Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Kepada Ykh
Management PT. Noer 99

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


NAMA : Beh Choong Liang

Sehubungan dengan adanya transaksi reptil maka dengan ini saya memberikan
kuasa penuh kepada Bpk.Eddy Haryadi, SE untuk menggunakan dana deposit di
PT. Noer99 sampai dengan transaksi selesai.
Demikian Surat Kuasa ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dan
tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 September 2019


Yang membuat pernyataan

Beh Choong Liang