Anda di halaman 1dari 22

PELAN STRATEGIK

PANITIA BAHASA INGGERIS


SMK BUGAYA
2020 - 2022
Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks)
UNIT : BAHASA INGGERIS

Dalaman (S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:

S1 Guru yang mengajar adalah guru yang W1 Penggunaan kosa kata/ Vocabulary yang
terlatih, berpengalaman dan rendah
berdedikasi W2 Kekurangan guru Opsyen BI
S2 Pemantauan kurikulum yang W3 Bilangan pelajar yang mendapat A BI SPM
berterusan adalah kurang
Luaran S3 kursus dan seminar kerap di adakan W4 Amalan membaca dikalangan pelajar kurang
yang dianjurkan JPN, PPD dan sekolah W5 Pelajar merasa malu untuk menggunakan
untuk meningkatkan profesionalisme Bahasa Inggeris dalam perbualan harian
S4 Kelas tambahan diadakan

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO

O1 Hubungan baik pihak PPD dengan 1. Meningkatkan pencapaian BI dengan 1. Meningkatkan GPMP subjek melalui
sekolah. kerjasama antara guru dan ibu bapa. Program Road To Excellence : English bagi
O2 Sokongan dan kerjasama dari pelajar amat 2. Melaksanakan program-program yang setiap tingkatan
baik dapat menarik minat pelajar
O3 guru Bahasa Inggeris sentiasa mendampingi
para pelajar dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi dalam subjek BI.
O4 Guru-guru yang bermotivasi, tidak putus asa
dan berpotensi tinggi dalam menghadapi
masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam PdP.

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


C1 Pelajar -pelajar tidak berkomunikasi dalam
Bahasa Inggeris di kelas, rumah serta kawan 1. Memastikan P&P dijalankan dengan 1. Menjalankan program yang menarik
mereka berkesan melalui perkongsian kemahiran dan 2. Memberi motivasi yang berterusan kepada para
C2 Pelajar tidak mempunyai minat dalam amalan pengalaman dalam kalangan guru pelajar
membaca
C3 Sokongan ibu bapa di rumah kurang
C4 Pelajar tiada kamus/ tidak membawa kamus ke
sekolah
PELAN STRATEGIK UNIT : PANITIA BAHASA INGGERIS
SMK BUGAYA TAHUN 2020-2022

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

1.Meningkatkan prestasi akademik dari segi kualiti


2.Meningkatkan prestasi akdemik dari segi kuantiti
3.Meningkatkan peratus pelajar lulus dalam subjek Bahasa Inggeris
1. GPMP BI SPM tidak mencapai KPI yang telah ditetapkan. 4. Meningkatkan prestasi pelajar dalam penguasaan kosa kata/ vocabulary.
2. tahap penguasaan Kosa Kata/ Vocabulary pelajar yang
masih ditahap rendah
OBJEKTIF

1.Meningkatkan GPMP BI SPM

2. Meningkatkan tahap penguasaan kosa kata/ Vocabulary pelajar SMK Bugaya.

PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK

SASARAN
SASARAN (M/ Pel Bahasa Inggeris)
KPI Strategi Pelan Taktikal (PT)
TO
TOV T20 T21 T22 T20 T21 T22
V
Road to excellence:
English
Meningkatkan pencapaian BI
GPMP BI SPM 7.5 7.99 7.77 7.5 dengan kerjasama antara 100 70 85 100
Bengkel Teknik
guru.
Menjawab

Peratus pelajar lulus Ujian Meningkatkan peratus lulus 70 80


80 % 60% 70% 80% 80% 60% My Vocab Mini book
Vocabulary Ujian Vocabulary % %
PEMETAAN PERANCANGAN TIGA TAHUN 2020 - 2022

BIDANG FOKUS 2020 2021 2022

LITERATURE ENGLISH WEEK


Meningkatkan GPMP Bahasa ROAD TO EXCELLENCE WORKSHOP@CAPTAIN
Inggeris SPM ENGLISH NOBODY MY ENGLISH ENVIRONMENT

BENGKEL DAN TEKNIK MY VOCAB MINI BOOK PUBLIC


MENJAWAB SPM SPEAKING@SPEAKER
MY READERS CORNER
KELAS TAMBAHAN
BERFOKUS SPM A WORD A DAY CLASS MAGAZINE

MENTOR MENTEE FILM TO FATHOM

PROJEK GALUS BI

JUMLAH KPI PROJEK


5 5 4
PELAN TAKTIKAL 2020 -2022
BIDANG : KURIKULUM / BAHASA INGGERIS

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Tanggung Sasaran Kos/ Indikator Pelan
Bil Program Objektif Tempoh TOV ETR
Jawab (Bil murid) Sumber Pencapaian Kontigensi
Semua
GPK1
Road to pelajar Jan- Latihan
Ketua PCG
1 Excellence: tingkatan Oktober Dalaman
Panitia dan Panitia
English 1,2,3,4 dan Sekolah
Meningkatkan GMP teras
5 Peratus
peratus pelajar lulus
pelajar lulus
Bahasa Inggeris
GPK1 dalam SPM
Bengkel dan SPM sebanyak 70%
Ketua Pelajar Jan - PCG meningkat
Teknik menjelang 2022
2 Panitia dan tingkatan 5 Oktober Panitia Modul Khas BI
Menjawab BI
SPM GMP teras

Kelas
Kelas tambahan GPK1
Jan - tambahan
berfokus Meningkatkan Ketua Pelajar PCG Peratus Lulus
3 Ogos semasa cuti
Tingkatan 5 peratus lulus 70% Panitia dan Ting. 5 Panitia dalam SPM
dan hujung
dalam Bahasa GMP teras meningkat
minggu
Inggeris SPM
Bilangan pelajar
Meningkatkan yang mendapat
bilangan pelajar GPK1 Gred A meningkat
Jan - PCG
Mentor - mendapat Gred A Ketua Pelajar dalam Bahasa Bimbingan
Oktober Panitia
4 mentee dalam Bahasa Panitia dan Ting. 5 Inggeris Rakan Sekelas
Inggeris SPM GMP teras

Meningkatkan
GPK1
bilangan murid
Ketua Pelajar Jan - Bilangan pelajar Latihan
5 Projek GALUS mendapat gred E
Panitia dan GALUS Oktober mendapat gred E Berfokus
BI menjelang SPM Panitia
GMP teras Ting. 5 meningkat
2022

Pelajar mampu
Meningkatkan GPK1
Literature Semua Jan - menjawab soalan
6 peratus LULUS Ketua Modul Koleksi
Workshop@ pelajar Oktober Literature :
pelajar SPM Panitia dan Panitia Soalan Novel
Captain Nobody Ting.5 Captain Nobody
menjelang 2022 GMP teras
dengan baik
Meningkatkan
peratus pelajar dapat GPK1 Semua
Jan - Pelajar dapat
7 My Vocab Mini mengenal dan Ketua murid ting PCG Vocabulary
Oktober menambah tahap
book mengeja perkataan Panitia dan 1,2,3,4 dan Panitia List
vocabulary
Bahasa Inggeris GMP teras 5
dengan betul
Meningkatkan tahap GPK1 Pelajar Koleksi Bahan
penguasaan BI Ketua Semua Jan - menguasai teknik Bacaan
8 MyReaders pelajar dari segi Panitia pelajar ting. Oktober PCG membaca dan Bahasa
bacaan dan Guru Ting. 1-3 Panitia menjawab soalan Inggeris
pemahaman 1-3 dengan baik

Semua Panitia/K
Meningkatkan tahap Ketua Jan - Pelajar dapat
9 pelajar ting elab Vocabulary
A word A Day Kosa kata/ panitia Oktober menambah tahap
1,2,3,4 dan Bahasa List
Vocabulary pelajar penyelaras vocabulary
5 Inggeris

Meningkatkan Semua pelajar


GPK1
penyertaan para Semua Jan - dapat menyertai
Ketua
10 pelajar terhadap pelajar ting Oktober dan terlibat
English Week Panitia PCG
pertandingan 1,2,3,4 dan dengan pelbagai
Penyelaras Panitia
Bahasa Inggeris 5 pertandingan
GMP teras
yang dianjurkan anjuran Panitia BI

Pelajar dapat
My English Mewujudkan English Jan - Sudut BI
11 memperbanyakkan
GPK1 Oktober Panitia
Environment Environment di Semua perbendaharaan setiap kelas
Ketua
sekitar kawasan pelajar ting kata dan sentiasa
Panitia
terdedah kepada
sekolah dan sudut- Penyelaras 1,2,3,4 dan istilah Bahasa
sudut tertentu 5 Inggeris diluar
waktu PdP
Meningkatkan GPK1
Semua Jan - Bilangan pelajar
Public keyakinan pelajar Ketua
12 murid ting Oktober yang menyertai
Speaking@ berucap dalam Bi Panitia Panitia
1,2,3,4 dan Public Speaking
Speaker Corner dihadapan orang Penyelaras
5 dapat ditingkatkan
ramai GMP teras
Memastikan pelajar
dapat menguasai isi Jan-
13 Film to Fathom Pelajar PCG Pre and Post
kandungan Literature Nursyazwani Oktober
Ting. 4 Panitia written Test
dengan membuat
video pendek
Meningkatkan teknik
menulis pelajar
dengan
menggalakkan
mereka menjadi Jan-
14 Pelajar PCG Writing Test(
Class Magazine penulis untuk Class Nursyazwani Oktober
Ting. 3 Panitia Sebulan sekali)
Magazine dimana
ianya akan
diterbitkan oleh
mereka sendiri
dikelas
1. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program Road to Excellence :English


Objektif Meningkatkan peratus pelajar lulus Bahasa Inggeris SPM sebanyak 70% menjelang 2022
Tempoh Sepanjang tahun 2020
Kumpulan Sasaran Murid ting 1 hingga ting 5
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Ting 1 hingga 5)
3. Lantikan Penyelaras
4. Taklimat cara pengendalian serta guru yang terlibat
5. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
6. Bahan keperluan , RPT dan pembinaan item soalan
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Kehadiran pelajar
Pemantauan 1. GPK 1 dan Ketua Bidang Bahasa
2. Ketua Panitia dan Penyelaras program
3. Semua guru Bahasa Inggeris
Penilaian 1. Pertambahan sebanyak70% dari pelajar sekolah SMK Bugaya dapat menguasai cara menjawab
soalan peperiksaan Bahasa Inggeris dengan betul

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


2. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program Bengkel dan Teknik Menjawab BI SPM


Objektif Meningkatkan peratus pelajar lulus Bahasa Inggeris SPM sebanyak 70% menjelang 2022
Tempoh jJulai dan Oktober
Kumpulan Sasaran Pelajar tingkatan 5
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Perlantikan Penyelaras dan AJK program
3. Anggaran kos
4. Pemilihan Modul dan latihan
5. Perbincangan perlaksanaan
6. Perlaksanaan
Kekangan 1. Kos dan kekangan masa
2. Masalah kehadiran

Pemantauan 1. GPK 1 dan Ketua Bidang Bahasa


2. Ketua Panitia dan Penyelaras program
3. Semua guru Bahasa Inggeris

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 50% dari pelajar SMK Bugaya dapat menguasai teknik menjawab soalan
Bahasa Inggeris dengan baik.

Penambahbaikan
Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:

3. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program Kelas tambahan berfokus Tingkatan 5

Objektif Meningkatkan peratus lulus 70% dalam Bahasa Inggeris SPM

Tempoh Sepanjang tahun 2020


Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 5
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran Ting. 5
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran kerja, modul
Kekangan 1. Masalah kehadiran pelajar

Pemantauan 1. Penyelaras Tingkatan,


2. ketua panitia Bahasa Inggeris

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 50 % pelajar dapat menguasai cara menjawap soalan Kertas 1 dan 2 bahasa
Inggeris
Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


4. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program Mentor – mentee


Objektif Meningkatkan bilangan pelajar mendapat Gred A dalam Bahasa Inggeris SPM
Tempoh Sepanjang tahun 2020
Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 5 yang terpilih
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Pelantikan penyelaras
4. Perbincangan pelaksanaan
5. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
6. Bahan keperluan , Lembaran / buku kerja
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Kehadiran pelajar

Pemantauan 1. Ketua Panitia dan Penyelaras program


2.Semua guru Bahasa Inggeris

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 50% pelajar yang mendapat gred A meningkat dalam SPM

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


5. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program Projek GALUS BI

Objektif Meningkatkan bilangan murid mendapat gred E menjelang SPM 2022

Tempoh Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran Pelajar GALUS Tingkatan 5

Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris

Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran Pelajar GALUS
3. Pelantikan penyelaras
4. Perbincangan pelaksanaan
5. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
6. Bahan keperluan , Lembaran
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Kehadiran pelajar

Pemantauan 1.GPK 1 dan Ketua Bidang Bahasa


2.Ketua Panitia dan Penyelaras program
3.Semua guru Pembimbing Galus

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 50% pelajar mendapat Gred E dalam peperiksaan SPM

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


6. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program Literature Workshop@ Captain Nobody


Objektif Mendedahkan pelajar kepada teknik menjawab Captain Nobody dengan betul
Tempoh Sepanjang tahun 2020
Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 5
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris Tingkatan 5
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Pelantikan penyelaras
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran / buku kerja
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Kehadiran pelajar

Pemantauan
1.Semua guru Bahasa Inggeris Tingkatan 5

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 30% pelajar Tingkatan 5 S dapat menguasai teknik menjawab soalan Novel
Captain Nobody

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


7. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program My Vocab Mini book

Objektif Meningkatkan peratus pelajar dapat mengenal dan mengeja perkataan Bahasa Inggeris dengan betul

Tempoh Sepanjang tahun 2020

Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan Satu hingga lima

Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris

Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Perlantikan penyelaras
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Penilaian ( Ujian Vocabulary)
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Kehadiran pelajar

Pemantauan 1. Semua guru Bahasa Inggeris

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 50% pelajar dapat menambah kosa kata/ vocabulary

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


8. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program MyReaders

Objektif Meningkatkan tahap penguasaan BI pelajar dari segi bacaan dan pemahaman

Tempoh Sepanjang tahun 2020

Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 1 hingga 3

Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris Tingkatan 1-3

Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Ting 1 hingga 3)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran / buku kerja
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Kehadiran pelajar

Pemantauan 1.GPK 1 dan Ketua Bidang Bahasa


2.Ketua Panitia dan Penyelaras program
3.Semua guru Bahasa Inggeris

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 50% pelajar terlibat MyReaders dapat membaca dan menjawab soalan
kefahaman dengan baik.

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


9. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program A word a day

Objektif Meningkatkan tahap Kosa kata/ Vocabulary pelajar

Tempoh Januari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 1 hingga tingkatan 5

Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris

Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Pelantikan penyelaras
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Penilaian ( Ujian Vocabulary)
Kekangan 1.Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2.Pelajar tidak hadir

Pemantauan 1. Semua guru Bahasa Inggeris

Penilaian Pertambahan peningkatan tahap kosa kata/ vocabulary pelajar sebanyak 50%

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


10. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program English Week


Objektif Meningkatkan penyertaan para pelajar terhadap pertandingan Bahasa Inggeris yang dianjurkan
Tempoh April 2020
Kumpulan Sasaran Semua pelajar SMK Bugaya
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Ting 1 hingga 5)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran / buku kerja
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Kehadiran pelajar

Pemantauan 1.GPK 1 dan Ketua Bidang Bahasa


2.Ketua Panitia dan Penyelaras program
3.Semua guru Pembimbing Galus

Penilaian 1.100% pelajar SMK Bugaya menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh panitia Bahasa Inggeris

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


11. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program My English Environment


Objektif Mewujudkan English Environment di sekitar kawasan sekolah dan sudut-sudut tertentu
Tempoh Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran Semua pelajar SMK Bugaya
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Pelantikan penyelaras
3. Kenal pasti sudut-sudut yang sesuai
4. Perbincangan pelaksanaan
5. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
6. Bahan keperluan sudut
Kekangan 1.Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2.Masalah kewangan

Pemantauan 1. Semua guru Bahasa Inggeris

Penilaian 1. Semua pelajar SMK Bugaya mendapat pendedahan tentang Bahasa Inggeris diluar waktu PdP

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


12. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program Public Speaking@Speaker Corner


Objektif Meningkatkan keyakinan pelajar berucap dalam Bahasa Inggeris dihadapan orang ramai
Tempoh Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Smk Bugaya
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Ibggeris
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Pelantikan penyelaras
3. Kenal pasti kumpulan sasaran (Ting 1 hingga 5)
4. Perbincangan pelaksanaan
5. Perlaksanaan program
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Murid tidak hadir

Pemantauan 1. Penyelaras

Penilaian 1. 50% pelajar SMK Bugaya dapat menunjukkan keyakinan dan bakat dalam public speaking

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


13. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program Film to Fathom


Objektif Memastikan pelajar dapat menguasai isi kandungan Literature dengan membuat video pendek
Tempoh Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 4
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris ting. 4
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Pelantikan penyelaras
3. Kenal pasti kumpulan sasaran (Ting 4)
4. Perbincangan pelaksanaan
5. Perlaksanaan program
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Pelajar tidak hadir

Pemantauan 1. Penyelaras

Penilaian 1. Bilangan pelajar yang dapat menghasilkan video ringkas


2. Ujian pre and Post test ( Writing)

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


14. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Inggeris

Nama Program Class Magazine


Objektif Meningkatkan teknik menulis pelajar dengan menggalakkan mereka menjadi penulis untuk Class Magazine
dimana ianya akan diterbitkan oleh mereka sendiri dikelas
Tempoh Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 3
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris ting. 3
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2020
2. Pelantikan penyelaras
3. Kenal pasti kumpulan sasaran (Ting 3)
4. Perbincangan pelaksanaan
5. Perlaksanaan program
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Pelajar tidak hadir

Pemantauan 1. Penyelaras
2. Guru Bahasa Inggeris Ting.3

Penilaian 1. Pelajar dapat menjawab soalan ( Writing Test) yang akan dijalankan sebulan sekali

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai