Anda di halaman 1dari 4

SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAHAGIAN HARTA WARISAN

(Kawasan Lot dan Serahan Milik Rumah)

PERJANJIAN KESEPAKATAAN BERSAMA PEMBAHAGIAN HARTA WARISAN ini dibuat


pada hari ini iaitu ______________ bertarikh _______________________ , pada jam _________-_________
bertempat di __________________________________________________________ yang beralamat
________________________________________________________________________________________________________,
oleh dan diantara:

1. Nama : Dingkim Kintarong


No. Kad Pengenalan : __________________________________
Alamat : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Disebut sebagai “Waris 1”- Penama atas rumah)

2. Nama : Handrew Kintarong


No. Kad Pengenalan : __________________________________
Alamat : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Disebut sebagai “Waris 2”)

3. Nama : Jonima Kintarong


No. Kad Pengenalan : __________________________________
Alamat : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Disebut sebagai “Waris 3”)

4. Nama : __________________________________
No. Kad Pengenalan : __________________________________
Alamat : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Disebut sebagai “Waris 4”)

Waris 1, Waris 2, Waris 3 dan Waris 4 secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
WARIS”.
PARA WARIS yang disebut adalah Ahli Waris yang sah kepada almarhum ______________________
yang telah meninggal dunia pada tarikh _____________________ seperti yang telah dinyatakan
dalam Surat Keterangan Kematian bernombor ______________ bertarikh _________________.
Perjanjian ini dibuat bagi mendapatkan kesepakatan ke atas Kawasan Lot Dan Serahan Milik
Rumah peninggalan orang tua almarhum. Para Waris dengan ini sepakat untuk membuat
dan menandatangani SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ini dengan syarat-
syarat seperti yang berikut:
1. PARA WARIS dengan ini sepakat melakukan pembahagian Harta Warisan di antara
PARA WARIS di mana harta warisan tersebut adalah Kawasan Lot dan Serahan
Milik Rumah.
a) Para waris sebulat suara bersetuju bahawa Dingkim Kintarong (Waris 1)
sebagai penama ke atas rumah peninggalan (rumah keluarga) dan
bertanggungjawab mengetuai serta menjaga rumah keluarga tersebut.
b) Dingkim Kintarong akan memegang amanah untuk menjaga dan memperbaiki
mana-mana bahagian rumah yang mengalami kerosakan.
c) Pemegang nama ke atas rumah iaitu Waris 1 atau mana-mana pihak lain tidak
boleh memberi sebarang bantahan sekiranya terdapat ahli keluarga yang ingin
pulang atau tinggal di rumah tersebut.
d) Penjagaan kebajikan Ibu/Nenek Kimoi adalah di bawah tanggungjawab setiap
ahli keluarga yang tinggal di rumah keluarga tersebut.
e) Kawasan lot depan rumah akan menjadi hak milik kepada Handrew Kintarong
(Waris 2).
f) Kawasan bahagian dapur dan pondok dipersetujui oleh PARA WARIS di mana ia
akan diberikan kepada Jonima Kintarong (Waris 3).
Seterusnya ia secara bersama-sama disebut sebagai “Harta Warisan”.
2. Penentuan Pembahagian Harta Warisan yang telah dipersetujui dan mencapai kata
sepakat di antara PARA WARIS adalah seperti berikut

Penama Ke Atas Rumah


Dingkim Kintarong
Bahagian Penama
Lot depan rumah Handrew Kintarong
Dapur dan Pondok Jonima Kintarong

3. Keharmonian dalam rumah keluarga perlu dijaga dan menjadi tanggungjawab


kepada PARA WARIS. Orang lain yang bukan daripada ahli keluarga PARA WARIS
tidak dibenarkan untuk memasuki mana-mana ruang peribadi keluarga seperti bilik
tidur.
Mana-mana ahli keluarga PARA WARIS yang ingin membawa masuk orang lain yang
tiada kaitan keluarga ke dalam rumah tersebut haruslah meminta kebenaran dengan
WARIS iaitu PENAMA KE ATAS RUMAH terlebih dahulu.
4. PARA WARIS bersepakat dan bersetuju bahawa segala kos pembiayaan yang perlu
dikeluarkan untuk keperluan penambahbaikan Kawasan Lot akan ditanggung secara
bersama-sama berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA ini. Hal ini bermaksud PARA
WARIS bersetuju akan membahagikan beban pembiayaan tersebut secara sama rata
di antara PARA WARIS.

Sementara biaya untuk mana-mana penambahbaikan mahupun pengubahsuaiaan


rumah keluarga adalah di bawah tanggungjawab WARIS yang dipersetujui sebagai
PENAMA KE ATAS RUMAH tersebut itu sendiri.
Oleh yang demikian, surat perjanjian kesepakatan bersama ini telah dibuat dengan sebenar-
benarnya tanpa sebarang paksaan daripada pihak lain dan dilakukan dalam keadaan sedar.
Surat perjanjian kesepakatan bersama ini boleh dijadikan sebagai bukti pembahagian
kawasan lot dan serahan milik rumah peninggalan orang tua kami sekira berlakunya
perebutan atau persengketaan daripada pihak waris atau mana- mana pihak yang terlibat
yang sehubungan dengannya dan pihak waris bersetuju dituntut ke pengadilan jika berlaku
sedemikian.

Tanda Tangan Para Waris:


1. Waris 1:

(……………………………………………….)
Nama: Dingkim Kintarong

2. Waris 2:

(……………………………………………….)
Nama: Handrew Kintarong

3. Waris 3:

(……………………………………………….)
Nama: Jonima Kintarong

4. Waris 4:

(……………………………………………….)
Nama:
SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAHAGIAN HARTA WARISAN ini
ditandatangani didepan 2 orang saksi iaitu ketua kampung dan seseorang yang berkait
dengan ahli keluarga waris.

Tanda Tangan Para Saksi:


1. Saksi Pertama: Ketua Kampung (Tandatangan dan Cop Ketua Kampung)

(……………………………………………….)
Nama:
No. Kad Pengenalan:
Jawatan:

2. Saksi Kedua:

(……………………………………………….)
Nama:
No. Kad Pengenalan
Pekerjaan:

 Bersama-sama dengan surat perjanjian kesepakatan bersama ini dikepilkan


Salinan Kad Pengenalan waris masing-masing.