Anda di halaman 1dari 26

2

âÁ‚~ó
… æ]
š ™O ‚
š ™O‚
‡]

‚Ûu] …]†‰] †9Ò]J


/
t
Ý°ZÕ( • ) :hœz K
 F
ÄÚ
㠹Ś™
iÅ òŒ
ã ! Û !
·Q1Z]| å•†Ò Äñ^•
ã ØÈðvZY «*
Ññ i ZÀF …çaŸ ᕆÏÖ] Ý]‚ùìö äfjÓÚ
: å•†Ò Äñ^• 35869501-03 : y ¯ gó ƒ Ñy î N
w e â 36-K
www.tanzeem.org
…çaŸ ᕆÏÖ] Ý]‚ì äfjÓÚ
4 3

ug IâÁ ‚ ~ó
Üm ‚ Ï i
( Y 198 3 )
}uzŠÆ ~ó ~œ, ðgG ª| 1 40 2x ZžZ xøJ Ð t · Z èE L j8
Ý]†vÖ] ݆vÚ …æ] á• ^Ò ä³Ã³Û³q ç³Ò ðMUTM †³eç³jÒ] )OL Kä r  ™£Z g Zu Z Ë Z e Ð 9  o kZ X åyŠ »- ó óizg â L L » w ‚
É^eX Ý¡ŠÖ] …]• ‚rŠÚ ‡æ… Œ] !oãi îm…^i ÜÓm o³Ò bMPLN {z N â• Û Š•
á g Z ' !
ë Z Ž ~- ƒ æ L Z ~gƒ Ñ ób » ¼ ! óx?Zg ZŠ
á Ð y Z ÄÆ ó óug IâÁ ‚ ~ó L L~ ó ót x Ð L)
1Þ gu^‘ ‚Ûu] …]†‰] †9Ò]J ݆jvÚ 6³nÚ …ç³aŸ X |^³ß³q
X ‰ˆƒ ù • L xâ
Ø2 1‰ å^Ú æ• äj•ˆ+ Åç•çÚ çq 6nÚ äÃÛq hô^_ì 1ß³µ]
oÞ•†Î Ð×ÃjÚ 1‰ kÚçÓu æ k‰^n‰ Ýô^¿ÞZZ o³ß³Ã³m ^³ãi ^³a…
ó©ó : ]g @» š ™¢‚ L Lä r  ™ ËZ e Ãx ZžZ xøB8 w ‚ ÏZQ
‡^Æ• 1Ò Ù^‰ p†râ 1òÞ ØfÎ 1‰ ç,jË+ †µ Œ]ö XXl^Ûn×ói XåŠ ƒ ù • á ~ Y 1 98 1cŠ " ! ó ót xÐ L LŽ cÛ [ æ×Ð y ZÄÆ
â•
Dgi†ÚE !1a Ømƒ t…• åæ X^m^Ú†Ê >3Ò çq 1‰ kf‰^ßÚ oÒ cŠ™ ù • á ÌÀ F» e Zzg s îq Z ~ KÆ š ™‹ u Zz „B‚Æ kZ
òtŠ ™Q]|gz Z } Š Z ñ ™Æ @ ñ 0Z ò +$ ° Z + i ]|Ž å Š 
= ‚ö Ãûøe ^Ú$ ]ø ! Üôûm†ô ÓøûÖ] äôôÖçû‰ö …ø oF× Âø oûù×ô ’øöÞ æø üå ‚öÛø vûøÞ X ì ~z%Ð òŒ Û !·]|] â - ZzÆ
Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×# Ö] ÜôŠûeô ý Üônûqô†$ Ö] àô_6 nûŽ$ Ö] àøÚô äô×# Ö^eô ƒöçûÂöø^Êø » kZ [ ZžJ V Œ ó¶ðƒ {Š c i¹ 8  â Å® • á Z kZ Å ó ót x
Ð LL
IF
4&Æ Vç»Æ [ x Zç O X ì 7ŠŽ ñ~ 튯ðÃ
½lº]çøÚû ø] äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ØöjøÏûm% àûÛøÖô ]çûÖöçûÏöøi Ÿøæø™ V éô†øÏøføûÖ] éô…øçû‰ö oûÊô Ø$ qøæø$̂ Âø äö×#Ö] Ùø^Îø y Z [ Z ÃøL G
—xáøæû†ö Ãö Žûiø Ÿ$ àûÓô³þÖFæ$ ðº«nøuû]ø Øûeø Xì ;g YHù• á ~ ^!  ŠÃVÐ
Øônûfô‰ø oûÊô ]çû×öjô Îö àømû„ô Ö$] à$ føŠøvû³iø Ÿøæø™ Váô]†øÛûÂô Ùô• éô…øçû‰ö oûÊô oÖF^Ãøiøæø Õø…ø^³føiø Ùø^³Îøæø á Z i ZÆ V•ßgz Z V ´ èy Z^ Ât m+Zv Z Y • á y Zžì µ Â
—MáøçûÎö‡ø†ûmö Üûãôeôù…ø ‚øßûÂô ðº«nøuûø] Øûeø ½ ^i÷]çøÚûø] äô ×# Ö] KÆ” @]| * ±‹Š Þgz Z x ZžZ xø{ â Ž ǃ " U yz çz@~
àûÚôù é÷‚øÏûÂö Øû³×ö³uû]æø ‡ pû†ôÚû ø] oûÖô†û³Šùô ømæø ‡ pû…ô‚û‘ø oûÖô |û†ø³•û] hùô …ø™ V ‚öÃûeø ^³Ú$ ]ø X • CY ð 0 ~ mZpzx Zú~
—‡oûÖôçûÎø ]çûãö ÏøËûøm ‡oûÞô^ŠøÖôù G
« = ÂÅ ä™w J éSE 54Xf Ð Z gz Z + T à hÃ
5Ò¡z éSE  ë \ ¬vZ
Ýô¡ø‰ûŸô û]æø èô Úø¡øŠ$ Ö]æø áô^ÛømûŸô û]æø àôÚû Ÿø û^eô ^ßønû×øÂø äü ×$âô ø] Ü$ ãö ×# Ö]ø ! } M X ñâ • Û
o×øÂø äü ³Ê$çøøjÊø ^ß$³Úô äü ³³øjnûÊ$çø³øi àû³Úøæø ½Ýô¡ø‰ûŸô û] o×øÂø ä́³nôuûø^Êø ^ß$³Úô äü³³jønûnøuûø] àû³Úø Ü$ ³ãö ×# ³Öø] •
® á Zz íò*
=àønûÛôøÖ^ÃøûÖ] h$ …ø ^mø àønûÚô• ýáô^ÛømûŸô û]
6 5

y Z !v Z} Z ƒ ó ;g M d Œ Û‰ Ü z » ] Ãz ÅX~ ï»D}¾y ZgzŠÆ w ‚ Æ ~œ, ƒgG ` M c ÍX ì ~ó 1 40 2Íx ZžZxøJ ` M ! ] Z|


× ~ à i Z êL ‘}¾nÆ Xgz Z ðG3BEŠ ] Ãz6y ZZÃ
Ð +G
Ãy Zƒð /úh ' Ð g ± ZÆ * ¾òs Z ~ ¬ Ð ƒ  Z®X ì yŠ ª » w ‚}uzŠ
äüÊ$ çøjøÊø ^ß$Úô äüjønûÊ$çøiø àûÚøæø XÝô¡ø‰ûŸô û] o×øÂø ä́nôuû^øÊø ^ß$Úô äüjønûnøuû]ø àûÚø Ü$ ãö ×# Öø] Sg ì‡6xs Z Vƒ @ ™ ¬Šgz Z Vƒ @ ™7q r› @ ~ # Ö } Å\ M 6æ M Åw ‚6 kZ
Xáô^ÛømûŸô û] o×øÂø ì zz ¸ Xƒ " U w ‚ » xs Z z äsgz Z y â Z z ðZ n } g ø w ‚tž
Æ x ZžZ xøžì * ™n²Ìt =6gîÆ£2] q Z6µñkZ Æ0 e 6 n Æ { â C Ù ~ *™Ñ Ž ì S7¬Š { z ~ i ¸ M ä ~ž
§z ôg6gîƒ  o * ¬gz Z :  š WZk  iÆ„‰mºq Z ä ëù èô Úø¡øŠ$ Ö]æø áô^ÛømûŸô û]æø àôÚûŸø û^eô ^ßønû×øÂø äü×$ âô ø] Ü$ ³ãö×# ³Öø] ª¸ D ™ J 76äƒ q ƒ
» §z ôg n } g ø·t Ð g ± Z ÌËèÑq ì ó 1 ¯· » Ý R z y x  gz Z Ôøe%…øæø oû³³³³eùô …øL L :¸ D ™ c â• Û Ìt ~ ]À M ~y MÆT Ýô¡ø‰ûŸô û]æø
· » §z ôg Ð p Ò ´Š Ì·ðà » w ‚žì t |É óì 7· žì î~O 8ª ¬ŠÝZX • õzO 8&Æ ¬Š kZ ó ó†õ³nûìøæ$ ‚õ³•û…ö Ùö¡øâô X äö ³×# ³Ö]
~ kZ óì V ; } g ø Ì Z Ž Å ( x ZžZ xø 1 0 ) Y Zgج x- X ì 7 X ó óâ • Û q ƒB‚Æ xs Z z äsgz Z y ZZ z ðZ 6ëÃ0 e kZ !v Z } Z L L
Ϲ ~ KkZ X ì U » ÑÐ p ÒÆ Z •z ] Zg¦´Š } g ø ÔÅZ •gz Z x ; z Z: »æÝZgŠ ~ kZ X ì [ æÐ 0 e ~ õzO 8}uzŠ
ó eŽ ì w 8 Zgz Z
E
¸n g { izgŽ yŠ kZ ~ x™ Z Ñ X • ŠŽ ñ~ g Š q Z ÃÄì ILG " ŠqZ V~ fÆ VÍßxk! ~ } g ! Æ îG 0½Ó¡Ä Z̀Zgz Z `gÎ 0 
= °Z Å ~ x™ Z Ñ ÂXŠ qt X ì 7Ð š ™XŠ q mgz ZŠ ã ðÃÅkZ  äö ³³×# ³Ö] Ôøe%…øæø oû³³eùô …ø:¸ D ™ c Ût ~
â• : ]À M Z®X • D Y ñ 0 ~
p Ò´Š Z®X ì c M 7ˆ Z Z i ÌÐ ~œÛÆ ‡ Z%+ Y Å dÑZ gz Zh âq Z î~O 8ZŠX ó ì ó v Z Ì[g Z¾0 e} Zgz Zì v Z Ì[g Z÷L Lª
Y Zgج Ä ßX @ ƒ 7Za „ w ZÎ » mËÐ Y Zgج x- » PŠ q kZ Ð w ht ª †õnûìøæ$ ‚õ³•û…ö Ùö¡øâô :ì ÌU× ¬Š q Z~ kZgz Zì Ì~Ÿp
ò g g x â Z6¡ÅTÐ g ± ZÆ•ªì Qg
~ um 5Ž 0Æ óƒ ó L Lgz Zì YƒÀF Ì ó óì L LV Œ X ì w h »ígz Z”gt ì Zƒ q ƒŽ
]|• ~z ZgÆ Tgz Z Vƒì g™t · Z $ög; Z Y‰› ò x â Zgz Z y
¸¤ Zgz Zì ~Ÿpzh ât Âñ Y HÀ F Z X ì YƒÀF
™¯Z w Í Z¤ Ì
Å \ ¬v Z èg Z]|gz Z ~ ]À M Ž ó ¿\ ¬v Z èg k „0vZ† Zƒ q ƒw h Ž À ì g Ö Z » é Zpgz Z Õq Z ¬Št Âñ Y HÀF ™¯Z
Æ º gÆ ¿\ ¬v Z èg ;] Z| c ÍŽ gz Z • 𸠊 Z i R ÆV âzŠ q zÑÌw ‚ ~óz òs Z *É Zƒ7q zÑ„·*q Z sÜÐ kZì
{gëÜ æ ~ ]À M Z  ž • D ™e Zzg { z X Ì * *
gz Z • Ì R ~ hÆ ã ̈Z q âÃw ‚ kZ ! v Z } Zž ’ e ã ™ ¬Št … Z®X ì Zƒ
å M gz Z ñ Ñ p=
E
• n g { izgÃx ZžZ xø1 0Š· ÆÜ æž ¬ Š ä \ ä ÂŽ ~ hÆ èg Z î0•8 kZ gz Z m<! ~ hÆ Ý ¬ È * ›gz Z xk!
ž c Cä VrZ ó ó?ƒ n g VY { izgt ? Lž L c â•Û Ä c gŠÐŠ· ä \ å M mÓ Z m{ óì @ By Î 0 Š ZŠ Z}è•Ž gz Z å c â•Û «…6x * Æ xs Z
]|ä \ ¬v Z yŠ ÏZž n kZ ì ó yŠ » Ùp ~ (n } g ø yŠt L L ~ w ‚ kZgz Z ¯ w ‚ » äs z ðZ Ð Øg K Z gz Z aL Z 6& §
gz Z ¶ð ÑŠ ] •Ð Š Zë Z z ÕÆ yú• Û Á M ÃL Zu Z µ gz Z 7 ö\Wñ kZžì Å̬Št h ' × ä~ â • Û Za 8 g Ç~ xs Zgz Z y ZZ} g ø
8 7

Ôø×ô nûfô‰ø oûÊô é÷•ø^ãø•ø Ôø×öòø‰ø]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø t 6gîÆ ä Z]ë Z® óå Ht¾ó å~ ˆ Ü ¬Ž óÃHÆ kZgz Z yú• Û
:žt ~uzŠgz Z Ú ~g v L Lž c Û Š•
â• á gZ ä ~ :g8 M 6kZX ó ó• n g { izg
Ôø×ô nûfô‰ø oûÊô é÷•ø^ãø•ø oûßô Îû‡ö …û] Ü$ ãö ×# Ö]ø zgŠ » yŠ ò ¸q Z ÃkZ Âä Š· X ó ó• g ZŠ h{Š c i ëÆ ðö\Wñ ( ]| )
Š q Z Ìw ¸t » ~
:ì w ®~ g g8 M V M 'h
'× èEL #GŠ gz Z ì [ !
u ¯ @Z » õg @
q Åxs Z èE L #GŠ yŠt èÑq ì ó 3g } Š
Ü$ $ö ØöøjÎû]ö Ü$ $ö ^nøuû]ö Ü$ $ö ØöjøÎû]ö Ü$ $ö ^nøuû]ö Ü$ $ö äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô Øö³jøÎû]ö oû³Þôùø] lö•û•ô çø³øÖEE g8 M 6µñÏZ X ì Cƒ q zÑÐ 7 xŠ M ]|  õg @
~ Å xs Z
Dän× ÐËjÚE DDØöjøÎû]ö Ü$ $ö ^nøuû]ö Љ Ü z kZç O X ó ó• g ZŠ h{Š c
iÆp g { izg » yŠ kZ ë L ž L c Ûä
â•
c Š ™O~ { Zg ÅvZ ~žì Õ~ (gz Z z ig M ~ (~ wŠ }÷L L
 X c Û q zÑ ´g { izg »x ZžZxøkŠ ä [
Šâ• å 7M
H OQ óV î Y H {0
iQ óV î Y H OQ óñ Y H {0 i = Q óV î Y
n ç » ó ó]Š Þ L L~ + Š} g øž k y Y b§hZÃ] ! k Z Ì, z
X ó óV î Y HOQgz Z V î Y H{0
iQ óV î Y
z b #gz Z x Z%z i ¯n Æ ðñ›%q Z ÂtÉ ó7„ì ] ! à Zz §z ôg ðÃ
Ù ªÝ ¬ b§kZž n kZ óDƒ 7OwÎgžì „g <
~C  t Å \¬vZ
G
-;X&  M Å >Â Z >gÎnÆ ?ŠX ì x £ dZz «g Zgz Z + F
: 1 5 4e — » ã Z% »
ê z < gÆ]Š Þ î0E
0G ukZp óì À
"%Ð g U »š
 ¦ÅwÎg~
Ÿ$ àûÓô³³þÖFæ$ 𺫳nøuû]ø Øû³eø ½ lº]çøÚû ø] äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ØöjøÏûm% àû³Ûø³Öô ]çû³Ööçû³Ïö³iø Ÿøæø™
± 5 Ìò Z¤ á g Zt » ~
Š • Z » äƒ y • !
x™ Z Ñ , i Z { z ´ k Î { i Z0
—‡áøæû†öÃö Žûiø
:< ( ~ | Â) vßt É ó¼: {Š%7Z N Y G O~ { Zg Åv Z Ž L Lª
èõføÃû•ö o×FÂø lø^Úø äü³ŠøËûÞø ä́³³eô 'û‚ùô ³vø³mö Üû³øÖæø ö̂ ³Çû³øm Üû³øÖæø lø^³Úø àû³ÚøEE
 M Åy Z/Á M ïgÎgz Z ó óX 7ÝqgÅ» Ï0
: 169 e i Åy Z »1• {0
i
D•æü]•çe] æ Ü׊ÚE DDÑô^Ëøßôù Ö] àøÚô
Üûãôeôù…ø ‚øßûÂô ðº«nøuûø] Øû³eø ½ ^i÷]çøÚûø] äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ]çû×öjô Îö àømû„ô³$Ö] à$ ³føŠøvû³øi Ÿøæø™
~ { Zg ÅvZ Lä kZ :ž ð M ~ w q kZ ]ñÅ y ›T L L
—‡áøçûÎö‡ø†ûmö
z ig M z ÕÅäƒzy  u™ Éu~ h{ Zg~ wŠÆkZ „:gz Z Åk 
X ó óðƒ µ Zz6t ÎÆnq Z ]ñÅkZ óðƒ Za i { zÉ z™: w ì {Š%Ãy Z • ñƒ O~ { Zg Åv Z vߎ L Lª
X • {0
X ì 7q à Zz ä™ ?â gz Z vÎ óÝ Zz ôg ¦ Ù ]Š Þ:
C g Ã7Ã ó ó• ì g 0
qi'ÅA >y Z X q ~izg Ð k0
Æ „g L Z
è ܧ zŠgz Z ~
{” ZgÄ å t§ zŠ ÂCƒÚ à Zz ?â z Ý Zgz Z §z ôg ]Š Þ¤Z kZ Z®• 0Ð (§ ñZ ] Ý Åä 0 i
t ig ~ kZgz Z ] §~ Ï0
Å
5
k q ¸z ]Š ÞxðÃ: ðÃ~ Tƒ Zg ¦ (Z yŠ ðÄh •á ~ õg @Å X 7en } g ø ~ ]Î * êL ¬ kZgÅzg¦ðà »
v Z èg)]| Â, ™lˆU » ?â gz Z §z ôg ~ ]Š Þ¤ Z Xƒ ðƒ: Z nÆTžì ¿{ z » Ka gz Z a‹Š X{ zv Z-° ]Š Þ
Ym
]Š Þx~ (t X ǃ * o6gîÆ yŠÆ ?â ÌyŠ » ]Š ÞÅ •\¬ zŠ Å ~ Š q Z 9ç O X ¸ D ™ H Õx?Z :Ëg z
]À M ~ g
¾gz Z ðƒg Z i! Ñ } i Å)(lÐ Tì · ypª t nÆ© ÂX ì ZX • w ®N ¬Š
:žt q
10 9

X • ñƒA wYt s§g XC Ù ~+Æ xs Z ?ƒ à { ƒg 0 Æ 1 Ž ì Zg â { 26ã .x Z0 Z ™u @ä 61Zž6j §: ]


Âx Zž Z xøJ ª óì @M w ‚C Ù yŠ ª Ž » * ¾òs ZžØ â • Û g ¨Q ‰0Æ Tì ]Š ÞxÅ ” u c ]|C Ù ØÆ y Z Q X Š 
tzg Ã/]|Ýð0.ÅZ÷Z” ZgÑ}uzŠ ª ì ó yŠ » ]Š Þxq Zt Æu ñ c]|ä V¹‚ ÖZ @Æ kZ gz Z 61Zžì @M ~ ] c Zzg
Š•á gZ » ~
g8 M 0Æ X/ ñ { z X ì x Zž Z xøJ yŠ » ]Š ÞÅ ” ™} 9. z Zg e ~ ‚g X Q óñ 0 !Ð V±gc V âzŠgz ZB; V âzŠ
»g Ö ZÆ §z ôg¤ Z X ó óDƒ /{ z  @ƒ Ñ ðÈ }÷¤ Z L ž 
L ì ò Z¤ ŸÆu ñ c]|gz Z Š c Š7
 ; Ãy Z™|0 !Ð VùN ÅV Šz Z V (gt Æ
x ZžZ xøJ ª yŠ Æ ` M  @ ƒn ç » ä o yŠ » vΤ Z gz Z @
ƒX kZ ~ x̀Æ ä Ñ y Z Z6~ v Z wÎg·~çgz ZC Ù Øt X ‰ h Z à 6Æ
b zê [ 7 M ~ T å Zƒ öZ ~ fB 28ú: ˆ ‡6” /]|X @ ƒ Æ wŠ k ˆq Z ] uZzÆ ]Š Þ: â ¤Åy Z X ‰ G L6gî: Ó ª
Q X ¶ðƒ Ãx ZžZ xøJ ] Ãz Å y Z . _Æ ] c Zzg xgz Z ¸ ñƒ ! D o » y Z  @ ƒ * oyŠ » ?â gz Z vÎ…¤ Z X • ï Š™} 9èzg
yŠ k • ã½ ” "y ¢]|+ g‡Zz f ” Zg óÑ}ŠÃ¶Z ~ fB 18 gU ðà » ?â gz Zt ¤
‚ z< âyŠ »]Š Þ6Š ãÅ" Z ŒÛ Ð~ x™ Z Ѥ Z
~Ë Æ ]Š ÞÅX‰ G L6gî: â ¤ð• Zˆ Æ } Ü õÆ yŠ » vÎÐ Zž ǃ •{Š c i }» kZ yŠ » ]Š ÞÅ ” { Ú]| Â
Ö Qgz Z ñƒ V â ¤ Ù a É } çX=G Û B‚Æ ~
G
»J  ` Mž Z 7‘¸(Z ~ #  Š~ : M y›
z „ }C -# Æ ~g ZŠ "
Z Œ ]À M Æ Xñ Y c o
X @Y coÃyŠÆ ]Š ÞÅ ó óx¤èL L LkZ  @ oyŠ » vÎX Zƒ 7
ƒ * Ì𸠦 Ÿggz Z • Ì𸠊 Z i! { ì ó ̸g »¯ Rç O X • ºg
å M óð¸ } ¯Æ ~
\ g— ó”Z]|v Z‡ ZÃug M Z y pgB 21Q  ç O X å @
ƒ Y Œ' Æ º g ã pÇ !
Z' ¸g » ® Ÿg ~ [²X •
Æ ¿\ ¬v Z èg ;‹ Z|Ž ‰ ØŠ ™L” ZgѸa Šó â ZŠÆ 6Š ã
ÅV ¤gÆ ypgz Z 3g b§T# Ö wÅ b ï~ xs Zž • … Y
ñ OÆ Š Z • Û ZÆ „è‰mºq Z  @ƒ *oyŠ » vÎX • Ì] â - Z z X • à Ž ë ñƒ r ÆB‚Q X ì Ì6Š ã Å ®  Ÿg b§ÏZ ì
Ÿ » ä oyŠÆvΤ ZX C ovÎyŠÆ ]Š ÞÅ[ 7 M # Ö Z ~g7 • Ìó ó äô ³×# Ö] ‚ö³‰øø]L L. _Æ ug IÈ â • Û Æ~x™ Z Ñž <† Ÿ Zh '×
Ž ǃ yŠ ‚yà » w ‚ ? Ç ñ Y c ovÎyŠÐ yÃyÃØ C Âì g ~g Y ? ) {h  Zžìt w q »ug IÉQX • Ìó ó ä́³³Öôçû³‰ö…ø ‚ö³³‰ø]øL Lgz Z
'Y ¡
žìt |?ƒ: yŠ » ] Ãz c ]Š ÞÅv Z Y 1z Zgz Z ,xË: Ë w ‚C Ù ¤Z [ Z X ì ˆÅ ÒÃÅ ä ç ™w ïG ì ó u e _ ó• ( {”
TX ì 7„g¦ðà » ä oyŠÆ y Zgz Z ?â gz Z vÎ~ + Š } g ø ]|ž ¶ ŠQX @ Y H6]Š ÞÅy Z  @ Y H ?â gz Z @ oyŠ » vÎ
Y c
n Æ yŠ &{Š c iÐ {Š c i ŪÅvΠƒ ðƒ ] Ãz Å Ë~ y ]| ó< Zzg 0 v Z †]| ó̈ ¤ ! Z 0g p Q]| Xó g q 0 h i
; g ¹ !X ì ˆÅÆ ˜Ð ñÅ! ÃBgz Zt ¤ < ó âÌ~ kZX ì ] i Y Z ]Š Þ~ ] tègzŠ ~ ·È Zg •V Y }uzŠg Ñ" gz Z ' @0 ïEš{!
Ɖ Ü Zœz hgz Z • ~Š V *! Û ~ { Zg Åv Z Ìä VMÐ ~ y Zžt
Œ Å §z ôgpX @Y c o » y Z  @ oyŠ » vÎX • ñƒ ^
Y c Ã6¥%Æ
yŠ Â: pX ì x £ dZ z «g Z ¹ » y Z6Š ã Å kZ ó• ~Š 3 Y K Z n Ð VE !Û gz Z V Š Þy ZŽ ì gzŠ ‚yà » õg @
Œ Åxs Z ! ! ì ÏyÃ] !
12 11

n ç »y x z Ý Zgz Z §z ôg ðÃt „: óì . _Æ + Š } g ø * og ÇŠ c
gz Z
Xì ‚ g9  o ðÃÐ + Š * ™ ?â gz Z vÎw ‚CÙ :gz Zì

š ™O ‚
gz Z [8q Z Ã]ñq Š 4 Æ Y 5ßV Œ } g øžƒx¥Ã\ M h á
•
Æ kZ Âì ò Zg ó ók² L LÂŽtç O X ì @ Y Hg¦‰ Ü z » ] ‡5 ÅB
Ë]ñ„, zì @ ƒ µñ » Ùpq Z ( ~Š •á ) k²‰X • Æ ~Š • áp
Å Oì e ƒ 8{ z ì e ó7„ ì µñ » §z ôg Ën Æ ð¸›%
) ´Ð U kZX ì ] ‡5 ÅBgz Z [8q Z |gŠ Ât Xƒ~ ]gß
g~‚fÄ{ z »w D Z
Cžq
*Í Â ! 𸠛% È ¶ 
‚Ûu] …]†‰] †9Ò]J !„ z Z ïE + h
LÅ ' M v% a
* oyŠÆ ?â gz Z vÎt : X 6µñÆ až: ì @ ƒ6µñÆ Ùp+Â
†m † Ïi Ô m] oÒ X ì 7q à Z zp g 9 oB‚Æ + Š} g ø ‡
óx ZžZ xøž ì ; g M ` ` Zzg ßt ~ }Ñ ç} g ø ~Ÿ kZ
ƶZ ~ fžì @ ƒt³X 'ƒ 7V c á ~ } ‚¬ Æ kZ m<!
Š•
ƒ J 7~ Vzg ¶ Z ä \ M X ì @ Y M y ÃîqZ » V- Š • á ~} ‚~y M
| 1 40 2x ZžZxøä sßñŽ : Z izg ~ Vzà‰ c Z™gz Z gƒ Ñ ~ V ⊠~y M ƶZ ~ f w ) Zž Ç
Æ kZ m<! óx ZžZ xøä ëy M X • ð0 Š•
x •Z V c á ~Š Z®ÅVzg ZD Ù
äÃÛq ‡ ^ÛÞ ‡] Øf Î çÒ ! ! ì 1™VYkpc x ZwnÆd ½Å{ Ò ~Š • á à ó} ‚¬
x?Zg ZŠKì Y
gƒ Ñb » r !
Û Š•
ðâ • á g Z~
š ™O ‚
14 13

` M = Z®X } g ¦ 7yŠ {Š c i 6T ( 1) ¶Å W¼ 6© : ]g @


ö»WK Z èG 4$Mó~ KÆ y Ò Æ š ™ î0œG ¢ Zzžì „gƒ kCª œ
X Vƒ YhŽB‚ÆÏZ
„g M ¬ Ð w i Z “Ž Åë! z hž k ™{ i @ ] !
t ~ ‚f i Í Z Üômû†ôÓøÖû] äôÖôçû‰ö…ø o×FÂø oû×ôù’øÞöæø åü‚öÛøvûÞø

ó
Cw D Z) ´w– ì Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×# Ö] ÜôŠûeô ý Üônûqô†$ Ö] àô_6 nûŽ$ Ö] àøÚô äô×# Ö^eô ƒöçûÂöø]

iz% Z @Ð w i Z ì ; g g » { U  # Ö] ÄøÚø äø×# ³Ö] á$ ]ô ½ éô ç×F’$ Ö]æø †ôfû’$ Ö^eô ]çûßönûÃô jø‰û] ]çßöÚø! àømû„ôÖ$] ^³ãøm%^ø³m5 ™
‡àømû†ôfô’

;E Ÿ$ àûÓô³³³þÖFæ$ 𺫳nøuû]ø Øû³eø ½ lº]çøÚû ø] äô ³×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ØöjøÏû³m% àû³Ûø³Öô ]çû³Ööçû³Ïö³iø Ÿøæø
å Ö ¼ Zl
X- Å
ö 1 § ZÑ Ð ~ 
Ùô]çøÚû Ÿøû] àøÚôù “ õ ÏûøÞæø ÅôçûröÖû]æø ÍôçûíøÖû] àøÚôù ðõ oûŽøeô ÜûÓö$Þçø×öfûßøøÖæø ‡ áøæû†öÃö Žûøi
hX ; g » ë!
„ F {Š c ižì @M Ãu (Z¼ » õg @ …~ KÆ kZ
Ÿèº fønû’ôÚ% Üûãö jûeø^‘øø] •ƒø]ô àømû„ô ³$Ö] ‡ àømû†ôfô’# Ö] †ô³Žùô eøæø ½ lô]†øÛø%$Ö]æø ‹ôËö³ÞûŸø û]æø
„ » hLZ  žì òº| è q Z Ìt X ì g¿} (g Z zŠ ZÆjÆ
Üûãôeùô …$ àûÚôù lºçF×ø‘ø Üû³ãônû×ø³Âø Ôøòô ³Ö5æ]ö ‡ áçûÃö qô]…ø äô nûøÖ]ô «³Þ$]ô æø äô ³×# ³Öô ^³Þ$]ô •çû³Öö^³Îø
6gîzz { z6µ Zñ, ZÉ H7t“ ~y M K ZÐ Z ä ë! Âì Zƒ
týDMQS ^i MQOVé†ÏfÖ]E —‡áøæû‚öjøãûÛöÖû] Üöâö Ôøò?ôÖFæ]öæø ÌÎèºÛøuû…øæø
1| hz Z {Š ] » h6gî: N oä kZ X ì ; g @
% i6gîzz { z c
} i æLG Š
Y,
g ~g YŸ » VE Z zŠ6 g K Zg0
µñ, Zgz Zì ‚ Z „g0
Z { zç O X Š
` : c Û ä sßñr
â•  ™ËZ eˆÆ: %îG 00“Š Zgz Z ]z ˆÅ] c M yZ
Za g _ Z z s % Zh” ðÃy xgŠÆ hÈ x q { z Z  ì L g~ u @ Å ó óY Zgج Ä- L LŽ σ õg @ kŠ Å| 1 40 2x Zž Z xøˆ yŠ zŠ ! ] Z| L L
Xnƒ Z9s ÜÆhgz Zn ¯ 3 Zg n L ZÆ™ .q
e ZÃ~ó 6 1 Íx Zž Z xø1 0ž σ ~ DÆ \ M ] ! t G X ì @B
ðø«qøü ª c Š 3ŠÃ *Š { 7+ F
x» õg @ ä~: x™ Z Ñ Z çO @]| * ¦w å Îg ûLE 3_ ~ T óå c M 7~ š ™ ï GL^IŠXŠ q u *
k\Z
I
Û µñ»Ú ŠÐuêL FÃ+  ̈Z S ‡w! ñ M 2Š Z •Û Z Ò ZÆ } Š Z â {Æ \ M gz Z ¿\ ¬v Z èg Z0Z
g8
ë Z• u» —Øö›ô^føÖû] Ðøâø‡øæø Ð% vøÖû] z y ZúZÆ \
 *Š Sg™ â •
J Û Ç *
z ì‡w!
E
Ãh6} i î0•8 !²z Wz qZgz Z c Š â•Û hZ ] ! t 0Æ XŠ q kZ X å c Û lâ]Š ÞÄ Y ä Š Z®M Åg »Z
â•
ä ë! pŠ ƒ Vùuë! gz Z̈ ¸ hÂcŠâ•Û 7:%ï»q Z nÆ |gŠÉ å7XŠ q ÑZz äƒk 5 g¼7 e Ztž ’ e ã Y à ™b§
ž Åg ( Z lzg „z ~ µ% ~y M Æ x?Zz > }Z é<XE
-8™ d~·ƒ zZ k\Z {Š c i}ÌÐ kZ Iw ‚æ} g7 Ž å1q Z » li ‚ ð òÏZ
Ù zŠÆ ~ x™ Z Ñ ª ó¶_} Š ÀÃ PŠ q u *
E
E3Ò7} Šgz ZŠ â ZŠ}C
~g »gz Z Vz™g Zz ~ Âñ M µñž ; g ~g OZ k Z { zÆ™t“6gîzz î0ªG
[ f » FX Zƒ Z9JZxW »V Kˆ Ug ¯Æw Ù ZÆ ~ g8 Mç O X V z™g Zz » ]Š Þ Å : y ñ ¢]|X ]Š Þ: ⠤Š” + g‡Zz f y ¢]|” Zg
Æ ó óx¤L L L[ æ| @
·,Ð x *  ™Ë Z e 6qçñm{ kZ ( 1 )
%N» sßñr
æF Æ ZB 1 6 gz Z å c
( | 1 40 1¶Z ~ fB 17 ) Y 1 98 1' M 7Ã| 36¶Z ~ fB 1 8¢‚
(A% )X ì ŠŽ ñ Æ ]Š ÞÅy Zgz Z ]§ Å : ” y ¢]|ä èG 4$Mó~ q ½ ZÆ- Æ
16 15
E
å M ³%Ž » WÂ ÂNƒ ~9J Z (Reactionary Movements)
\ èELGz èEG4›$â Q X ˆƒ ‹ ° »B‚Æ y Zgz Z ‰ M ~ y Zy]tÈ Èæ
#”
ª ä ë! ƒ: VY ¿œg » kZ óc
ç O ! @ 0
x •Z Vð; Æ Vzg •V YÆ *ƒ â i M ŠÎÐ V Kx, Z, Z ‰ Ü z à Ãy ZZ ÿL X3Zgz Z c
M 7— ‚Ð > 2i
á ž ¸ Bt „
~g7 t h•  6ë! X 6] Z f Å” tzg à /]| Hg Zz [ zZ { z |gŠt ! už u [ Z r Zl » hž å @ ƒ kC Â6gîzzž Z 7
:Z X Ïñ Yƒ k1 } i ]g q ÂzŠ Z¤
ÃkZ ì ó ~96y 2q Z ÏZ ]g q {ÇÐ X‰ (Counter-Revolutionary Forces) ' ¸ÔŠ
Û ']g qgz Z ðƒ "
X ¶li ‚ ã ZkZ Ø{t X „g g Z Œ U
ß µ ÂÅ y Zžv v Z èg ó¶g »gŠ ,ź Z & œÉ 7„ & œ .Zz n Æ äƒ M ' 
X åB̀ã Zk Z q ×C
Z y Z'Ù 61 ÅkZgz ZxÝ ã Zk iz9ßð0Å1Z
Z Ïg 0 & œ–1 Z ]|ç O X ì @ ƒ ï» @» Ñ ÝZgŠ & œX { Ÿ ZzÅ \¬
~ kZ X åg Zz ~g » ¹ { z ó Zƒ g Zz ZuzŠ Ž ˆ Æ ò » *Å li ‚ kZ kZ ¶ðâ • Û %Yä ~ x™ Z Ñ ŠÅ[ zZ Tž c Š ™"
U ä”
iZ [¢]g '~ kZgz Z ‚f Ùi ‚ »y Z X ¶ï • á ~Š Hgz Z ~g ÈÅŠ· ~g7 Å ä™ ! Ãu Å kZ óZƒC Ù ª ¿œg Ž ˆ Æ ] Ãz Å ó\ å M s ÜÆ
óì khz Z {Š ] » xs Z óì ÞZ ~Š· q Z » ^Y ò0v Z †X ì _ 0 ]|X ¶ŠŽ ñ~Ÿg Z 4 z ~Æy Z ~Š Zg Z‹ ¸6Mgz Z u ³gz Z ¢ &
X ì ê Š ™ q zÑä hg ± Î6 6 gz Z ì @ ™x ª™ M ~ {gëÜ æ g » Ä â igz Z H (Consolidate) LÃ[ zZÆ ~ x™ Z Ñ ä ” –1 Z
•Îz 0Æ Ä Ü Å” y ¢]|~ } Š6Æ w å Îg Á M è›} ‡ Z% s§Å Ç´ â L Z Ì{ z Æ ™á ZjÆ ” tzg à /]|
H { zX ì @™ Z " z6» Ä Ü¾ ŸZÆ ” Z]|gz Z ì @ Z
™ ~i Z0 Û
X‰ â•
~ ÝZ  ì ó @ ƒ g ZŠ h » Ä Ü „z gz Z ì @ ƒ àz qZ » Ñ C Ù žì Å ” y ¢]|~ž 6gz Z óÄ Ü§ zŠ »” tzg à /]|
ñ O Åy Z X • { zg ZŠ hÆ Ä Ü Z®• ” Z]|àzÆ ~ g— Ä Ü§ zŠ! ‚ {g !
Æ+ñ g‡Zz f ]|žVƒ [ ™n²~k
½à Zz ]Š Þ
Å” Z]|}X ì š ¸ { z óì [ Z c Ã 6Ä Üèµ ÌŽ
Zƒ ^ ó ïqÆ y •
ÌÃy Z Z® ¸ á Å„ ¹zg ç zŠ Ç !w ‚kŠ •z ÁÌÐ ~
@[¢~g »6ó ó © ó Â L La
Åxs ZÐ Tì @ ™g e6»} oÆ :ß Z ƒ zZ X • w ‚Æ WÂÅkZgz Z x PZÆ xs Z w ‚ät Âk ™ï• á
E
H e r o gz Z 46 { • á ÿK h ˆ > ~ F
$  Å X › â ã Zk Z X ì } g7 Æ ( y Zk á z t Z²4æLG
Z ) kg Ãz x • -8™ d~·
% iÆ x?Zz > }Z é<XE
kZ6y Z ó¸¤pÆ ÃÅg Z M Z6Š ã Å©Ž gz Z ¶ðƒ ~ 7Worship  M ‘ ´ Wz » J
6kZ gz Z Š Û Z à Ñgz Z o } g7 Æ
¿Z%Ð ^ »i •
t n Æ ä™y Ò ÑÅ ~ g8 M C Ù „ } ! ǃ Zƒ WZ Z• H » Ù ª[ Z X Š
kZžì ] !
C z ̈ ¸ + Š »v Zgz Z Î ä ZØ Z } »xs Z
ƒ Ç *
aZŽ w å Îg} g ø Âǃ ã U Áz 4» 7 []|Z  žì @ ™7t à ó Historical Process Ž t X å *
Æ kZ ì ƒ ¿œg q Z Ìs ÜÆ
lp›â[²)ž ¶ Š [ Z Ð NÑ p=: Zz {g ! zŠ Ì{ z ó• Y m
ÑZ Z ŠÅ[ zZ Tžì ~DÆ\ M X • wßZ w‹)¼
[²È zg0
Å~g8 M b§kZž ì à Zz ä ¸ X] ! t ÃVߊ Æ VÍß {o ¹’: Ö # ~ ¿œg Æ kZ óðâ •
Û %Y ä ~
 óx™ Z Ñ
X H w E Z ä VE c Š ‡~ gzŠ kZ Ž ì /w¸ X ì ; g ƒ y Ò » Ñ
18 17

Û ] !
:žì ~Š â • Û 0Æ
uIzŠt ä œy M Œ ÔÅ } oÆ wz 4 Æ y Z gz Z ä Y ñ V Z 6y • M Æ 7 []|
—‡ áøçûÛönûãôm$ •õ]æø Øùô Òö oûÊô Üûãö $Þø] †øøi ÜûøÖø] ‡ áøæûæö^ÇøÖû] Üöãö Ãö fôj$mø ðö •†øÃøŽ% Ö]æø™ } g ø  b§kZž 3g s§kZ cg » ?Š ÏZ ä VrZ n Æ ä ™
X • D ™` vß ñƒ• ÂúÆ y Zžìt Â] ! ÅY ZÄgz Z L L gz Z Vƒ ‰ ƒ ] ¯ ÂÑ å } g øžì eùt óσ b zê ÑÅ ów å Îg
ó óX • …  ~ ~Š ZzC Ù { zžƒ 7Ù Š ?H ] ! ÝZ cÍ ! NÑ p={g ! zŠgz Z VƒŠŽ ñ{0 i6y • M 7 []|
i Åy Z • D M ~8
)ÌÐ ¯z y ! F áZ
Å ~²• oZ
 Ìvß+ F ƒ 2~ V ´ èÆ nkZ6Š ã Å]oe Ò Z Å k Ü Z x Zúžì ¸
C<g ¨6ÄkZÆ w D Z) ´\ M }X • CY ò' ! ßgz Z o Z ™ q zÑ * ™ y~ Vߊgz Z V~ fÆ VÍß b ß {Š ‚ ä V Â! y Z X ì CY
xw È * ZŠ ì 4g z {Š ‚ z d ¾ óŠ
†ÃQ X H 쇜  %q Z C Z ä kZ ÌV ; z óŠ {y ÐÜ æ ¿t X c Š
ð ©Z ì Z’Z @ ñ Å kZ e . : w ZŠ V ; z pÅ ÒÃV ; z ™ Y w› X H ì‡ œ %qZ C Z ä kZ V ; z
! ì uœq ÏyÃ~ ð©Z % f gz Z @ ñ ]Š Þž ì t ] ! Ôg ¨
kZ s§C Ù V- X Å Za ®  )q Z Å Vß ì ë L Z V ; z ó Š ^QX ‹
g; Z Yq ZÆvZ ?ñƒ yÃ{Š â M nÆ ä™ %fÃ7 ©Z ]|
zŠ ~yMÆÄ Ü§ zŠÆ” y ¢]|gz Z ~Š™ Za cÅŠ YzŽq Z ä
Æ ¿g; Z Yq Z „ , Z Ë Ì]Š Þ Å ” @]| H !9
Å” y ¢]|x¤Ä â Zž •t³ » T ‰ ƒ g 2 ÅŠ YzŽ kZ w ‚
]| ?ì uœg ŠÏyÃX v Z f ç M v ó Z f çM v ó Z f ç ?ì ðƒ Vð;
žì t zz Å kZ X ì ]Š Þ: â ¤+ F xÅ ã ̈Z õg @ Ž ðƒ ]Š Þ
:ã M ŒÛìGLG" M ñ zg i Z ó¶Å7yŠ¤ K Z „Špn Æ äƒ % f Âä ð©Z
ŠŽ ñã ¯~Š Z®ÅVÅѸ ó Zzg V â •
Û Æ •+ F x‰ Ü z kZ { zp ¤ Z
X ó óc
Š™ntçLaä ( V œ \ ! ) V âzŠ y Z Z  : L Lû ý ^Ûø×ø‰ûø] ^Û$ ×ø³Êøü
kZ ä V2 ! ½¯Z  ó‰g » n Æ ä%–  6} g •á ZÆ y Z Ž ‰
Z® óH7 {C Ù bi ‚ õg @ gz Z w V" » ~g ZŠ'V â • Û ä V âzŠ d gz Z \ !
ï Š®  ¼› ZŠ ä” @]|X ì c M ^³³Ûø³×ø³³‰ûø] + »½~ e  M kZ „g M ¬+ ZÐ s§ÅVz3 gÍÆV1ßZ Âå 3g™{Ü õ» óx¤èL
O{ z ÂL L ( / ÂïgÎ ) XXáøçû×öjøÏûmöæø áøçû×öjöÏû³nø³³þÊøL L{ zgz ZX å Hlâ]Š ÞÄ Y ñƒ ! ÃuÅV2 ! y Zgz Z N Yƒ¢ q™á ã ¯ëž £Š ] i Y Z Ãëž ¶
yÃ{ z ÂX ¸ ¶ ï» ¾ Z]Æó ó• D Y ̃ O( L )gz Z • ÌD ™ f Zæ z « ™Å y Y K Z ~ž¸ ñƒ G x ³t ‰ Ü z Ä â Z { z p ó, ™
Ë Y ~Š g Z Œ
$ Û g ŠuœÐ U ËÎ â Æ ] u Zz V âzŠ y S Ž ì ] ! Ï gz Z ïq » ] Tz ] ¸xâZ X Ç VzŠ 7] i Y Z Å ä · yp »ÍÝË~
”@]|V Œ X 7Zƒ w!%f p óå %f ïŠ Zg Z ÂV ; z Q ?ì ~ fZæ z« ™Åy Y K Zgz Z ñ Yƒ {Š â M nƶŠ y Y K Z b§kZ
E+G
X ÏA 7uœg Š ðÃÃ\ M ~ ] uZ z y Z Z®X • ‰ G Lw! ðÃÅkZ ~ ã ̈Z ÷L g @ ~g7 žìt§ Zz ƒ ó : g » n Æ ä · yp » Ë
y Z ÂDƒ ] §• xj%w D Z) ´X ì Yƒ Za u Z· Z C uZz q Z V ; : »æ{ C " ~ ~²• á V ; } g øž k y Y Ì] ! t X ì 7ew V
cŠ ™V- Æ ™spô ^}uzŠ ÆÄkZž @ ™n²~ # Ö }Å , Z Xì 1î~O 8 ¹ ä ~²• á ~ óz F ÅVzogz Z„ßX • ŠŽ ñx ; z Z
Cž Çñ Yƒ Za u Z· Z »g Z ŠZ C uZ z Âñ Y Y ZÄX Ì„ßgz Zì @ ƒ Ì0~ X• D Yƒ m{z x ZúèŠ i y ! ig ÃZ
20 19

Å ä M ™ á ã ¯ …ž ¸ ì g M ] â • Ž Æ Vz3 gÍ Æ V1ß xw È * ZŠ ì 4g z {Š ‚ z d¾


{ ÃÆ ] mzñŽ ó» ” y ¢]|X Vƒ [ ™™f ~ » kZX £Š ] i Y Z â ; Z’Z y ñ ¢ • Å kZ e .
á kZgz Z ì Zƒ O» â; ]|
G
ä · yp »ÍÝË~ fZæ K Z ~ ó7ž å¸ [ ZŽ óñƒ " U Dø Zƒ Õä&N6O𠸞ì ZƒB‚Æ y •
' Ûi 0 vZ †]| ó@]| óŒ]|X Ç VzŠ 7]i Y Z Å ó
B; ~ fZæ K Z {È » v Z { z pì Zƒ Z FZ yp~ V\ M Å kZ ì
™LÕkZgz Z ‰ ™0 M g Z- ŠÐú © ! p¸g ZŠ} P 6} i ZzgŠ : ¹Ð â ‡ð¸ L Z ä VrZX 7g »nÆä V Z
Tgz Z ¸ èZg ~  óx™ Z Ñ Ð Tgz Z åÝq Ä » + g‡Zz f ÃT c Š —t Ôø×øjöÎûŸôø ÔønûøÖ]ô pø‚ôm$ ¼õ‰ô^føeô ^Þø]ø «Úø oûßô ×øjöÏûjøÖô Õø‚ø³øm o$ ³øÖ]ô k$ ³_û³Šøeø àû³òô ³øÖ™
kZ Ìð$NóVƒ èZg Ð y ñ ¢~ !v Z } Z L ž Û ¬Š ~ hÆ
G ÓZ)
L ¸ D ™ c â• ( 28:{Z
Ýq Z ¬ Ð ä™ wJxs Z Ž xs0 v Z †]| ó óX ‘g èZg Ð 7B; C Z ~ ÌA Ð î V ZB; CZ n Æ ä™ O= ?¤ Z L L
ó óX n ä™Oà ?ÇV î V Z
~ óî Y M i !
!Íßž • D ™¥ #ÃV2 ! ó Ý ¬ ~Š·
gz Z • D M { z ¸
Š ™Oà ð¸ ä ð¸ X ‰ ƒ Oâ; gz Z
~v Z x¯ » Tì § Zz { zt X c
OÃÑ ËÆv Zž Zƒ 7( Z LžVƒ @ C »~gz Z Vƒ Ý ¬ » ] Zg Â
á ~ (gz Z x È Z } (~ >Z
ì § Zz { z ¸ X ì Zƒ™fB‚Æ y • Ó Z >gÎ
Æ Ñ ËLc Vƒ ñƒ: Oy ̈Zg ZD Ù ,ÁÐ Áˆ Æ kZgz Zƒ Š H
Š Ét ä ë n ÏZ L ž
Ìä ¿Tžì c  M { z …6T
L ì Qžg Ie
y YXƒ Š H: OÃV â ̈Zg ZDÙ ]Ái Z ÁˆÆ kZgz Zƒ Š HOÃÑ
™OÃ ã ̈Z » â ~g7 c  %gz Z h*
Íä kZ Â HO: Ãy Y ã ̈Z q
Z Ë
Ù ÏZga ~ kZ óÅ¿v M Å• Ž ˆ Æ ]Š ÞÅ y
g ZD ñ ¢]|ž k
X ñƒOy › X ó óð X y Y Å ã ̈Z q â~g7 c
Íä kZ óðX y Y Ìq Š
Z ä Tgz Z c
—½ ^Ã÷nûÛô qø Œø^ß$Ö] ^nøuû]ø «ÛøÞ$^øÓøÊø ^âø^nøuûø] àû³Úøæø ½ ^Ã÷nûÛô qø Œø^ß$Ö] ØøjøÎø ^ÛøÞ$^øÓøÊø™
~ m: { ë ! k'õ 0ä7 } g7 Æ Ä Ü ÇÆ Z ñ ]|
E
4¨rk (32:{Z ÓZ)
B; Æ y ›X ì y Zz1k  X ì èEG  gz Zì 1k  X}g ¦ 
Å ” y ¢]|¹ xgz Z 9  oï» Å kZ X ì » â; ]|§ Z zt
X ì „g ^ e yp » „ y ›g Z ŒÅ y ›gz Z ì y â ¤ » y ›~
¼ƒ ì ó ] ¸ óì ‰Ü ¤ X ñƒ 7g » Ãä V ZB; X ì ~ ]Š Þ
]| ! vßùùgz Z X ì ; gƒg 0 ÆJ  Æ y ›Ž ì { 2 » y ›
Å ! Ãu Å + Ü õ ' Z]| óx Z¶ Z 0 Ûi ]| ³ ó ]| X ì
ƒ L:u ñ c 0g q]| ó• ì g ƒL:Û ñ i ]| ó• ì gƒ L³ ñ
û% ~uzŠ ë ó£Š ] i Y Z …ž• ì g M g » ZX • ì g™Ô] i Y Z
p Zƒú6t ñ z ç÷Z ]|X • ì gƒLZ ñ ]|žt Q X • ì g
v
~g • V Y Å ~ ó Z wÎg ·[ » ä ë¬ X • T e à g » ZÆ vZ
izg kZ { zp óZƒú6m ñ ° Z0z/]|X ‰ ${ zgz Z Z 7: ~g »g Zz6y Z
G3Ò7ë ` M ó HÝq [ æ » äƒg ÇŠæÆv Z ~
E
Æ ä™Šæ Åwΰ Z G îªE
ì‡Æ y Z ~% èÆ y Z n kZ ¸ ó ñ M : n Æò i úÐ zz Ë
ZX ñ Yƒh ‰Q Å [ æ kZ } g øž £Š µñ…X • g é Zp
V ly Z y ›q ¼gz Z 4ùù { z ´Æ y Z ä Y:QX ñƒLx £
22 21

t ó• ñƒLÐ g Z ŒÅ}uzŠ q Z y ›~ Š Z®Å Vzg ZD Ù É7 X ì g E~


. Zzžì Y Y Œb§hZÐ kZ X ì [ ! u * ŠgŠ q
Z » õg @~g ø v Z†á Zz ä »¿v M Å• } g ‚ kZž q g ~ ‚f Ã] ! kZ
» ¿ b§kZ ÃkZ Žžì Yƒ Ì{ z¤ ‚ N g ÑZz ä »¿Ãv M Å• KÃli ‚ ð òkZ X mƒ: ~QQŽ ¶v M { zt gz Z¸ ~g ZjÆ ò0
E Y
ÌV ; z X ì Zƒ6µñÆ èEG 4¨rëL E
58Enç¸ X n Y: c uÐ ZQž} Š ~ V :g @ Rx ÓŽ Vƒ @ ™7§ Zz ‚ N gq Z » 1k  èG4$Mn Æ
Š ¯ x » *
gz Z c ÌÐ Z ä { z¤ Ùi ‚ ðòp 󶈃 Za cÅW: Òr gz Z • hB‚Æ ` ¯ • \ ¬vZ ègi œÈ ¬ ]|žt X ì ŠŽ ñ
Áf õ *q
XŠ Zgz Z Š
ƒ† Ÿ Z » { z¤  Æó ó`g Zp L L~ kZÉ Zƒ7»Ž c _ » y ZX v Z f ç ó¶7¦æ ÅÄ Ü È ñó ¬ ]|X Zƒï » y Z6{y
B‚Æg " Z óì * ™n²¼ Ž = Ðzz źʼn Ü z ! ¾Ð M ¸ t ‚t M HV âzŠ ‰ Ü z kZ X ñ Y 1mŸ » óy ñ ¢Èpž åt sÜ
6µñkZ X ì Cƒ]Š ÞVð; Æ Y g {q Z Å ” Z]|X ì * ™ ƒ {Š â M 6ä •MÐïz „ñ OÆ k Z ñ ]|gz ZÈ ñ ¬ ]|gz Z
 mŸ » óy ñ ¢Èp{ zž ð M t ‚] ! t Ð s§Å óZ ñ ]|X ¸ ‰
Å
Z xs Z êL ¬ ~ Ä Ü åL<X’Æ” Z]|ž q
q g ~ ‚f Ì] ! t h
Ð wÅ3 gÍÆ x • á ” t z ç÷ZX å ; g 7¹ ! ~ ]gßÅ]uz B; Æ y Z¤ ZX N Y G o ¢ ÂB; Æ y Z¬ p ó• g »Ç ! nÆ
ž k™Ì] ! t X ’ e * Y 1 mŸ » óy ñ ¢Èpž¸ ¦æÆ ] ! kZ Zg7 Z g7 Ð Vz i ZŠ6Ž { z  ñ Y ð à e ¾7Z gz Z ñ Y ƒ ³ 6
:¸ó : Ä Ü ¦æ ¦  Ù { z X å H 7òúŠ » ÄÜ ‡ ä t
C ñ z ç ]| ž Ðä M Ãc Z ‚ Û Zy Z ~ (q
Z X ðƒ q zÑ’  ] ! Z®XÐ B [ ˆ
hÆ Ä Ü ” Z]|ž¸ ë 7t { z X ” Æ Ä ÜÅ óZ ñ ]| •· Z 0 ´ â gz Z ò0v Z†‰ Ü z kZ ÐpXÐ N Yƒ„  gŠ ] Ñq
sÜ{ zX 7¦ Ù ó’ e SÄ Ü=á $
C Æ y Zžt gz ZX v Z f ç ó7g ZŠ ~g ø óÇ L Y Z & ¸ Zg ø Â b§kZž • D ™ li ‚ ~ O g @ Å ] Zg
Ö Ó3
# gÍ ¨6Õg Wz q Z Å y ZX ¸ ¦æ Æ mŸÆ y ñ ¢Èp ƒŠ ! ó ðw nä ë n ÆÉ) Zg e Žt óǃ u e {Š6» li ‚
'Ât ì
~ H Æ” Z]|Ž à óy ñ ¢È ˆ ‡ž Hc _ä VrZgz Zì „g ú6HÆÈ ñ ¬ ]|™á ÃVÍß¼ ~ O g @ Å] Zg { z Z®X Ïñ Y
B ™ ³ { z ˆ Æ kZ X ñ Y ~Š Zw ¸ ó 7 7 ~ ] 5 çgz Z ï• á { zOŠ QX ì c Š™úä VŽ ¯ÅZ ñ ]|žì @ Y ŒtOŠ S X • ï Š™
IF
ÃøL G Ü ß Z °X ì 7ûz µñt »W6kZ óß c
4&‰ å 9•ñ » y Z XÐ Å Z’Z Åúä HÆÈ ñ ¬ ]|ž• ¬x • t ~ HÆ ó Zñ ]|
Ü z kZžì y Ò » ªZz ‹gßkZ sÜ
Å
w Å ]uz q Z xs Z êL ¬ ‰ ~g7 Ð }uzŠ q Z HV âzŠç O X • } 7^ I6ë 7 e Z { z gz Z ì
IF
X å7ŠŽ ñÐ » ïÂì CY rk Z  žq g ÃøL G 4&Ã] !
k Z \ M X ‰ ¿ b§
è³ 6B; Æ” Œ]|~†Ãˆ Æ ]Š ÞÅ” Z]| Hn çÝZžƒ )‰ Ü z kZ О @ ƒ 7e‡t gz Z @ ƒ 7‰ Ü z ðÃ
OŠ S X ì à Zz ä M "âÅxŠ £Ð }u6ž Zƒ x¥[ Z X ðƒÄ Ü K Z vßžì @ Ü z { z Ât ?ì HuøÝZ » kZgz Z ¶Å Z’Z ä ¾ !ì
ƒ‰
w› t ñ z ç ]|OŠ Q ó• º ™á ` ¯g ZD Ù : e Ð ± à óŒ ñ ]| ÎzŠ óÎgz Z ì ðƒ ~ mg ypŽ Q X • D ƒg • u' Ç g 6V¿y Y
24 23

X ~Š ,ÎÃy Z Ìä ~ ¶hZ÷¤ Zgz Z ˆ VJ y Z ¶h» t ñó z ç Å VzHV âzŠ k 0 k M Æ íZæ X • Dƒ: Z zg ™á ` ¯~ (q Z Ð


ž ¶ðâ • Û ä~  ó]À M ðÍ - Å T ¶] ! { zt ó óX Zƒ »Z× kZ X å ; g YÐ M Ð M 3Š wz ZC Ù » ` ¯Å ” Œ]|X ì Cƒƒç
zŠÆ V â ›~ ‰ Ü zq Z \ ¬vZ)g fÆ Œ ñ ]|ªd  kZ}÷ X DZ v Zz' ð Z h Z ä ¾{ Z ¯ Zt X ˆƒ “ÃkZž ˆh Z { Z ¯Zt 0Æ
' » ” Œ[ » ìûggz Z x £àSt X Ç ñ Z™• r~ Vƒz¤  ~×$ y Ãî{ z V ; z ä VrZ ¸ ó B‚Æ Œ ñ ]|Ž °Ã„zž •t³
ó ó! Š
ïÃT5—ûgt L L Å  Š6” Œ[ » ón ^ß+ ó~Š™]z Œ X ì C
„ Ù !Ð y Òž H 0 
'
VrZ X ¸ uJÐ w q‹gßkZ ð òÙi ‚ { zž óq g~ ‚fp » y Y K Z Vð; Æ VAé ! y Z X á Z e h M } ÀÆ [ 7 M óÅ ~i ZgŠ
…^³³Â ^³³³mø L Là ó\ M óÅ• ÂÐ b§ b§Å\ M óHƒ6” Œ]|ä ]|ž •t³ » kZ X ~ 7h { C ~ ûÆ òŸÃ ó[ 7 M ™N Š {ç
ó óy ̈Z̄ ! ÆxÑgz Z )gz Zg ¬ ~ hÆy ZZ I Z} Z L Lª XXàønûßô Úô çû³Ûö³Öû] + Š Ôrä VrZç O X Š ƒ/Š! l » ` Z' × Æ VAÃy Z à ” Œ
tX Š ¹ ó óy ̈Zá Zz ä™? fÃV â ›} Z L Lª àønûßô Úô çûÛöÖû] Ù$ „ô³Úö ^³mø gz Z ]|& ~Š ™w ‚g Z ¿7 Å • rà :t ñ z ç]|Ð • z§ { Å
5'{ zX ¸ ò qÆ \ M C Ù „ Ž ¸ ï ŠÃ\ M vß { z ] ! æö M •  ™ Î $ K Z 6½» C {Š ‚ q Z Ð s§ K Z gz Z 1 ™ wJ Ug ¯ä t ñ zç
Æ ó óy Z Z ÿL X3Z L Lgz Zì ~Š Z Íu *~g øÆ™ *t ä ? óŒ ñ } Zž¸ ë = ó, ŠÉ• e \ M …ÑŽž c Š ŸB‚Æ x • kZ k 0 ÆŒ ñ ]|
Ð s§Å# Ö Q kZ \ ¬vZpX ì 3g 7¹ ! x £ »] ³ðÃä ?n • rç O X • M  ™¨Ð Blank ChequeëÃkZX ÏVƒgà
{zª z$ Åg ôZ kZÆ y Zž ñ â • Û «íÐ Z b Ô Œ]|J Š !ÆH Z$
Z à óŒ
ñ ]| ` Zy »i Zƒ Z" ßÆ y ZkZž ¶t oÑq Z~) * •rX ˆƒ
Å %N h ZgŠ { z gz Z Š
zz Åg œÆ : M kZ ~ xs Z êL ¬ Ž ˆƒ æF ƒ È êg Æk  Åt Z²z y ZkZ ~ ] Zg ¶ Z À ` M »Tì/ß„z » y ZkZt X ÇA
X ¶ˆ7óÐ t oÑ ~uzŠ q ZX • Š ! M ~Š Z® °»[²V ˜ gz Zì ; gƒ™f ° »~ e
ñ ]|ð ¸ L g}÷: Ñ‚ëgŠÄ Ñ䞶
Å
X ; g•Qxs Z êL ¬ J k'ä} g7 ž q g~ ‚f Ã] ! kZ [ Z ZX ÐŽÃ@
t oÑgz Zq
åL<X’Æ” t z ç÷Z ]|ž Vƒ [ ™ n²Ì¬ Ð kZ èG4$M] ! t ~ « £Æ VzuzŠ à hÆ Ö; µ ~ A çÆ „Å `ªzž ¶Ì
»# Ö Óòs Z X D ™ 7ï• á ~ {” Zg Ä Ü § zŠ <  ÿL X3Z à # Ö Ó i !Ð Ë6kZ óì Zƒ¼Ž J [ Zž ¶Ìt oÑq Z X Ç ñ Y Ht{Š c i
y ¢]|™á Ð ” & œ–1Z ]| …Ž ì { z ` Z' × sà M y ´ Z » (G eneral Amnes ty) °ç x ¬ t ž c ÍX σ 7k6
kz A  » gz Z ! ô ót ñ z ç ] | X ì @M ÃJ  w ‚ kŠ ðZ’Z Æ” Æ w ‚ õ 0 ã½v:Z gz Z B ™gà_ ZÑx Óä ” t z ç ]|X å
Z ót Z í Z ós % Z
Å
9gz Z ì |Ìt pX M  ™7[™s§Å y Z ëÃ{ $ ËX • Zxs Z êL ¬ Zg7 [ ZX ZƒÈ { i ZzgŠ » m: {b !
q gz Zg _
¬ ä ~X ì » óñZ]|Ž Œ7ä ËLû%gz Z x £ { z » y Zžì *kZX à Ä Ü ïG "ät
L šG3E ñ z ç]|ˆÆ kZžì g ãZz X Š 0]uz
§ zŠÆ” Z]|ž Vƒ @ ™ {Š ¬ Z Q ` M » kZ gz Z ì Hn²g ! FÌ ]|ª » y Z Ä Ü¤ Z Lž
L c Û {û~ p Ö Z y Z ä Œ
â• ñ ]|6§ ZzÆ
26 25

RŒ Û Æ V âzŠ y ZˆÆ *² D ZߊC Ù ià ” Œ]|{ zž ¶ð M 7 á q óNƒ (Ž ~ : M ~ V â ›gz Zì g} ׎ ~Ä Ü


y Z ÕäO®z •
ì Yƒ { z¤ „z { z Âì Y M ~™ðÃÑZ z ¶ŠC Ù i X ¸ ÌZ%: *zŠgz Z : åg ]ðÃ: » óy Z ~ kZX ì 76] Z f Å” Z]|x Z²Z ðà »
ö M- ; Z‰ ó ó àønûßô Úô çûÛöÖû] Ù$ „ô³Úö L Lgz Z XXàønûßô Úô çûÛöÖû] …^³ÂL L Ã[ 7 M ä Tž b§kZ Ãv M ÅŽä VrZž ¶li ‚ Åg # Z Ât Xv Z f ç' „ @ Ã
žì C Ù ªX ‰ðàt f Z 6f Ð b§ b§Ã ó\ M gz Z¸ØŠ ] ! æ w ‚ät Æ Ä ÜÇÆt ñ z ç]|pX e Y: c u ÃkZž å c »¿
s§Å y Z óì • rÅ y Z Ð XX ǃ c Zߊ ä { z¤ ÏZ  ǃ c Ù i
ÑŠC ó óZg ø V Zzg »Q e ïŠ Yì @ ƒ L L Å X ˆƒ »m: {b ! X • w ‚ÆðZ
X$ Ë ™7tã ̈Z=w q¾ y k Z » ä ÑŠC Ù iÐ âui Z WÂX Zƒ Y § Z » ¿Æ w yz Š ˜ gz Z Vz ]úŠgz Z ðƒ Za ªÅ
× * Ö Qˆ Æ {” Zg ïG
E
§ zŠ Æ y Z Q gz Z ÏŠ' Ç à z ¨ Åh m÷Z ì @M ˆ Æ kZ # L ¢Ügz š! ‚ät X Zƒ Wz { ]ZŠ » ] q :X ðƒ q zÑ
ä Tgz Z Ìu * k\Z gz Z ì Ìu * ŠgŠ Ž§ Zz » š ™ O ‚ ~ # Ö Ó kZ X ì gzŠ 4gz Z aZÐ ƒ  ~ y Z ó• ñ M g ZzŠ Z Ìæ ~ õg @ Å
W6XkZ X • } hg] Z WZg Z Îp * „ ¹ 6xs Z õg @ µz — š Z #
q Ö Óè{ Z' užt ] ! ë ZÐ ƒ  X ì 7öRŵz — Ë~
Äg ~ ‚f ] ! t 6µñkZž Vz™n²Ð \ Mž Vƒ L e èG 4$MIÐ { z p »mv Z G î*9g m+Z†0/]|ì @Mn çˆ Æ y ZX • ! ô
žìt§ Zzp• ¹ ä Y ZÆt Z í Zgz Z s % Z ~ # Ö Qp ¤ Zž k Ã! ô) ËëX ó ój 0 i 0: A  Z%衤 L L Å X • ¹ @ó• 7! ô
ÆZ • • 7] à % ZÆZ • ó• ] Ã% Z ¨] Ã% Z ¹ ! }g ø ì {om … » ï GE 4O] ÿL X3Z X • 7g » nÆKû%ëgz Z? ëÆ ! ô
E
n ¯ ä V- ßñgz Z èEG4Œ“ZzŠ .x * Æ R¬¼Æ V ; } g ø Â] à % Z X ì aZÐ à z} (Ð} (Æ# Ö Q Ì! ô ÌŠ ZÐ ÌŠ Zž
žq g ~ ‚f :gz ì 6. Þ Æ ] Ã% Z y Z „ ¹y »zŠ ÅXž • ½ämvZ G î*9g ~y Œ]|~ i Z0 Z}uzŠ q Z ] ! ¸ç O
Æ y Z Ã RÅ Z • ó• q Z Z •Æ y Z Vƒ ~w 'óVƒ ~È - Š ä VrZ ó t ñ z ç÷Z c • aZ m ò +Z†0/ž Š HÄ c gŠÐ y Z X ¶
Ë â { z ó• { z¤
}uzŠŽ Æ ï GE 4O]I ZQ X ì q Z Ì}Åy Z ó• q Z V ; /X ǃ Za Hw ZÎ » äƒ aZÆ m ò +Z†0 /Ðt ñ zçL ž Š [ ZŽ
L c
ó• ] Ã% Z ~ ] 5 ç¨~ y Z óVƒ g Q Z óVƒ UóVƒ w• á óVƒ { Zg Åv Z~ ! »g ëÅ ~  óx™ Z ÑŽ ì aZ Ìu { { z ÂÐ m ò +Z†0
gz Z V¤{ z Âì Zƒ µ Zz t• Û gz Z s % Z Ž ~ Z •V ; X • „ q ZZ • ì t• Û t X ó óì ˆ~ V1Æ} h˜Æt ñ z ç]|ñƒ D ™Š ˜ ~
]g @ X Y Y H 7i Z0 Z à . Zz à s % Z kZX ì Zƒ Î â Æ V° Ö Ó§ zŠÆt
# ñ z ç÷Zž Hn²ä ~ w q¾ X ~ š  ô)gz Z š ô
X ì Y Y 3g s§q Z Ã] Ã% Z Ï( gz Z ñ Zg ~ } g ! Æ ] uZz ]| ó• „z Ì” @]|ž ì g ãZz X ; g ðZ ~ w ‚ äÆ
Y Y Hi Z0 Z ÃJu ËÌÐ Z ƒ s % Z¤ Z Ì~ } g ! Æ] † ~| 5 1 Ígz Z ¶ðƒ *t ~| 41 ÍX ì g {0 w ‚ kŠ Ì” Œ
i J
aZ Ð ” –1 Z ]|à ó” Z]| { zžƒt ¤ Z y Dg CZ f » ËX ì óc Š ä ¾C Ù iX ZƒÐ WZÆC Ù i w Ù Z »y ZX ì Zƒw Ù Z » ” Œ]|
ó ó~vŠ ÂxvŠ ðL L6¯ ÅTžì 7] ! Ï‚ Zz ~Š ã + Z Ìt Âì & ]gz¢VYÃy Z X ì kªi Zê * ƒÐñt z ç]|m» kZ ? c Š VY
28 27

Z®X • B»6~ · ó ]|ëÃ]tÅnC Ù gz Zì CY 0 ]tÅn ]|x?Zz > }Z é<XE -8™ d·# Ö Q ~g7 žì gz¢t % Z X n ƒn ç »
ÃY æÁ ÈZ ë~ kZì x Z Š Z ÌŽ » Ë~ kZ óc M: â i ÌŽ ˆÆ]t Z ~ ã ̈Z » â ~g7 É Š7„ ,+ F
Æ x Z™Y m aZ Ã ” –1 Z
c ” –1Z ]| { Zpƒ »” Z]|x Z Š Z { z { Zp B7y k Z i Z ê X Y Y c Û s % Z ~Š ã
Š 7g Z Œ »} oÌÐ Z pX ì Š² Z aZˆ
ê ËÆËÐ ~ y Z ¿ðä Z Z®X »” y ¢]| c ” /]| :ž• ˜t ~ ò ŠŠv Z à z { •
á
Âðƒ Y æÐ y Z ~ A çV #žì e b Š ñ Zgt ~ } g ! Æ x Z Š Z c Å ” Z]|{ z Âñ Y c Š hg6~Š Z i M Å kZ ÃË ~÷¤
Z L L
ÂŒY æ ~Š ¿ ZÐ Zgz Z} ™] ! Ð ?Š% Z X ì YÈ{ z óì hÐ Z –1Z ]|~žì Zƒ ¬= pX ì C M à Cƒ b‡Å ¤
ó óX Vz™g Z Œ
Û Z »¤Å ' /]| ó& œ
w ‚Î{Ša ~g7žì ] ! ~uzŠt X Ïñ Z”7Ð} o} g ø ] ! t
°p ¤ Zí @ z *¼~ ¤Å + ” Zg ñ #~ ñ Zg ³* ~÷
& œ ä ¿ËJ  ` M ™á Ð gzŠ Æ” –1Z ]|~ õg @ Å
ë Z ÝZ X Y Y c Š 7g Z ŒÛ s % Z » } oÐ Z ë @ ìXë Z q Z‘
Y æ È k Zž • ët 늎 z ! Æ kZ pX ì 7Z ñÃY æ ËÅ º ñó Z
E } g ø X6~  ó·[ » ì _ƒ »è9q Š 4 } g øžì t X
Y æÐ y Zžì e It ¤ Z ¿ðà Z®X ¸ 7Y éŒBÄZùx9{ zgz Z 劎 ñ E Å
 óg8 M q
Å 45
gz Z • Ì} ð{š. Z ?{B‚B‚ÆÆÔ Zz èEG 45EZ ?{ ~
G Š 4
y Z ëèa óÐ, ñ7y ! i ÅkZ ë  å4 ÂD ™V- c D ™:t óðƒ
] ! t gz Z ó• Bz b òi Ñ q Z » ª  ‚° ! y ZZ gz Z ] ðE 3E
4É!
y ZZÐ Z ë
Y Zg M ~Š ¿Z ‰K Z Šp ÂÔ /]|X • 7„ b‡Æ è9Å
X ì³òi Ñ » ]t »{otž n kZ X ì 0Ð } o~Š ã G
Z K Z % Z X 1™ qŽg y ´ ÑZ Zä VrZ Ð X óZƒ k ˆ Z » Y æ~
q
»Ìè9z Ó Â ðƒ »]t ì ó ]td { è9z Óèa
Æ” –1 Z ]|žt { z X eƒ:! Z i Z » kZ ón ™s Z ‹Z sÜ{ z » Y æ
gz Z ì È { i ZzgŠ » ]t kz X ì î { i ZzgŠ »Š ¿Z ˆ Æ ]t[ Z X ðƒ
Æ çÆ `ªz ™} Šgz i6” –1 Z ]|ä VrZŠp~ Ä ÜÇ E+G
$~Š ¿Z X ì »Š ¿ZgzŠ Zg ‚† » ã ̈Z ÷L g @ X Çì gÈ # Ö ªÄ ª @
° » ~ « £Æ VzuzŠÃ /ó ô ~g$ žt ª óc
ZÅg t• Ûq
Z ~ A ç
45k!z fp â Ð „ ïGE
3EG Û ñ Zg Å kZžì @
4O]z y M Œ ™ÒÃJ u ã k Z K Z
i Ð VzuzŠ pÁÐñ/ ô~g$
ûE
{Š c Ã {oƒ ôZ gz Z ’ e Nnz {Š c i
Ë ƒ ÌY æ~
E
(¤ Z pX ì $ Š ¿ Z kZ X ì 7éŒBÄZ ùx9{ z pƒ
~y MÆ ~E ™ ‹ § K Zgz Z cZÅg ä /ñ ]|A Z%¾ • Û t X ’ e Nnz EB&
p¤ Z óÇA [ Z Nz ̀Z ÌÃ öŠ $žì t {oZg ø Âì æB‚Æ { 
Å \ ¬v Zžt ª k y Y Ì{ z ó¶Hzz ÅkZ X ñ D6kZ \ M ~ x c Z
² ÇA ̀Z ZC Ù zŠÐ Z ƒ Š VJ ñ Zg 9ªƒ ïG E3{!¤ Z$gz ZX Zº Z
y • Z xe .Ð zz Å ]Š Þ ¾Øgz Z Š ˜ ¶Ž Æ V â ›gz Z ]¾
n²ÌZ ä ~ž 6q Š 4 } g ø X ì »)9ï GL !â Z {o»„‰Û
[ Z X Î ä M ~ xsÑ Zg ZŠ [ ˆzu" ÔÁ â gz Z I¬ Cƒ ] q :
g {ot gz Z • … â x9ÌÃ[Z L Z { z X ì ]td {è9 ó H
n
óà ™g ( Z ^Å ~g ZŠt âuä kZ ÂA Ð Ï° ‡ ! `ªz } (} (Ž
Z #
q Ö â Z Å q âkZ ÂÐ g ±Z } g ø X 7egzœ » Y æÐ y Zž•
 ] Zí‘œž ¶ˆƒ Za w q ]gßt w!
Ñ Zzh ~}Ñ çž n kZ
30 29

VrZž} Š Î ò :t 6% ñ 0{4]|Ð ã ‚ M ~ ({ z Â( ì 7¶Å ムZa ^Å ª ¯ X å M7ÌÐ } &


zŠ ¯ ‚g Z , ' ðe •ðÃ
X ~Š ñ Zgt Ð w ìÆ Ïøe c Ðzz Åy Z Åx Å Z Ëgz Z ÓÑ Ëä ÌÎ â Æ ]z W zŠ ƒ ôZ ä ]z ·z t•
zª Û ~ `ªzgz Z ˆƒ q zÑ
wÎg [ ôZ y Z” %0 {4]|X M  } Š 7ñ Zgt ë ! vZ f ç  Cƒ v6j§~z )zg Zû ˪ zŠ { z¤ Ûx
Š™ Za ]z ·z t•
Z X c
{ z 6ug I„  ŠÆ ~  óx™ Z Ñ ~i u ä VM• ï • á ~~ v ó Z :ž å ¹ä ñtzg Ã/]|™N ŠÃT¶q { zt X Cƒ: úzg w q]gßt
ä \ ¬v Z~ ìïgÎ6³ kZgz Z ì ó @Y ¹y Zçg ³ÃT¶Å³ äjÛŠÏÖæ ð^nßÆŸ] Ù]çÚ] Ùç–Ê l„ìŸ l†e‚j‰] ^Ú k³×³fϳj‰] ç³ÖZZ
ÆZ ñ ]|Q X • Ð ~ {oƒ ôZ { zç O X ì c Û g Ö Z » Ÿg K Z
â• Ù^Î ^ÛÒ æ]ý XXŒ^ßÖ] àne
ì g~ (Supporters) Vñ q} (Æ Z ñ ]|{ z ~ # Ö ÓÇ} g7 ~ Âì _ Yú [ ZŽ ñ Yƒ Za {g !zŠ w q ]gß{ z }¤ Z [ Z L L
ó óX ê Š™„~ VÍß}uzŠ™á { z óì åÃŽ ~ w ZñZÆVÍß
Ã] ÑqÆ # Ö Q { zpX cŠB‚ » ” Z]|ä VrZ ~ µ%C Ù gz Z
Ån²n kZ sÜä ~ ] ! ZÃ[ 7 Mž Zƒ x¥:
t X Zƒ k ˆ Z q
~ môZŽ { z X å Zƒ/Šu * ŠgŠgz Z Š7Z » m: { Å: M X ¸ ì gN Š
} g ! Æ ! ôCÙ y k Zz w ÈZ »Y æž ñ Yƒ ãZ z•ñt » ïGE 4O]I Zžì
¹ ~ ] Ñq t Z]Æ kZ ó ì ó Š Ë ~ c gŠ ã 0
‚¹ L ž L ì éÅ
6{( Ð Z gz ZÐ , Š g Z Œ Û Y æ ~Š ¿ Z ÃY æ kZ ëp óì Yƒ ~
] Ãz Å ~  gó 8 M X ì : â i » nµÆ~ó 6 0t X ì _ M ~ p¼
¸ gz Z ] !¸ X Ï ñ Y ½~ } g ! Æ ! ôC Ù ] ! t X Ð , ™ wú
xÅ ŽZ :\ ¬v Z y Zçg/ ôg · X • ` g ¦ k'k • } g7 6
% 0 {4]| óm° Z 0 z/]| tó z ç÷Z ]| sÜ: ñ Zg
gz Z • ŠŽ ñvß „¼ Ì~/ ó ô§ ú Â[ Z X ì _ƒ ~g \ Ãv Z e Ò Z
]|gz Z Z]|É ì $ Ë Y ½~ } g ! Æ ŽZ :\ ¬v Z y Zçg
[Z` ó ƒL ” x Z¶ Z0Û i]|‰ • Š Z• Û ZÆ ±~uzŠ Å/ ô c Ít
y ¢ ]|gz Z T‹ Z|ž J  V Œ X Ì~ } g !Æ ' @
ÆyZ [Z `
d ó ƒ L” /]|X • Û ñ i 0 vZ †]|d Æ yZ
Ë Y ½Ì~} g !
Xì $ ÆŽZe\ ¬v Z èg + g‡Zz f
Æ y Z % Z ` ƒ } g \ Ã v Z ” k „ ]| X • / ñ 0 v Z † ]|
ñ z ç÷Z ]|Ž ì ; g M³%Ž »W[ Zž q
t gÃ7] ! t Z®
Æ ” –1 Z ]| b§ ÏZ X • ŠŽ ñ k ñ „ 0 v Z †]|} Š Z ñ™
t Ãy Z X • eN ZgzŠ Ì~} g ! ó 0Ð x Z ŠZ ë Zq
Æk Z ì ZÆ
ã ½™ hg à :/ ñ ô§ ú P nº Z X • ñ–1 Z 0 Ý° Z†]|} Š Z ñ™
ó z•f e
'æ î .q Z6gî0Ž ) ð ÄÎä”%0{4]|] !
ˆ Æ w ‚k • Ìã ZZ î0E z lŽ { zQX •Æˆ Âvßœ °} â '
!_
: M ~ V â ›¶ Š L ž L ( • D Y ä â ! ôá Zz p g { ó k¦gz ™ gz Z
kZX ì @M ÃJ w ‚ æ ðZ’ZÆ {” ZgèÄ ÜŽ å ; g: »ZgŠ kZ
} óZg ¦~ } × ðZ ±Å : Mž²Ž » k' gz Z Zƒ ypz ¥Ž ~
õ 0
~gzŠÆ– ñ 1 Z ]|žìt ÂÝ ¬ » k ˆ Z ‹”gz Z ó6 ó 0ZCÙ Ž L L~ K
K ZX » òY K Z Z®X N Yƒ Za ] Ñq „zQ ˆ Æ \ Mžƒ: (Z
‹”gz Z Ið ‹ ] c M ňy M Œ Û Ãy Zgz Z ñ M ð|¼ Z  6µñq Z
VÍß, Z V ; } g ø gz Z )ì e ¿ðÃ[ Z X ó Ø ó YÆ™ð ~ „ Ï0 i
: cÛ ä” –1Z ]|Šp ÂÑ Õ² M Ð V\ M Åy ZÐ W@
â•
32 31

{ zž k y Y Âì @ ™[™s§Å ów å Îg 
! ôËÃ{ $ ¿Ž pX ì XXhç×ÏÖ] kôŠøÎø oju ^ßÒ ]„ÓâZZ
X ǃ7g Ñ~®  û Zz ïGE 4O]I Z w q¾ƒ ̼gz Z { Zp ~g ø ¸ F Û ž å @
 gz Z¸ _7ˆy M Œ ™ Zƒ Zg ø Lw q ¸ L L
óì F Ñ! Ð µC Ù {( Å Xžt ª ¶ Š cg ZuzŠ » k  ¦[ Z ó óX ‰ ƒ JwŠžJ ó D ™ c
V Œ ¸ Yƒ ~g Y² MÐ V\ M

X ì 7ÑZzp g 9  oB‚Æ ` Z' × Æ xs Z ¿tž HkCt ä VrZ wŠ } g øž • ì g â • Û 0L Z ” –1Z ]|] ! t óØâ • Û g ¨Zg f
ª• Ð ~ ó ! ó Š „ L Lg•Æ # Ö Q Â&X • g•¹ x * õ 0
~ yZ •Dâ• Û ~} g ! L Z ” /]|‰ Ü zÆ w Ù Z b§ÏZ X ‰ ƒ J
Z X e\ ¬vZ èg k„0v Z †gz Z /0v Z †Û
q ó i 0 vZ †]| ¸ QX ó óÇ Võ! x » ~ (¹ ÂV î Y ^g6' Z'
'Z'¤ Z èG4$ML Lž
]|} Š Z ñ™Æ–1 Z ]|q Zgz Z ¿\ ¬v Z èg Z0Z @]| Ð ?™} Š n~ L L:ž¸ y 7 Ðf ñ v ]|Ž • ” tzg Ã/]|
gz ZX Hg ï Z Ð ~Ç à z è³ Åh mä VrZX ¿\ ¬vZ èg Ý° Z † Ñ x * Æ X å 7Â~ „  z Å V ¦o y Z x * Z÷ } óVƒ Ø 7
ÆÜ æ Z  žì » ó– ñ ! Z 0 Ý° Z†]|] ]g @ tž qg ~ ‚f t¤ Z Åk ˆ Z ‹”Æ/ôg; Z Yy Z  ó ó?¸ ñ C »ä ~  óx™ Z
H Lž L ¹Ð V } (ä VrZ Âì „ e h ³ Å ~Ç à z ä 3 gÍ ]|~ ] Ñq y Z Z® ó ó !‡gp V ZvŠ/ @ L LÅ ž G Î\ M ¶]gß
ò Zg ïGE4O] Å òŸz„ ñ OÆ ï GE 4O] Å + ” Zg ñ #gz Z v å Z wÎg ?[ Z ðà CZ ” t z ç÷Zž c M Ÿ»¸ » # Ö Z Ôr~ ™Å ” {4
Xóƒó dY g ˆÆ \ ! žƒ T e * ™ kZ ] ÑqÆ # Ö Z ¦ù¨ µ Zß Z ° ‰ Ü z kZèa ó, Š â • Û Š'
× * dY
Å# Ö Z™hgÃ] Z| õ 0 y Zžì gÃ7 Ì|t + Y ~Š ì g 73Æ(Republican Character) ` Z' × ðZgØgz Z ~g/
[ Z X ¸ ï• á Ì/ó ô~Š Z®M~ T óà ™³ ä e Ò Z + F x FZn S¨q ZÃ7Æ ] Ñq Z®X å c Û Za ä ~
â• v ó Z wÎg·Ž •
ÂÃy ! i ÅËX } Š} Šg Z Œ Û ;" à  y Z Âì e ðä Zˆ Ƨ Zz kZ Ðt ñ z ç]|B‚Æ bÑŠ ä ” {4]|ç O X ’ e * ™ê™
Æ yZ ät ñ z ç÷Z ]|žÐ , ŠÈ Ìt á Zz ì X Y Y Z ñ 7 ä „ y ZQ X B ~Çà z è³ ÅkZgz Z , ™Š' × * dY CZ { zž Hg ZÜZ
ž kâ• Û g ¨Æ ™ •  Zg f pX ¸ n h y
)g f Æ ª zŠ y ZZ ¿Žž’ e hy Y b§hZ ] ! t V Œ X Hm?x * mnÆòY
»h
~Š i kZ¬ Ð ƒ  t Z]Æó ó~ ä â i Z hg:Â}¾ä uz * L L XÅ Û+
gZŒ $ à ¿\ ¬v Z ègt z ç ]|gz Z {4]|~ ZgŠ ÌË
žì t {o » ï GE Ð ï
4O] I Z X Ç ñ Y ƒ Z] GE4O] I Zn ç » kZ ó Ç } Š
~ hÆt ñ z ç]|ä VrZ c ÍX Ïñ M ò Z¤ ] Z f Å ” Œ]|
f ç M óv Z f çX ¶Å|  z• Û Ä ÜK ZÆ ™wJ~g ZŠS Š núÆ ª zŠ s % Z óM™7s§Åy Z ëÚÅ{ $ X ó ó Ùæ ‚Â Üã×Ò èe^v’³Ö]L L
½@ b§kZž ’ e OÎÐ wŠ } QÃVß Z zì ] ! + Z p'vZ ê ËÆ y Z X ì $ Ë ƒ Y æÐ y Z X … â 7x97Z ëX • M ™
 (Ã
+  y Z ëX • k V ix Z • Z œëÑ ÏyÃyÃ- Ö 5
; Z z # óy Z Z Æ kZ Ð kZ ¾ t ðÃX å7ê 9tžì Y Y ¹0Æ
à z ä VMÐ ~ y Z ó¸ ŠŽ ñ‰ Ü z kZ ' x Z™/ôÌŽ X • B Ë Y ~Š ñ Zgt X Ç ñ M 7sw ðÃ6äƒ Ð ~ ïGE
$ 4O] I Z gz Z {o
34 33

¶ñ Zg: ÀÅ ók ñ „0v Z†]|X n Y Å µ ÂÅ ò }i ZÐ w y ƃ  X¸ +  (ƒ  ƃ  { z Hg ï Z ä VMgz Z ų Å ~Ç


{ z Z®X • 7ŠŽ ñ‰ Ü ß Z ° { z ó• g »gŠ [ ò ZŽ n Æ x Z Š Z [ x »ž Ö ª Ä ª @Â{ z å c
# Û g ôZ Ž ä Œ
â• ñ ]|X ¶ÅÅ # Ö Q Ã7
g ZÜ! Ð ä Y V ; z gz Z ä™ wJ]úŠ Å Vß Zz†Ãà ”@]| ì „‰ ZuzŠŽž q gÃ7 Ì] ! t X ǃg Ñxy ˆ Z q Z6#Ö Q
w J]úŠ ÅVß Zz†Ãž¶t ñ Zg Å ó@ ñ ]|pX ì g D ™ Ib ÒZ z L Z Æ y Z Šp ¿i§ » y Z Z®ì } â x9Ä â Z Ìà ” Œ]| { z
~ ÄZÑgz Z ÏŠ ‚ K Z { zì @ ƒ y ̈Z CŽž åtn çÝZX ’ e ã ™ X ì @
0 Û„
gZŒ  gŠœ °œ. _Æ} o
góèE
‚ L j8ÌÐ VzuzŠ6Š ã ʼn Ü ZœK Zgz Zì &„ CÌÃVzuzŠ kZ ï GE 4O]I Z ! , ™ÒÃÅKÕñÆ” @]| !Ø M [ Z
Ѓ  t X å µ Zz 6x £ Strategicð•Z óå7à à ©ðÆÃX ì xs Zž¸ Bt [ 7 M Ð { ( ~g7 ž • n g ñ Zgt ~ A ç
{ ztž n kZ ó¶ˆÅ ì‡~gzŠÆ ” tzg Ã/]|Ž ¶ã î Y ~ ( : s pä ë¤ Zà cgÆ ] ÑqX ì ; g Y Ñ$ × ~g/gz Z ð ZgØÆ
Ã ` Z'
X ì CY s§Åx • á gz Z y Zk
ZŽ ì @ ƒwzN » { ZCÙ • á k QÐ Tì x £ Ž x Â ï» { z gz Z ¸ ñ M ™ á ~ · ó ]|Ž xs Z Ø{ { z  H
Æ ¶ŠB‚ » y Z e Ò Z xņä Zž¸ n g ñ Zgt @ ñ ]| Z® 67C Ù Ð Z Z® óÏ ñ Y 7Š ã Å Æ~ kZ óå c Û ì‡ ä ~
â•  gó —
x  òs Z )g fÆ kZ Âì @ ƒC Ù ªÐ o èÆ y Zž 6 ì ó {Š â M n vßƆÃàQX ¶Ð { ( ~g7 gz Z ¶Åy Z ñ Zgt X ì ~gz¢ )zg
kZpX ì Y Y »zg 3 Zg » kZgz Zì Y Y H! Z i Z » ~ p„g Y ðÑ ~ Æ VAÃgz Z¸ ì g Ÿ] â • Ãy Z' n Æ ä ™³ 6B; Æ y Z
Z'
gz Z /0 v Z†]| ók„0 v Z†]|• ì g ™s % Z Ð ñ Zg žqg ~ ‚f Ìt X ‰ˆ½V c g1 k0 Æ ” @]|Ð o è
7F 6{
$ v Z f ç Ìs % Zt X ŽZ evZ ègÛ i 0v Z†]| Ì Z ~ (ÌÅ kZ Ð w Y ¯gz Z Ï(É å7„àq Z s܆Ã
ä ] Z|VÐy ZX ¸ +  ( Ì!Š „VÐt gz Z Ì” @]|X å 9cg » ] Ñq { z Ð yz ¬Æ†ÃÈ 1 ; Zž ¶ñ Zg Å [ 7 M Z®X ¶
7ëÑÆÐ z½¬vßt X <: Š OZ ¦  Ù 6Vß Z z†Ã\ Mž c
C ŒÄÑ X •M hñ+ Y
X < Š cÃkZ ó• ì g D ™B‚Æg ZÍg ) åLÉZzÆ \ M¼ Ž vßt X • ~ ñ Zg kZX • Dƒ ~Š ¿ Z ] 5 çx Ó, ZžVƒ [ ™n²~
ì eÐt X q gÃ7ÃkZ ó• ` ™B‚Æ x H§Š Z'Æ \ M¼Ž Æ xs Z { zì ˆ7ÌgŽ Å ~Çà zž¸ q ÑÌ ñk„0v Z†]|
žZ 7~ e ×Å\ M , g Z ŒÅy Zp óVƒB‚Æ \ M wŠÆ y Zž s % Z » y Z X • D ™s % Z ™ YÐ M { z pB g 7“ _Ð ` Z' ×
‹|pX Ï N Y J Z s ÜÆ \ M Ð ÓÑ c î !Š c
sp à ©É Ï X ¸ Bg ± Z . Þ ‡ *
¬ÃVß Zz†Ã{ z X å~} g ! Æ ] * k ZÆ ! x »
~ gz Z ó• Zc ¿B‚Æ # Ö / Z Á ¾ { z 6Tìê q Z » ” @ Æ x Z ŠZžì @ ƒ¢ Y b§hZ [p¬ Ð x Z Š Z Ëžì ] !
{ ^ Ù ª
C
ì g ™¿6~  ówÎg èïGE 4O]gz Z ~0z Z} Û ~n ç kZ { zž Vƒ &
È â • I Z gz Z ~ óx™ Z Ñ X 7c • ŠŽ ñ { z ó• ~gz¢ ù Zg f z b‚z Ž n
»] * k Z óß aÎ óß™g ¨[p¬ªû äô ×# Ö] o×øÂø ØûÒ$ çøjøÊø køÚû ø̂ Âø ]ƒø^ô Êøü ª• ž ¶ˆ VÅ] ¸âZ² ó Zƒ ~Ü æÉ å Zƒ 7n• Û ~l w y6y ZZ
36 35

T óˆ M ~B; Æ h m÷Z # Ö ÓÇ à z ¨gz Z Š ƒ w Ù Z » ñt z ç ~gz¢b Z• Û Å y â ‚z i ‚ X ì ~gz¢ * Ñ g » ñ z' ÃÛD X ß á { ^Y


ñ ]|™ ŸŸo èä Vß Zz†Ãˆ Æ
Æ \ M gz Z ~g ZŠ Ãz K Z à @ Æ kZ óì 7gŠ µ Zß Z ° (Situation)w q ‹gߎž dŠ Ìt X ì
n Æ w q ïä [ 7 M X c ÑŠ ¢ »x Z ŠZgz Z4z] Æ™³6B; êq Z™g ¦  Ð iZ%y Z Z  pX 7c ì q Z Åä ™} g7 2 »
] ¬ : Z ÌÐ s§Åy Z X 5†Ãà F ñ 0›]| 𸠊 Z i R L Z t XXäô ×# Ö] o×øÂø ØûÒ$ çø³øjÊø kø³Úû ø̂ ³Âø ]ƒø^ô ³ÊøL LX z™x Z Š Z ñƒ n g•z½6v Z Âß™
ñ ]|X • g » nÆ ¶ŠB‚y Yz w$
@ †ÃI ZžNƒ wßñ¸ X~ ï GE Û ì ðÉg
4O]z y M Œ
0 v Z†]|X , Š ™ q zÑV c g » Å aÃgz Z 1™ {Š Zg Z »^ƆÃä Å t~ Assessment ä” @]|ž • M Èt \ M
V âzŠt X æ : Ðlž c Œ¹ ä V âzŠ / ñ 0 v Z†]|gz Z k ñ „ x »t ~ ÔÅg Z M Z z # Ö Óc Ð{ $ Ëä VrZž M È7t p
]|Ýð0.ÅZ÷Z b§Tžƒ : (Z }ž } 7zg ñƒ ë t ] Z| kZ6gî C Z f ~ X ì 7¦  Ù {ot » ï
C GE 4O] I Z Xv Z f ç M v ó Z f çX H
z I Z Æ \ M b§ÏZ Š c Š ™ % f t ‚Æ Vß Zz yÆ y Z à ” y ¢ ƒ .ß c µz —t Ãˤ ZX Vƒ @ ™] Y Z'È ´ Z x ¬ugz Z îWÐ ] !
Âì H aÃä @ ñ ‹|Z  X ñ Y c Š ™ %f ÌÃ\ M t ‚Æ w È c  ^ðÃ~ x Z Š Z kZÆ ” @‹|žì ñ Zgt ~÷v Z f çž
+
gz Z • ‰ JgzŠ ñƒ D hzŠB‚Æ ~g ZÎÅy Z k ñ „0v Z†]| t Å ËX v:Z M óv :ZX Vƒ ~' * ! Ð kZ ~ ¶n¾ C Z f ðÃ
gz Z & Zp Âì „ * Z gz Z • Y M i !
Y¤ n Æ Z} ž • ì g D ™g ZÜZ •m …gz Z ¦ùŽ Æ ïGE
Z 4O]I Zž k y Y b§hZ pƒ ƒ¤ Z ñ Zg
º g ! • yÔ k„0v Z†]|t gz Z X • Y: ™áB‚ ÂÃV” Æ/ ñ ô‹ Z̀xgz Z x Z Š ZÆ ” @‹|žì ï• á ] ! t~yZ•
ž n kZ X * * s§~uzŠ • ” R Æ @ ñ ]|Ð + Y q Z ~ µ Zz ñ~ y ZZÐ ä Î ¬» +  ^gz Z { $ 6wå Îg  ! ôË~ K
Š Z i R ÌÆ ~ óx™ Z Ñ ª * gz Z • ð ¸ Š Z i R Æ Z
* ñ ]|ª- Z z % Z ó• … â wz°ÃŽZ:\¬v Z y Zçgx Z™/ ôx ÓëHš X ǃ
Æ Z} ! ø0Z } Z : • ì gÈ™ƒ [ ¦Ð ›‰ Ü z kZ p ! • ð¸ D ™tÃy k Z z w È ZÆ ~Š ¿Z Ð æÐ q ZCÙ gz Z … â 7ÃËx9
ó7pX î Y hg~ „ )(l ÃV”gz Z V Âgúy Z Ái Z Á c î Y M i !
n Z q
{ i Z0 Z Ð „ { ( ó¶ñ Zg q Z Ð { ( Å ” @‹|X •
Xì # Ö / Z 0 ó ®
Zu ì  ¼è( óì V Z¤ Ó Ãq
Z » u ³+ Y ~uzŠ X ¶u ³nÆ„ + Š Š ƒ b ZíZ6kZ Z  gz Z å (Assessment)
 ~ 5 Zg ˆ Æ kZ X • ñƒ L e 6kZ óì Hê Ž Ð {
Z ( 0v Z†]| Âå Zƒ7~ {gëÜ æX »³ Å ~Çà z Z 
ó¸ ‰ †ÃÐ wÅ {à ïgz Z ½ Z Ž F ñ 0 ›]|ž B q : Z P X H„ (Z Ìä ” @]|X ¸ ‰ - )(lÐ V ; z ” Û i
YÀE"
ƃ  ' ö 5Gg 7J VŽ 6V â »Æ Vß Zz†Ãgz Z ‰ ØŠ™LV ; z c¯ Base ÝZ gz Z Strong-Hold „ )(lž ¶t ñ Zg Å ] Z|
ì 1™g Z 2 ZÇ » ~g ZŠ ÃzB‚Æ ‰ Ü z è#
Ö Ót ‚ƆÃæLE %gÍä ƒ  ÜÃV ¸K Z n Æä ™g ZûÃ) ¬ ñ Zg s ÜÆ ~Çà z kZgz Z ñ Y
Xƒ3 Zzl c ñ Y 3g ~g Y^ž H q zÑ O Îä @ ñ ]| Â' ÷ Z ]|ž å e ƒ 7q zÑx » W¸ ðÃ~Ÿ kZ ÌZ X ñ Y H
38 37

!ì HzzÝZ ÅkZž k y Y [pÌt X ì ˆw$ 8w q‹gßgz Zì zb» ,Å y ̈ZŽ ì @ × q


ƒ ` Z' Z » x ¸CÙ žq
g ~ ‚f p
t ‚Æ VzHñƒÇÆŠ c i0Z ~ š ™È Zyä @ ñ ]| y Y K ZŠp~ kZ { Zpñ Y 1!$ » ypž åt ` Z' × » [²X ì @ ƒ° Ñ
o èÆ VAÃk0 }÷ž c Š hY Z & ¸ ä VrZ ~ kZØŠ ] hŽ ƒ } 9g ZŠ¸g m³Æ › ñ ]|ç O X , 7h  ðŠB; : VY ÌÐ
` ¯ °ÃkZ ä VrZ X ¶~Š ]úŠ Å ä M V Œ = ä VM• ŠŽ ñ Å” @‹|XÐ N Y 7: Zz% n!$ » ypÆ y Z ë[ Zž‰
â} g vt ! V #0Z V #} Z L Lc â• Û ™á á x *Æ Vzg ZŠuÐ ¹Æ ~ uÆ y ZŽ , hg:B‚ » VÍßy Z { zž å Ÿ » » ] Í%gz Z Ä ZÑ
~Š ]úŠ Å ä M†Ã= n Æ ä™³ Ðí ä ?~ X ?7ž• ÈpÆ F ñ 0 ›]|ž åeùt X ¸ † n Æ ¶ŠB‚ » y Z
Åy Z [ ZX Ç7o èt ä ë7žÑ ä™] Y Z'vß { z6kZ ó óX ¶ ! ê Š: ] Í%z Ä ZÑæL¾G5F" tB‚ » Vß Zz ä ™g Ö Z »x ³Æh  !$ » h*
Ü z è#
» ~g Z¼ Åy Z Ð ‰ Ö Ó~ ]gßÅ• rèY ó¶ðƒ µ 6y Y y Z ó• 𸠊 Z i R Ž” g pQ0v Z†]|y ZgzŠ ÏZX ; g ~g Y^ Z®
ÌV ˜ X < Š c ] uZ z Æ èEG 4¨Erèk
 gz Z 1èk  X @ U
Yƒ " x̀ OŠ Q n Æ Z} L žL • ñ M ™á x • » y Z·]|gz Z yú]|d Æ
zg_Z } g ‚ kZ Ž Ç ñ M } h MŽ ðò „z V ; z óσ ] ! Å •r ì Lg ~g Y^gz Z • f B‚ ÌÃV âzŠ y Z X ì T Þ ZêpX ó óî Y # Ö
@YÁÅ ™ »y Z Â~ ]gßÅ• rX ì ; g ã ! »V½: {gz Z t Z í Z Ht X Š  M H»Š ci 0Z3 gÍІÃOŠ QX Š V~ š ™è“ Šš ‡ž ‚
Ž • yÃ{ zgz Zì ; g @™#Š yÙ{g ~ VzŠ6Æ 4zŠž @ Yƒx¥gz Z t t ‚Æ @ ñ ]|{ zž å¬q Z sÜÃkZgz Z åŒ6Š Z• Û Zg ZD
Ù q Z
f õs ÜÆ y ›Ãy ›™ ç• ÃmZpgz Z™} Š »ðŠÃx Zúb ß {Š ‚ Å {gëÜ æ c )(l : • M  Y s§Å†Ã: \ Mž} ™7 'gßzŠ
X ¸ o è} ½V- g1 Æ VAÃk0 Æ@ ñ ]|X • ì g D ™ Zg M Å kZ • e * Y \ MO]{ z ´Æ V4V âzŠ y Z ó• M  ™‡ Z%s§
` M b§hZÃkZ ó@ ƒ H• » y Z ÂD M t ‚t Z  ~ ]gßÅÈ ¢ Xì ]i Y Z
z • rä V- g ZjÆ y Z gz Z Vzg ZŠuy Zž Zƒt³X ì Y Y ŒÌ 0 z/t gz Z X Š
V†ÃH»g ZD Ù g eh'× ~ ]Š ª ÅÄ0 z/[ Z
ñ ]|{ zž c
@ Š ™g6ÃÄ0 z/gz Z c Š 7• g ~g YŸ » È ¢ ! Z 0Ä ]|¸t X ì Š c Š ¯ à ÇÃx *Æ y Zž k\Z ?¸ yÃÄ
+G
 :gz ó< Surrender6gîo zæ) Â c
k ž} ™7oÑt t ‚Æ B‚Æ @ ñ ‹|ÅXd  Æ {w{‚i Z P gz Z y Zk Z ÷L Ã ” m‡z
Å y Zž ¸ • Zz gz¢ ã Z Ð ` Z' × Æ@ ñ ‹|vß Ùi ‚t X < ïz „gz Z • D ™ÒÃ ð • Z Å • r Ì{ z X ì Ì~g ZŠ " Z Œ Û
X ¸ ÌZƒ µ Zß Z °gz Z σ 7g » nÆ Ð Zj6gîo zæ)½z ]) t ªX • Cƒ 7 'gß&Ð s§Å @ ñ ]|[ Z X ì Sg ~g Y
Åy Q ó])Åy Q ! » ¿vZ èg Z0@]| ån çž k y Yt V Œ ž @ zŠ ä Y s§Å Vzuuòs Z = c ózŠ ä Y : Zz)(l= c L L :ž
) ä VrZ Z®X ¶$ Ë ™: Zg ZÍ ¦
 Ù Ã? E
C  ¼Åy Q ó½
z • ÂkZ ® ~ X zŠ hg3 Zg Z÷ c óVzŠg Z ¦
Ï0 i K Z ~ w yzŠ ˜ s ÜÆ g ñ~
Ë Æ T ó ; g™ƒ xŠ £ ©gz Z c Š ™g ï ZÐ ä™ Surrender o zæ ƒ ß Z=
Š Í [ ZpX ó óÇVß™ð Špnç C ZÐ h m~ X V î Y ` w›
40 39

z • r ÌZ  6³%C Ù ä T åŽq Z V ; X ŽZ :vZ y Zçg \ M X ñƒL¶‚Æ \ M ñƒ ï Š ®  ¼› ZŠ X Zƒ µ Zz š ™O ‚~


ui * + Z ñ OÆ kZgz Z Hz b g @ ÃkZ óð M à Cƒ Za ]gßÅÈ ¢ gz Z ñƒ D `g Z ŒÌä \ M gz Z Xgz ˆ 3 Y K Z ä [g ‡Z z { ³ZÆ
Z y › ƒ
q ó ypz ¥ž ~Š ™ Za (Critical Situation) wq ‹gß X yâ ZgD S *Zzv *
S X câ• Û lâ]Š ÞÄ Y ñƒ D ™OÃV7Š
È Ð M Æ [ cÆ h óÆ¿gz ZŽ óN ` , g Z Œ6V ⊤ Å}uzŠ ‰ ! 6 T à ‚f Ùi ‚ ÝZ X Å îœ8Eà O ‚ kZ |ÝZ ì t
ƒ »]gß à Zz ó óZg ø V Zzg -Ð Ë å: Âg L L q gz Z n Y J0 ! ä T: Y Z » s % Z y xgŠÆ ¿\ ¬v Z èg Z]|gz Z y ¢]|
Å ” + g‡Zz f ]|ž ƒ } Y : Ž Ç ƒ ( Z I s » Z yÃç O X n Ëë›Ð ä Y Z kZ X ì Z {gz Z • á Z F
Ð ]g ': Zg È~ (óì • á Z FÌ
©Ž ~ : M Å V â ›J îœ8Eà O ‚Æ š ™™á Ð ]Š Þ: â ¤ Pin-Point ÃxêÝZžÆ kZ ñ Ožì t @ ƒ [ Z X • ‰ ØŠ ™
6|kZ õg Z ÂRX åB; » „ VÇ òy Z {Š6gŠ~ kZ ì ó „g lmz M kZ X Ô Z]|ðà Âì @ ¯ s@ »WÔ y ¢]|ðà óñ Y H
èk
 X ǃ - 7B‚Æ ~I s » Z gz Z Î |Ó óÃy Z % Z ó• @• á ž n kZ X • ñƒ ¶ g »! M Æ VÇ òÙi ‚ y Z & • Û V âzŠt b§
HB‚Æi ñ œÈ ¬ ]|ä [ 7 M X ðƒ ì Ô Z]|~ 1 ” Z]|gz Zì á x » »y Z ÌÂì Cƒ b zê,Å” y ¢]|
gz Z & Zp: e X ’ e * ™B‚Æ V â Ãd q Z Ž „z Ç ! ? Hn ç ” y ¢]|t X • Dƒ {g ! 7 Æ y Z ÌÂì Cƒ b zêò Z¤ ‹ Z f Å
B‚Æ x Z • Z z [Š Z} g7 { Z_Æ VÍß+ F xÆHÆi ñ œ]| X { w{‚i ZP gz ZŠ â ZŠ}C Ù zŠÆ ~ : x™ Z Ñ ó+ g‡Zz f •t ?• yÃ
? Zƒ HOŠ S gz Z X Š Áz •: ¶#Š CZ f:ž Zƒx¥X c Š à {gëÜ æÃy Q óð ¸ Š Z i R Æ \
å M C c  F
š Æ~  gó 8 M ?• yÔ Z]|t gz Z
V c &
ß K Z Ã&Zp ÅÔ ª å ‚g È Z0
 { ä h m÷Z H v ó Z fç M vó Z fç ÌÅ ËÐ ~ V âzŠ y Z X {w{‚i Z P gz Z [8Æ \ å M óŠ â ZŠÆ \ å M
Å y Z óŠ
Hx Z • Z Zg7 » y Z ? Zƒ H V ; z p ó‰ˆÈw› { z y M ? c ¯ ó kŠ Z ‹ Z f Å ~
y ZŽ 6 : x™ Z Ñì C7Š i ÅkZ Âì Cƒ b zê,
gz Z Hg Ö Z » Š @ ð• Z äh m÷Z X ˆÅ] Zg Zæ z§ { Åy Z óˆÅ 𜊠wÎg· ÂÇñ Y * â Ígz Z Ú¤ Z~ V oy ZX ¸ ! %z Å' × ÆV âzŠ
{ z l»X å Y{g èZg Ð kZ ~ ÌÂ @ Y Ì: J u kZŠ c i 0Z L ž
L ¹ ƒ b zêžg I è,Å ~  ó]À M gz Z Ç ñ M sw6š  FÅ ~ vZ
~ š ™pX ó óf  ™ê ðÃë ! „Špë ó ê Š ä M k 0 }÷Ô@ X ì ; g0Ð s§V âzŠx » »VÇ òy Q Ì` Mžk\ZX Ï
k ogz Z izŠ K Z { z X å c » ¿ä VAÃŽ ZƒÐzz Å• kZ { z óZƒ¼Ž g : c
n g gÅ » kZ { z ì e vß x Ó, Zž k y Y [p
Vƒ n
Xƒ Za ]gßðÃÅÈ ¢ z • rž¸ T e 7n Æ Ù7 {Š6Å ðÃX XX Ù æ ‚Â Ü` ×Ò è e^ v³’ ³Ö ] ZZ žìt •ñZg ø X • ÐZ ðò óVƒ
‹gß{ z ä VrZ Â Çñ Y ^Y Z & ¸ » li ‚ ~g øž Zƒ kCZ  Ãy Z : ¶~t z ç]|: ó~ Z]|: ¶~ y ¢]|: +  ^gz Z { $
ŠgŠ e
X ðƒ È6x •Z 0Z Ý Zgz Z u * .qZŽ ~Š™ Za w q ~ÄZ .ñ1Z ]|: ¶~ m° Z 0 z/]|: ó~%0 {4]|
ä kZ !ì Y™s % Z yÃÐ kZ óåu * k\Z ð• Z îœ8Eà O ‚t ó~ /0 v Z† c k „0 v Z†]|: ¶~ Z0 @]|: ó~
42 41

» VÃgz Z } z š kZX • ÛZ ð× Z { z ó• á Z e WZ }•Ž 6õg @

㠹Šš ™ ]|‹Š Þª] uZz zŠ y Z X ì „g M ¬ öÐ w ‚Î{Ša #


gó _
Z ót Z í Z y xgŠ} g øÐzz Å ¿v Z èg @]|‹Š Þgz Z y ¢
Ö Q Z'×

oÞ^e‡ oÒ †{³Îþ ^e ‚ÛvÚ †ËÃqçe] l†–u Æ VÍßy Z6kZì „g M ¬ cŽ Åäƒ V â ¤  Š b !


z „ gz Z s % Z
ã Ø Èðv ZY « *
Ññ:ÀF kZ V ˜ V ˜ X à Z e Š ã
Å kZ ä VM• R r Zl Æ â~ Vz y
( gƒ Ñó óxs Z L L{ izg8i Z fp â ) Ãv M Å V Ky Z ÝZgŠ Ž Ãy Z ì ðƒ ! x » |gŠ óã ] Z WZ Æ
x *
Ưä Ë ì ó @
Q ñ ¯ à ÇÃx * Æh mðÃ[ Z X ¸ á Zz ä »¿
Hn²Ð Ÿ ñ Z 0 Z0·ä ~ž ¹ä 6Šg q~z ZgÆ e Zzg ] ! V Œ X ì ñƒ ñ ¯ à ÇÃx *
J ÆÄ0z/ðà óì Zƒ c ¯ à ÇÃ
GG
V ; z Šp~ c Íž N â • Û y Ò Ð i Z0Z , Z @ñ ÿL 5¢î0œG
¢ Zz Ð í \ Mž
Z: { øgz Zö M • ÂÌ~ y •
i Z0 á Å” t z ç÷Z ]|vßžì â
Æ” t z ç÷Z : c Û ä óòŒ
â• Û !
·]|6kZX ì ; gƒt ‚t gz Z 劎 ñ y Z …gz Z } Š e Z@ ÃVÍ߃  , Z \ ¬vZX È a 7Ð ä ™g (Z
! Z 0E 0 6z ð¸ Z¯ » h mó • » ” t z ç ]|‰ Ü zÆ w ÙZ yâ• Û kZÆ ~ ó g ~ { C K Z g z Z ñ X Ð äƒ ï •
: x™ Z Ñgz Z Ç á~
y Zž @ 5x • Ã ó@
ñ ]|g 2Š ø è ä6zX å3
 gÍ » {gëÜ æ y ç Û «= ÂÅp
:žñ â • gÃæå Ãug I
ž c Û ~ [ ZŽ ä @
â• ñ ]| X B ³ n Æ h m÷Z 6 Ð oûfùô vöfôÊø Üû ö̀ f$uø]ø àûÛøÊø pû‚ôÃûeø àûÚôù ^•÷†øÆø Üûaöæû„öíôj$iø Ÿø oûeô^vø‘ûø] oûÊô ä×# Ö]ø ä×# Ö]øZZ
ä 6z X , ™g (Z ò3 ~ } g ! kZ gz Z , Š úÅ WÎ\ M „  Š çLa XXýÜû ö̀ –øÇøeû]ø oû–ôÇûföfôÊø Üû ö̀ –øÇøeûø] àûÚøæø Üû ö̀ f$uø]ø
X ‰ á p=6l™ 0 ú” @]|X ~Š} Š úÃy Z à n Û ×Ã Ö ] h… ä ×# Ö ‚ Û vÖ ] á] ^ Þ]ç • †öìô •æ
• ‰ VpÑl  ó] ñ |ž `Ø » kZÃVß Zz†ÃZ  Y z Z , gŠ
Ð y Z gz Z G : Zzg ~ # Ö } Å ”@x â Z ]|œ ‡ L Z ä VrZ
vßëX • ‰ ƒÆ „ \ M [ Z ë óN M á p=†Ã\ Mž Å„  ZpgŠ
X ì c Š hgÌ-7- úƆÃ3 gÍä ëX • sÅÐ ³ Åh m
I ZZ X¸3 gÍƆÃÐ s§Åh m~ñ g » Za 0y ˆ]|‰ Ü z kZ
ð ¸ }¯ L Z ä @ ñ ]| ÂN M ZZpgŠ ÅnkZÐ s§Å†Ã
hZ » w q‹gß™ Y V ; z { zž @c z6» -†Ãà óF
¯ x Z¤ ñ 0›]|
XÐ N Y V†ÃÌŠp Âñƒ 9] * ÒƆÃI Z¤ ZX B { ^Y b§
44 43

I § Ö Z ä kZ6} gtÆ yju1X å L e *


Ïh ™wz dÐ Z ÌÐ žZzgÆÃÅ ó›
ñ ]|
Égz Z c × *
Š™Š' Ê c
i 0v ZDÌ6~3
gÍņÃB‚Æ {y ñƒ D ™
3 ZgÐ V ; z óã {gëÜ æÐ pÑl ó›
ñ ]|._ÆŠ ZŠg Z Œ
Û
Z óz™lˆÃF0›™ V†Ãž c
X zŠ™OÃkZ Âñ Yï¤ Š
Ð 3 Zg TX ‰ ƒ: Zzg s§Å†Ãgz Z nB‚òŠ M zŠ nÆð É Zg Å
i Zg ñ ] Zgz Z~†ÃŠ c #Z
LE
i èE ~T Š
 Æ Y : ã 0
: Z ~ kZ ó‰ á { z
 M y Zy tŠ z Û (Z q
 q kZ { Z_Æ VÍß {Š™uP Æ {yv ZD6¯ ŬkZ
†Ã~ ª Z(ÏZç O X ‰ ƒg ezŠ JÐ k \
™w Ù Z Ég q
w q‹gßkZX Š
TņÃÿL X3Z { zX n : y T ðÃÐ Zž @å 3g|0
!
† J e ä kZž à Ð ä Y†Ã™Éâ q ñ ]|6ä M 7Æ
Z Ô@]|ä ›
^³m Ý¡³ŠÖ] Ôn׳³Âæ ™™” @]|{ zgz Z @ ™xs6kZ ó@ Ð >
g¦ Š™g ï ZÐ ä™wJ]gmä ñób z@]|p„ e ]gm
ž –gz Z c
[ ZŽ Ð ó óxsÌ6\ M ! ód
Æ~  óv Z wÎg} Z L L ä³³×# ³Ö] Ùç³³‰… à³³e] ™ VV ; z XØŠ ^s§Å†Ã óñ›]|, '
¯ X N Y†Ãgz¢\ M
G
kZ ™ VV ; z X Š [ ZŽ gz Z Hxs b§ÏZ X ï Š
V]g â Z çL¸¢{ z Zƒ © ~gz M p=Å ó›
ñ ]|~†ÃI Z Z
 X cÛ x ª yÆò *
â• Z
Àú¿q
Vß Zz†ÃŽ î Î Ø » ¿kZ™ Y ?ž ¹gz ZØŠ ëgŠg ZD Ù &ÃxÝq
Z ä ñ ]|6B; Æ y Zgz Z ñ M V ; Æ y Z6gîv{ z ÂZƒ el
nÆ@ »
9
~ž It gz Z *™CÙ ª {° !
» ó óú. L LÊp ?dŠ pX ì ©
³ Ð q Ù {g !
mz Z , gŠ X à ™³ ä m¾Zg ZD
ZÆ h ç O XÑ ä™³
ÅuL Z { zž @
Vƒ L e *
™7 Ì ¶gt gz Z Vƒ c
M n Æ ä™³ Å ðZzgg » ~g ‚ ä kZ Â` Ø » kZ Ãò|%0 ›0 v Z†{0
g»
¿kZ ;Z `®/ gz Z H„ (Z ä kZç O X , ™s çwMÃkZ ~ Š • gz$ .Zz \ M Âc è gÍ q : Z
ž ¹„B‚gz Z ~Š} ŠÃa 0 y ˆ†Ã3
gz Z ä M L Z ä kZgz Z X å @  ³ Ž ˆƒ ð ‚g Å kZ J
™x È Z » h  ƒ lz$w q ‹gßÅàž 7Ù Š ì ó 3g™gz$Ã\ M ä Vß Zz†Ã c
 Å ä™7 ¶g ~Š Zæ Z
ÙpÆ™x¥t =ž ¹ä kZ X à Z eÈ] !
ƒ GL“ ¤ Z ñ ¯ '
ÞZ ï Ž ~gz$+ Z ~÷ž cÛ ä y ˆ]|6kZ !ì „g
â•
~g øžì ; gƒ ÌÄŠÆ™kCt pZƒ ‚3 Zg » e
Z@ »ž ðƒ ó ~ CÅkZŽ ì I {Š c
7t Ðíƒ Ü ¤z ] ¸kZ= { zƒ
iÐ ‰
ñ 0 ›]|ÃxÝ kZ { z ë @
á V ; Æ F
XŠ X ðƒ 7¢ ÌZ YZ X Vz™lÃÃ{Š6kZ { Z ({ Zpì 3gá Z e {Š6ä \¬v Z6% Z Tž Yƒ
ñ ]|
{ z [ Z X à ™w JÐ kZ Ì ¶g gz Z à á ̳ Ð kZ ä › {Š™Š Z i M q
Z L Z ä h Š Ÿ™ÉÃh
mX c mZ̀â Zg ‚t ä gÃèv Z†6kZ
OŠ ZX c
Š eÃkZ¼ ƒ ÆŠ c
 gz Z à J¦k0 i0v ZDgz Z •Ð V Œ i- Zz Æ \ M ¤
{0 Z L L ¹ ä kZ X 1 {gt~ } g ! yjuxÝ
kZ Ð ò *
Æ ~Š Z%{ z²0 ã ; ™hg y »Àú›]|ˆ Ææ M ~†ÃÅv ZD yju !gz¢ ó ¹ä h
mó ó?D ™wJÐ Z Â ï Š {gtðÃÃ\ M gz Z Dƒ
Ù {g !
Åg ZD Ö }
ä VÍßž 5É~ # ñ ]|gz Z ¸ ¿z•
Å @ Û 6y k X , Š™Š4ÆŠ c gÍņÃ\ Mžìt {gtZ÷Q Âó ¹ä
i 0vZD~3
X N M á p=†Ã\ M óì à ™³ ~g ø ~Š Z® ~3
gÍ Å {ygz Z ånZg * mV ⊠y Zž ¶+ Z w q‹gßOŠ Z
6gÃèvZDh
46 45

vßgz Z ócŠ™t™È] ! à ZzŠ c


i0ZÃxWä ôÑè‡ë @ X ì 9gŠ • 6y kÆ ã ; › ñ ]|ž Š ^Ø Ãv ZDZ  ž Zƒt V Œ gz Z
X ì 7{çðÃà ã ; ž‰ƒt™™t Ì ! ñ M 7k0 }÷ ã ; ì ] ! Hž ¹Ð VÍß {Š™uƆÃä kZ Â
Ð r š Z ù Zg f L Z ä VrZ Âðƒ q : Z Å) u Z  Û]| ‰ V ; Æ ã ; B‚Æ V‘ Z_P ™ Z 0·¿q ZÐ + ¢ q6kZ
X ‰ ƒ ¦k0 Ù : e ~³Æ T óc
Æ y Z vßg ZD Š Z™y ´ Z ~†Ã Š c Ã\ M r ™3 gÍž ¹ ä ™ Z 0Z X ¸ ŠŽ ñ6} i Z zgŠ L Z { z Â
IGÄ
gz ZÔ ó ø4EC Z îG%l » T~Š} Š ^Å3Š Y ¯q Z ä VrZ {° ‡ ! Ãy Z Ã\ M Z® ó• D ™kC¹ Ã䃢 q: J [ ZÆ \ M gz Z • D â • Û
b§kZ X ‰ ƒ~ »Æ kZ F0›]|ŠpX å¼ X{)z {x Æ v ZD{ z gz Z n ƒB‚Æ y Z ã ; 6¶Š gz iÆ y Zç O X ’ e »
Ù :e Ü z kZ Ð t · ZX ã k0

q : Z Å kZ ÃvZDX Š ƒ: Zzg s§Å ]g â Z qg Z̀æL¾ht » g ZD y Z X ¸ ŠŽ ñk 0 Æ Š ci 0Z ÌôÑ臉
Š VJ ]g â Z qHt Z  X c š ~ qL Z ÆÃÈ 1 ; Z ä kZ Âðƒ { z ~ ã ZQX ì1Å^Åw e Å ã ; kZdŠ ó ¹ä kZ™ƒ¥ #Ð
q zÑ * ŒÆ ™WÐ 6z ZÆ Vzg Z- Š Ã\ L Z ä 0 ä†ÃÈ Zg ZŠu X 7D= ó ¹ä kZ ó ó?• V ¹F0›! ã ; L L ¹  Š  M k 0Æ kZ
x •
J á Dƒ D ƒgz Z ñƒ q zÑ\òŠ MÆ` ¯Å›]| Â[ ZX H Ç ! Š™t ‚Æ kZÃxÝá Z z ¶Š ëgŠg ZD
ã ; X c Ù &ä vZD6kZ
]|Z  XØŠ ^Ì{ z J } ƒ0 ZÆ ] Zgž ‚ ó‰ {gÎ õ 0 sÜ M y}÷Šp{ zÉ 7c š yL Z 7Z ä ~ž ¹ Ú Z% Z ó‰ ƒ[ ZŽ Ñ
Z ~ 3 Zg X } 7^Ð V ; z Ì{ z • ‰ {g Ë{ zž ¬ Š ä ›
q ñ  H7z :6kZ ä kZX z™¢ qÃy Z Y Z ó ¹ä Š c i0Z X • ‰ I™
ÃkZ ä \ M X hs§Å\ M Ð g0 Z y Â{ qZ Âã 6{ i ZzgŠÆ y k , ÈÅkZÐ T ~g â ~rÐgz i kZ™ Z • d Œ Û L ZÃy Z ä Š c
i 0Z
ˆk Š ~ hðX ˆ¬ : Z zg0 Zp c Š ö  ã 0
ä kZ  ¹n Æ ä ö ã 0 * ™g Zz6v ZD™ág Z ŒÐ „ 3ƒõq ZÆ kZ ä ã ; 6kZX IO
kZ »\ M ! } È Æv Z} Z ó¹ä kZ™N Š6} i ZzgŠÃ\ M Âð MC Ù !Q óì w 'yp Zg v[ Zž™Èt ä Š c i0Z6kZ X eƒ: [ x » { zp ; e
G
óVƒ F0›~ : ¹ä \ M X N Y - Ð V Œ óì u‡Î b§ Š w Z e~{ÃkZ~ õzO 8q
X c ZÆ]g â Z çL¸¢
» Z}*™pX ‰ - g0 Z \ M X • Y M V ; ó ¹ä kZ ?ÏzŠ { C = ? H w1 g » 6]g â Zqä kZ ÂðƒÃ eèFÆ ã ; q : Z ŧ Z z kZ
Ug ¯ä T ~Š } Š q : Z ÃgÃè ïIš^IZ 0·ä Æ±Æ ]gúkZž Zƒt c M n Æ ä ZrÃy ZF » ã ; ž Š ¹  Y7 gz Z ‹gØä v ZDX ~Š
›]|Ãy Zgz Z c Š™: ZzgÃ:7 { Z_Æ kZ ä kZ X ðà¸J v ZD gz Z ä™Ø » F0›Ã ã ; ž c BÃy Z=g fÆ ôÑè‡ä kZ X ì
Û]|žZ  1™{Ü õ » y k™ Y ä :7 X c Š} Š ¬» ~g ë¤ Å „B‚pX 7] ! ðÃÅ} ç ì ó Š 1uzg n Æ ïÅV Â! ‰
:7 gz Z ñ M ò™- Îg Z ŒÂc 0g¸ä VrZÊp[ ZX ¶mƒ: J ¸ ë HÐ VÍß { zž n Æ ä™x¥t óc Š Î ÃxÝq Z Ì6ôÑè‡
óVƒ g ZŠ) f ~ž ¹™uzg Ãy Z ä ï Iš^IZ 0Z pX à y VÅ« £Æ ä kZ Â} g ¦ Ð k0 Æ ã ; ñƒ D Y s§Å VÍß ôÑè‡ ! •
ç O X ‰ á ™ñk0 ÆŠ c i0ZÛ]|{ z :XÐ •g pô\ M Æ O}÷Š c i 0Z ó*
g e Ð v Z ~ } g ! }÷ž ¹Ð r  ™ è‡
48 47
G
X ~Š} Š D S *
S zv * Š™O™ Yá 6¿Å]g â Z çL¸¢7ZÐ ¬ÆŠ c
S ) X c i 0Z
Æ kZ ä ]|X Zƒ¢ q ~ # Ö } Å @ ñ ]|Ä0 z/[ Z ¬Æ kZ 2 X ˆ ~Š N t ‚Æ VÍß~ g Z i ! lÑ Å y Z gz Z ( yâZg
Ë= c ( 1 ) : ß™gà] ! Z Ð ~ V Â!
q &dŠž ¿g m?t t ‚ †Ã ÂOŠ Z ˆ~Š} Š à Ι Yá ñƒ ñ J(Å– ™} hÃà ã ; Ð
Vk0 Æh m„  Zg Ó Z'~žzŠ§ñ= c ( 2 ) ózŠ ä Y- 6uuòs Z ƒJ
'gz Z å Š t ~
X V î Y ` : Zz • z Vƒ c M Ð V ˜žtQ c gz Z ( 3 ) V î Y žZzg†ÃÅ” @]|
t … ó –ä kZ X ~Š ŸÃŠ c i 0ZÆ ™gàŠp m?t ä Ä0Z óì à ™³ ä†ÃI Z g ZD Ù {g !ž¸ ` Éâèa ›]|OŠ Q
X , ™³ ~÷( nÆh ñ (žì ] !
m) @ „qZ ') óì 7gà Ð pÑl m@]|n kZ N M á p=¢i Z ¢@ ñ ]|
Yƒ 7(Z ó c Û ä VrZ X ~Š àJ
â• m@]|] ! ¸ ä Ä0Z 0æ:ž N ¸6A ÃÆ é&вŠ ‡\ Mè M @ X ‰ ƒ: Zzg s§Å†Ã
ó‰ ƒ L ( : â ¤ ) ¶‚ ƒ  Æ ]|gz Z ˆr ð Z ±~ : M 6kZ X \ M Xƒì g Yá p=V ¹ ó¹ä kZX 5Ú ‡Æ @ ñ ]|Ñh m
Ž c M¾q Z ~ Y z Z ÏZ X ¸ Æ yÆ y Z y ZŽ â6z Z¼ Ð kŠ ~ X : Zz „Ð V Œ Ã\ M ó7µ ÂÅíË ÂV ; zž ¹ä kZX†Ã óc Ûä
â•
gz Z¸ì g…7 ypÐ kZ \ M X å~ŠÍŽ ÎÃa L gq ZÆ ]| Ã\ M Š ZŠzg ~g7 Å OÆ ›]|gz Z ð Ãz " ÅVAÃQ X ’ e * Yƒ
ä VM â • Û ê ~} g ! Æ VÍß, Zgz Z} g ø !vZ } Z L L¸ ì g â • Û X ð‹
ì g™O…„z [ ZQ XÐ , ™Šæ Å\ M ëžì c š …™Ét ¬ Æ ›]|p 1™ {Š Zg Z » 3 Zz Âä @ ñ ]|™Ír Zg ‚
ƒ LD ±D ±gz Z H¨ £g Zz : ZŠ% óà ~B; g Z ŒŠpˆ Æ kZ X ó ó• Šp c Ð B!$ »›Èpëž c Š™g ï Z Ð ä Y : Zz™Èt ä VǸ
eèFñƒLm@]|ÐB; Æ T¿t gz ZXÅv Z èg ! ‰ Vz™ H™Y ~ %} g v ó c Û ä@
â• ñ ]|6kZ XÐ N Y } g â
X •gÃè ~ V :g @ Ìw Z ¸Z}uzŠ~} g ! kZp ¤Z óåòŠ M » Ù » ` ¯ÅŠ c
wz ZC i 0Z Ã\ M Z
 X ñ ƒ: Zzg s§Å†Ãƒ  {z [ZX Ç
G
¿t X ¶~Š ™ ðJ m 6] g â Z çL¸¢ ä T åF „z » ã ; eè V ˜ ÑZ e î Z 7(+ Z ™ Y V ; zgz Z 1™ c ¥ » ó óš ™ L Lä \ M  cM Ã3Š
» \ M ÿq Z ä kZ X Š á k0 ÆŠ c i0ZÆ™ Z] Ð @u » ]| Æ\ M ‰ Ü z kZ X n ™·+ç O X ¶$ Ë Y Åk  Ð s§„ q Z
OŠ Z X Š
c ŠÄgt ‚Æh m™ Y V ˜ óc Š Ÿk0 Æh m™} Š ug Iu X ¸ wa d Œ Û ÆÎgz Zg ZÎ: Í Ó B‚
Z sÜ » y Z X Š
q Vk0 Æ Š c
i 0Z™á Ãg ZŠ yÆ ]|ÌÄ0Z kZž ¹Ð kZgz Z c š óå3
gÍ »†ÃŽ ÃÄ0z/ä vZDY z Z , gŠ
Q1Z ~z ZgÆ e ZzgŽ ¸ ó +$ ° Z + iŸ ñ Z 0Z^ { zgz Z å Š {g X » ± Š c
i0Z X qg „ s ç Â= ó ¹ä kZX , ™Šæ ~÷~A çÆ ¿
Ãa kZ óc Š ¬ä Š c i0ZX ¸g F gz ZB‚Æ V Âgút X ¸- ZzÆ Œ Û ]Z kZ ó óX £Š} Š ÂúÅWΑ q ZQ L L ¹ä Ä0z/6kZ X * â:
, 7¤ 6z ZÆ kZ Z ñ ›5 ñ i ]|ÕY Åy Z6kZ X ñ Y c
 Š™OÌ q : Z Å ÏŠ â M ˆ Æ Wν] Zg ä Ä 0Z X ß a Î óì Çó ¹ ä
49

kZ X Ï VzŠ äƒ : OÃa kZ Ï V î Y ƒ: OèG 4$MJZ  ž c Û gz Z


â•
 È Z§ Z~ˆgz Z 1á : Z z¬t C Z ä Š c
k i0Z~ËÆw q‹gß
X c Š Ÿk0 Æh mÃ
²
P Âã ~ g ! gŠ Æ h
m: { › Z• Až a t Æ @
Û Z õF ñ ]| Z 
V Œ ä ¿q ZÐ ~ y ZX Å7 ìàÃh mg 2Š èø  ä V- g ! gŠ
= t ! Ýð0.ÅZ÷Z L L¹Æ ™ {g • á Z s§Å űq Zž à Z e ™]g • J 
kZ S óYƒ 7t ! Z{L L ¹ ä Z ñ ›5 ñ i ]|™Ít X ó ó£Š } Š

äh mÂ ¹{g ! zŠ ä ¿kZQX ó óñ Y òÐ Þ Z èE L #GŠh
mžÆ ]gß
Š.
X c Z eÐ Q
Ü æ Æ Z™g »Ãy ZQ X c Š Ÿ~ Zuûà  yZ äh mˆ Æ kZ
Ò u]gúq
gz Z £ Z Å ïEÒŒ.ÅZ†È Z0 { ÂãÜ æ vßt Z  X cŠ Z z™: Zzg
C ¸g à Zt 6y !
i ÅkZgz Z ð M nÆYÐ y Z ðƒ Czg
ܳڟ] †³ì] ܳjÞ]æ ܳj׳³Ã³³Ê ]ƒ^³³³Ú Ü³Ó³Ö o³fß³Ö] Ù^³Î á] áç³Ö糳ϳ³i ]ƒ^³³Ú
Ý‚e]çq†• o³×³jÎæ p…F^³‰] ܳ`ß³Ú p‚³Ï³jË³Ú ‚³Ã³e o³×³a^³eæ o³i†³³jó³e
oÛu… pæƒ oÊ †Že oÊ çË×í³i á] ÜÓÖ kv’Þ ƒ] o³ñ]ˆ³q ]„³â á^³Ò^³Ú

( ì HÜ~ ó ód
G
 åE<G • L Lä ã Õä¨išÅZv0Zƒ qÃe
X-ÊZ d Zzg kZ )
/ -/ -/
é æ ³Z ~œ%
y WÅZxæ Z}
x • » òsZ ^

x ª » ÄÜ ÄÂ
ë gƒ Ñ

Ñ»x ªÆ

u 'gzZ' y ZZ È
¢*
Ðg ±ZÆx|zz% ë
Û Iè: ®
‘•  ) Ï( ðÃ:
ZÉ
à ßZ q
Û
œÈ WŒ
 ) ! zZ òs Z
® Å Õz D Æ
ë
RddZ'gz Z'ä eWz
~ *Š ~g ‚y
s !
gz Zy Î 0
i z ZŽì
•á Zzn6
h+ Š
ì®

ZÅyZZh‰~ÜÁîÆ0
ë
ñYƒ0
'’òÀ Öè ž@
ë

q q # Z
vŠp Ö!
c
̈ ¸Ãxs Z ª b§kZgz Z

ÄÜÄ Â §zŠëÆh+„-gzZ -6 U
ãU Š E
èLòh$ÅxsZ
I
á Ãc ä™ì‡Ã
!ì V •
ë nƒg Zû{ZgÅ
G– ¬ƒq V†nÚ] äô #×Ö] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$ Ö] ^Úøæø