Anda di halaman 1dari 17

KPD 5046 – KAEDAH MENGAJAR

DBAE
Discipline Base of Art Education

OLEH:
HASSAN MOHD GHAZALI
FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF
SEJARAH
SEJARAH RINGKAS
RINGKAS
Discipline Base of Art Education ( DBAE )
terbentuk melalui gerakan reformasi
kurikulum pada tahun 1950-an dan 1960-an :
1967 - Elliot Eisner bekerja di Stanford
University, di bawah sponsor dari

yayasan Kettering, adalah


pendahulu konsep disiplin dalam
DBAE.
HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
SEJARAH
SEJARAH RINGKAS
RINGKAS
1980-an - DBAE disokong melalui
inisiatif dan program yang
dibiayai oleh J. Paul Getty
Trust

1983 - Trust membentuk pusat


pendidikan dalam seni dan
LeiLani Lattin-Duke
berkhidmat sebagai
Pengarah Program

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Elliot Eisner
"Ada banyak cara untuk melihat dan
mentafsirkan dunia, dan seni adalah
tetingkap yang melaluinya kita boleh
melihatnya"

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Elliot Eisner
Dari kenyataan itu, Eisner berpendapat apa
yang cuba dicapai oleh DBAE dalam usaha
membentuk individu yang seimbang dan
bersepadu serta untuk mengembangkan
keupayaan pelajar menangani masalah bagi
keempat – empat disiplin.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
DBAE
DBAE diasaskan melalui empat disiplin
seni iaitu :
Disiplin Sejarah Seni
Disiplin Kritikan Seni
Disiplin Estetik Seni
Penghasilan Karya atau Produk.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Disiplin Sejarah Seni
Disiplin ini memusatkan pembelajaran
mengenai artis dan sumbangan aktiviti seni
terhadap perkembangan peradaban seni
serta pengaruhnya terhadap tamadun dan
budaya bangsa.
Terdapat beberapa aspek dan peringkat
pembelajaran sejarah seni iaitu:

Belajar tentang sejarah perkembangan


penghasilan seni dan peningkatan
pencapaian nilai artistik melalui sejarah
pergerakan aliran gaya seni.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Disiplin Sejarah Seni
Menganalisa karya-karya seni masa lampau
yang mendapat pengiktirafan masyarakat serta
dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau
sumber pengetahuan dan pengalaman bagi
generasi masa kini dan akan datang.

Menyelidik dan mengkaji karya untuk mengesan


asal-usul, kesan terhadap aliran seni dan artis
serta mencari makna serta pengertian.

Mengukur dan menilai serta memahami karya


seni dalam konteks yang luas.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Disiplin Kritikan Seni
Seni terbentuk dari unsur-unsur yang saling
melengkapi dan digubah berlandaskan prinsip
sehingga dapat diiktiraf sebagai suatu hasil
seni.

Disiplin kritikan seni menumpukan perhatian


kepada penekanan kandungan mengenai
persepsi,diskripsi, analisa, interprestasi dan
penilaian terhadap sesebuah karya atau produk
seni.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Disiplin Kritikan Seni
Pengetahuan mengenai disiplin ini juga boleh
dihasilkan melalui peningkatan kefahaman
melalui pembacaan, penulisan, komentar yang
sering diperbincangkan atau diulas oleh
pengkritik seni, artis, pemerhati seni,
budayawan dan sejarawan.

Terdapat 3 komponen asas dalam membuat


kritikan iaitu apa (memerlukan persepsi dan
diskripsi), makna (analisis atau interprestasi)
dan penilaian (pertimbangan dan penilaian).

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Disiplin Kritikan Seni
Kritikan seni juga melibatkan aktiviti
pengamatan dan pemerhatian yang teliti
tentang sesuatu karya seni.

Ia merupakan keupayaan pemerhati untuk


menilai, membanding dan membeza antara
karya dengan mengambil kira pertimbangan
terhadap semua aspek.

Ia juga membicarakan tentang tindakbalas dan


persepsi orang lain atau audien juga
masyarakat terhadap seni.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Disiplin Estetik
Perbincangan mengenai estetik memerlukan kefahaman
dan penguasaan laras bahasa tampak. Perbincangan
boleh melibatkan pelbagai faktor dalam aspek
antropologi, falsafah, sosiologi, psikologi dan sifat
semulajadi seni.

Pelajar diminta membicarakan definisi dan ciri-ciri


signifikan mengenai seni melalui disiplin ini.

Disiplin ini membantu pelajar membuat asas-asas


penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan
mengenai seni.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Disiplin Estetik
Pengetahuan estetik membantu pelajar
membuat apresiasi tentang keindahan,
keunikan atau kesalahan yang wujud pada hasil
seni melalui pelbagai pengalaman estetik.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Disiplin Produk Seni
Dalam disiplin penghasilan produk seni ianya
lebih menegaskan kepada tatacara, kaedah dan
proses menghasilkan karya atau produk seni.

Disiplin ini memerlukan pendidik menegaskan


tentang penggunaan langkah-langkah artistik
dan proses kreativiti sebagai langkah
penghasilan karya.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Disiplin Produk Seni
Seni untuk pernyataan diri (ekspresif)
memerlukan pelajar melalui beberapa peringkat
pembelajaran kajian dan penerokaan untuk
mewujudkan pengalaman iaitu:
 Pengalaman dan penyesuaian dengan
menggunakan pelbagai alatan, bahan, proses dan
teknik.

 Mempelajari dari pengalaman sejarah dan warisan


iaitu cara artis atau pandai tukang menggunakan
alatan, bahan dan teknik pembuatan serta sikap
dan nilai budaya kerja mereka.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
Disiplin Produk Seni
• Membina dan memperkembangkan kualiti sahsiah
yang diperlukan untuk mencapai kejayaan seperti
tekun, sabar, dedikasi, cermat, teratur serta
berkeupayaan menilai diri dari segi artis atau
budaya.

• Belajar melahirkan pernyataan diri akibat dorongan


emosi, perasaan dan pemikiran melalui bentuk-
bentuk tampak.

• Memahami faktor-faktor motivasi melalui peranan


artis atau pandai tukang mengenai kehidupan serta
sumbangannya kepada masyarakat dan budaya.

HASSAN M. GHAZALI-
UPSI
SEKIAN,
SEKIAN, TERIMA
TERIMA KASIH
KASIH

Anda mungkin juga menyukai