Anda di halaman 1dari 22

CONTOH PENULISAN EVIDEN

STANDARD 1 :

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.1.1 PGB 1. Membuat analisis  Analisis SWOT SMALQ
menetapka SWOT / analisis 20......
n hala tuju lain yang  Perancangan Strategik
bersesuaian. SMALQ 20......-20...... (3
sekolah
tahun)
secara
2. Menentukan  Misi dan Visi sekolah
terancang sasaran / petunjuk  Minit mesyuarat guru bil.
prestasi utama. 1/20......
 Takwim sekolah 20......
 Perancangan Kurikulum,
HEM dan Kokurikulum
20......
3. Mendokumenkan  Fail perancangan strategik
hala tuju yang SMALQ 20...... - 20...... (3
ditetapkan. tahun)
 Buku Pengurusan 20......
4. Menyebarluaskan  Minit mesyuarat
hala tuju yang pengurusan
ditetapkan. bil. 1/20……
 Minit mesyuarat guru bil.
1/20……
 Laporan guru bertugas
perhimpunan sekolah bil.
1/20…...
 Papan kenyataan (pejabat /
bilik guru / bilik darjah /
persekitaran sekolah)

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.1.2 PGB 1. Menyediakan  Minit mesyuarat
mengetuai garis panduan / perancangan strategik bil.
penyediaan format 1/20......
Rancangan perancangan
Pemajuan
strategik
Sekolah
secara
2. Merangka strategi  Perancangan strategik
terancang pencapaian SMALQ 20...... - 20...... (3
dan sasaran tahun)
sistematik  Minit mesyuarat
pengurusan tertinggi
sekolah bil. 1/20......
3. Memantau  Jadual dan laporan
penyediaan pemantauan Unit
perancangan Kurikulum, Kokurikulum
strategik dan HEM.
4. Menyiapkan  Fail Perancangan Strategik
dokumen SMALQ 20...... - 20...... (3
perancangan tahun)
strategik

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.1.3 PGB 1. Melaksanakan  Borang pemantauan dan
mengetuai pemantauan pencerapan guru 20……
pemantaua (fail pencerapan)
n  Jadual pemantauan guru
pengoperas 20…… (fail
ian sekolah pemantauan/pencerapan)
secara  Borang pemantauan
terancang aktiviti kokurikulum 20……
dan (buku aktiviti)
sistematik  Jadual aktiviti kurikulum
20…… (buku aktiviti)
 Borang pemantauan unit
hem 20…… (buku aktiviti)
 Jadual pemantauan unit
kokurikulum 20…… (buku
aktiviti)
2. Menyediakan  Borang analisis
rumusan pemantauan 20……
pemantauan
3. Mengambil  Borang tindakan
tindakan susulan penambahbaikan
(kurikulum, kokurikulum
dan HEM)

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.1.4 PGB 1. Melaksanakan  Jadual waktu induk 20.......
menerajui PdPc  Jadual waktu individu
20......
aktiviti 2. Menyediakan  Buku rekod mengajar
instruksiona Rancangan 20……
l dalam Pengajaran  RPT / DSKP ………
pelaksanaa Harian (RPH)
n PdP 3. Melaksanakan  Rekod pentaksiran sekolah
secara peperiksaan / 20......
profesional pentaksiran  Rekod pentaksiran pusat
dan terhadap
terancang penguasaan
murid
4. Menyemak hasil  Jadual penyemakan hasil
kerja murid kerja murid
 Rekod pemarkahan murid

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.1.5 PGB 1. Melaksanakan  Takwim sekolah 20......
menerajui pencerapan PdP  Borang pencerapan guru
aktiviti 20...... (Fail Pencerapan)
instruksiona
l dalam 2. Memberi maklum  Fail induk kurikulum
pelaksanaa balas dan 20.......
n bimbingan  Fail panitia mata
pencerapan pelajaran ... 20......
 Fail pencerapan PdP guru
PdP secara
3. Mengambil  Laporan tindakan susulan
profesional
tindakan susulan  Tindakan susulan diambil
dan
selepas perbincangan
terancang  Membuat rumusan /
analisis pencerapan

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.1.6 PGB 1. Menganalisis  Menyediakan analisis
menerajui pencapaian murid pencapaian murid melalui
aktiviti SAPS / DATA HEM / Dialog
Prestasi
instruksiona 2. Menyediakan  Menyediakan analisis ujian
l dalam rumusan subjek ....... TOV, OTI dan
pelaksanaa kemajuan dan ETR
n pencapaian murid
pemantaua 3. Mengambil  Mengadakan Hari Terbuka
n kemajuan tindakan susulan sebagai tindakan susulan
dan  Jadual kelas tambahan
pencapaian
murid
secara
sistematik
dan
terancang

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.1.7 PGB 1. Mengenal pasti  Analisis SWOT 20......
menangani punca masalah  Data salah laku disiplin
masalah murid 20......
pengoperas  Analisis keputusan
ian sekolah peperiksaan 20......
secara  Buku laporan disiplin murid
profesional 20......
dan 2. Mengambil  Perancangan strategik
terancang tindakan sekolah 20......-20...... (3
terhadap masalah tahun)
/ isu
3. Menyelesaikan  Laporan program
masalah / isu kecemerlangan akademik
 Laporan program
peningkatan sahsiah murid
4. Mengambil  Peti cadangan / aduan
langkah kawalan /
tindakan
pencegahan bagi
memastikan
masalah / isu
tidak berulang

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.2.1 PGB 1. Memberi  Fail LADAP 20......
memberi taklimat / bengkel  Rekod kehadiran guru
bimbingan / kursus / 20......
kepada ceramah  Fail pencerapan guru
guru dan 20......
AKP secara
profesional 2. Memberi panduan  Laporan LADAP 20......
dan / tunjuk ajar/
terancang tunjuk cara /
nasihat /
penerangan
3. Memberi maklum  Fail pencerapan guru
balas berkaitan 20......
prestasi kerja  Fail PBPPP

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.2.2 PGB 1. Memberi panduan  Minit mesyuarat
memberi / tunjuk ajar / pengurusan tertinggi
bimbingan tunjuk cara / sekolah bil. 1/20......
kepada nasihat /  Minit mesyuarat kurikulum
barisan penerangan bil. 1/20......
pemimpin
yang 2. Memberi maklum  Laporan maklum balas
diturun balas berkaitan
kuasa prestasi kerja
secara 3. Memberi  Senarai tugas guru (buku
profesional pendedahan perancangan sekolah
dan berkaitan tugas 20......)
terancang kepimpinan  Minit mesyuarat
pengurusan bil. 1/20......

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.3.1 PGB 1. Melaksanakan  Rekod kehadiran PGB
mendorong tugas berkualiti 20......
warga  Fail meja PGB
sekolah 2. Mempamerkan  Senarai agihan tugas
dengan penampilan diri dengan terancang dan
menjadi berwibawa efisen
suri teladan  Catatan peraturan sekolah
secara yang jelas dan difahami
profesional 3. Bertindak sebagai  Fail PIBG
dan pakar rujuk  Fail PIBK
terancang
4. Memperlihat  Bimbingan berterusan
komunikasi yang (catatan)
berkesan  Fail PIBG
 Fail PIBK

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.3.2 PGB 1. Menyediakan  Kumpulan whatapps bagi
menggalakk saluran untuk guru dan ibu bapa
an warga komunikasi mengikut tingkatan
sekolah 2. Mendengar  Fail aduan ibu bapa, guru
memberi pandangan dari
input pelbagai pihak
berkaitan
pemajuan 3. Menerima  Minit mesyuarat
sekolah pandangan / pengurusan bil. 1/20......
secara maklum balas
profesional yang berbeza
dan 4. Mengambil  Lawatan Penanda Aras
terancang tindakan
terhadap
pandangan/maklu
m balas

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.3.3 PGB 1. Menyediakan  Kumpulan whatapps bagi
menggalakk saluran untuk guru dan ibu bapa
an warga komunikasi mengikut tingkatan
sekolah 2. Mendengar  Fail aduan ibu bapa, guru
memberi pandangan dari Peti cadangan / aduan
input pelbagai pihak sekolah 20......
berkaitan
3. Menerima  Minit mesyuarat
pemajuan
pandangan / pengurusan bil. 1/20......
sekolah
maklum balas
secara
yang berbeza
profesional 4. Mengambil  Rekod tindakan laporan /
dan tindakan aduan
terancang terhadap
pandangan /
maklum balas

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
1.3.4 PGB 1. Memberi maklum  Fail penghargaan /
menggerak balas positif anugerah 20......
kan warga berkaitan prestasi
sekolah / kemajuan /
dalam pencapaian kerja
melaksanak 2. Memberi  Sijil anugerah APC 20......
an penghargaan /  Sijil pencapaian kelas
tanggungja pengiktirafan terbaik 20......
wab secara
3. Menyediakan  Fail kemudahan prasarana
terancang
keperluan dan sekolah 20......
kemudahan

4. Melibatkan diri  Laporan aktiviti kurikulum,


dalam aktiviti kokurikulum dan HEM
sekolah

CONTOH PENULISAN EVIDEN


STANDARD 2 :

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
2.1.1 Sumber 1. Mengagihkan  Buku Pengurusan Sekolah
manusia tugas Tahun 20......
diurus  Minit mesyuarat
secara pengurusan bil. 1/20......
sistematik
2. Menyediakan  Maklumat guru
dan
perincian tugas  Buku Panduan Tugas Guru
terancang
dan AKP Tahun 20......
3. Menyebarluaskan  Minit mesyuarat
perincian tugas pengurusan bil. 1/20......
 Perancangan strategik
Kurikulum, Kokurikulum
dan HEM
4. Menilai prestasi  Rekod Pemantauan
kerja  Rekod Pencerapan
 Rekod Prestasi Kerja Guru
dan AKP
 Borang keberhasilan PBPPP

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
2.1.2 1. Merancang  Takwim (LDP, PLC, CPD)
Pembangun program  Minit mesyuarat LDP bil.
an sumber pembangunan 1/20......
manusia profesionalisme
diurus 2. Melaksanakan  Kertas kerja program ……
secara program
terancang pembangunan
profesionalisme
3. Menilai  Laporan program …….
keberkesanan
program
4. Mengambil  Rekod Pencerapan Guru /
tindakan susulan Dialog Prestasi Kerja /
PBPPP/ Rubrik PBPP

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
2.2.1 Aset alih 1. Menyediakan  Kew. PA 2 dan Kew. PA 3
dan aset harta modal dan (Fail aset dan harta modal
tak alih aset bernilai 20......)
diurus rendah
secara 2. Menggunakan  Rekod penggunaan (Kew.
sistematik harta modal, aset PA 7)
dan bernilai rendah
terancang dan insfrastuktur
3. Menyelenggara  Rekod / Jadual
harta modal dan Penyelenggaraan (Kew. PA
insfrastuktur 14)
4. Mengambil  Kew. PA 1, Kew. PA 8
tindakan terhadap
hasil pemeriksaan
harta modal, aset
bernilai rendah
dan insfrastukrur
5. Merekodkan  Laporan Penghantaran
perolehan, Aset ke PPD / JPN ...............
penggunaan dan Jan – Mac , April- Jun , Julai
penyelenggaraan – Sep, Okt – Dis

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
2.3.1 Kewangan 1. Menyediakan  Melaksanakan SOP iaitu
diurus anggaran Mesyuarat Kewangan (4
secara perbelanjaan kali setahun), Penubuhan
sistematik JK Kewangan dan
dan Pembentangan Agihan
terancang Peruntukan
2. Melaksanakan  Setiap unit menyedikan
perbelanjaan ABM berdasarkan agihan
peruntukan yang diterima
3. Melaksanakan  Laporan Prestasi
pemantauan Perbelanjaan Bulanan
perbelanjaan
4. Mengambil  Mengambil tindakan
tindakan susulan pembetulan ke atas
Laporan Audit Dalaman
(2 kali setahun)

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
2.4.1 Sumber 1. Menyediakan  Menyediakan lokasi bahan
pendidikan alat / bahan cetak sumber pendidikan
diurus / bahan /  PC / Laptop / LCD
secara elektronik dan  Minit mesyuarat JK
sistematik TMK Pengurusan Pusat Sumber
dan Sekolah bil. 1/20......
terancang 2. Menyimpan dan  Rekod inventori dalam
menyusun atur semua bilik khas
alat / bahan,
bahan cetak /
elektronik dan
TMK
3. Menggunakan  Rekod penggunaan,
alat / bahan, pinjaman dan pemulangan
bahan cetak / dalam bilik khas
elektronik dan
TMK
4. Melaksanakan  Laporan penggunaan
penyeliaan sumber pendidikan dalam
penggunaan alat / bilik-bilik khas
bahan, bahan
cetak / elektronik
dan TMK

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
2.5.1 Persekitara 1. Membersih  Fail penyelenggaraan
n fizikal kawasan, fizikal
diselenggar bangunan dan  Fail kontraktor (skop kerja)
a secara kemudahan  Senarai semak
sistematik sekolah penyelenggaraan
dan 2. Menceriakan  Jawatankuasa 3K
terancang bangunan, Keceriaan
kawasan dan
kemudahan
sekolah
3. Memulihkan  Senarai semak
kawasan, penyelenggaraan
bangunan dan  Surat permohonan
kemudahan
sekolah
4. Mewujudkan ciri-  Fail keselamatan
ciri keselamatan  Jawatankuasa keselamatan
sekolah
 Pelan kecemasan
 Program Kecemasan
20......

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
2.5.2 Suasana 1. Menguatkuasakan  Jawatankuasa Disiplin
yang selesa ketetapan / Sekolah
dan peraturan sekolah  Buku Peraturan
harmoni  Jadual Guru Bertugas
diwujud dan Harian
dikekalkan  Jadual Bertugas
secara Pengawas Sekolah
sistematik  Rekod catatan
dan perhimpunan
terancang 2. Merancang program  Program Sekolah
peningkatan Penyayang
keakraban /  Program Mentor Mentee
semangat  Sarana Ibu Bapa
kesepunyaan
3. Melaksanakan  Aktiviti Program Sekolah
program Penyayang
peningkatan  Gotong-royong
keakraban /  Sarana Ibu bapa
semangat
kesepunyaan

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
2.6.1 Pemahama 1. Menyebarkan  Maklumat disebarkan
n dan maklumat tentang melalui poster
penerimaan kepelbagaian kemerdekaan / mural di
terhadap masyarakat ………
kepelbagaia Malaysia
n 2. Merancang program  Kertas kerja …………..
masyarakat yang berteraskan  Takwim
Malaysia perpaduan / silang
budaya
diurus 3. Melaksanakan  Minit mesyuarat
secara program yang program …….
terancang berteraskan  Laporan program……
perpaduan / silang
budaya
4. Merancang program  Takwim
jalinan / jaringan  Kertas kerja lawatan
yang berteraskan penanda aras
perpaduan / silang
budaya
5. Melaksanakan  Minit mesyuarat
program jaringan / program …….
jalinan yang  Laporan program……
berteraskan
perpaduan / silang
budaya

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
2.7.1 Permuafaka 1. Merancang  Takwim
tan program yang  Kertas kerja .......
strategik melibatkan ibu Cth : gotong royong, dll
diusahakan bapa, komuniti
secara dan pihak swasta
profesional 2. Melaksanakan  Minit mesyuarat
dan program yang program ………..
terancang melibatkan ibu  Laporan program ……
bapa, komuniti
dan pihak swasta
3. Mendapatkan  Surat permohonan …
sumbangan /  Kertas kerja program
sokongan / ……
khidmat  Dokumentasi ……
kepakaran
4. Mewujudkan  PIBG
rangkaian  Minit mesyuarat ....
komuniti  Laporan aktiviti ......
CONTOH PENULISAN EVIDEN
STANDARD 3.1 : PENGURUSAN KURIKULUM

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.1.1.1 1. Membuat  Takwim tahunan unit
Pelaksanaa ketetapan kurikulum
n kurikulum  Carta organisasi kurikulum
diurus  Perancangan strategik
secara kurikulum
sistematik  Perancangan strategik
dan setiap panitia
terancang  Jadual waktu persekolahan
20……
 Jadual peperiksaan 20……
2. Mendokumenkan  Fail perancangan strategik
ketetapan kurikulum 20……
 Buku pengurusan sekolah
20……
 Fail kurikulum
3. Menyebarluaskan  Minit mesyuarat kurikulum
ketetapan bil. 1/20……
4. Menyemak  Dialog Prestasi kurikulum
semula  Minit mesyuarat Dialog
ketetapan Prestasi
 Borang Pemantauan
Perlaksanaan Aktiviti unit
kurikulum

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.1.3.1 Masa 1. Menyediakan  Masa pelaksanaan PdP
pelaksanaa jadual waktu diurus secara sistematik
n PdP induk, jadual dan terancang (fail jadual
diurus waktu kelas, waktu PK02)
secara jadual waktu
sistematik guru, jadual
dan waktu guru ganti
terancang dan jadual
penggunaan bilik
khas
2. Melaksanakan  Minit mesyuarat guru bil.
PdP seperti yang 1/20……
dijadualkan  Minit mesyuarat jadual
waktu bil. 1/20……
3. Menyusun  Jadual guru ganti
semula jadual  (fail guru ganti & slip guru
waktu ganti PK02)
4. Menyelaras 
program sekolah

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.1.4.1 Peperiksaan 1. Merancang  Takwim kurikulum
dan peperiksaan dan  Jadual waktu peperiksaan
pentaksiran pentaksiran
diurus
secara
2. Menyelaras  Penetapan JSU
peperiksaan dan  Jadual tarikah penyediaan
sistematik
pentaksiran kertas soalan
dan
 Bank Soalan
terancang
3. Melaksanakan  Buku rekod pengawas
peperiksaan dan peperiksaan dalam kelas /
pentaksiran dewan
4. Menganalisis  Data headcount
data dan  Fail SAPS setiap tingkatan
maklumat
peperiksaan dan
pentaksiran
5. Mengambil  Dialog prestasi
tindakan
susulan /
intervensi

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.1.2.1 Pelaksanaa 1. Memperoleh  DSKP, HSP, SP (Fail Panitia
n mata dokumen no. 2-Sukatan Pelajaran)
pelajaran kurikulum
diurus 2. Menyelaras  Minit mesyuarat panitia ….
secara penyediaan RPT bil. 1/20……
profesional dan RPH
dan 3. Menyelaras  Jadual Ujian dan
terancang pentaksiran Pentaksiran (Fail Panitia no.
4 – Pentaksiran dan
Penilaian)
4. Menyelaras  Jadual Pemeriksaan Buku
tugasan murid Murid (Fail Panitia no. 6 -
Pemeriksaan Buku
Rampaian)
5. Menganalisis  Menganalisis data SAPS-
data dan (Fail Panitia no. 4 -
maklumat Pentaksiran dan Penilaian)
pentaksiran
6. Mengambil  Program Teknik Menjawab
tindakan susulan PT3 / SPM - (Fail Panitia no.
3 - Program
Kecemerlangan)

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.1.2.2 Program 1. Merancang  Takwim LDP Panitia – (Fail
peningkata program Panitia no. 3 Program
n kualiti pembangunan Kecemerlangan)
pengajaran profesionalisme  Minit mesyuarat panitia ….
guru diurus yang berkaitan bil. 1/20……
secara dengan mata
terancang pelajaran
2. Melaksanakan  Kertas kerja program –
program PAK21 / DSKP / VLE FROG /
pembangunan KBAT
profesionalismey
ang berkaitan
mata pelajaran
3. Menilai  Laporan program - PAK21 /
keberkesanan DSKP / VLE FROG / KBAT
program  Pencerapan PdPc kali
pertama
4. Mengambil  Couching Mentoring
tindakan susulan  Borang tindakan
penambahbaikan
pencerapan

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.1.2.3 Program 1. Merancang  Takwim Panitia – (Fail
peningkata program yang panitia no. 3 Program
n menjurus ke kecemerlangan)
pencapaian arah peningkatan  Minit mesyuarat panitia ….
murid ilmu dan bil. 1/20……
diurus kemahiran
secara 2. Melaksanakan  Kertas kerja program teknik
profesional program yang menjawab PT3 / SPM /
dan menjurus ke arah SMA / STAM dll
terancang peningkatan ilmu  Kertas kerja minggu …..
dan kemahiran
3. Menilai  Laporan program - ….
keberkesanan  Analisis peperiksaan Ujian
program 1 / PPT dll
4. Mengambil  Pelan Intervensi Lima
tindakan susulan Langkah dll
STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.1.2.4 Bantuan 1. Merancang  Minit mesyuarat panitia ….
geran perbelanjaan bil. 1/20…… (Fail Induk
perkapita Panitia …..)
mata 2. Melaksanakan  Nota Minta, Baucar
pelajaran perbelanjaan Bayaran dan Pesanan
dimanfaatk Sekolah
an secara  Rumusan perbelanjaan
sistematik dalam fail kewangan
dan (subsidiari) di pejabat
terancang  Rekod Penerimaan
3. Memanfaatkan  Rekod Penggunaan ABM,
sumber Bilik Khas, netbook dll
pendidikan
4. Merekodkan  Rekod Pinjaman dan
penerimaan dan Pemulangan Netbook dll
penggunaan
sumber
pendidikan
CONTOH PENULISAN EVIDEN
STANDARD 3.2 : PENGURUSAN KOKURIKULUM

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.2.1.1 Pelaksanaa 1. Membuat  Takwim Tahunan unit
n ketetapan kokurikulum
kokurikulum  Carta organisasi
diurus kokurikulum
secara  Perancangan strategik
sistematik kokurikulum 20…… - 20……
dan (3 tahun)
terancang  Perancangan strategik
semua unit bawah
kokurikulum
 Jadual waktu perjumpaan
kokurikulum
 Senarai ahli setiap unit,
pendaftaran dan
penubuhan
2. Mendokumenkan  Fail perancangan strategik
ketetapan kurikulum 20……
 Buku pengurusan sekolah
20……
 Fail kokurikulum
3. Menyebarluaskan  Minit mesyuarat
ketetapan kokurikulum bil. 1/20……

4. Menyemak  Pemantauan Perlaksanaan


semula Aktiviti Kokurikulum
ketetapan  Dialog Prestasi Kokurikulum

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.2.5.1 Program 1. Merancang  Perancangan taktikal dan
kecemerlan latihan operasi kokurikulum
gan peningkatan 20……
kokurikulum kemahiran
diurus 2. Melaksanakan  Dokumentasi dan Laporan
secara latihan Kejohanan Sukan Tahunan
profesional peningkatan 20……
kemahiran
dan 3. Merancang  Kertas Kerja Program
terancang program Merentas Desa Sekolah
pemantapan 20……
4. Melaksana  Dokumentasi dan Laporan
program Program Merentas Desa
pemantapan Sekolah 20......

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.2.2.1 Kelab / 1. Merancang  Takwim tahunan kelab / Persatuan
Persatua aktiviti  Perancangan strategik kelab /
n diurus berteraskan ilmu persatuan
secara pengetahuan,  Minit mesyuarat kelab /persatuan ….
sistemati kemahiran dan bil. 1/20……
k dan kreativiti dan
terancan inovasi
g 2. Melaksanakan  Rekod Perjumpaan / Laporan Aktiviti
aktiviti yang
dirancang
3. Merekodkan data  Rekod Kehadiran Perjumpaan
dan maklumat Mingguan
 Rekod Kemajuan / Prestasi /
Pencapaian Murid
4. Menganalisis  Analisis Rekod Kehadiran
data dan Perjumpaan Mingguan
maklumat  Analisis Rekod Kemajuan / Prestasi /
Pencapaian murid
5. Mengambil  Laporan Pemantauan oleh GPKKK /
tindakan susulan Pengetua
 Laporan aktiviti - bahagian tindakan
susulan

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.2.3.1 Badan 1. Merancang  Takwim tahunan BBU
berunifro aktiviti  Perancangan strategik BBU
n diurus berteraskan  Minit mesyuarat BBU…. bil. 1/20……
secara ilmu
sistemati pengetahuan,
k dan kemahiran dan
terancan kreativiti dan
g inovasi
2. Melaksanakan  Rekod Perjumpaan / Laporan Aktiviti
aktiviti yang
dirancang
3. Merekodkan  Rekod Kehadiran Perjumpaan
data dan Mingguan
maklumat  Rekod Kemajuan / Prestasi /
Pencapaian murid
4. Menganalisis  Analisis Rekod Kehadiran
data dan Perjumpaan Mingguan
maklumat  Analisis Rekod Kemajuan / Prestasi /
Pencapaian Murid
5. Mengambil  Laporan Pemantauan oleh GPKKK /
tindakan susulan Pengetua
 Laporan aktiviti - bahagian tindakan
susulan

STANDARS
BIL. KUALITI TINDAKAN PENULISAN EVIDEN SKOR
(STAK)
3.2.4.1 Sukan / 1. Merancang  takwim tahunan sukan/permainan
permain aktiviti 2018
an berteraskan  perancangan strategic sukan
diurus ilmu permainan …. 2016-2018
secara pengetahuan,  Minit mesyuarat sukan/permainan….
sistemati kemahiran dan bil 1/2018
k dan kreativiti dan
terancan inovasi
g 2. Melaksanakan  Rekod Perjumpaan/
aktiviti yang  Laporan Aktiviti
dirancang
3. Merekodkan  Rekod Kehadiran Perjumpaan
data dan Mingguan
maklumat  Rekod Kemajuan/Prestasi
/Pencapaian murid

4. Menganalisis  Analisis rekod Kehadiran Perjumpaan


data dan Mingguan
maklumat.  Analisis Rekod Kemajuan/Prestasi
/Pencapaian murid

5. Mengambil  Laporan Pemantauan oleh


tindakan susulan GPKKK/Pengetua
 Laporan aktiviti-bahagian tindakan
susulan