Anda di halaman 1dari 27

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1

(RPP)
Satuan Pendidikan : Mts
Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VII / 1
Alokasi Waktu : 180 menit ( 4 jam pelajaran )
Nama sekolah : Mts Izzatul islam
STANDAR KOMPETENSI
Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai wacana percakapan, dongeng dan
pupujian

KOMPETENSI DASAR
Menyimak penggalan-penggalan percakapan (rekaman; dibacakan)

I. INDIKATOR
 Dapat menyimak dengan sikap yang baik
 Dapat menyimpulkan topik percakapan
 Dapat menyebutkan bagian-bagian isi percakapan
 Dapat menafsirkan maksud percakapan
TUJUAN
 Siswa dapat menyimak dengan sikap yang baik, disiplin serta jujur
 Siswa dapat menyimpulkan topik percakapan secara kreatif dan mandiri
 Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian isi percakapan dengan penuh rasa tanggung
jawab
 Siswa dapatmenafsirkan maksud percakapan secara mandiri
MATERI POKOK
Percakapan

KEGIATAN PEMBELAJARAN
PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 Motivasi
KEGIATAN INTI
 Salah seorang siswa membacakan wacana percakapan /memutar kaset rekaman
 Bersama-sama menyimak wacana percakapan yang dibacakan/diperdengarkan
 Bertanya jawab tentang topik percakapan yang disimak
 Bertanya jawab tentang isi percakapan
 Dengan bimbingan guru menafsirkan kalimat-kalimat kunci dan maksud percakapan
PENUTUP
 Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana percakapan
 Siswa ditugaskan untuk membaca wacana percakapan serta menelaah isinya
METODE / TEKNIK PEMBELAJARAN
Ceramah, Tanya jawab, didkusi, penugasan
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Wacana percakapan
 Buku pegangan
 Majalah
 Surat kabar
 Kaset
PENILAIAN
A. Soal
1. Kumaha watek/pasipatan palaku kahiji dina eta wacana ?
2. Ari pasipatan palaku anu kadua kumaha ?
3. Perkara naon nu keur dipagunemkeun ku eta dua palaku ?
4. Basa ragam naon nu dipake dina eta paguneman ?
5. Bacakeun deui ku hidep eta paguneman kalawan hade !

B. Kunci Jawaban
1. sopan
2. ngahargaan ka tamu
3. migawe PR
4. ragam hormat
5. Gumantung siswa

C. Pedoman Penilaian
Siswa yang menjawab benar untuk soal no. 1 s.d. 4 diberi skor 2 = 8
Siswa yang benar membaca paguneman (lafal, intonasi, sikap) diberi nilai 12
Jumlah skor seluruhnya = 20 X 5 = 100

Tajurhalang , juli 2013


Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Sholeh Sarmidi, S.pd.I Fauzi syahwal, S.pd


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2
(RPP)
Satuan Pendidikan : Mts
Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VII / 1
Alokasi Waktu : 180 menit ( 2 x pertemuan)
Nama sekolah : Mts. Izzatul islam
I. STANDAR KOMPETENSI
Mampu membaca, memahami dan menanggapi bentuk dan jenis wacana sejarah lokal/babad, wacana
percakapan, wacana dongeng dan carita pondok

KOMPETENSI DASAR
Membaca teks percakapan

II. INDIKATOR
 Dapat membacakan teks percakapan dengan lafal, volume suara serta intonasi yang baik
 Dapat membaca kalimat kedua tokoh dengan penjiwaan yang berbeda
 Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan bersangkutan dengan pembacaan teks
 Dapat memperbaiki atau menyempurnakan pembacaan teks percakapan

TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa dapat membacakan teks percakapan dengan lafal, volume suara serta intonasi yang baik
 Siswa dapat membaca kalimat kedua tokoh dengan penjiwaan yang berbeda
 Siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan bersangkutan dengan pembacaan teks
 Siswa dapat memperbaiki atau menyempurnakan pembacaan teks percakapan

MATERI POKOK
Percakapan

KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
KEGIATAN INTI
 Secara bergantian siswa membacakan wacana percakapan
 Bersama-sama menyimak dengan seksama wacana percakapan yang dibacakan
 Bertanya jawab tentang topik yang dibaca
 Bertanya jawab tentang isi bacaan
PENUTUP
 Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana
 Siswa ditugaskan untuk membaca atau mendengarkan percakapan pada koran, majalah atau
media elektronik serta menelaah isinya
METODE / TEKNIK PEMBELAJARAN
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Wacana yang berisi percakapan
 Buku pegangan
 Majalah
 Surat kabar
 Kaset
 Media elektronik
PENILAIAN
A. Soal
1. Sebutkeun topik/pikiran utama anu digunemkeun ku eta palaku !
2. Saha palaku dina eta wacana paguneman teh ?
3. Kumaha watek/ pasipatan eta palaku nu kapanggih dina eta wacana paguneman ?
4. Ngeunaan naon nu digunemkeun ku parapalaku ?
5. Amanat naon nu kapanggih tina eta paguneman ?

B. Kunci Jawaban
1. Gumantung wacana nu digunemkeun
2. Gumantung wacana nu digunemkeun
3. Gumantung palaku nu aya dina wacana nu digunemkeun
4. Gumantung wacana nu digunemkeun
5. Gumantung wacana nu digunemkeun

C. Pedoman Penilaian
Siswa yang menjawab benar untuk soal no. 1 s.d. 5 diberi skor 2 = 10
Siswa yang benar membaca paguneman (lafal, intonasi, sikap) diberi nilai 12
Jumlah skor seluruhnya = 20 X 5 = 100

Tajurhalang , juli 2013

Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Sholeh Sarmidi, S.pd.I Fauzi syahwal, S.pd


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3
(RPP)
Satuan Pendidikan : Mts
Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VII / 1
Alokasi Waktu : 180 menit ( 2 x pertemuan)
Nama sekolah : Mts Izzatul islam
I. STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita tentang
pengalaman, menyampaikan pengumuman, bertelepon, menyampaikan bahasan, menceritakan tokoh
dan bercakap-cakap dengan teman

KOMPETENSI DASAR
Bercakap-cakap dengan teman sekelas

II. INDIKATOR
 Dapat melakukan percakapan dengan lafal, volume suara dan intonasi yang baik
 Dapat bercakap-cakap dengan sikap, gerak dan mimik yang baik
 Dapat memilih pokok-pokok percakapan yang pantas
 Dapat menyempurnakan bahasa atau kalimat-kalimat percakapan
TUJUAN PEMBELJARAN
 Siswa dapat melakukan percakapan dengan lafal, volume suara dan intonasi yang baik
 Siswa dapat bercakap-cakap dengan sikap, gerak dan mimik yang baik
 Siswa dapat memilih pokok-pokok percakapan yang pantas
 Siswa dapatmenyempurnakan bahasa atau kalimat-kalimat percakapan

MATERI POKOK
Percakapan

KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
KEGIATAN INTI
 Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang tatakrama ketika bercakap-cakap
dengan teman
 Secara bergantian siswa melakukan percakapan
 Bersama-sama menyimak percakapan temannya tentang pengalaman masing-masing
 Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan percakapan
PENUTUP
 Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
 Siswa ditugaskan untuk berani mengemukakan berbagai hal di depan orang lain
METODE / TEKNIK PEMBELAJARAN
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Buku pegangan
 Majalah
 Surat kabar
 Kaset
PENILAIAN
A. Soal
Prak ku hidep guneman jeung babaturan ngeunaan pangalaman nu pangpentingna! Basana kumaha
hidep sarta sing jentre dina ngucapkeunana !

B. Kunci Jawaban
Siswa mengucapkan kalimat-kalimat yang ada pada paguneman sesuai dengan perannya secara
baik (vokal, lafal, intonasi, dan sikap)

C. Pedoman Penilaian
Siswa yang benar membaca paguneman (lafal, intonasi, sikap) diberi nilai 60 s.d. 100

Tajurhalang , juli 2013


Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Sholeh Sarmidi, S.pd.I Fauzi syahwal, S.pd


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 4
(RPP)
Satuan Pendidikan : Mts
Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VII / 1
Alokasi Waktu : 180 menit ( 2 x pertemuan)
Nama sekolah : Mts Izzatul islam
I. STANDAR KOMPETENSI
Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai wacana percakapan, dongeng dan pupujian

KOMPETENSI DASAR
Menyimak pembacaan dongeng

II. INDIKATOR
 Dapat menyimak dengan baik
 Dapat menyebutkan tokoh-tokoh cerita
 Dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa cerita yang membentuk alur (galur carita )
 Dapat menyebut atau menyimpulkan latar (setting)
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa dapat menyimak dengan baik
 Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh cerita
 Siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa cerita yang membentuk alur (galur carita )
 Siswa dapat menyebut atau menyimpulkan latar (setting)

MATERI POKOK
Dongeng

KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 Motivasi
KEGIATAN INTI
 Salah seorang siswa membacakan wacana dongeng/memutar kaset rekaman
 Bersama-sama menyimak wacana dongeng yang dibacakan/diperdengarkan
 Bertanya jawab tentang topik dongeng yang disimak
 Bertanya jawab tentang isi dan unsur-unsur dongeng
PENUTUP
 Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana dongeng
 Siswa ditugaskan untuk membaca wacana dongeng serta menelaah isinya
METODE / TEKNIK PEMBELAJARAN
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Wacana dongeng
 Buku pegangan
 Majalah
 Surat kabar
 Kaset
PENILAIAN
A. Soal
1. Kumaha watek/pasipatan palaku utama dina eta dongeng ?
2. Ari pasipatan palaku sejenna kumaha ?
3. Di mana lumangsungna kajadian ni dicaritakeun dina eta dongeng ?
4. Amanat naon nu kapanggih sabada hidep maca eta dongeng !
5. Tuliskeun galur eta dongeng ku basa hidep !

B. Kunci Jawaban
1. Gumantung dongeng nu dibacana
2. Gumantung dongeng nu dibacana
3. Gumantung dongeng nu dibacana
4. Gumantung dongeng nu dibacana
5. Gumantung siswa

C. Pedoman Penilaian
Siswa yang menjawab benar untuk soal no. 1 s.d. 5 diberi skor 2 = 10
Jumlah skor seluruhnya = 20 X 5 = 100

Tajurhalang , juli 2013


Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Sholeh Sarmidi, S.pd.I Fauzi syahwal, S.pd


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 5
(RPP)
Satuan Pendidikan : Mts
Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VII / 1
Alokasi Waktu : 180 menit ( 2 x pertemuan)
Nama sekolah : Mts Izzatul islam
I. STANDAR KOMPETENSI
Mampu membaca, memahami dan menanggapi bentuk dan jenis wacana sejarah lokal/babad, wacana
percakapan, wacana dongeng dan carita pondok

KOMPETENSI DASAR
Membaca dongeng

II. INDIKATOR
 Dapat membaca dongeng eksposisi dengan lafal dan intonasi yang baik
 Dapat memahami isi (detil) dongeng
 Dapat menyimpulkan tema dongeng
 Dapat menanggapi segi-segi isi, bahasa wacana dongeng

TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa dapat membaca dongeng eksposisi dengan lafal dan intonasi yang baik
 Siswa dapat memahami isi (detil) dongeng
 Siswa dapat menyimpulkan tema dongeng
 Siswa dapatmenanggapi segi-segi isi, bahasa wacana dongeng

MATERI POKOK
Dongeng

KEGIATAN PEMBELAJARAN
B. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
KEGIATAN INTI
 Secara bergantian siswa membacakan sebuah dongeng
 Bersama-sama menyimak dongeng yang dibacakan
 Bertanya jawab tentang topik yang dibaca
 Bersama guru menemukan unsur-unsur dongeng
 Bertanya jawab tentang isi bacaan
PENUTUP
 Bersama guru, siswa menyimpulkan isi dongeng
 Siswa ditugaskan untuk mencari dongeng lainnya serta menelaah isinya
METODE / TEKNIK PEMBELAJARAN
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Wacana tentang dongeng
 Buku pegangan
 Majalah
 Surat kabar
 Kaset
PENILAIAN
A. Soal
1. Sebutkeun pikiran utama dina paragraf kahiji tina eta dongeng !
2. Saha palaku utama dina eta dongeng teh ?
3. Kumaha watek eta palaku nu kapanggih dina eta dongeng ?
4. Di mana lumangsungna eta kajadian ?
5. Ditilik tina palaku atawa eusina, eta dongeng kaasup kana dongeng naon ?
6. Kumaha galur eta dongeng nu bieu dibaca, caritakeun !

B. Kunci Jawaban
1. Gumantung dongeng nu dibacana
2. Gumantung dongeng nu dibacana
3. Gumantung dongeng nu dibacana
4. Gumantung dongeng nu dibacana
5. Gumantung siswa

C. Pedoman Penilaian
Siswa yang menjawab benar untuk soal no. 1 s.d. 5 diberi skor 2 = 8
Jumlah skor seluruhnya = 20 X 5 = 100

Tajurhalang, juli 2013


Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Sholeh Sarmidi, S.pd.I Fauzi syahwal, S.pd


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 6
(RPP)
Satuan Pendidikan : Mts
Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VII / 1
Alokasi Waktu : 180 menit ( 2 x pertemuan)
Nama sekolah : Mts Izzatul islam
I. STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara tertulis dalam bentuk menulis
pengalaman, biografi, sajak, bahasan dan menulis berita.

KOMPETENSI DASAR
Menulis pengalaman

II. INDIKATOR
 Dapat menentukan topik/jejer yang terpilih
 Dapat merencanakan tulisan dalam kerangka karangan
 Dapat memilih atau menceritakan peristiwa penting, bermanfaat, serta menarik
 Dapat mengungkapkan pengalaman dengan kalimat-kalimat efektif
 Dapat menyusun wacana dalam paragraf yang padu
 Dapat menyempurnakan karangan pengalaman

TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa dapat menentukan topik/jejer yang terpilih
 Siswa dapat merencanakan tulisan dalam kerangka karangan
 Siswa dapat memilih atau menceritakan peristiwa penting, bermanfaat, serta menarik
 Siswa dapat mengungkapkan pengalaman dengan kalimat-kalimat efektif
 Siswa dapat menyusun wacana dalam paragraf yang padu
 Siswa dapat menyempurnakan karangan pengalaman

MATERI POKOK
Pengalaman

KEGIATAN PEMBELAJARAN
B. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
KEGIATAN INTI
 Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang teknik menulis cerita
 Dengan bimbingan guru siswa menuliskan pengalamannya yang paling menarik
 Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan penceritaan
PENUTUP
 Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana
 Siswa ditugaskan untuk mengingat apa yang telah ditulis dan menghapalnya untuk
dikemukakan di depan teman sekelasnya
METODE / TEKNIK PEMBELAJARAN
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Buku pegangan
 Majalah
 Surat kabar
PENILAIAN
A. Soal
Prak ku hidep tulis pangalaman nu pangpentingna! Basana kumaha hidep sarta ulah poho
tuliskeun bubuka jeng panutup carita kalawan alus !

B. Kunci Jawaban
Hasil berupa unjuk kerja siswa

C. Pedoman Penilaian
Siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik sesuai pedoman diberi nilai
antara 60 s.d. 100

Tajurhalang , juli 2013


Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Sholeh sarmidi, S.pd.I Fauzi syahwal, S.pd


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 7
(RPP)
Satuan Pendidikan : Mts
Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VII / 1
Alokasi Waktu : 180 menit ( 2 x pertemuan)
Nama sekolah : Mts Izzatul islam
I. STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita tentang
pengalaman, menyampaikan pengumuman, bertelepon, menyampaikan bahasan, menceritakan tokoh
dan bercakap-cakap dengan teman

KOMPETENSI DASAR
Menceritakan pengalaman

II. INDIKATOR
 Dapat memilih topik yang paling menarik atau paling penting
 Dapat menyampaikan pembukaan dengan baik dan menarik
 Dapat menceritakan peristiwa pengalaman-pengalaman dalam rangkaian yang sistematis
 Dapat menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang jelas dan santun
 Dapat bercerita dengan penampilan yang baik
 Dapat mengakhiri penceritaan dengan bagian penutup yang baik
 Dapat memperbaiki atau menyempurnakan penceritaan

TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa dapat memilih topik yang paling menarik atau paling penting
 Siswa dapat menyampaikan pembukaan dengan baik dan menarik
 Siswa dapat menceritakan peristiwa pengalaman-pengalaman dalam rangkaian yang sistematis
 Siswa dapat menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang jelas dan santun
 Siswa dapat bercerita dengan penampilan yang baik
 Siswa dapat mengakhiri penceritaan dengan bagian penutup yang baik
 Siswa dapatmemperbaiki atau menyempurnakan penceritaan
MATERI POKOK
Pangalaman

KEGIATAN PEMBELAJARAN
B. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
KEGIATAN INTI
 Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang teknik penyampaian cerita
 Secara bergantian siswa menceritakan pengalamannya yang paling menarik
 Bersama-sama menyimak penuturan temannya tentang pengalaman masing-masing
 Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan penceritaan
PENUTUP
 Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana
 Siswa ditugaskan untuk berani mengemukakan berbagai hal di depan orang lain
METODE / TEKNIK PEMBELAJARAN

MEDIA DAN SUMBER BELAJAR


 Buku pegangan
 Majalah
 Surat kabar
 Kaset
PENILAIAN
A. Soal
Prak ku hidep caritakeun pangalaman nu pangpentingna! Basana kumaha hidep sarta sing jentre
dina ngucapkeunana !

B. Kunci Jawaban
Gumantung eusi, cara nepikeun, lafal, lentong jeung sikep siswa enggoning nepikeunana

C. Pedoman Penilaian
Siswa yang menjawab benar untuk soal no. 1 s.d. 4 diberi skor 2 = 8
Siswa yang menyampaikan pengalamannya (lafal, intonasi, sikap) diberi nilai 60 s.d. 100

Tajurhalang , juli 2013


Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Sholeh Sarmidi, S.pd.I Fauzi syahwal, S.pd


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 8
(RPP)
Satuan Pendidikan : Mts
Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VII / 1
Alokasi Waktu : 180 menit ( 2 x pertemuan)
Nama sekolah : Mts Izzatul islam
I. STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara tertulis dalam bentuk menulis
pengalaman, biografi, sajak, bahasan dan menulis berita.
KOMPETENSI DASAR
Menulis berita

II. INDIKATOR
 Dapat menghimpun/memilih beberapa berita penting dari surat kabar selama seminggu terakhir,
atau dari sumber lain (majalah, media elektronik) untuk ditulis
 Dapat menulis bagian pembukaan dengan jelas dan baik
 Dapat menulis kembali tiap wacana dengan jelas dan lengkap sebgai berita
 Dapat menulis dengan bahasa yang lugas
 Dapat memperbaiki atau menyempurnakan naskah berita
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa dapat menghimpun/memilih beberapa berita penting dari surat kabar selama seminggu
terakhir, atau dari sumber lain (majalah, media elektronik) untuk ditulis
 Siswa dapat menulis bagian pembukaan dengan jelas dan baik
 Siswa dapat menulis kembali tiap wacana dengan jelas dan lengkap sebgai berita
 Siswa dapat menulis dengan bahasa yang lugas
 Siswa dapat memperbaiki atau menyempurnakan naskah berita

MATERI POKOK
Berita

KEGIATAN PEMBELAJARAN
B. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
KEGIATAN INTI
 Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang teknik menulis berita
 Siswa menulis kembali berita yang telah disimak/dibacanya dengan teknik dan bahasa yang
baik
 Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan penulisan berita
PENUTUP
 Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
 Siswa dimotivasi untuk belajar menulis berbagai hal dengan baik dan benar
METODE / TEKNIK PEMBELAJARAN
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Buku pegangan
 Majalah
 Koran
 Media elektronik

III. PENILAIAN
A. Soal
Prak tuliskeun berita anu panganyarna nu ku hidep dibaca dina koran/majalah/tabloid atawa
ditingali dina TV !

B. Kunci Jawaban
Gumantung hasil gawe siswa

C. Pedoman Penilaian
Siswa yang membuat naskah berita secara lengkap diberi nilai dengan rentang 60 s.d. 100

Tajurhalang , juli 2013


Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Sholeh Sarmidi, S.pd.I Fauzi syahwal, S.pd


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 9
(RPP)

Satuan Pendidikan : Mts


Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VII / 1
Alokasi Waktu : 180 menit ( 2 x pertemuan)
Nama sekolah : Mts Izzatul islam
I. STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita tentang pengalaman,
menyampaikan pengumuman, bertelepon, menyampaikan bahasan, menceritakan tokoh dan bercakap-cakap
dengan teman

KOMPETENSI DASAR
Menyampaikan pengumuman (wawaran)

II. INDIKATOR
 Dapat menyampaikan/meng- ucapkan pengumuman dengan lafal, volume suara, dan intonasi
yang baik
 Dapat menyampaikan pengumuman yang isinya jelas/tidak meragukan
 Dapat menggunakan kalimat-kalimat efektif dan singkat
 dapat menjawab atau memberikan keterangan atas pertanyaan tenteng isi pengumuman
 dapat menyampaikan pengumuman dengan sikap/penampilan yang baik
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Siswa dapat menyampaikan/meng- ucapkan pengumuman dengan lafal, volume suara, dan
intonasi yang baik
 Siswa dapat menyampaikan pengumuman yang isinya jelas/tidak meragukan
 Siswa dapat menggunakan kalimat-kalimat efektif dan singkat
 Siswa dapat menjawab atau memberikan keterangan atas pertanyaan tenteng isi pengumuman
 Siswa dapat menyampaikan pengumuman dengan sikap/penampilan yang baik
MATERI POKOK
Pengumuman

KEGIATAN PEMBELAJARAN
B. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
KEGIATAN INTI
 Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang teknik dan tatakrama menyampaikan
pengumuman
 Secara bergantian siswa berbicara menyampaikan pengumuman dengan teknik dan bahasa
yang baik
 Bersama-sama memperhatikan temannya yang sedang menyampaikan pengumuman
 Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan kesalahan dalam
menyampaikan pengumuman
PENUTUP
 Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
 Siswa dimotivasi untuk berani menyampaikan pengumuman berbagai hal dengan baik dan
benar
METODE / TEKNIK PEMBELAJARA N

MEDIA DAN SUMBER BELAJAR


 Buku pegangan
 Poster
 Pamplet

III. PENILAIAN
A. Soal
Prak hidep nyarita nu eusina ngumumkeun ka babaturan yen “unggal poe Saptu latihan pramuka”
kalawan bener boh cara nyaritana boh basa nu digunakeunnana !

B. Kunci Jawaban
Gumantung kamampuh siswa dina nepikeun bewara (lafal, lentong, sikep)

C. Pedoman Penilaian
Siswa yang benar menyampaiakan pengumuman (lafal, intonasi, sikap) diberi nilai antara 60 s.d.
100

Tajurhalang , juli 2013

Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H.Sholeh Sarmidi,S.pd.I Fauzi syahwal, S.pd