Anda di halaman 1dari 1

1.

Shalat mencegah perbuatan keji dan mungkar


Jika seorang hamba mendirikan shalat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk
syariat, maka shalat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Sebagaimana firman Allah Ta’ala,

‫ااء او ْال ُم ْن اك ِر‬


ِ ‫ع ِن ْالفا ْحش‬
‫ص اَلة ا ت ا ْن اهى ا‬
َّ ‫إِ َّن ال‬
“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.” (QS. Al-
‘Ankabuut [29]: 45)

2. Shalat sebagai penolong manusia terkait urusan agama dan dunia


Allah Ta’ala berfirman,

‫علاى ْالخاا ِش ِعينا‬


‫يرة ٌ ِإ ََّّل ا‬
‫ص اَلةِ اوإِنَّ اها لا اكبِ ا‬ َّ ‫اوا ْست ا ِعينُوا بِال‬
َّ ‫صب ِْر اوال‬
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” (QS. Al-
Baqarah [2]: 45)

3. Mengingat Allah swt

َّ ‫{وأَقِ ِم ال‬
]14 :‫ص ََلة َ ِل ِذ ْك ِري} [طه‬ َ
Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. [Thaahaa:14]
4. Mendapatkan Rahmat Allah
]56 :‫سو َل لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ } [النور‬ ُ ‫الر‬ َّ ‫الزكَاة َ َوأ َ ِطيعُوا‬َّ ‫ص ََلة َ َوآتُوا‬ َّ ‫{وأَقِي ُموا ال‬ َ
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu
diberi rahmat. [An-Nuur:56]
َّ َ‫ص ََلةَ َويُؤْ تُون‬
َ ‫الزكَاة‬ ِ ‫ض يَأ ْ ُم ُرونَ ِب ْال َم ْع ُر‬
َّ ‫وف َويَ ْن َه ْونَ َع ِن ْال ُم ْنك َِر َويُ ِقي ُمونَ ال‬ ُ ‫{و ْال ُمؤْ ِمنُونَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتُ بَ ْع‬
ٍ ‫ض ُه ْم أ َ ْو ِليَا ُء بَ ْع‬ َ
ٌ
]71 :‫َّللا َع ِزيز َح ِكي ٌم} [التوبة‬ َ َّ ‫َّللاُ إِ َّن‬ َ َ‫سولَهُ أُولَئِك‬
َّ ‫سيَ ْر َح ُم ُه ُم‬ ُ ‫َّللا َو َر‬
َ َّ َ‫َوي ُِطيعُون‬
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah)
menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang
ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan
mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [At-Taubah:71]

5.