Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Pengajaran Kemahiran Menulis)

Tarikh / Hari :26 OGOS 2019

Tahun :4 Love

Bil. Murid :47 orang

Masa :9.50-10.50 pagi

Mata Pelajaran :Bahasa Melayu

Tema :Ekonomi Berwawasan

Tajuk :Rasuah Perosak Ekonomi Negara

Objektif :Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Menulis ulasan tentang video iklan yang ditonton mengenai rasuah dengan menggunakan bahasa yang
gramatis.
ii. Menulis ulasan tentang petikan teks yang dibaca mengenai punca-punca berlakunya gejala rasuah
menggunakan kaedah jadual dengan bahasa yang gramatis.
iii. Menulis ulasan penuh yang lengkap dengan susunan yang betul menggunakan bahasa yang gramatis.

Fokus Utama

Standard Kandungan :

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan
betul.

Standard Pembelajaran :

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis.

Kemahiran Bahasa : Menulis

Sistem Bahasa :

 Sebutan dan Intonasi: Sebutan yang betul dan Intonasi yang jelas
 Kosa kata: efektif, ditindas, gejala, peranan, membendung
 Tatabahasa: Sintaksis [Ayat gramatis]

Pengisian Kurikulum :

 Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral


 Nilai murni: Kepercayaan, Amanah, Kejujuran
 Peraturan Sosiobudaya: Kesantunan berbahasa

Kemahiran Bernilai Tambah :

 Kemahiran Berfikir: Analogi, Menganalisis, Konsepsi, Membuat inferens, Mengumpul dan mengelas,
Menghubungkait, Mencirikan, Menilai, Menjana idea, Memadankan
 Pembelajaran Kontekstual: Murid mengaitkan pengetahuan sedia ada untuk memberikan maksud rasuah.
 Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal, Verbal Linguistik
 Kemahiran Belajar Cara Belajar: Mendengar dengan berkesan, Perbincangan, Mencatat
 Kreativiti dan Inovasi: Mengaplikasikan kaedah jadual untuk memudahkan penulisan ulasan.
 Keusahawanan: EK1: 1.2 Peka terhadap peluang – Suka mengambil tahu
1.3 Berani mengambil risiko – Menyenaraikan kesan dan akibat
Pengetahuan Sedia Ada :Murid pernah mendengar atau menonton iklan di televisyen berkenaan rasuah.

Bahan Bantu Belajar :

Bil. Bahan Jumlah


1. LCD 1
2. Komputer riba 1
3. Pembesar suara 1
4. Kertas mahjong 5
5. Botol 4
6. Pen penanda (Marker pen) 4
7. Lembaran kerja 29
Isi Pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan

Set Induksi (5 minit) BBB


BELON AJAIB - Belon
1. Guru mengaplikasikan konsep permainan - Kad perkataan
RA SUAH kotak ajaib.
2. Guru menggantikan kotak ajaib dengan KB
menggunakan belon ajaib. - Analogi
3. Kad perkataan yang mengandungi huruf - Menganalisis
Maksud rasuah RA dan SUAH dimasukkan ke dalam - Konsepsi
Jangkaan jawapan: kedua-dua belon ajaib.
4. Dua biji belon ajaib diedarkan kepada BCB
1. Memberi sesuatu untuk murid seiring dengan muzik yang - Metakognisi
dimainkan.
mendapatkan sesuatu.
5. Murid yang terakhir memegang belon ajaib KP
2. Memberi hadiah/ wang/ perlu berdiri di hadapan kelas. - Interpersonal
6. Murid memecahkan belon ajaib tersebut
makanan kepada. dan membaca perkataan yang terdapat KONTEKSTUAL
3. Perbuatan yang tidak baik. dalam kad perkataan. - Murid mengaitkan
7. Murid disoal mengenai maksud perkataan pengetahuan sedia ada
RASUAH dan simbolik memecahkan mereka mengenai rasuah.
Jawapan: belon. NILAI
8. Guru mengaitkan simbolik memecahkan - Amanah
Rasuah – Sesuatu sogokan, belon dengan nilai kepercayaan. - Kepercayaan
9. Guru mengedarkan risalah tentang rasuah - Kejujuran
pengemukaan tuntutan palsu dan
kepada murid.
penyalahgunaan kuasa yang 10. Murid diberikan pendedahan mengenai isi KBAT
pelajaran yang akan dipelajari pada hari - Analisis
mendorong seseorang untuk ini.
mempengaruhi keputusan
berkaitan tugas rasmi.

TONTON VIDEO DAN ULAS BBB


Langkah 1 (10 minit) - Video ‘Rasuah Versi 1’
(https://www.youtube.com)
Contoh memulakan ayat ulasan: Aktiviti 1:- - LCD
1. Murid dipertontonkan video animasi yang - Projektor
Berdasarkan video yang telah saya memaparkan tentang rasuah. - Pen penanda
tonton, pengajaran yang dapat 2. Murid perlu mengulas mesej dan
saya peroleh adalah... pengajaran yang mereka peroleh daripada KB
video tersebut. - Menganalisis
3. Beberapa orang murid secara sukarela - Membuat inferens
Jangkaan jawapan: menulis mesej dan pengajaran yang - Mengumpul dan mengelas
1. Jalankan tugas dengan mereka peroleh daripada video yang telah - Menghubungkait
amanah. ditonton sebentar tadi di papan putih.
2. Jangan amalkan rasuah. 4. Murid menulis mesej dan pengajaran yang BCB
3. Jangan mengambil mereka peroleh dengan menggunakan - Mendengar dengan
kesempatan. Kita mesti bahasa yang gramatis. berkesan
jujur dalam melakukan 5. Murid menulis ulasan menggunakan ayat
tanggungjawab kita. sendiri tanpa bimbingan oleh guru terlebih NILAI
4. Rasuah membawa padah. dahulu. - Amanah
6. Guru menyemak ulasan yang ditulis oleh
murid dan melakukan perbincangan. Penilaian objektif (i)
ULAS PETIKAN TEKS GUNA Langkah 2 (20 minit) BBB
JADUAL - LCD
- Petikan teks
1. Sebuah petikan teks dipancarkan melalui - Lembaran kerja
Contoh petikan teks: LCD untuk dibaca oleh murid.
2. Murid perlu menulis ulasan mengenai PAK21
petikan teks tersebut berdasarkan - Think-Pair-Share
kehendak soalan.
3. Murid diperkenalkan dengan kaedah jadual KB
menulis ulasan. - Mencirikan
4. Murid diperkenalkan dengan jenis-jenis - Menilai
penanda wacana yang sesuai digunakan. - Menjana idea
5. Murid berbincang dengan pasangan untuk - Memadankan
mencari jawapan menggunakan kaedah
Think-Pair-Share. BCB
6. Beberapa orang murid dipilih secara rawak - Perbincangan
untuk membentangkan ulasan yang ditulis - Mencatat
oleh mereka di dalam jadual.
7. Guru menyemak jawapan dan berbincang NILAI
dengan murid. - Bertanggungjawab
Contoh jadual menulis ulasan: - Amanah
Penanda Arahan soalan KONSTRUKTIVISME
wacana (Punca-punca) - Mengaplikasikan kaedah
Selain itu jadual menulis ulasan
Akhir sekali
Penilaian objektif (ii)

PERTANDINGAN BOTOL Langkah 3 (20 minit) BBB


ULASAN - Botol
1. Murid duduk dalam kumpulan masing- - Kertas mahjong
Jawapan: masing. - Keratan kad
Tajuk:Langkah-langkah 2. Setiap kumpulan diberikan sebuah botol - Pen penanda
Mencegah Gejala Rasuah dan di botol tersebut dilekatkan beberapa
ayat yang mengandungi penanda wacana DIDIK HIBUR
- Berdasarkan petikan teks, dan ayat. - Permainan
langkah-langkah 3. Murid perlu membaca ayat-ayat tersebut
mencegah gejala rasuah dan menyusunnya mengikut urutan yang KB
adalah melalui peranan betul. - Menyusun urutan
pihak kerajaan. 4. Murid perlu menulis ayat-ayat yang telah - Menganalisis
disusun untuk melengkapkan satu - Membuat inferens
- Selain itu, kerajaan perlu karangan ulasan yang lengkap. - Menyelesaikan masalah
mengenakan hukuman 5. Setiap ahli kumpulan bekerjasama menulis
yang lebih berat terhadap setiap ayat dan melekatkannya mengikut PM
golongan yang terlibat susunan yang betul. - Pembelajaran
dalam gejala rasuah. 6. Setiap kumpulan diberikan masa selama berkumpulan (Kooperatif)
15 minit untuk menyiapkan ulasan yang
- Di samping itu, peranan lengkap. BCB
masyarakat adalah 7. Guru menyemak jawapan dan pemenang - Perbincangan
penting untuk membantu ditentukan.
kerajaan membendung 8. Kumpulan pemenang diberikan ganjaran. NILAI
gejala rasuah. - Bekerjasama

- Akhir sekali, media massa Penilaian objektif (iii)


juga merupakan salah satu
cara yang efektif untuk
menyebarkan kesedaran
tentang keburukan dan
implikasi mengambil
rasuah.
Kognitif Penutup (5 minit) KB
 Rumusan isi pelajaran - Membuat kesimpulan
1. Murid dirangsang untuk merumus isi - Merumus
pelajaran pada hari ini.
Sosial 2. Murid ditanyakan soalan oleh guru
 Pujian atas usaha dan seperti:
kejayaan i) Apakah yang telah anda
pelajari pada hari ini?
ii) Nyatakan ciri-ciri menulis
ulasan dan cara menulis ulasan
yang betul.
iii) Nyatakan gejala-gejala rasuah.
Kerja susulan/ Kerja rumah -
-

Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
INSTITUT PENDIDIKAN GURU IPGKG - 05
KAMPUS GAYA

REFLEKSI PENGAJARAN PEMBELAJARAN

Wajib ditulis selepas setiap satu sesi pengajaran dan ditampal dalam buku rekod
mengajar selepas slot P&P berkenaan

Langkah Kekuatan Kelemahan


- Set induksi berjaya menerapkan unsur
KBAT dalam diri murid.
Set Induksi - Mengaitkan nilai dengan simbolik
memecahkan belon ajaib.
- Murid diberikan pendedahan tentang
rasuah secara lebih mendalam.
- Murid dapat menganalisis mesej dan - Murid tidak boleh menghuraikan
pengajaran berdasarkan video yang mesej dan pengajaran yang
Langkah 1 dipertontonkan. diperoleh dengan lebih
- Murid membuat ulasan daripada mesej mendalam.
dan pengajaran yang diperoleh.

- Murid diperkenalkan dengan jenis-jenis - Murid masih kurang


penanda wacana yang sesuai digunakan pengetahuan mengenai
Langkah 2 untuk menulis ulasan. penggunaan penanda wacana
- Murid dapat memindahkan kehendak yang sesuai untuk digunakan
soalan ke dalam jadual berdasarkan dalam penulisan ulasan.
susunan yang betul.

- Memupuk semangat kerjasama - Hanya dua kumpulan sahaja yang


berkumpulan dalam kalangan murid. dapat markah penuh.
Langkah 3 - Murid dapat menyusun ulasan
berdasarkan urutan dan menulis semula
ayat yang dilekatkan di botol ulasan.

- Murid dapat menerangkan semula cara-


cara menulis ulasan dengan betul.
Penutup

Cadangan tindakan yang akan diambil untuk membaiki kelemahan :-

 Kumpulan yang ditetapkan haruslah terdiri daripada ahli kumpulan yang pandai, sederhana dan
lemah.

Kesan pelaksanaan cadangan tindakan :-

 Mengelakkan kerja kumpulan menjadi tidak terkawal dan ahli kumpulan pelbagai kecerdasan dapat
membantu antara satu sama lain.

Pelajar Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing

……………………………….. ……………………………………. ………………………………..


( ) ( ) ( )