Anda di halaman 1dari 17

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Kemahiran menulis)

Tarikh /Hari : 30 OGOS 2019


Tahun : 4 Love
Bil Murid : 47 orang
Masa : 8:30 – 9:30 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Bumi Indah Rakyat Bertuah
Tajuk : Hari Tanpa Beg Plastik

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Mengedit petikan teks “Hari Tanpa Beg Plastik” daripada aspek ejaan dan kata
imbuhan

Fokus Utama: Kemahiran Menulis

Standard Kandungan:

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul

Standard Pembelajaran:

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata
imbuhan dan struktur ayat

Kemahiran bahasa : Kemahiran menulis

Sistem Bahasa :
 Sebutan dan Intonasi : Intonasi
 Kosa Kata: pengguna, toksik, lupus, larut
 Tatabahasa: sintaksis- Ayat Majmuk dan Ayat Tunggal

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Sintaksis: Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 Nilai Murni : Rajin, tanggungjawab, bekerjasama
 Kreativiti: Pergerakan kreatif- Imaginasi dan visualisasi
 Peraturan sosiobudaya : Laras bahasa dan Kesantunan berbahasa
 Elemen Keusahawanan:
EK1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak
idea

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubungkait, membuat kesimpulan.
 Pembelajaran kontekstual : Menghubungkaitkan pengajaran lyang lalu dalam aktiviti
pengajaran yang dilaksanakan
 Kecerdasan pelbagai: Visual-ruang, Verbal linguistik,Intrapersonal,Interpersonal
 Kemahiran belajar cara belajar : Memproses maklumat, kemahiran membuat persembahan.
 Kreativiti dan inovasi: membuat rekaan mengikat reben petikan teks berbentuk penanda buku
dengan kreativiti masing-masing

 Konstruktivisme: Mengembangkan idea


 EMK: Ilmu-Sains
 Strategi PdP: Menganalisis
 Nilai: Menghargai, kasih sayang dan prihatin
Pengetahuan Sedia Ada:
Murid pernah mempelajari isi pengajaran pada pengajaran yang lepas.

Bahan Bantu Belajar :

Bil Bahan Jumlah


1 Gambar carta alir 4
2 Beg Plastik 1
3 Beg Kertas 1
4 Teks petikan “Hari Tanpa Beg Plastik berbentuk penanda buku 29
5 Riben 29
6 Lembaran “Cari Dan Betulkan Kesalahan” 15
7 Kertas mahjong 2
8 Lembaran pengayaan 20
9 Lembaran pemulihan 9
Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan

Gambar carta alir Set Induksi (4 minit) BBM


 Murid dipamerkan gambar carta  Gambar carta alir
(Lampiran 1) alir iaitu penyu, obor-obor,  Beg kertas
plastik dan dasar lautan  Beg plastik
 Murid dan guru bersoal jawab
Contoh soalan: KB
o Apakah gambar yang  Menghubungkait
ditunjukkan?  Bersoal jawab
o Adakah kamu dapat
membezakan obor-obor BCB
dan plastik?  Memproses maklumat
o Pada pendapat kamu, PM
mengapakah kita perlu  Sumbangsaran
mengelakkan
menggunakan plastik? KP
o Apakah yang perlu  Visual-Ruang
dilakukan untuk  Intrapersonal
mengurangkan
 Interpersonal
penggunaan plastik?
Jangkaan Jawapan:
EMK
 Penyu,obor-obor,plastik
Ilmu-Sains
dan dasar lautan
 Ya/Tidak Nilai murni
 Mengancam kehidupan  Peka, prihatin,
laut/Membahayakan bertanggungjawab
nyawa/ membahayakan
kesihatan/mencemarkan
alam sekitar Pembelajaran Kontekstual
 Menggunakan beg kain Memberi maklum balas dan
atau beg berkomunikasi
kertas/melaksanakan
hari tanpa beg plastik
sehari seminggu

Guru mempamerkan beg kertas dan


beg plastik.

Guru membantu murid


menghubungkait aktiviti dengan
tajuk pembelajaran iaitu “ Hari
Tanpa Beg Plastik”.

BBB
Petikan teks “Hari Tanpa Beg  Petikan teks “Hari Tanpa
Plastik” Langkah 1 (5 minit) Beg Plastik”
 Riben
(Lampiran 2) AKTIVITI 1
KB
 Murid diagihkan petikan teks  Menghubungkaitkan
“Hari Tanpa Beg Plalstik”  Mengecam
berbentuk penanda buku.
 Murid mengikat riben penanda
buku mengikut kreativiti
masing-masing.
KP
 Interpersonal
 Verbal linguistik
PM
AKTIVITI 2  Sumbang saran
 Wakil murid membacakan ayat (Brainstorming)
berwarna merah dalam petikan  membaca
teks. BCB
 Murid ditanya apakah yang  Perbincangan
terdapat dalam ayat berwarna  Kemahiran menbaca
merah tesebut.
 Murid menyatakan contoh Pembelajaran Kontekstual
kesalahan yang dapat dikenal  Menghubungkait
pasti secara “brainstorming” tayangan video dengan
soalan yang diajukan

Nilai Murni
 Prihatin dan
Bertanggungjawab

Lembaran “Cari Dan Betulkan Langkah 2 (6 minit) BBM


Kesalahan”  Lembaran “cari dan
 Pasangan murid diagihkan betulkan kesalahan”
(Lampiran 3) lembaran “Cari Dan Betulkan  Kertas mahjong
Kesalahan”.
 Murid dikehendaki mencari
kesalahan ejaan dan imbuhan BCB
dalam ayat berwarna merah  Kemahiran berfikir
berdasarkan petikan teks  Kemahiran menulis
berbentuk penanda buku dan
membetulkannya secara “Think-
Pair-Share”.
 Murid menulis jawapan pada PA21
lembaran “Cari dan Betulkan  Aktiviti Think-Pair-
Kesalahan” secara berpasangan. Share
 Guru memantau dan
membimbing murid sepanjang PAS
aktiviti berlangsung.  Bertanggungjawab

KB
 Menyesuaikan
 Menjana pelbagai
kemungkinan
KP
 Verbal Linguistik
 Interpersonal
 Intrapersonal

Pembentangan dan perbincangan Langkah 3 (10 minit) BBB


jawapan  Kertas mahjong
 Guru memaparkan lembaran
“Cari dan Betulkan Kesalahan” BCB
bersaiz besar menggunakan  Kemahiran menulis
kertas mahjong pada papan
putih. KB :
 Wakil pasangan murid menulis  Mengecam
jawapan pada kertas mahjong  Menganalisis
dan menyebut jawapan yang  menyesuai
telah ditulis.
 Guru membetulkan kesalahan KP:
murid dengan serta merta  Verbal linguistik
sekiranya ada  Interpersonal
 Murid dan guru membincangkan  intrapersonal
jawapan yang betul.
Ciri PA21
Berkomunikasi secara
tulisan dan lisan dengan
berkesan

Latihan jawab soalan berdasarkan Pengayaan


petikan teks “Hari Tanpa Beg  Murid dikehendaki Kemahiran Berfikir
Plastik” yang telah dimurnikan. menjawab soalan
(Lampiran 4) berdasarkan petikan teks

Lembaran kitar semula Pemulihan


(Lampiran 5)  Murid memadankan Kemahiran psikomotor
barangan kitar semula
mengikut kategori kaca,
plastik dan kertas
 Murid mewarnakan
gambar kitar semula

Kognitif: Rumusan isi pelajaran Penutup - 5 minit


Kemahiran merumus
Kognitif  Murid dirangsang merumus
 Rumusan isi pelajaran isi pelajaran Nilai: prihatin,
 Guru memberi pujian atas bertanggungjawab, kasih
sikap murid sayang
Sosial
Pujian atas usaha dan kejayaan
 Refleksi
 Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia
LAMPIRAN 1
KAMU NAMPAK PERBEZAANNYA TETAPI SEEKOR
PENYU TIDAK BOLEH MEMBEZAKANNYA
LAMPIRAN 2

Hari Tanpa Beg Plastik


Hari Tanpa Beg Pelastik, ialah kimpin untuk bernyemai sikap sayang akan alam sekitar!
Kempen ini juga bertujuan untuk diggalakkan orang ramai supaya tidak menggunakan beg plastik
apabila membeli barang di kaadai atau di pasar raya. Oleh itu, pada setiap hari Sabtu, pengguna tidak
diberikan beg plastik untuk mengisi barangan yang dibeli oleh mereka.
Tahukah kamu? bahawa beg plastik umpama tuksik di muka bumi! Sekiranya dibakar, beg
plastik boleh menyebarkan bahan yang akan perjejaskan kesihatan kita. Plastik yang dibakar itu juga
akan mengeluarkan asap yang berbau, Asap itu, menyukarkan kita bernafas.
Beg plastik juga sukar dilupuskan. Sekiranya ditanam, kandungan bahan toksiknya akan larut
meresap ke dalam sumber air di bawah tanah. Beg plastik yang tertanam itu juga boleh berosakkan
kesuburin tanah.
Sebagai pengguna, kita patut menyokong Hari Tanpa Beg Plastik. Dengan mengelakkan
penggunaan beg plastik, kita dapat membantuan menyelamatkan alam sekitar kita.

Hari Tanpa Beg Plastik


Hari Tanpa Beg Pelastik, ialah kimpin untuk bernyemai sikap sayang akan alam sekitar!
Kempen ini juga bertujuan untuk diggalakkan orang ramai supaya tidak menggunakan beg plastik
apabila membeli barang di kaadai atau di pasar raya. Oleh itu, pada setiap hari Sabtu, pengguna tidak
diberikan beg plastik untuk mengisi barangan yang dibeli oleh mereka.
Tahukah kamu? bahawa beg plastik umpama tuksik di muka bumi! Sekiranya dibakar, beg
plastik boleh menyebarkan bahan yang akan perjejaskan kesihatan kita. Plastik yang dibakar itu juga
akan mengeluarkan asap yang berbau, Asap itu menyukarkan kita bernafas.
Beg plastik juga sukar dilupuskan. Sekiranya ditanam, kandungan bahan toksiknya akan larut
meresap ke dalam sumber air di bawah tanah. Beg plastik yang tertanam itu juga boleh berosakkan
kesuburin tanah.
Sebagai pengguna, kita patut menyokong Hari Tanpa Beg Plastik. Dengan mengelakkan
penggunaan beg plastik, kita dapat membantuan menyelamatkan alam sekitar kita.

Hari Tanpa Beg Plastik


Hari Tanpa Beg Pelastik, ialah kimpin untuk bernyemai sikap sayang akan alam sekitar!
Kempen ini juga bertujuan untuk diggalakkan orang ramai supaya tidak menggunakan beg plastik
apabila membeli barang di kaadai atau di pasar raya. Oleh itu, pada setiap hari Sabtu, pengguna tidak
diberikan beg plastik untuk mengisi barangan yang dibeli oleh mereka.
Tahukah kamu? bahawa beg plastik umpama tuksik di muka bumi! Sekiranya dibakar, beg
plastik boleh menyebarkan bahan yang akan perjejaskan kesihatan kita. Plastik yang dibakar itu juga
akan mengeluarkan asap yang berbau, Asap itu menyukarkan kita bernafas.
Beg plastik juga sukar dilupuskan. Sekiranya ditanam, kandungan bahan toksiknya akan larut
meresap ke dalam sumber air di bawah tanah. Beg plastik yang tertanam itu juga boleh berosakkan
kesuburin tanah.
Sebagai pengguna, kita patut menyokong Hari Tanpa Beg Plastik. Dengan mengelakkan
penggunaan beg plastik, kita dapat membantuan menyelamatkan alam sekitar kita.

Hari Tanpa Beg Plastik


Hari Tanpa Beg Pelastik, ialah kimpin untuk bernyemai sikap sayang akan alam sekitar!
Kempen ini juga bertujuan untuk diggalakkan orang ramai supaya tidak menggunakan beg plastik
apabila membeli barang di kaadai atau di pasar raya. Oleh itu, pada setiap hari Sabtu, pengguna tidak
diberikan beg plastik untuk mengisi barangan yang dibeli oleh mereka.
Tahukah kamu? bahawa beg plastik umpama tuksik di muka bumi! Sekiranya dibakar, beg
plastik boleh menyebarkan bahan yang akan perjejaskan kesihatan kita. Plastik yang dibakar itu juga
akan mengeluarkan asap yang berbau, Asap itu menyukarkan kita bernafas.
Beg plastik juga sukar dilupuskan. Sekiranya ditanam, kandungan bahan toksiknya akan larut
meresap ke dalam sumber air di bawah tanah. Beg plastik yang tertanam itu juga boleh berosakkan
kesuburin tanah.
Sebagai pengguna, kita patut menyokong Hari Tanpa Beg Plastik. Dengan mengelakkan
penggunaan beg plastik, kita dapat membantuan menyelamatkan alam sekitar kita.
Nama:
LAMPIRAN 3

Kesalahan
Kesalahan
ejaan
imbuhan
LAMPIRAN 4 (LATIHAN PENGAYAAN)
Jawab soalan berikut berpandukan petikan “Hari Tanpa Beg Plastik”.
1. Mengapakah penggunaan beg plastik perlu kita elakkan?

2. Pada pendapat kamu, adakah kempen “Hari Tanpa Beg Plastik” ini berjaya? Berikan alasan
kamu.

3. Berikan cadangan untuk menggantikan penggunaan beg plastik.


LAMPIRAN 5 (LATIHAN PEMULIHAN)
Kelaskan barangan di bawah mengikut kategori yang betul.

Kaca Plastik Kertas

Majalah Botol tisu cermin Kaca Bekas buku Beg Botol Bekas
air tingkap plastik plastik kicap makanan
mineral

Warnakan gambar di bawah.


INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS GAYA IPGKG - 05

REFLEKSI PENGAJARAN PEMBELAJARAN

Wajib ditulis selepas setiap satu sesi pengajaran dan ditampal dalam buku rekod mengajar
selepas slot P&P berkenaan

Langkah Kekuatan Kelemahan

 Murid dapat belajar sambil berhibur  Gambar yang tidak besar


Set Induksi  Murid bersemangat dan teruja untuk mengganggu penglihatan murid
memulakan pengajaran
 Murid dapat mengasah daya berfikir secara
kritis
 Menuntut murid berimaginasi melalui
visual yang dipaparkan

 Murid mendapat gambaran isi pengajaran  Murid kurang berfikir secara


Langkah 1 yang akan diajar KBAT
 Murid dapat mempelajari cara pembacaan
dengan sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul
 Murid dapat memfokuskan kepada fokus
utama pengajaran guru iaitu membetulkan
kesalahan ejaan dan kata imbuhan
 Mendidik murid untuk kreatif semasa
mengikat riben pada teks berbentuk
penanda buku

 Bukan semua murid dapat


Langkah 2  Murid lebih peka mencari kesalahan pada membentangkan hasil “Think-Pair-
petikan teks melalui ayat berwarna merah Share”
 Memperuntukkan murid mempelajari  Mengambil masa yang agak lama
aktiviti pembelajaran abad ke-21
 Murid dapat bekerjasama secara
berpasangan

 Guru dapat mengenalpasti kelemahan  Mengambil masa yang agak lama


Langkah 3 murid  Terdapat beberapa murid yang
 Mengukuhkan kefahaman murid kurang mahir

 Aktiviti pengayaan dapat menambahkan  Masa yang sangat suntuk


Langkah 4 ilmu pengetahuan murid menyebabkan guru tidak dapat
 Aktiviti pemulihan dapat membantu murid membincngkan jawapan bersama
yang lemah lebih faham terhadap isi murid
pengajaran

 Murid mengimbas kembali pengajaran  Dilakukan secara ringkas


Penutup yang telah dipelajari

Cadangan tindakan yang akan diambil untuk membaiki kelemahan :-

 Merancang pengajaran mengikut masa yang telah ditetapkan


 Memberi contoh yang lebih mudah difahami oleh murid
 Melaksanakan aktiviti pengajaran yang lebih mudah dan difahami oleh murid
 Membuat latihan mengikut aras kefahaman murid
Kesan pelaksanaan cadangan tindakan :-

 Objektif pengajaran dapat dicapai


 Murid dapat memahami isi pengajaran dengan lebih baik
 Murid akan lebih teruja dan lebih berminat untuk belajar

Pelajar Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing

……………………………….. …………………………………….
………………………………..
( ) ( ) (
)