Anda di halaman 1dari 10

NAMA : TINGKATAN :

TAJUK : NOMBOR BERARAH

B2D1E1

Membandingdanmenyusunperpuluhan.

1 Isikan tempat kosong dengan simbol yang sesuai, ‹ atau ›.


Fill in the blanks with the appropriate symbol ‹ or ›.
(a) 5.5 -5.5 (b) -60.563 0

(c ) – 12.3 -0.1 (d) 6.9 -45.8

2 Susunkan nombor perpuluhan yang berikut dalam tertib menaik.


Arrange the following decimals in ascending order.
-4.4, -4.58, -4.18, -4.8, 0, 1.2
-8.2, -6.8, -6.19, -8.72
-1.234, -0.635, 0.248, 0.117, -1.006

3 Tandakan nombor perpuluhan yang diberi pada setiap garis nombor yang berikut.
Mark the given decimals on each of the following number lines.

(a) -1.4, -0.6, -1.8, -0.2

-2 -1 0

(b) -3.75, -2.5, -3.5, -2.25

-4 -2
NAMA : TINGKATAN :

TAJUK : NOMBOR

BERARAH B3D1E1

a. Mendarab integer
b. Membahagi integer

Cari nilai bagi setiap yang berikut.

Find the value of each of the following.

(a) -8 x 5 = (b) 27 ÷ -7 = (c) -12 x (-6) =

(d) 2 x (-3) x 10 (e) (-54) ÷ (-6) ÷ 3 (f) (-7) x 9 x (-4)


= = =
= = =
NAMA : TINGKATAN :

TAJUK : NOMBOR BERARAH

B3D1E2

Membandingdanmenyusunpecahan.

1 Tandakan pecahan yang diberi pada setiap garis nombor yang berikut.
Mark the given fractions on each of the following number lines.
13 1 3
(a) - , , , -
44 2 4

-1 0 1
1 2 4 4
(b) - 1 , -2 , -1 , -2
5 5 5 5

-2 -1

2 Isikan tempat kosong dengan simbol yang sesuai, ‹ atau ›.


Fill in the blanks with the appropriate symbol ‹ or ›.
5 5 63 3
(a) - (b) - - (c) 0 -
6 6 11 4 8

1 2 1 1 4
(d) -24 -7 (e) - 0 (f) -5 -1
2 4 5

3 Bulatkan pecahan yang terendah.


Circle the smallest fractions.
1 3 1 2 2 2 3 1 3 3 1 1 1 1
-,-,-,-,- - , 0, - , - , 1 , 1 , -3 , -3 , -2
2 4 3 5 3 5 5 8 4 5 8 4 2 4
NAMA : TINGKATAN :

TAJUK : NOMBOR BERARAH

B3D1E3

a) Melaksanakanpenambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian terhadap


i. Pecahan
ii. Perpuluhan
b) Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian yang
melibatkan dua nombor berarah

(a)

4 2 3 2 35 2 4
- + = - x1 = - = -1 ÷ - =
10 10 4 8 56 3 9

8.4 + (-4.8) -1.2 – (-3.4) -3.8 x 1.5 120.2 ÷ -3


= = = =

(b)

5 4
-12 + 5 – 9 -6 x (-6) + (-3) -÷1
7 14
= =
=
= =
=

3 2
-x- -3.28 + -1.6 x 0.2 1.13 + (-4.79) – (-5.9)
6 4
= = =
= = =
TAJUK: NOMBOR BERARAH

NAMA : TINGKATAN :

B4D1E1

a) Menyelesaikanmasalah yang melibatkanpendaraban


integer. Selesaikanmasalah di bawah.

1. Paras air dalamsuatuempanganmenurunpadakadar 10 cm setiap jam.


Cariperubahanparas air dalamempanganituselepas 6 jam.

2. Sebuahkapalselammenyelam 24 meter dalamsatuminit.


Berapakahjarak yang diselamnyadalam 8 minit.

3. Suhusebuahpetisejuk menurun3⁰C setiap jam.


Caripenurunansuhupetisejuktersebutituselepas 3
jam.
b) Menyelesaikanmasalah yang melibatkanpembahagian
integer. Selesaikanmasalah di bawah.

1. Suhusecawan kopi menurunsebanyak 35⁰C dalammasa 5 minit.


Jikasuhuitumenurunpadakadar yang tetap, cariperubahansuhu kopi
itudalammasasatuminit.

2. Enam orang rakanperniagaanmenanggungkerugiansebanyak RM18 000


dalamsuatutahun. Jikakerugianitudikongsisama rata antaramereka,
berapakahkerugian yang perluditanggungolehsetiap orang?

3. Sebuahlifturun 84 m dalam 28 saat. Hitungpenurunantinggibagiliftersebutdalamsatusaat.


TAJUK: NOMBOR BERARAH

NAMA : TINGKATAN :

B4D1E2

Melaksanakanmasalah yang melibatkanoperasibergabungbagipenambahan


,penolakan , pendarabandanpembahagian integer.

Selesaikanmasalah di bawah.

1. – 45 + ( -18 ) – ( -9 )

2. 30 x ( - 12 ) ÷ ( - 6 )

3. – 160 ÷ 6 x ( -8 )

4. 8 + ( -4 ) x 7
TAJUK: NOMBOR BERARAH

NAMA : TINGKATAN :

B4D1E3

Melaksanakanpengiraan yang
melibatkangabunganduaataulebihoperasiterhadapnomborberarahtermasukpenggunaant
andakurung.

Selesaikanoperasibergabung di bawah.

1. ( 28 – ( -16) ) ÷ ( - 4 )

3
2. ( - 0. 73 + 9.27) ÷ 1
5

3 2
3. 1 - ÷ ( - 2 ) +�(−1.2 ) – ( − 1.3 �
4 5

TAJUK: NOMBOR BERARAH

NAMA : TINGKATAN :
B5D1E1

a) Menyelesaikanmasalah yang melibatkanoperasibergabungbagipenambahan


,penolakan, pendarabandanpembahagian integer
termasukpenggunaantandakurung.

Selesaikanmasalah yang berikut.

1. Hargabagi 5 buahbukuialah RM 12.50. Adibbeli 15


buahbuku yang samadanmembayardengan RM100.
BerapakahbakiwangAdib?

2. Dalamsuatupertandingankuiz, Asyiladikehendakimenjawab 12 soalan.


Setiapsoalan yang betulakandiberi 3 markahmanakalasetiapsoalan yang
salahakanditolak 2 markah. JikaAsyilamenjawab 9 soalanbetul,
berapakahjumlahmarkah yang diaperolehi?

3. Hargasatu unit sahampadahariIsninialah RM1.80.


Hargasahamtersebuttelahjatuhuntuk 5 hariberturut-turutiaitusebanyak 16
sensetiaphari. KirakanhargasahamtersebutpadahariSabtu?

b) Mengemukadanmenyelesaikanmasalah yang melibatkannomborberarah.

Selesaikanmasalah yang berikut.


3 1
1. Surayamempunyai kg tepung gandum. Emaknya kg tepung
5 2
4 memerlukan
tersebut. Suraya menggunakan baki tepung tersebut untuk membuat kek. Jika
kek
3
tersebut dibakar kepadasaiz yang kg tepung
samadansetiapkekmemerlukan 1
4
gandum. Kirakan bilangan kek yang dibuat oleh Suraya.

2. Zakiahmempunyai 3 bungkusgula dimanaberatsetiapsatunyaialah 2.8


kg. Jikadiaberikan 2.5kg gulatersebutkepadaemaknyadan 1.2 kg
kepadaadiknya, berapakahjumlahgula yang tinggalpadanya?

1
3. Nazrimempunyaiselonggok 40 bijirambutan. daripada rambutan
Diamemberikan
4
tersebut kepada Sitidan 0.5
daripadajumlahrambutantersebutkepadaibubapanya.Berapakahbilanganbuah
rambu tan yang tinggalpadaNazri?