Anda di halaman 1dari 4

Teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memulihara sumber dan alam

semulajadi bagi menangani impak negatif aktiviti manusia. Teknologi Hijau adalah
teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada .
Teknologi hijau juga mempunyai potensi besar dalam memacu pembangunan negara.

Bil. Idea Huraian

KEPENTINGAN TEKNOLOGI HIJAU :

1 Kelestarian hidupan  Menjaga dan meningkatkan kelestarian alam.


 Meminimumkan degradasi kualiti persekitaran.
 Penggunaan segala sumber secara berhemah.
 Menjamin pengekalan alam semulajadi.
2 Pemuliharaan alam sekitar  Teknologi rendah karbon seperti penggunaan
solar dan hidro.
semakin meningkat  Pembebasan gas rumah hijau yang rendah.
 Mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara.
 Memulihara persekitaran semulajadi untuk
mengurangkan kesan negatif pengeluarannya ke
atas aktiviti-aktiviti manusia.
 penjimatan penggunaan air
3 Teknologi mesra alam  Teknologi selamat digunakan.
 Penggunaan enjin hibrid dan LPG sebagai bahan
bakar kenderaan.
 Menyediakan persekitaran yang sihat.
4 Jimat tenaga dan boleh  Menjimatkan tenaga dan sumber asli.
 Membangunkan sumber tenaga alternatif (tenaga
diperbaharui solar, angin dan biogas).
 Mengembangkan penggunaan enjin hibrid.
 Pembuatan peralatan atau mesin yang
menggunakan tenaga pada tahap optimum serta
mesra alam.
 Industri tenaga boleh diperbaharui dan sedang
dibangunkan oleh Malaysia seperti industri solar
photovoltaic.
 penggunaan alat-alat elektrik cekap tenaga
 penggunaan kenderaan awam atau bahan api
alternatif,
5 Penyelidikan dan  Membuka ruang kepada para penyelidik untuk
Pembangunan atau meneroka dan memantapkan lagi penyelidikan.
 Hasilkan teknologi yang mengurangkan
Penghasilan produk pembaziran sumber.
 Produk yang bersih dan mesra alam. Sebagai
contoh, sarung tangan getah ialah produk
terbiodegradasikan (bio-degradable) – mudah
reput dan mesra persekitaran. Penghasilan
pinggan dan bata berasaskan sekam padi. USM
membangunkan beg plastik daripada kulit
rambutan.
6 Melambatkan proses  Kurang pelepasan gas rumah hijau.
perubahan  Masalah pemanasan global dapat dikurangkan.
 Bencana alam lain seperti ribut, pencairan ais di
cuaca kutub Utara dan Selatan, kenaikan paras air laut,
kepupusan spesis flora dan fauna dan sebagainya
dapat diminimakan.
Usaha Membangunkan Teknologi Hijau

7 Mengukuhkan kerangka  Penubuhan Majlis Teknologi hijau yang


institusi dipengerusikan oleh Perdana Menteri atau
Timbalan Perdana Menteri untuk menyelaraskan
peingkat tinggi kementerian, agensi, sector swasta
dan pihak berkepentingan untuk melaksanakan
Teknologi Hijau yang efektif
 Penubuhan Agensi Teknologi Hijau Malaysia
unuk menyelaraskan dan melaksanakan usaha dan
proram Teknologi Hijau
 Pengenalan dan penguatkuasaan mekanisma
perundangan untuk mempercepatkan
pembangunan Teknologi hijau
8 Menyediakan  Pembangunan industri Teknologi Hijau, sama ada
Persekitaran dalam sektor pembuatan atau perkhidmatan perlu
Pembangunan Teknologi sokongan dari aspek kewangan dan fiskal.
Hijau yang Kondusif  Pada masa yang sama, usahaa memperkukuh
pemahaman masyarakat tempatan terhadap
industri Teknologi Hijau dan rantaian nilai
termasuk industri sokongan melalui pelbagai
program peningkatan industri perlu dilakukan
untuk memudahkan masyarakat menerima konsep
dan objektif teknologi ini.
 Mempromosikan pelaburan langsung asing (FDIs)
terhadap Teknologi Hijau yang membantu
perkembangan pelaburan langsung tempatan
(DDIs) serta penglibatan dan pembangunan
industri tempatan sangat penting
 menubuhkan hab Teknologi Hijau yang straregik
di seluruh Malaysia, yang dikembangkan daripada
rantaian nilai utama kepada industri utama
merupakan strategi bijak yang perlu dilakukan
supaya teknologi ini dapat diperluaskan
pembangunannya.

9 Memperkukuh  Sumber manusia yang mahir, berkelayakan, cekap


Pembangunan Modal dan produktif sangat penting untuk pembangunan
Insan dalam Teknologi Teknologi Hijau. Untuk mencapai hasrat ini,
Hijau bantuan kewangan dan biasiswa untuk pelajar
yang mengikuti jurusan Teknologi Hijau di
peringkat Ijazah Sarjana Muda dan pasca ijazah
perlu diperkasakan.
 Program melatih semula dan skim pelapis untuk
meningkatkan kemahiran sumber manusia yang
separa terlatih bagi memenuhi keperluan industri
Teknologi Hijau.
 Penyediaan mekanisme penggredan dan pensijilan
bagi pekerja yang cekap dalam bidang Teknologi
Hijau dan pengekploitasian program brain gain
bagi mengukuhkan kepakaran tempatan dalam
sektor Teknologi Hijau juga perlu
diperbanyakkan.

10 Penggiatan Penyelidikan  Penyelidikan, Pembangunan, Inovasi dan


dan Inovasi Teknologi Pengkomersialan (RDIC) amat penting dalam
Hijau penghasilan teknologi baru, teknik dan implikasi
yang dapat mengurangkan kos Teknologi Hijau
dan mempromosikan penggunaannya.
 Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi (RDI)
akan ditingkatkan melalui dana kewangan atau
bantuan untuk sektor awam dan swasta dalam
RDIC.
 Penubuhan badan penyelaras yang efektif untuk
RDI dan pusat kecemerlangan atau institut
penyelidikan yang baru untuk perkembangan
Teknologi Hijau juga wajar dibentuk.

11 Promosi dan Kesedaran  Promosi yang efektif dan kesedaran awam


Awam merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi
kejayaan pembangunan Teknologi Hijau.
 Hal ini penting kerana perkara tersebut
memerlukan perubahan pemikiran masyarakat
melalui pelbagai pendekatan termasuklah promosi
berterusan yang efektif, pendidikan dan
penyebaran maklumat melalui program yang
komprehensif untuk meningkatkan kesedaran
awam dalam Teknologi Hijau.
 Selain itu, penglibatan media, pertubuhan bukan
kerajaan dan pihak berkepentingan yang efektif
untuk mempromosikan Teknologi Hijau.
 Memupuk budaya menghayati Teknologi Hijau
dalam kalangan pelajar pada setiap peringkat
melalui pembangunan sistem sukatan pelajaran
yang efektif serta mengadakan Program
demonstrasi secara efektif dalam implikasi
Teknologi Hijau supaya memudahkan masyarakat
menerima pakai kelebihan teknologi ini.

Kesimpulan :
Pembangunan teknologi hijau di Malaysia sepatutnya mendapat sokongan penuh
daripada semua pihak. Sehubungan itu, kita bertanggungjawab untuk memastikan
generasi akan datang dapat sekurang-kurangnya menikmati kualiti kehidupan yang kita
perolehi sekarang atau kualiti yang lebih baik dari sekarang.

Anda mungkin juga menyukai