Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

(KSSR)

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Tarikh : 13 September 2018
Tahun : 4 Kuning
Bilangan Murid : 30 orang
Nilai : 11.0 Kerajinan
Tajuk : Unit 11 – Rajin membawa berkat
Masa : 8.45 pagi – 9.15 pagi (30 minit)
Standard Kandungan : 11.1 Mengamalkan sikap rajin sesama jiran
Standard Pembelajaran : 11.1.3 Meramalkan perasaan apabila bersikap rajin
sesama jiran.
11.1.4 Mempraktikkan sikap rajin sesama jiran.
PengetahuanSedia Ada : Murid-murid pernah:
 Mempelajari cara bersikap rajin dalam kehidupan
seharian di:
o Rumah
o Sekolah
Objektif Pembelajaran :, murid dapat:
1. Kognitif (Penaakulan Moral)
i. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara bersikap
rajin sesama jiran.
2. Afektif (Perasaan Moral)
i. Meyedari perasaan apabila bersikap rajin sesama
jiran.
3. Psikomotor (Perlakuan Moral)
i. Menunjukkan aksi rajin sesama jiran.
Elemen Merentasi Kurikulum : Nilai murni
KBAT : Menilai, menganalisis, mengaplikasi
Penerapan Nilai : Bertanggungjawab, prihatin, amanah, kerjasama, tolong-
menolong
Bahan Bantu Mengajar : Komputer riba, LCD projektor, skrin tayangan, set puzzle,
buku teks
LANGKAH ALATAN /
ISI KANDUNGAN AKTIVITI
/ MASA CATATAN

Kerajinan 1. Murid ditayangkan video Pendekatan


Video: tentang sifat kerajinan seekor Pemupukan Nilai
siput. BBM :
2. Murid diminta untuk memerhati Komputer riba,
video tersebut. LCD projektor,
Sesi soal jawab dikendalikan skrin tayangan,
oleh guru bersama murid: Kaedah :
 Apakah yang siput buat Individu
Set induksi setiap hari? Teknik :
(±5 minit)  Bagaimana burung Penyoalan,
menasihati siput? pemerhatian
 Bagaimana pula siput Aplikasi
membalas mereka? Kemahiran
 Apakah yang siput dapat Pembelajaran
pada akhirnya? Aktif
3. Guru mengaitkan jawapan
murid dengan tajuk pelajaran
hari ini, iaitu “kerajinan”.
Nilai: Kerajinan BBM :
Usaha yang 1. Murid diminta untuk membuka Buku Teks
berterusan, buku teks di m/s 89. Kaedah :
bersungguh-sungguh 2. Guru memilih tiga orang murid Individu
dan bersemangat untuk melakonkan dialog pada Teknik:
dalam melakukan petikan tersebut. Penyoalan,
sesuatu perkara. 3. Guru membimbing murid untuk penerangan,
Perkemban
menyatakan perasaan Hassan Aplikasi
gan 1
selepas dia mengamalkan Kemahiran :
(±7minit)
Contoh Perasaan sikap rajin dan mendapat Pembelajaran
a) Gembira keputusan yang baik. Aktif
b) Bangga
c) Lega
d) Puas hati
Mempraktikkan BBM:
sikap jujur terhadap 1. Murid ditayangkan dengan lagu lagu
jiran lebah-lebah. Kaedah :
2. Murid diminta untuk menyanyi individu
bersama-sama. Teknik :
3. Guru membimbing murid penerangan,
menyatakan bahawa lebah penyoalan
merupakan serangga yang Aplikasi
Perkemban
rajin. Kemahiran :
gan 2
4. Murid dikehendaki melihat Kemahiran Kajian
(±8 minit)
situasi pada buku teks m/s 91. Masa Depan
5. Murid diterangkan secara lanjut
tentang sikap yang
mempamerkan kejujuran
terhadap jiran.
6. Guru mengaitkan pengalaman
murid dengan sikap rajin
bersama jiran.
Bersikap jujur BBM:
terhadap jiran 1. Murid dibahagikan kepada Set Puzzle
beberapa kumpulan. Kaedah :
2. Setiap kumpulan akan kumpulan
mendapatkan satu set puzzle. Teknik :
3. Murid diminta untuk penyoalan,
melengkapkan puzzle tersebut. penerangan,
4. Setiap kumpulan akan perbincangan
Perkemban melakonkan aksi kerajinan AplikasiKemahir
gan 3 tersebut mengikut puzzle yang an :
(±7 minit) dapat mengikut kreativiti Pembelajaran
masing-masing. Aktif
5. Guru membincang secara lanjut
aksi yang dibuat oleh murid.
Bersikap jujur
terhadap jiran 1. Guru membimbing murid untuk Kaedah :
membuat rumusan dan Individu
1. Guru mengajukan menyatakan nilai murni KBAT:
soalan KBAT. berdasarkan isi pelajaran pada Penilaian
hari ini.
Soalan:
1. Apakah faedah 2. Guru mengingatkan kepada
Penutup sekiranya kita murid supaya sentiasa
(±3 minit) bersikap rajin? mengamalkan sikap rajin.
2. Bagaimana sikap
rajin dapat membantu
kita mengekalkan
hubungan dengan
jiran?
Refleksi:
4 September 2018 (4K)
Sepanjang PdP hari ini, terdapat beberapa kekuatan yang dapat saya kenalpasti.
Antaranya, murid dapat melibatkan secara aktif dalam aktiviti puzzle. Mereka bekerjasama
dalam melengkapkan puzzle tersebut. Murid-murid juga kelihatan seronok apabila guru
menayangkan lagu lebah-lebah. Sepanjang PdP ini, mereka dapat belajar dalam keadaan
yang seronok. Kelemahan bagi PdP ini ialah terdapat murid yang bermain kejar-mengejar
dalam kelas. Hal ini kerana mereka telah melaksanakan kerja berkumpulan. Ini telah
menyebabkan keadaan kelas menjadi sangat bising dan tidak terkawal. Cadangan
penambahbaikan saya ialah memberi mereka lembaran kerja.