Anda di halaman 1dari 6

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan


Kursus/Modul Fundamentals of Research in Education
2. Kod Kursus PKUK3143

3. Nama Staf
Dr Nazifah Shaik Ismail
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat diberi pendedahan tentang asas penyelidikan
Kursus/Modul serta kemahiran merancang dan menghasilkan kertas cadangan penyelidikan dalam
dalam Program pendidikan. Seterusnya, menjadi satu amalan dan sebahagian daripada tanggungjawab
mereka sebagai seorang pendidik.
5. Semester dan
Semester 2 Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali 128
P= Pentaksiran
30 15 - 2 30 30 - 21

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat(jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
1. Menjelaskan asas dan proses penyelidikan dalam pendidikan.(C2, A3, PLO1)
Learning
Outcomes, CLO) 2. Menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui penyelidikan.(C4, A5,
PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)
3. Memberi justifikasi cadangan kajian secara kritis dan profesional melalui pembentangan
(C5, A2, PLO3, PLO4, CTPS 3, CS3)
4. Menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan dalam pendidikan dengan mengambil
kira etika dalam penyelidikan dan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan(C6,
A5, PLO6, LL2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
1
10. Kemahiran Boleh
Pindah
(Transferable Skills, Pemikiran kritikal dan pendekatan saintifik (CTPS3), Kemahiran berkomunikasi (CS3),
Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL2)
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

PLO1 - Pengetahuan Kuliah Peperiksaan

PLO3 - Kemahiran saintifik, Pembentangan


kemahiran berfikir dan Tutorial
menyelesaikan masalah Peperiksaan

Pembentangan
PLO4 – Berkomunikasi Tutorial

PLO6 - Kemahiran pengurusan


maklumat, pembelajaran Kertas cadangan
Penulisan kertas cadangan penyelidikan
sepanjang hayat

12. Sinopsis Kursus ini memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang asas penyelidikan dalam
pendidikan. Dalam kursus ini, pelajar dapat menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang
boleh dikaji melalui penyelidikan dan membincangkan proses penyelidikan dalam pendidikan.
Di samping itu, melalui kursus ini juga, pelajar dapat mengaplikasikan segala pengetahuan
yang diperolehi melalui penghasilan satu kertas cadangan penyelidikan dalam pendidikan.

This course provides students with knowledge about doing research in education. Students
will be exposed to fundamentals of research in education, able to analyse issues that are
researchable in education and able to explain method and process of doing research in
education. Students are also required to apply the knowledge gathered throughout the
course by producing a research proposal in education.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus: 70 %


Pentaksiran Peperiksaan Akhir: 30 %

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan 30

Kertas cadangan penyelidikan 60


Tugasan
Pembentangan 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
2
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
15. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Penyelidikan dalam Pendidikan
Konsep penyelidikan
Etika dalam Penyelidikan
Jenis-jenis Penyelidikan
- Penyelidikan asas
- Penyelidikan gunaan
- Penyelidikan tindakan
- Penyelidikan penilaian
Pendekatan penyelidikan
- Pendekatan positivis (Penyelidikan kuantitatif)
- Pendekatan interpretatif (Penyelidikan kualitatif) 4 1 4 2 11

Reka bentuk Penyelidikan


- Kajian eksperimental
- Kajian kuasi eksperimental
- Kajian tinjauan
- Kajian kes
- Kajian etnografi
- Kajian tindakan

2. Elemen Asas dalam Penyelidikan Pendidikan


Isu-isu pendidikan yang boleh dikaji
Latar belakang
Pernyataan masalah
Objektif kajian
Persoalan kajian
Hipotesis kajian 6 3 6 6 21
Skop kajian
Batasan kajian
Kepentingan kajian
Definisi operasional/ istilah

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
3
3. Tinjauan Literatur

Tujuan tinjauan literatur


Sumber literatur
Kaedah penulisan literatur 4 1 4 2 11

Kerangka konseptual

4. Metodologi

• Kuantitatif
- Reka Bentuk Kajian
- Pensampelan
- Instrumen kajian
- Kajian rintis
- Kesahan dan kebolehpercayaan kajian
- Prosedur pengumpulan data
- Tatacara penganalisisan data 4 2 4 4 14

• Kualitatif
- Reka bentuk kajian
- Pensampelan
- Instrumen Pengumpulan data
- Kesahan dan kebolehpercayaan kajian
- Prosedur pengumpulan data
- Tatacara penganalisisan data

5.Tatacara penganalisisan data

• Kuantitatif
- Statistik deskriptif dan Inferensi
(Deskriptif: min, median,mod, varians, sisihan
piawai julat, skor z)
(Inferensi: ujian t, ujian Kruskall-Wallis,
khi kuasa dua, dan korelasi)
- Interpretasi data
6 4 6 8 24
- Pemaparan data

• Kualitatif
- Jenis analisis data
(analisis kandungan, analisis pola, analisis
dilema dan tematik)
- Interpretasi data
- Pemaparan data

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
4
6. Penulisan Penyelidikan
Kandungan kertas cadangan penyelidikan

• Kandungan laporan penyelidikan


2 2 2 4 10
• Gaya penulisan penyelidikan

• Perbincangan dan implikasi penyelidikan

7. Kajian Tindakan

• Konteks

• Fokus kajian

• Objektif kajian

• Soalan Kajian

• Pelan tindakan

• Pelaksanaan pelan tindakan

• Kaedah pengumpulan data 4 2 4 4 14

• Analisis dan huraian data

• Refleksi dan implikasi

• Tindakan susulan

• Sumber rujukan

• Penulisan kertas cadangan kajian tindakan

• Pelaporan kajian tindakan

Kerja Kursus 0.5 16.5 17

Ulang kaji Peperiksaan 4.5 4.5

Peperiksaan 1.5 1.5

Jumlah 30 15 2 30 30 21 128

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Pembentangan
0.5 1.5

Kertas cadangan
- 15
(2500pp)

Peperiksaan Akhir 1.5 4.5

Jumlah 47 81

Jumlah Jam
Pembelajaran 128
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
5
16. Rujukan Asas Creswell, J. W. (2015). Educational research, planning, conducting, and evaluating
quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.
Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods
sourcebook. USA: SAGE Publications.
Othman Lebar. (2011). Kajian tindakan dalam pendidikan: Teori dan amalan. Tanjung Malim,
Perak: Penerbit UPSI.

Rujukan Tambahan Chua, Y. P. (2006). Kaedah dan statistik penyelidikan, Asas statistik penyelidikan, Buku 2.
Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to


theories and. methods (5th ed.). New York: Pearson Education Group.

Mills, G. E., & Gay, L. R. (2015). Educational research: competencies for analysis and
applications. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

McNiff, J. & Whitehead, J. (2011). All you need to know about action research (2nd ed.).
London: Sage Publications.

Mills, G. E. (2011). Action research. A guide for the teacher researcher (4th ed.).Boston, M.A.:
Pearson Education Inc.
Mohd. Majid Konting. (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Mohd Zarawi Mat Noor & Norliza Kushairi. (2016). Kajian tindakan untuk guru bimbingan dan
kaunseling. Kota Bharu: Unipress Sdn Bhd.

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

Maklumat Pelaksanaan kursus ini haruslah merujuk kepada Garis Panduan Pelaksanaan Penyelidikan
17.
Tambahan IPGM.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
6

Anda mungkin juga menyukai