Anda di halaman 1dari 2

Perbezaan antara perubahan kuantiti diminta dengan

perubahan permintaan. (10m)


Perubahan Kuantiti Dminta Perubahan Permintaan
 Perubahan kuantiti diminta disebabkan oleh  Perubahan permintaan pula disebabkan oleh faktor-
perubahan harga barang itu sendiri dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan
diandaikan faktor lain tetap. walaupun tidak berlaku perubahan tingkat harga.
 Perubahan kuantiti diminta hanya melibatkan  Hal ini akan menyebabkan berlakunya perubahan
pergerakan di sepanjang keluk permintaan. keluk permintaan ke kanan atau ke kiri.

 Berdasarkan rajah di atas, keluk DD ialah keluk  Berdasarkan rajah di atas, diandaikan harga barang
permintaan. Diandaikan , apabila harga sesuatu A adalah tetap pada P0. Jika pendapatan individu
barang meningkat dari Po ke P1, maka kuantiti meningkat, maka kuasa beli pengguna bertambah,
yang diminta akan berkurangan dari Q2 ke Q1. maka permintaan barang A akan bertambah. Oleh
Hal ini dinamakan sebagai proses pengucupan itu, keluk permintaan beralih ke kanan dari D0D0
permintaan. ke D2D2 dengan harga tetap pada P0.
 Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang  Sebaliknya,jika pendapatan individu berkurang,
berkurang dari Po ke P2, maka kuantiti yang maka kuasa beli pengguna turut menurun, maka
diminta akan bertambah dari Q2 ke Q3. Hal ini permintaan barang A akan turut berkurang.Keluk
dinamakan proses perkembangan permintaan. permintaan akan beralih ke kiri dari D0D0 ke D1D1
 Secara tuntas, perubahan kuantiti yang diminta dengan harga tetap pada P0.
apabila harga naik dari P0 ke P1, hanya
melibatkan pergerakan dari titik A ke titik B
sepanjang keluk DD. Sebaliknya, apabila harga
sesuatu barang turun iaitu dari P0 ke P2, titik A
akan beralih ke titik C di sepanjang keluk DD.
Wujud hubungan negative diantara harga dan
kuantiti diminta.