Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 5 Orion
3. Bilangan murid : 40 Orang
4. Tarikh : 2 Julai 2019
5. Hari : Selasa
6. Masa : 10.20 pagi – 11.20 pagi
7. Tema : Warisan Bangsa
8. Tajuk : Keindahan Seni

9. Kemahiran Fokus : Aspek Tatabahasa dan kemahiran mendengar dan bertutur

10. Standard Kandungan

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

11. Standard Pembelajaran

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti
nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal

12. Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat :

i. Berbual tentang teks dengan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama
tunjuk dengan betul secara tidak formal.
ii. Berdialog dan berlakon tentang situasi menggunakan kata ganti nama diri dan kata
ganti nama tunjuk secara formal.

13. Sistem Bahasa

 Tatabahasa : Kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk
 Sebutan dan intonasi

14. Pengisian Kurikulum ( Elemen Merentas Kurikulum)

 Kemahiran: Tatabahasa
 Nilai murni: Keberanian, kebersihan fizikal dan mental, kerajinan dan kerjasama
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Belajar melalui TMK
15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)

 KB: Menghubung kait, kemahiran menulis, pemikiran kreatif dan kritis, merumus
 KP: Intrapersonal, interpersonal, verbal linguistik, kinestetik
 BCB: Memproses maklumat, meningkatkan pengetahuan
 Pembelajaran Kontekstual: Menghubung kait amalan kata ganti nama dengan amalan
seharian
 Pembelajaran koperatif: Bersama-sama menyelesaikan tugasan dalam kumpulan

16. Bahan Bantu Mengajar

Bil. Perkara Jumlah


1. Komputer riba 1
2. Pembesar suara 1
3. Teks Dialog (Buku Teks) 40
4. Teks Lakonan 40
5. Bekas (Kotak Misteri) 1
6. Lembaran kerja :
Pengayaan 40

17. Pengetahuan Sedia Ada

i. Murid biasanya menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dalam
perbualan seharian.
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah/Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
 Kebersihan kelas  Murid memastikan Peralatan yang sesuai
Pengurusan Bilik  Persediaan murid kelas bersih dan
Darjah untuk belajar mereka bersedia
(2 minit) untuk belajar.

Nyanyian Lagu ‘Inilah  Murid diberikan BBB


Barisan Kita’ : lembaran lirik lagu  Komputer Riba
‘Inilah Barisan Kita’  Pembesar Suara
Inilah barisan kita
 Murid diperdengarkan  Lirik Lagu
Yang ikhlas berjuang
lagu ‘Inilah Barisan
Siap sedia berkorban
Kita’ TMK
Untuk ibu pertiwi
 Murid diminta  Muzik lagu
Sebelum kita berjaya
menyanyikan lagu
Jangan harap kami pulang
tersebut bersama- KB
Inilah sumpah pendekar kita
sama  Menghubungkait
Menuju medan bakti
 Murid bersoal jawab
Andai kata kami gugur semua
dengan guru BCB
Taburlah bunga di atas pusara
berkenaan kata ganti  Memproses
Kami mohon doa
diri nama dan kata maklumat
Set induksi
Malaysia berjaya
ganti nama tunjuk
(5 minit)
Semboyan telah berbunyi
yang terdapat dalam Teknik
Menuju medan bakti
lirik.  Bersoal jawab

Soalan : Jangkaan Jawapan :


1. Apa judul lagu ini ? 1. Inilah Barisan Kita
2. Bilakah kamu 2. Hari Kemerdekaan
dengar lagu ini 3. Kita, Kami, Inilah
dimainkan ?
3. Apakah kata ganti
nama yang
digunakan dalam
lirik lagu tersebut ?
Berbual tentang Teks  Murid akan BBB
diterangkan  Teks Dialog (Buku
Lampiran 1 berkenaan kata ganti Teks)
nama diri dan kata
ganti nama diri tunjuk KB
 Murid akan  Kemahiran
dibahagikan kepada 6 mendengar dan
kumpulan. bertutur
 Murid diminta untuk
membuka buku teks BCB
halaman 134  Memproses
Langkah 1  Murid diminta untuk maklumat
(15 minit) berbincang dalam  Meningkatkan
kumpulan tentang pengetahuan
jawapan yang betul.
 Wakil kumpulan perlu Nilai
membentangkan hasil  Keberanian
perbincangan di  Kerjasama
hadapan kelas.
 Guru berbincang
dengan murid tentang Penilaian objektif (i)
jawapan yang
diberikan.

Langkah 2 Lakonan berdasarkan  Murid dibahagikan BBB


(20 minit) dialog secara berpasangan.  Kotak Misteri
 Setiap pasangan  Teks Lakonan
Lampiran 2 perlu mencabut
situasi dan dialog KB
dalam kotak misteri  Pemikiran kreatif
 Setiap pasangan dan kritis
akan diberi masa
untuk berbincang dan BCB
membaca dialog yang  Memproses
dicabut. maklumat
 Murid dikehendaki KP
untuk melakonkan  Interpersonal
dialog tersebut  Verbal linguistik
dengan sebutan dan  Kinestetik
intonasi yang betul.
 Sebarang dialog Nilai
spontan yang baik  Keberanian
adalah sangat  Bekerjasama
digalakkan  Kebebasan
 Guru akan mengulas
tentang lakonan yang Penilaian Objektif (ii)
dipersembahkan.
Langkah 3 Senaraikan Kata Ganti  Murid diminta untuk BBB
(13 minit) Nama menyenaraikan kata  Lembaran Kerja
ganti nama diri dan Pengayaan
katan ganti nama  Lembaran Kerja
tunjuk dalam buku Pemulihan
latihan
BCB
Pengayaan Aktiviti 2  Memproses
Pengayaan maklumat
Lampiran 3  Murid dikehendaki
mengisi tempat KP
Pemulihan kosong dengan kata  Intrapersonal
kerja ganti nama yang
Lampiran 4 betul berdasarkan Nilai murni
konteks ayat.  Keberanian

Pemulihan
 Murid dikehendaki
memadankan kata
ganti nama mengikut
kumpulan.
Kognitif BBB
 Guru merumus isi  Guru memuji sikap  Komputer Riba
pelajaran murid yang menjaga  Pembesar Suara
kebersihan dan  Lirik lagu
membuat imbasan
pembelajaran pada
hari tersebut. KB
 Guru bersoal jawab  Merumus
tentang kefahaman
murid.
Penutup Nilai
(5 minit) 
Sosial Murid menyanyikan  Kebersihan
Pujian atas usaha dan lagu ‘Inilah Barisan
kejayaan Kita’ bersama-sama PAS
 Bertanggungjawab
 Murid digalakkan
membuat pergerakan
KP
kreatif ketika
 Verbal linguistik
menyanyi.
 Intrapersonal

18. Refleksi

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lirik Lagu ‘Inilah Barisan Kita’

Inilah barisan kita,

Yang ikhlas berjuang,

Siap sedia berkorban,

Untuk ibu pertiwi.

Sebelum kita berjaya,

Jangan harap kami pulang,

Inilah sumpah pendekar kita,

Menuju medan bakti.

Andai kata kami gugur semua,

Taburlah bunga di atas pusara,

Kami mohon doa,

Malaysia berjaya,

Semboyan telah berbunyi,

Menuju medan bakti.


Lampiran 1

Teks Dialog (Buku Teks)

Lampiran 2

Situasi 1
Ali : Ayah, bukankah itu gambar Tun Hussien Onn?
Ayah : Ya Ali, betul apa yang kamu katakan. Cuba kamu baca mutiara kata yang tertulis
pada poster gambar Tun Hussein Onn tersebut.
Ali : Wah, Tun Hussein Onn sangat mementingkan semangat Muhibbah! Ali sangat
menyanjungi beliau
Ayah : Ya, Ali. Sebab itulah, beliau digelar Bapa Perpaduan.

Situasi 2
Fatin : Maafkan saya, di manakah boleh saya dapatkan buku Tun Dr Mahathir Mohamad,
puan?
Puan Sarah : Oh, encik boleh mendapatkannya di Pustaka Hasan di situ !. Bukunya amat
menarik perhatian pembaca. Beliau menulis pelbagai kata-kata semangat buat
bangsa Malaysia. Kamu patut membelinya.
Fatin : Wah, menariknya !
Ayah : Buku itu sangat berguna untuk kamu sebagai seorang pelajar.

Situasi 3
Nania : Ramlah, awak tahu tak siapakah nama tokoh ini?
Ramlah : Itukan gambar Tuanku Abdul Rahman. Awak tidak kenal?
Nania : Oh, tidak Ramlah, siapakah beliau?
Ramlah : Beliau merupakan Perdana Menteri Pertama Malaysia dan mendapat gelaran
Bapa Kemerdekaan.
Nania : Oh, Beliau merupakan seorang tokoh penting bagi negara ini. Baik, selepas
ini saya akan lebih mengambil tahu tentang beliau. Terima kasih Ramlah.

Situasi 4
Halim : Tokoh ini sangat berjasa
Modal Insan sentiasa dijaga
Demi Malaysia negara tercinta
Islam Hadhari sentiasa dijiwa
Uyaina : Siapakah tokoh yang awak maksudkan itu Halim?
Halim : Oh, Beliau merupakan Bapa Pembangunan Modal Insan. Tun Abdullah
Ahmad Badawi namanya.
Uyaina : Begitu rupanya, terima kasih Halim.

Situasi 5.
Nasir : Ibu, kita hendak pergi ke mana?
Ibu : Kita hendak ke Taman Memorial Tun Abdul Razak, Nasir.
Nasir : Apakah tujuan kita ke sana, ibu?
Ibu : Ibu hendak kamu mengenali Tun Abdul Razak dengan lebih baik. Tokoh ini
banyak membangunkan negara kita sejak mula merdeka dahulu.
Nasir : Oh, mesti banyak jasa beliau, Saya tidak sabar hendak melihat segala
pembaharuan yang dilakukan oleh beliau.
Ibu :Begitulah anak ibu. Kita perlu berbangga dengan ketokohan negara kita
sendiri.
Lampiran 3

Pengayaan

Isi tempat kosong menggunakan Kata Ganti Nama Diri dan Kata Ganti Nama Tunjuk dengan
betul.

Ziyad :Siapa tahu apa maksud bulan sabit pada Jalur Gemilang _________?

Said :_________ tidak tahu Ziyad.

Jufri :_________ tahu. Bulan sabit membawa makna Islam sebagai agama rasmi di
negara ini. Betulkah ziyad?

Ziyad :Benar Jufri. __________ amat berbangga dengan __________. sebagai rakyat
Malaysia, __________ perlu mengetahui maksud setiap lambang pada Jalur Gemilang.
Jalur Gemilang merupakan bendera kebangsaan negara tercinta _________, Malaysia.

Said :Betul itu, __________ juga akan mendalami maksud setiap lambang dan warna
pada Jalur Gemilang.