masakan
berdasarkan menu yang langkah  Tunjuk cara pemilihan disediakan
telah ditentukan. keselamatan, dan penyimpanan
9.4.7 Memasak hidangan menghias dan daging yang betul
berasaskan daging bagi menghidang
sajian Timur dan Barat daging  Mendapatkan resipi
menggunakan peralatan menggunakan dari pelbagai sumber
yang betul. peralatan yang (majalah, buku resipi,
9.4.8 Menghias dan menghidang sesuai. internet)
hidangan daging
menggunakan peranggu  Menyediakan buku
meja yang sesuai. Menilai hidangan berasaskan daging koleksi resipi daging
9.4.9 Menilai hidangan mengikut kriteria ditetapkan. dan bertukar- tukar
berasaskan daging resipi sesama rakan
berdasarkan kriteria
ditetapkan. Menyediakan refleksi berdasarkan  Tayangan video
9.4.10Mengira kos dan penilaian hidangan berasaskan daging. program masakan
menyediakan refleksi
berdasarkan penilaian  Demonstrasi guru, contoh;
Mencipta, memasak, menambahbaik
hidangan berasaskan - menyediakan
dan mendokumentasikan resipi
daging bahan dan proses
baharu.
9.4.11 Menyediakan hidangan memasak,
berdasarkan resipi baharu - menyediakan
yang dicipta. peranggu meja,
9.4.12Mengamalkan langkah = daging
keselamatan dan
menggunakan
kebersihan dalam
penyediaan makanan. peralatan
menghidang
25 9.5 Sos bagi SajianTimur Murid boleh:
6/7/2020 – dan Barat 9.5.1 Mengklasifikasi sos dan
10/7/2020 memberi contoh. Mengetahui klasifikasi, contoh serta Cadangan Aktiviti: Nota:
9.5.2 Menyatakan kriteria kriteria pemilihan sos berdasarkan  Contoh Menu Timur:
pemilihan sos berdasarkan jenis hidangan.
jenis hidangan.  Menggunakan Peta (i) Kuah Kacang
9.5.3 Mengenal pasti bahan dan Minda/ Peta Pemikiran
kaedah menyediakan sos. Mengenal pasti bahan dan kaedah (ii) Kuah Percik
9.5.4 Menerangkan prosedur penyediaan sos serta prosedur  Mengumpulkan
penyimpanan sos. penyimpanannya. maklumat tentang sos (iii) Kuah Rojak
9.5.5 Merancang menu dan melalui pelbagai sumber
memilih resipi berasaskan  Contoh Menu Barat:
sos sajian Timur dan Barat. Merancang menu,  Mendapatkan resipi
9.5.6 Menyediakan mise en place menyediakan mise dari pelbagai sumber
en place, (majalah, buku resipi, (i) Mushroom Sauce
berdasarkan menu yang
telah ditentukan. memasak dengan internet). (ii) Black Pepper Sauce
9.5.7 Memasak sos bagi sajian mengamalkan
Timur dan Barat langkah  Menyediakan buku (iii) BBQ Sauce
menggunakan peralatan keselamatan, koleksi resipi sos dan
yang betul. menghias dan bertukar-tukar resipi  Borang Penilaian Hasil Masakan
9.5.8 Menghias dan menghidang menghidang sos sesama rakan. disediakan
sos menggunakan menggunakan
peranggu meja yang sesuai. peralatan yang  Tayangan video
9.5.9 Menilai hasil sos mengikut sesuai. program masakan
berdasarkan ditetapkan. sos.
9.5.10Mengira kos dan
menyediakan refleksi Menilai hasil sos mengikut kriteria  Demonstrasi guru, contoh;
berdasarkan penilaian hasil ditetapkan.
sos. - menyediakan
9.5.11 Menyediakan hidangan bahan dan proses
Menyediakan refleksi berdasarkan
berdasarkan resipi baharu memasak,
penilaian hidangan sos.
yang dicipta. - menyediakan
9.5.12Mengamalkan langkah peranggu meja,
keselamatan dan Mencipta, memasak, menambahbaik - cara menghidang
kebersihan dalam dan mendokumentasikan resipi sos menggunakan
penyediaan makanan. baharu. peralatan
berdasarkan kriteria menghidang.
ditetapkan
26 9.6 Hidangan Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Nota:
13/7/2020 – Berasaskan Bijirin dan 9.6.1 Menamakan bijirin serta  Menggunakan Peta Minda/  Contoh Menu Timur:
17/7/2020 Hasil Bijirin bagi Sajian contoh hasil bijirin. Mengetahui jenis bijirin serta hasil Peta Pemikiran
Timur dan Barat 9.6.2 Menerangkan cara bijirin.  Mengumpulkan maklumat
pemilihan bijirin dan hasil tentang bijirin dan hasil bijirin (i) Nasi Putih
bijirin. melalui pelbagai sumber (ii) Nasi Minyak
9.6.3 Menerangkan prosedur Memahami cara pemilihan,  Membuat lawatan ke pasaraya (iii) Nasi Beriyani
penyimpanan bijirin dan penyimpanan dan kaedah atau pasar besar di bahagian
hasil bijirin. memasak yang sesuai bagi bijirin dan hasil bijirin. (iv) Mee Goreng
9.6.4 Menjelaskankan kaedah mengekalkan nutrien bijirin  Tunjuk cara pemilihan dan
memasak yang sesuai bagi dan hasil bijirin. penyimpanan bijirin dan hasil (v) Laksa Asam
mengekalkan nutrien bijirin bijirin yang betul. (vi) Bihun Haila (vii)Kuetiau
dan hasil bijirin.  Mendapatkan resipi dari
9.6.5 Merancang menu dan Merancang menu, menyediakan pelbagai sumber (majalah,
mise en place, memasak dengan  Contoh Menu Barat:
memilih resipi berasaskan buku resipi, internet).
bijirin dan hasil bijirin bagi mengamalkan langkah  Menyediakan buku koleksi (i) Lasagne
sajian Timur dan Barat. keselamatan, menghias dan resipi berasaskan bijirin dan (ii) Spaghetti Bolognese
9.6.6 Menyediakan mise en place menghidang bijirin dan hasil bijirin hasil bijirin dan bertukar-tukar Borang Penilaian Hasil Masakan disediakan
berdasarkan menu yang menggunakan peralatan yang resipi sesama rakan.
telah ditentukan. sesuai.
9.6.7 Memasak hidangan Tayangan video program masakan
berasaskan bijirin dan hasil bijirin dan hasil bijirin.
bijirin bagi sajian Timur dan Menilai hidangan berasaskan bijirin
dan hasil bijirin mengikut kriteria  Demonstrasi guru, contoh;
Barat menggunakan
ditetapkan. - menyediakan bahan dan
peralatan yang betul.
proses memasak,
9.6.8 Menghias dan menghidang
hidangan berasaskan bijirin - menyediakan peranggu
Menyediakan refleksi berdasarkan
dan hasil bijirin meja,
penilaian hidangan bijirin dan hasil
menggunakan peranggu cara menghidang masakan bijirin
bijirin.
meja yang sesuai. menggunakan peralatan
9.6.9 Menilai hidangan menghidang
berasaskan bijirin dan hasil Mencipta, memasak, menambahbaik
bijirin berdasarkan kriteria dan mendokumentasikan resipi
yang ditetapkan. baharu.
9.6.10Mengira kos dan
menyediakan refleksi
berdasarkan penilaian
hidangan berasaskan bijirin
dan hasil bijirin.
9.6.11 Menyediakan hidangan
berdasarkan resipi baharu
yang dicipta.
9.6.12Mengamalkan langkah
keselamatan dan
kebersihan dalam
penyediaan makanan.
27 9.7 Hidangan Desert
20/7/2020 – Murid boleh:
bagi Sajian Timur dan 9.7.1 Menyatakan maksud serta Mengetahui maksud, kegunaan serta
24/7/2010 Cadangan aktiviti: Nota:
Barat kegunaan desert. contoh hidangan desert.
9.7.2 Menamakan contoh desert  Menggunakan Peta
Timur dan Barat. Mengenal pasti bahan serta kaedah  Contoh Menu Timur:
Minda/ Peta Pemikiran
9.7.3 Mengenal pasti bahan serta memasak yang sesuai bagi
kaedah memasak yang penyediaan desert.  Mengumpulkan maklumat (i) Puding Jagung
sesuai bagi penyediaan tentang desert melalui (ii) Sagu Gula Melaka
desert. pelbagai sumber
9.7.4 Merancang menu dan Merancang menu,
memilih resipi desert sajian menyediakan mise  Membuat lawatan ke (iii) Bubur Caca
Timur dan Barat. en place, pasaraya atau pasar besar (iv) Pengat Pisang
9.7.5 Menyediakan mise en place memasak dengan di bahagian bakeri.
berdasarkan menu yang mengamalkan  Contoh Menu Barat:
telah ditentukan. langkah  Tunjuk cara
9.7.6 Memasak hidangan desert keselamatan, penyimpanan desert (i) Cream Caramel
bagi sajian Timur dan Barat menghias dan yang betul.
(ii) Souffle
menggunakan peralatan menghidang desert
yang betul. menggunakan  Mendapatkan resipi (iii) Crepe Suzzette(pancake)
9.7.7 Menghias dan menghidang peralatan yang dari pelbagai sumber
desert menggunakan sesuai. (majalah, buku resipi,  Borang Penilaian Hasil Masakan
peranggu meja yang sesuai. internet). disediakan.
9.7.8 Menilai hidangan desert
berdasarkan kriteria Menilai hidangan desert mengikut  Menyediakan buku
ditetapkan. kriteria ditetapkan. koleksi resipi desert
9.7.9 Mengira kos dan dan bertukar- tukar
menyediakan refleksi resipi sesama rakan.
Menyediakan refleksi berdasarkan
berdasarkan penilaian
hidangan desert.
penilaian hidangan dessert.  Tayangan video
9.7.10Menyediakan hidangan program masakan
berdasarkan resipi baharu desert.
Mencipta, memasak, menambahbaik
yang dicipta.
dan mendokumentasikan resipi  Demonstrasi guru, contoh;
9.7.11 Mengamalkan langkah
baharu. - menyediakan
keselamatan dan
kebersihan dalam bahan dan proses
penyediaan makanan. memasak,
- menyediakan
peranggu meja,
cara menghidang menggunakan
peralatan menghidang yang
sesuai
25/7/2020 –
2/8/2019
Cuti Pertengahan Penggal II
28 9.8 Hidangan Roti dan Murid boleh: Cadangan aktiviti:
Masakan Beryis 9.8.1 Mengklasifikasikan roti dan  Menggunakan Peta Minda/ Nota:
3/8/2020 –
7/8/2020 masakan beryis serta Menyatakan klasifikasi dan contoh roti Peta Pemikiran
memberi contoh. serta masakan beryis.  Mengumpulkan maklumat  Contoh Menu Timur:
9.8.2 Menerangkan prosedur tentang roti dan masakan
penyimpanan roti dan beryis melalui pelbagai (i) Roti Nan
masakan beryis. Mengenal pasti bahan, kaedah sumber
membuat dan prosedur penyimpanan (ii) Pau Ayam
9.8.3 Mengenal pasti bahan dan  Membuat lawatan ke pasaraya
kaedah membuat roti dan roti serta masakan beryis. atau pasar besar di bahagian (iii) Donut Glis
masakan beryis. bakeri.
9.8.4 Merancang menu dan  Tunjuk cara penyimpanan roti  Contoh Menu Barat:
memilih resipi roti dan Merancang menu, menyediakan dan masakan beryis yang
masakan beryis. mise en place, memasak betul. (i) Pizza Hawaian Chicken
9.8.5 Menyediakan mise en place dengan mengamalkan langkah  Mendapatkan resipi dari
keselamatan, menghias dan (ii) Sweet Bun
berdasarkan menu yang pelbagai sumber (majalah, (iii) Croissant
telah ditentukan. menghidang roti serta masakan buku resipi, internet).
9.8.6 Memasak roti dan masakan beryis menggunakan peralatan  Menyediakan buku koleksi
yang sesuai.  Borang Penilaian Hasil Masakan
beryis menggunakan resipi roti dan masakan beryis disediakan
peralatan yang betul. dan bertukar-tukar resipi
9.8.7 Menghias dan menghidang sesama rakan.
roti dan masakan beryis Menilai hidangan berasaskan roti dan
menggunakan peranggu masakan beryis mengikut kriteria  Tayangan video program
meja yang sesuai. ditetapkan.
9.8.8 Menilai hidangan masakan roti dan masakan
berasaskan roti dan beryis.
masakan beryis Menyediakan refleksi berdasarkan
berdasarkan kriteria  Demonstrasi guru, contoh;
penilaian hidangan
ditetapkan. - menyediakan bahan dan
9.8.9 Mengira kos dan proses memasak,
menyediakan refleksi - cara menghidang
Mencipta, memasak, menambahbaik
berdasarkan penilaian roti menggunakan peralatan
dan mendokumentasikan resipi
dan masakan beryis. menghidang
baharu.
9.8.10Menyediakan hidangan
berdasarkan resipi baharu
yang dicipta.
9.8.11 Mengamalkan langkah
keselamatan dan
kebersihan dalam
penyediaan makanan.
29 9.9 Hidangan Pastri Murid boleh: Cadangan aktiviti:
9.9.1 Mengklasifikasikan pastri  Menggunakan Peta Minda/ Nota:
10/8/2020 –
14/8/2020 dan memberi contoh. Mengetahui klasifikasi dan contoh Peta Pemikiran dalam
9.9.2 Mengenal pasti bahan dan pastri. perbincangan contoh pastri.  Contoh Menu Timur:
kaedah membuat pastri.  Mengumpulkan maklumat
9.9.3 Merancang menu dan tentang pastri melalui (i) Karipap Pusing
memilih resipi pastri Mengenal pasti bahan utama serta sumbangsaran.
kaedah membuat pastri. (ii) Karipap Ayam
mengikut jenis sajian.  Membuat lawatan ke pasaraya
9.9.4 Menyediakan mise en place atau pasar besar ke bahagian (iii) Tat Telur
berdasarkan menu yang bakeri.
telah ditentukan.  Mendapatkan resipi dari  Contoh Menu Barat:
Merancang menu,
9.9.5 Memasak pastri pelbagai sumber (majalah,
menyediakan mise en place,
menggunakan peralatan buku resipi, internet). (i) Sardine Roll
memasak dengan
yang betul.  Menyediakan buku koleksi
mengamalkan langkah (ii) Chicken Pie
9.9.6 Menghias dan menghidang resipi pastri dan bertukar-
keselamatan, menghias dan
pastri menggunakan tukar resipi sesama rakan.
menghidang pastri (iii) Cream Bun / Puff
peranggu meja yang sesuai.  Tayangan video program
menggunakan peralatan yang
9.9.7 Menilai pastri berdasarkan masakan berkaitan pastri
sesuai.  Borang Penilaian Hasil Masakan
kriteria ditetapkan.  Demonstrasi guru, contoh; disediakan.
9.9.8 Mengira kos dan
- menyediakan bahan dan
menyediakan refleksi Menilai hidangan pastri mengikut proses memasak,
berdasarkan penilaian kriteria ditetapkan. - menyediakan peranggu
pastry
meja,
9.9.9 Menyediakan hidangan
- cara menghidang
berdasarkan resipi baharu Menyediakan refleksi berdasarkan menggunakan peralatan
yang dicipta. penilaian hidangan pastri. menghidang.
9.9.10Mengamalkan langkah
keselamatan dan
kebersihan dalam Mencipta, memasak, menambahbaik
penyediaan makanan dan mendokumentasikan resipi
baharu.
30 9.10 Masakan mengikut Murid boleh: Cadangan aktiviti:
17/8/2020 – Tema: 9.10.1 Merancang menu dan  Mengumpulkan maklumat
21/8/2020 i. Sajian Keraian, dan memilih resipi masakan Merancang menu dan resipi masakan tentang menu mengikut
( 3 JAM ) mengikut tema. mengikut tema. tema sajian keraian dan
Projek Keusahawanan
9.10.2Menyediakan mise en place projek keusahawanan
berdasarkan menu. melalui sumbangsaran.
9.10.3Memasak dan menghias Menyediakan mise en place  Mendapatkan contoh menu
hidangan dengan berdasarkan menu. dan resipi daripada sumber
mengamalkan langkah rujukan (internet, majalah,
keselamatan dan Memasak, menghias, menghidang buku resipi).
kebersihan. masakan atau mengepek bahan  Merancang menu masakan.
9.10.4Menghidang hasil masakan makanan dalam jangka masa yang
 Melaksanakan amali
menggunakan peranggu ditetapkan dengan mengamalkan
masakan mengikut tema.
meja yang sesuai. langkah keselamatan.
9.10.5Menilai hasil masakan Membuat pascanilai (post
berdasarkan kriteria mortem) projek keusahawanan.
ditetapkan.
Menilai hasil masakan mengikut tema.
9.10.6Merancang dan
melaksanakan projek jualan
makanan. Memberi justifikasi dalam penulisan
9.10.7Mengepek makanan yang refleksi berdasarkan aktiviti dan projek
dijual secara kreatif. yang dilaksanakan.
9.10.8Menyediakan laporan
berdasarkan projek
keusahawanan Menghasilkan laporan pelaksanaan
projek keusahawanan.
31 9.10 Masakan mengikut Tema:
24/8/2020 – i. Sajian Keraian, dan Projek Keusahawanan
28/8/2020
( 3 JAM)
32 9.10 Masakan mengikut Tema:
31/8/2020 – i. Sajian Keraian, dan Projek Keusahawanan
4/9/2020
( 3 JAM)
33 PERCUBAAN SPM 2020
7/9/2020 –
11/9/2020
34 PERCUBAAN SPM 2020
14/9/2020 –
18 /9/2020
35 PERCUBAAN SPM 2020
21/9/2020 –
25/9/2020
36 PROGRAM KECEMERLANGAN SnRT / LATIH TUBI
28/9/2020 –
2/10/2020
37 SPM 2020 -5 OKTOBER 2020 ( ISNIN)
5/10/2020–
9/10/2020 2.00 – 4.30 PTG
38 ULANGKAJI
12/10/2020 –
16/10/2020
39 ULANGKAJI
19/10/2020 –
23/10/2020
40 ULANGKAJI
26/10/2020 –
30/10/2020
41 SPM 2020
2/11/2020 –
6/11/2020
42 SPM 2020
9/11/2020 –
13/11/2020
43 SPM 2020
16/11/2020
– 20/11/2020
21/11/2020 – Cuti Akhir Tahun
31/12/2020

Disediakan oleh ;

.........................................................................
( MOHD OSMAN BIN KASSAN )
Ketua Panitia Sains Rumah Tangga (SnRT)